«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar

«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar
“Pari Sen-Žermen” fransuz klubynyň futbolistleri 2019/20-möwsümiň Liga 1-inde gazanan ýeňşiniň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary sowgat hökmünde alarlar. Ýatladyp geçsek, möwsüm koronawirus pandemiýasy sebäpli doly tamamla...

Dowamy »

122 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

''Harap eýlär''

Mömin bolan müňkür bolmaz sözüme,
Jepbar bu jahany,gör,harap eýlär.
Çoh närseler geler geçer gözüme,
Bu dünýäni bet-bet kär harap eýlär.

Işi rowaç tapar bet iş tutanyň,
Dilegi duş gelmez hak diýip ýatanyň.
Ýer ýüzünde bolar güýç-güýç ýeteniň.
Jahany zulum ile zor harap eýlär.

...

Dowamy »

282 13
Edebiýat, mertogly tarapyndan 2 weeks ago

Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy

Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy
Garyşyk başa-baş göreşiň (MMA) amerikaly göreşijisi Toni Fergýuson 9-njy maýda UFC 249 turniriniň çäklerinde geçen göreşde özüniň watandaşy Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy, bu barada dixinews.ru belläp geçýär.
Turnir tamamlanandan soň, Fergýuson şeýle diýdi: “Men H...

Dowamy »

150 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Dünýäniň ähli ýerinden alymlar wodorod ýangyjyny suwdan almagyň netijeli usulyny tapmaga synanyşýarlar. Tehasda Raýs uniwersitetiniň hünärmenleri bu ýumşy ýerine ýetirip biljek Gün energiýasynda işleýän gurluşy döretdiler. Bu barada news.ru habar berýär.
“Science Alert” n...

Dowamy »

95 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder

Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder
Türkiýe Respublikasy tomus möwsüminiň gelmegi bilen syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin ýurduň käbir ministrlikleri, şol san-da Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi sagdyn syýahatçylyk sertifikasiýa meýilnamasyny ýola goýmagy maksat edinýär. Bu...

Dowamy »

88 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

2020-nji ýylyň 11-nji maýyndan «Türkmenhowaýollary» agentligi Aşgabatdan Balkanabada gatnaýan gatnawy ýatyrdy. Mundan öň, bu gatnaw hepdede 2 gezek amala aşyrylýardy. Bu barada agentligiň habaryna salgylanmak bilen ArzuwNews habar berýär.

«Türkmenhowaýoll...

Dowamy »

207 2
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk ýene-de dikeldilip başlandy. Içerki bazarda aýlanýanlaryň sany 23 mln adamdan geçdi, bir günüň dowamynda olar 1,3 mlrd dollardan gowrak sarp etdiler. Syýahatçylar HHR-iň territoriýasyndaky ajaýyplyklaryň 70%-ine barmaga, aýlanmaga mümkinçilik gazandylar. Bu barada Euronews h...

Dowamy »

87 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Maýns uniwersitetiniň alymlary koronawirus infeksiýasy bilen göreşde has netijeli serişdeleri anyklamak üçin MOGON II superkompýuterini peýdalandylar, bu barada REN TW-kanalyna salgylanmak bilen Trend habar berýär.
Barlag işi iki aý dowam etdi. Onuň netijeleri uni...

Dowamy »

121 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Louis Vuitton Moët Hennessy fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bernar Arno 30 milliard dollardan gowrak ýitgi çekdi. Şeýle maglumaty Bloomberg Billionaries Index agentligi getirýär, bu barada “Medikforum” portaly habar berýär. Bellenilip geçilişi ýaly, bu koronawirusyň...

Dowamy »

106 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler

Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler
Italýan alymlary olara dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde kömek etjek ilkinji täsirli sanjymy döretmegiň başardandygyny habar berdiler. Bu serişdäni eýýäm barlaghana syçanlarynda barlagdan geçirip gördüler, bahym ony adamlarda synap görmäge...

Dowamy »

120 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Çaý esasan gurplandyryjy serişde hökmünde ulanylýar, ýöne barlag geçirijileriň maglumatlary boýunça, dürli keseller bilen göreşmäge kömek edýär we yzygiderli kabul edilen ýagdaýynda adamyň organizmini berkidýär. Bu barada dni24.com saýtynda bellenilip geçilýär.
Çaý...

Dowamy »

92 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi

UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi
Dünýä sporty pandemiýadan soň özüne gelýär. 2 aý durgunlykdan soň, MMA-promouşen UFC 249 ahyrsoňunda Jeksonwilde geçirdi. Jastin Getji bäşinji raundda Toni Fergýusony nokaut bilen ýeňmegi başardy we UFC-niň ýeňil agramda wagtlaýyn çempiony adyny aldy. Bu barada Day.Az saýty Вести sal...

Dowamy »

121 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy

Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy
Superkarlary öndüriji Ferrari kompaniýasy koronawirus pandemiýasy sebäpli täze önümleriň premýerasyny azyndan dört aý soňa goýmaly bolýar. Bu barada motor.ru habar berýär.
Koronawirus pandemiýasy awtoöndürijileri önümçiligi saklamaga we geljek üçin meýilnamalary düýpgö...

Dowamy »

66 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Nebit gaz ulgamy

Nebit-gaz pudagynda ýokary netijeleriň gazanylmagynda ylmy gözlegleri amala aşyrmak arkaly çuňlukdaky tebigy baýlyklaryň ýerlerini seljermek we gor mukdaryny anyklamak, ulanyş mümkinçiliklerini özleşdirmek, olary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny ylmy taýdan esaslandyrmak onuň ýokary derejede ösmegini şertlendirýär. Bu wezipeleriň üstünlikli çözül...

Dowamy »

67 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

SAGLYGYMYZYŃ GORAGLYLYGY UGRUNDA

Durmuş we ykdysady ösüşiň esasynda ynsan saglygynyň goraglylygyny has-da pugtalandyrmak, keselleriň öňüni almak, sagdyn iýmitlenmegiň kadalaryny we düzgünlerini ornaşdyrmak bilen, ilatyň saglygyny berkitmek, adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuşda uzak ýaşamagyny gazanmak maksady bilen ýörite ylmy-çäreler öwrenilýär. Bütindü...

Dowamy »

77 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar
Alymlar ys bilen ýagyň ýygnanmagynyň arasyndaky üýtgeşik baglanyşygy anyklamagy başardylar. Bu barada “Nature Communications” žurnalyna salgylanmak bilen tvbrics.com saýty habar berýär.
Ýatladyp geçsek, öň alymlar ys alyş bilen madda çalşygynyň baglanyşyklydygyny subut et...

Dowamy »

106 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adanom Gebreýesus planetamyzyň 3 milliard ýaşaýjysynda suw üpjünçiliginiň we sabynyň ýokdugyny ýatlatdy.
Eliňi sabynlap yzygiderli ýuwmak bolsa COVID-19-a garşy iň gowy serişdeleriň biri bolup durýar. Ş...

Dowamy »

122 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär
«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar berşi ýaly, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan «Türkmenawtoulaglary» agentligi Aşgabadyň käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşmeleri girizýär:
№1 «Awtokombinat — Aeroport»
Awtobus Awtokombinatdan ugur alyp, A.Nyýazow şaýoly...

Dowamy »

193 0
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Nury Halmamedow adyndaky VI halkara festiwaly “Dutaryň sesleri”

С 28 октября по 3 ноября 2020 года запланировано проведение VI Московского Международного Фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова
Подача заявок до 1-го сентября
1 тур с 1-го сентября по 1-е октября
Финал 28 октября
Гала-концерт 3-го ноября
Полную информацию Вы можете получить на сайте dutar-sounds.r...

Dowamy »

100 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

9-njy maýda Aşgabatda konsert geçiriler

Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94-16-00 / 01.
9 мая 2020 года в 19:00, в Cafe-bar&Karaoke "Saraýly House" состоится джазовый концерт под управлением Ровшена Непесова.

Бронирование столов по телефонам: (+993 12) 94-16-00 / 01.

Dowamy »

111 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago