Internete baglanmak ýetginjeklerde gündiz ukuly ýagdaýda gezmegine we depressiýa düşmegine sebäp bolup biler

Ýetginjekleriň internetden aşa köp peýdalanmagy olaryň ukusyna we şähdine ýaramaz täsir edýär. Angliýanyň, Malaýziýanyň we Awstraliýanyň alymlary dürli ýurtlaryň maglumatlary seljerilenden soň şeýle netijä geldiler. Gözlegiň netijeleri Information Technology & People žurnaly tarapyndan neşir edildi.
Hünärmenler interneti günde uzak wagtlap u...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Amerikalylardan soň, Aýa ilkinji bolup Ýaponiýanyň wekili aýak basar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden “Artemida” maksatnamasynyň çäginde Aýa Ýaponiýadan astronawt ibermegiň meýilleşdirilendigini habar berdi. Şeýlelik bilen, ýaponiýaly astronawt Ýeriň tebigy hemrasynyň üstüne amerikalylardan soň aýak basan ilkinji adam bolup biler diýip, TASS habar berýär.
“Biz [gepleşiklerde] Ýaponiýa bilen Amerikanyň Birleşen Şt...

Dowamy »

17 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Pompeýdäki kül gatlagynyň aşagyndan Troýa urşy barada freskaly banket zaly tapyldy

Naked Science-iň habar bermegine görä, Pompeýde gazuw-agtaryş işlerini geçirýän arheologlar gadymy şäheriň merkezi böleginde Troýa urşuna bagyşlanan freskalar bilen bezelen banket zaly tapyldy.
Zalyň owadan gara reňkde edilen diwarlary şol döwrüň suratkeşleri üçin hakyky kendire öwrülipdir. Freskalarda Gadymy Gresiýanyň mifologiýasyndaky wak...

Dowamy »

15 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Barselona” El-Klasikoda aýdymçy Karol G-niň nyşany basylan eşikde oýnar

"Barselona" Ispaniýanyň çempionatynyň 32-nji tapgyrynyň “Real Madride” garşy oýny üçin täze eşik toplumyny hödürledi. Oýunçylaryň futbolkalarynda kolumbiýaly zenan aýdymçy Karol G-niň nyşany bolar diýip, RBK habar berýär.
Karol G dünýäde, esasanam, Latyn Amerikasynda iň meşhur aýdymçylaryň biridir. Ol Spotify-da dört ýyl bäri bu sebitdäki iň...

Dowamy »

16 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş badalga aldy

Şu gün Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy badalga aldy. 20-nji aprele çenli dowam etjek ýaryş Gyşky oýunlar sport toplumynda geçirilýär.
Ýaryşda Türkmenistana ýurduň sekiz gezek çempiony – “Galkan” kluby wekilçilik edýär. Şeýle hem ýaryşa on ýurtdan toparlar gatnaşýar.
"Biz ýurdumyzda sportuň gyşky görnüşlerini, hususan-da, hokke...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

«Baýer» FK 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bundesligada çempion boldy

Lewerkuzeniň «Baýeri» taryhynda ilkinji gezek Germaniýanyň çempionatynda ýeňiji boldy. Klubuň futbolçylary ýaryşyň tamamlanmagyna bäş tapgyr galanda möhletinden öň çempion boldular.
Topar ýaryşyň 29-njy tapgyrynda «Werder» bilen geçirilen oýundaky ýeňşinden soň nemes futbolynyň esasy kubogynyň eýesi boldy. Duşuşyk «Baý Arena» stadionynda geç...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Google Chrome brauzeriniň tölegli nusgasyny çykardy

Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär.
Chrome Enterprise Premium-yň bahasy her aýda 6 dollar bolar. Bu brauzer programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini we giňeltmeler...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Huawei dodak boýagy şekilinde Freebuds Lipstick 2 gulaklyklaryny çykardy

Huawei kompaniýasy dodak boýagy şekilinde gutusy bolan Freebuds Lipstick gulaklyklarynyň ikinji neslini tanyşdyrdy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär.
Gulaklyklaryň zarýad berýän gutusy dodak boýagy görnüşinde ýasalandyr, şol bir wagtyň özünde Huawei Freebuds Lipstick 2-niň özi TWS gulaklyklarynyň adaty dizaýnyna eýedir. Onuň gutusy a...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Microsoft Windows 11-iň “Pusk” menýusynda mahabatlary synap başlaýar

Microsoft kompaniýasy Windows 11-iň “Başlangyç” (Psuk) menýusynda mahabaty synap başlaýandygyny mälim etdi diýip, iXBT habar berýär.
Ýönekeý ulanyjylar aladalanardan entek ir, sebäbi bu synag diňe Windows Insider Program programmasynyň käbir gatnaşyjylaryna täsir eder. Mundan başga-da, deslapky görnüşde işlediljek, ýöne ýapyp boljak aýratynl...

Dowamy »

15 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Magtymguly Pyragynyň goşgulary serb diline terjime ediler

Serbiýanyň Russiýadaky ilçisi Momçilo Babiç türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemegiň çäklerinde nusgawy türkmen şahyrynyň eserlerini serb diline terjime etmäge ýardam bermek isleýändigini aýtdy. Bu barada ol 12-nji aprelde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdogdyýew bilen geçirilen duşuşykda mälim etdi.
...

Dowamy »

14 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Şu tomus Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny açmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Çžan Çžen bilen duşuşdy. Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy şu ýylyň tomsuna meýilleşdirilýär.
Taraplar bu wakanyň iki ýurduň arasy...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Deňizçiler palma ýapraklaryndan ýasan ýazgysy bilen adam-garasyz adadan halas boldular

CBS teleýaýlymyna salgylanýan Mail.ru-yň habar bermegine görä, Ýuwaş ummanynyň adam-garasyz adasynda galan üç deňizçi çägäniň ýüzüne palma şahalaryndan “HELP” (“Kömek ediň”) sözüni ýazanlaryndan soň halas edildi.
deňizçiler gaýygyň motorynyň näsazlygy sebäpli adada galypdyrlar. Olar ýitenlerinden alty gün soň garyndaşlary ýüze çykan betbagtç...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Gazagystanda täze nesil Skoda Octavia ulagynyň önümçiligi ýola goýlar

Çehiýanyň Skoda kompaniýasy we Kostanaýda ýerleşýän Allur gazak zawody dört awtoulag modeliniň önümçiligini ýola goýarlar. Bu barada 74.ru portaly habar berýär.
Hususan-da, täze nesil Skoda Octavia, şeýle hem Kamiq, Karoq we Kodiaq krossowerleri öndüriler. 2025-nji ýyldan soň Gazagystanda kebşirlemek we reňklemek bilen awtoulaglaryň kiçi göw...

Dowamy »

11 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

43 oýunlap ýeňilmedik: «Baýer» Ýewropanyň Top 5 ligasynyň rekordyny gaýtalady

Lewerkuzeniň «Baýer» kluby Habi Alonsonyň ýolbaşçylygynda Bundesliganyň 29-njy tapgyrynda Bremeniň «Werderinden» 5:0 hasabynda üstün çykyp, uly ýeňiş gazandy. Bu ýeňiş diňe bir «Baýere» Germaniýada möhletinden öň çempionlyk getirmän, eýsem, birnäçe taryhy üstünlikleri hem alamatlandyrdy.
«Farmasewtler» 119 ýyllyk taryhynda ilkinji gezek Bund...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Aşgabatda Mukamlar köşgünde "Bahar nagmalary" atly hor konserti geçiriler

28-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde hor sazynyň agşamy geçiriler.
Tomaşaçylaryň öňünde Haýdar Eminowyň çeper ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Döwlet hory çykyş eder. Dirižýor - Perman Miriýew.
Şeýle hem "Altyn asyr", "Owaz" orkestrleri konsert bilen çykyş ederler. Orkestriň çeper ýolbaşçysy we di...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

SpaceX Falcon 9 raketasy bilen iki sany täze rekord goýdy

SpaceX kompaniýasy Florida ştatynyň Kanaweral burnundan Starlink-iň 23 hemrasyny alyp barýan Falcon 9 raketasyny üstünlikli uçurdy. Bu iki sebäbe görä möhüm uçuryş boldy:
Basgançagyň 20-nji uçuşy: Taryhda ilkinji gezek Falcon 9 raketasynyň birinji basgançagy 20-nji üstünlikli uçuşyny tamamlady. Bu üstünlik SpaceX raketasynyň ygtybarlylygyny...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkmenistan we ABŞ ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirdiler

14-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda ýyllyk syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Gepleşikleriň barşynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, amerikan wekiliýetine ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasa...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türki döwletler täze WBC Amateur TURKSOY boks ýaryşyny döretdiler

Türki ýurtlary WBC Amateur TURKSOY ady bilen täze boks ýaryşyny döretdiler. Ilkinji çempion guşaklary ugrunda 2024-nji ýylyň güýzünde Türkestanda (Gazagystan) 15-16 ýaş aralygyndaky ýetginjekleriň arasynda göreşiler diýip, ORIENT habar berýär.
Ýaryşyň döredilmegi Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Türkiýäniň we Azerba...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň XXXVIII mejlisi öz işine başlady

Şu gün, 15-nji aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi öz işine başlady diýip, TDH habar berýär.
“Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilýän wekilçilikli foruma DÝHG-a agza döwletleriň 20-den gowrak demir...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkmenistanyň biržasynda geçen hepdede geleşikleriň jemi bahasy 45 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Maltanyň, Şotlandiýanyň, Özbegistanyň telekeçileri «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, uçar kerosinini, binýatlyk ýagy hem-de ga...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago