Sorag

Kompyuter gerek 99364503558

Dowamy »

81 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 week ago

Mugallymlaryň we kompýuter öwrenijileriň dykgatyna!

Hormatly ildeşler!!!
- Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Word, Microsft Excel, Microsoft Acsess, Microsoft PowerPoint, programmalaryndan, şeýle hem HTML5, CSS3, PHP, Pascal, programmirleme dilllerinden wideo kurslary;
- okuw sapaklary, çykyşlar üçin prezentasiýalary taýýarlap berýärin. Habarlaşmak üçin a99363577399@gmail.com sa...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 1 week ago

Aýdymçylar we Repçileriň dykgatyna!

Siz aýdymçymy ýa-da repçi?
Eger siz aýdymçy ýa-da repçi bolsaňyz, biz siziň aýdymyňyzy ýa-da repiňizi, günde 50-60 adam girýän saýta ýerleşdirip berýäris!
Hyzmatymyz sypatly we iň easysy hiç-hili tölegsiz!
Haw dostlar 100% tölegsiz, https://mmuzon.ru saýtyna aýdym, rep ýa-da klip ýeleşdirmek mümkin!
Mundan daşary siziň a...

Dowamy »

134 3
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Han Kwan Son «Ýuwentusdan» «Al-Duhaýla» geçdi

Kataryň «Al-Duhaýl» futbol kluby «Ýuwentusyň» we KHDR-nyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Han Kwan Sony transfer etdi. Bu barada «Futbol 24» habar berýär. 21 ýaşly futbolçy Italiýada 2017-nji ýyldan bäri çykyş edýärdi. Ol Seria A-da futbol oýnan ilkinji KHDR-ly futbolçydyr.

«Barselonanyň» akademiýasynda ýetişen futbolçy Italiýanyň «Kalý...

Dowamy »

91 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

«Buýan» obasenagat toplumynda eksportyň mukdary artýar

Täze ýyla şowly gadam goýan kärhanalaryň hatarynda Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynyň zähmetsöýer adamlary hem bar. Olar 2019-njy ýylda 54 müň tonnadan gowrak buýan köküni ýygnadylar. Şeýlelikde ýyllyk meýilnama 102 göterimden gowrak berjaý edildi ―...

Dowamy »

72 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Aşgabatda ýene bir ýerasty geçelge we onuň üstünde bezeg sütüni gurlar

Aşgabatda ýene bir ýerasty geçelge we onuň üstünde bezeg sütüni gurlar

Aşgabadyň S.Türkmenbaşy hem-de A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda ýerasty pyýada geçelgesi we onuň ýokarsyndaky aýlawly çatrykda bezeg sütüni gurlar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hasabat berdi....

Dowamy »

88 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanly hünärmen futzal boýunça Aziýa çempionatyna gözegçi emin bolup gatnaşar

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminler bölüminiň başlygy Wadim Baratow Kuala-Lumpurda geçiriljek naýbaşy eminleriň maslahatyna gatnaşmaga çakylyk aldy. Mundan başga-da türkmen hünärmeni futzal boýunça Aşgabatda geçiriljek Aziýa çempionatynda...

Dowamy »

66 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar

Türkmenistanly karateçiler Türkiýede geçirilen Bosfor kubogynda 14 medal gazandylar
Türkiýede karate boýunça däbe öwrülen halkara ýaryş ― Bosfor kubogy tamamlandy. Onda türkmen türgenleri dürli agram we ýaş derejeleri boýunça medallaryň 14-sine mynasyp boldular.

Türkmen karateçileriniň altyn medallaryny Wadim Rudskiý (kata, 8...

Dowamy »

56 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Lukman Hekimiñ döreýşi

Yurdun patyshasy duysh goryar. Duyshunde onun gulagyna “Her gun pylan yerdaki guya bir sacak corek okla” diyen owaz eshidilyardi. Ol tisginip oyanyar we sargydy berjay etmegin ugruna cykyar Aradan ep esli wagt gecyar/ Bir gun ol “Her gun guya bir sacak corek oklandyryn Gel shol guya girip goreyin getiryan coreklarim nama yal bolyaka.” Diyen netija...

Dowamy »

221 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Sapargeldi Annasähet Iner ogly – Şeýtanyň hekaýasy

Giň howlyny dolduryp duran bu rejeli baglyk ýaşyl ýüpek lybasa beslenip, baharyň salkynjak öwüsginine birgeňsi ülpüldäp, gözüňi guwandyrýardy. Guşluk ýerine galan Günüň altyn şöhlesi üzümleriň hurmalarynda, çybyklaryň näzijek öserlerinde, täp-tämizje ýapraklaryň gyraňynda ýyldyrap oýun edýärdi. Egni ýektaýly, başy ýapaçly adamlaryň bagyň arasyndaky...

Dowamy »

163 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Halit Refik Karaý – Gözýaş

Hojaýyn täze gelen hyzmatkär aýala:

– Diliň anadolylaryňka-ha meňzänok welin, Rum ilinden-ä dälsiň? – diýdi.

– Erfiçäniň obalarynyň birinden. Maňlaýyma ýazylanydyr-da, bärlerik düşdüm.

Oňa birmahallar gök gözli, saryýagyzdan görmegeý zenan bolupdy diýseň, kim ynanar?! Oýunjak dükanlarynda satylýan gurjak...

Dowamy »

104 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Gaharyň sabryňy ýeňip bilýär

Köp zat bilýäniňe buýsanyp: «Men ýalňyşmaryn, hata etmerin» diýme. Seniňem bilmeýän zadyň bardyr.

«Men hiç kime yrsaramaryn, uruşmaryn, men köpügören adam» diýme. Seniňem tanamaýan adamyň, bilmeýän ýagdaýlaryň bardyr.

Eger sürüji bolsaň: «Men köp wagt bäri ulag sürýän, ýol hereketiniň kadalaryny şeýle gowy bilýän we ol...

Dowamy »

135 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanda, hökman uzak ýaş dilenilmegi hem bu islegiň halk içinde nähili güýçlüdigini görkezýän bolsa gerek.

Bir gezek bir dostuma: «Uzak ýaşamagyň syryny aýdaýynmy?» diýdim. «Aýt!» diýdi. «U...

Dowamy »

165 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Atanyň wesýeti

Ölüm ýassygynda ýatan goja üç oglunam ýanyna çagyryp, olara şeýle wesýet edipdir:

– Ogullarym! Men ölemsoň, öz araňyzda sene-mene edişip ýörmeziňiz ýaly, barja 17 düýämi size paýlap bermek isleýän. Olaryň ýarysyny ulyňyza, üçden birini ortanjyňyza, dokuzdan birini bolsa körpäňize miras galdyrýan.

Kakalarynyň ölüminden...

Dowamy »

150 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Özüň bol!

Doktor Jeýms Gordonyň şahsyýetiň özboluşlylygy hakda jaýdar aýdan sözleri bar: “Özüň bolmak, özüň bolup ýaşamak meselesi edil taryhyň özi ýaly gadymydyr we adamzat durmuşy ýaly köpgyraňlydyr. Durmuşda öz ornuňy tapmazlyk, özlügiňi ýitirmek bolsa köpsanly ruhy dartgynlylygyň we göwünçökgünligiň gönezligidir”. “Ýaradylan zatlaryň içinde sen ýeke-täk....

Dowamy »

97 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago

Jeset Söwdasy

Gadym zamanlarda bir garyp bende derýadan geçmekçi bolanda, öz seresapsyzlygy bilen suwa gaçypdyr-da, ýüzüp bilmeýänligi sebäpli gark bolupdyr. Ertesi gün derýanyň akymy ol garybyň jesedini bir husyt hem hilegär baýyň ýaşaýan kenaryna getirip, daşyna çykarypdyr. Hilegär baý hatda jesetden hem peýdalanjak bolup, ony gyra çykarypdyr-da, öz kümesinde...

Dowamy »

228 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Sorag

Salam su tayyn duydurysy gelyan edip bolyamyka? Imo yaly komentariya yazylsa duyulsa? E pocta sms gelse bilinenok name ucin? Hacker edipmika? Yzarlandan bolyamy?99364503558

Dowamy »

152 3
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 1 week ago

Halypa.Ru >> HALYPA MEDIA!

Salam Talyplar.Com-dakylar!
Öň bilän bolsaňyz, 2012-nji ýylda halypa.ru saýty döredilipdi we şu wagta çenli ýöredilip gelinýär!
Şol 2012-2020 aralykda saýt hiç-hili üýtgeşmeler bolmadyklygy sebäpli, biz bu gün halypa.ru saýtyny düýpleýin özgertme girizdik!
Hormatly dostlar biziň Halypa saýtymyzyň sosila setlerdäki sahypalaryna...

Dowamy »

145 0
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 weeks ago

Çynar hakda hekaýat

Bir gun, bir yabyn boyunda osup oturan çynary palta bilen chapyp bashlayarlar. Çynar muña gaty gynanyar. ol paltadan sorayar: -ey palta men sana name yamanlyk etdim, sen mana beyle yowuz darayan??? meni yok etjek bolyan, Menden name yamanlyk gordun??? palta: -ey çynar, sen mana hic zat etmedin, bu yerde men gunakar dal. meni sapym dolandyryar, men...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

On üçünji söhbet Durmuş Nobatguly däldir

ON ÜÇÜNJI SÖHBET:

Durmuş Nobatguly däl...
OSMAN ÖDE.

Geçmiş şahyrlary hakynda dünýä edebiýatynda müňlerçe hekaýa, powest, roman döredildi, müňlerçe film surata düşüdildi, aglabasynda şol şahyrlar adatdan daşary akyldar, beýik öňdengörüji, weli, öz döwrüniň ajaýyp ynsaby hökmünde suratlandyrylýar. Men rus hem Ýew...

Dowamy »

110 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago