Aşgabatda türkmen-alžir gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýew Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň (oturýan ýeri Ankara ş.) täze bellenilen ilçisi Amara Belaniniň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda berilýän habara görä, B.Mätiýew ilçini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen g...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Aýnur Amanowa nobatdaky çempionlygyna ýakynlaşdy

Kuraş boýunça 2019-njy ýylda Koreýa Respublikasynda geçirilen dünýä çempionatynyň altyn medalynyň eýesi Aýnur Amanowa Aşgabatdaky çempionatda hem üstünlikli çykyş edýär.
52 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän türkmenistanly ýeke-täk dünýä çempiony ýarymfinal tutluşygynda müsürli Nada Aşraf Salah Hassabelnany ýeňip, adyny finala ýaz...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

R.Minnihanow türkmen alabaýlarynyň muşdaklaryny ýene-de begendirdi

Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow özüniň resmi «Telegram» sahypasynda Akdus atly Alabaý itiniň täze suratyny paýlaşdy. Bu barada Tatarystanyň «Täze asyr» teleradio kompaniýasynyň web sahypasynda habar berildi.
Tatarystanyň Baştutanynyň paýlaşan suratynyň gapdalynda: «Күзләрендә ак кыш, Күңелендә балкыш!» («Gözlerinde ak...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: ilkinji medalçy – Gülşat Annaýewa

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysynyň ilkinji medalçysy belli boldy.

Zenanlaryň arasynda 57 kilograma çenli agram derejäniň wekili, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Gülşat Annaýewa ýarymfinalda eýranly Pardis Eidiwandiden üstün asgyn gelip, ýaryşy bürünç medal bilen...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Sanjar Abdyrahmanow hem finala çykdy

Köýtendagly türgen Sanjar Abdyrahmanow Aşgabat şäherinde geçirilýän dünýä çempionatynyň ýarymfinal tutluşygynda eýranly Masud Gawibazuny kynlyk bilen ýeňip, adyny finala ýazdyrmagy başardy.

Garşydaşa jerime berlen tutluşykda Sanjar iki sany çala utuk bilen ýeňiş gazandy.

Sanjaryň 90 kilograma çenli agram derejesinde ýa...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Dinara Rozykulowa güýçli garşydaşyndan üstün çykyp, adyny finala ýazdyrdy

Sporta beren dört ýyllyk arakesmesinden soňra ýene-de guwanjdyryjy netijeleri gazanýan Dinara Rozykulowa Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň finalayna çykdy.
63 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşýan Dinara ýarymfinal tutluşygynda tutluşygynda eýranly Tahere Azarpeiwandy arassa utuş bilen ýeňdi.
Günüň ikinji ýar...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Sapaýew bilen Esgerow bürünç medal eýeledi

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatyny türkmenistanly pälwanlaryň ýene ikisi bürünç medal bilen tamamlady. Erkekleriň arasynda 100 kilograma çenli agram derejesinde Ruslan Esgerow bilen 100 kilogramdan ýokary agram derejesinde Sapa Sapaýew bürünç medal bilen tamamlady.

Türkmenistanly türgenleriň ikisi hem ýarymfinal tu...

Dowamy »

5 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Lohowa – bäşinji finalçy

Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynda dänewli tälimçi-türgen Mariýa Lohowa-da finala çykdy.

Zenanlaryň arasynda 70 kilograma çenli agram derejesinde wýetnamly Le Huýnh Tuong Wi bilen ýarymfinal tutluşygyny geçiren türgen garşydaşyny arassa utuş bilen ýeňdi.

Şeýlelikde, Mariýa Lohowa çempionatyň birinji...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Niderlandlar Patyşalygynyň ilçisinden ynanç hatlarynyň nusgalary kabul edildi

Şu gün Türkmenistan daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew Niderlandlar Patyşalygynyň täze bellenen ilçisi (oturýan ýeri Astana ş.) Nikolaas Shermers bilen duşuşdy we ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berildi.

Habarda bellenilişi ýaly, ministriň orunbasary ilçini jog...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: türkmen türgenleri ilkinji iki finalda iki kümüş medal gazandylar

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň iki agzasy Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatynda kümüş medala mynasyp boldy.

Has takygy, zenanlaryň arasynda 48 kilograma çenli agram derejesinde Aýşirin Haýdarowa, 52 kilograam çenli agram derejesinde bolsa Aýnur Amanowa ýaryşy kümüş medal bilen tamamlady.

Çärjew etra...

Dowamy »

5 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: DINARA ROZYKULOWA – DÜNÝÄ ÇEMPIONY!

Kuraş boýunça Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynyň agzasy, Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebiniň tälimçisi Dinara Rozykulowa Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatynda altyn medala mynasyp bolan ilkinji türgen boldy.

63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden türkmen zenany final tutluşygynda Hytaý Taýpeýinden Wan-Ting L...

Dowamy »

7 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: IKINJI ALTYN MEDALYŇ EÝESI – MARIÝA LOHOWA!

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysy 14-nji dünýä çempionatyndaky ikinji altyn medalyny dänewli tälimçi-türgen Mariýa Lohowa bilen gazandy. Ol 70 kilograma çenli agram derejesinde dünýä çempionatynda hormat münberiniň birinji basgançagyna çykdy.

Finalda eýranly Donýa Agheýi ýeňen Mariýa sport ýolunda ilkinji gezek kuraş boýun...

Dowamy »

5 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanda Niderlandlar Patyşalygynyň täze ilçisi işe başlady

Şu gün, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaas Ýakob Shermersden ynanç hatyny kabul etdi.
«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanynyň adyn...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Alžiriň ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Şu gün, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Amar Belaniden ynanç hatyny kabul etdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, diplomat...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Serdar Berdimuhamedow häkimler bilen iş maslahatyny geçirdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň, şeýle-de Balkan welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça orunbasarynyň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, iş maslahatynda ýurduň oba hojalyk toplumynda, Aşgab...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefonda söhbetdeş boldy

Şu gün, amerikan tarapynyň başlangyjy boýunça, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, söhbetd...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Husraw Nozirini YHG-nyň güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Nozirä YHG-nyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdiler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

Gutl...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Serdar Berdimuhamedow «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergä gatnaşyjylara Gutlag iberdi

Şu gün Aşgabatda, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda ýurtda ilkinji gezek geçirilýän azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan — 2023» atly halkara sergisi öz işine başlady. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu halkara sergä gatnaşyjylara Gutlag iberdi. «Türkmenistan» gazetinde...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

«Türkmenpoçtanyň» çaparçylyk hyzmaty — ýakynlaryňa Täze ýyl sowgadyny ýollamagyň ygtybarly usuly

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy ýylyň-ýylyna hemmeleriň söýýän baýramçylygynyň we onuň dürli çäreleriniň bosagasynda ýokary netijelilikde iş alyp barýar.

«Gapydan-gapa» tertibinde işleýän hyzmatyň özboluşly iş kynçylygy hem bolýar, sebäbi bu döwürde ýollamalaryň we banderollaryň sany — adamlaryň bu jadyly günlerde maşgal...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Stambulda geçirilen «Halal EKSPO-2023»-ä gatnaşdy

24 — 27-nji noýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine Türkmenistandan wekilçilikli topar gatnaşdy. Olaryň arasynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyndan hem wekilleri bar.
Dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden 500-e golaý kompaniýa Stambul sergi merkezinde guralan ekspozisiýalarda öz...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago