SEN GITDIŇ (oýlanma)

Hasratym ýaş bolup akmalydy gözlerimden,emma aglamadym aglap başarmadym.
Gitdiň..
Seni däliräp süji arzuwlar bilen söýerdim.
Arzuwlarym seniň bn bolmakdy,arzuwym teniňde eremekdi,arzuwym şatlygymy,gaýgymy seniň bilen paýlaşmakdy muny saňa aýdyp ýetişmedim.
Çünki ýanyma geleniňde gözleriňe seredip sözlejek sözlerim unudar...

Dowamy »

227 3
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Sözbaşy

S​özbaşy
Bismillähirrahmänirrahym

Gör nähili gowy kalba sygmadyk
Duýgylarmy Seniň bilen paýlaşýan
Ýüregimi gije-gündiz ýygladyp

Bu sözleri anyk beýan etmäne
Ylahydan ylham söz gory gerek
Aýdyň hakykaty aýan etmäne

Eý meniň goşgymy okap oturan
Musulman doganym !

Dowamy »

203 8
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Iň gowy form saýt Talyplar.com (meniň üçin )

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Türkmenistan ajaýyp form saýta mätäç.
Meniň üçin iň gowy türkmen form saýt Talyplar.com

Sebäpleri:

1-nji sebäp. Saýt 2007-den bäri diri 😃 Ýagny saýtda ýazan zatlaryň uzak wagtlap durýar.Elbetde başgada gaty gowy form saýtlar bar dizaýn we ş.m zatlary bu saýtdan iki esse gowy ýöne basy...

Dowamy »

321 4
Täzelikler, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Şirinaýyma...

Bu sözleri ýazmagymyň maksady ýüregime sygmadyk duýgylarymy söýgülime ýetirmek .Belkide bu sözleri Şirinaýym okar.

Şirinaý
Şu ady eşdenimde ýüregim jigläp gidýär.Diňe bir iki üç gezek däl her gezek eşdenimde ýüregim jigläp gidýär .Näme üçin beýlekä?
Bu nähili söýgi boldygy,bu nähili duýgy boldygy ? Ynanyň bu duýgyny beý...

Dowamy »

172 5
Edebiýat, Gerceknazar tarapyndan 1 week ago

Hepdäniň jemi #8 (13.09.2020ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 13-nji sentýabr hepdäniň ýekşenbe güni, bu gün saýtymyzda şu hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
7-13-nji sentýabr aralygyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda, @Panturkist agz...

Dowamy »

461 24
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Bu mowzuk aýallaryň gürrüňi barada

Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir, bary birden gürleýändir. Soň öz-özlerinden göwnüho...

Dowamy »

333 3
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Mazar daşyny okamak üçin osmanly dilini bilmek az bolar

MAZAR DAŞYNY OKAMAK ÜÇIN OSMANLY DILINI BILMEK AZ BOLAR

"Akýagyz türkleriñ uly syry. Ependi" (“Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Efendi”) we "Akýagyz türkleriñ uly syry. Ependi -2" kitaplaryny ýazyp ýörkäm, gonamçylyklara kän zyýarat etdim. Mazar daşlary we olar bilen baglanyşykly kitaplary okadym.
Prezident Erdogan "Ata-babalaryny...

Dowamy »

229 5
Bilim, wagt tarapyndan 2 weeks ago

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly wekili Habib Nurmagomedow 35 ýaşynda ýaryşlara gatnaşmak islemeýär diýip, INTERFAX habar berýär.

"Karýeramyň başky basgançagynda däldigim düşnükli. 32 ýaşap barýaryn. Meniň pikirimçe, bu gaty bir kyn döwür däl. 35 ýaşda ýeňil agramda çykyş etmek mümkin...

Dowamy »

145 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar

Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Tiz tagamy ýa-da süýjüligi düýbünden zyýansyzlandyrmaga synanyşmak gerek däl, bu iýmitiň ahyrky tagamyna ýaramaz täsir edip biler. Ýöne süýji tagamlaryň kaloriýasyny azaltmak üçin olaryň düzüm bölegini az-kem üýtgetmek bolýar diýip, aşpez blogeri Nuriýa Dianowa Sputnik radiosyna beren interwýusynda gür...

Dowamy »

100 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar

Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar
Halkara barlag topary guryýer balyklarynyň 11 görnüşini anyklady diýip, EurekAlert ylmy habarlar portaly habar berdi.

Ozal diňe “Cryptotora thamicola” diýlip atlandyrylýan gowak balygynyň gury ýerde hereket edip bilýändigi ylma mälimdi.
Alymlar balyklaryň bal...

Dowamy »

117 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar

Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar
Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan 16-njy tapgyryň ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykardylar.

2 metrden gowrak çuňlukda ekskawatoryň susagy tötänden ägirt uly keramiki gaba degdi. Ol beý...

Dowamy »

406 8
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Jelepçilik mirasy

JELEPÇILIK MIRASY

Ylahyýetçi Abdylla Akyn şeýle diýýär:“1924-nji ýylda Çanakkalede we Bursada jelephana hökmünde ulanylýan metjitler bardy!”Işigaýdan taryha öz hyýallarynyñ isleýän ugrundan baha berjek bolýar!Ýokary okuw jaýlarynda duýgylary bilen hereket edýän şular ýaly jahyllaryñ sany bar, sajagy ýok...Ýogsam bolmasa, serediñ, tar...

Dowamy »

389 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Zoýa

ZOÝA

Stambully Zoýa...
Wizantiýa imperatorynyñ owadanlygy bilen daş-töweregine ýalkym saçan kyrk sekiz ýaşly durmuşa çykmadyk boý gyzy.Onuñ şahsy durmuşy kakabaşlykdan doludy, erkege garaşly bolmagy halamaýardy. Parfýumeriýa we hoşboý ysly ýaglary çalynmagy gowy görýärdi. Hut özi bulary ýasap ulanýardy, onuñ aýak basan ýerinde...

Dowamy »

191 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Meniň saňa bolan söýgi hakda oýlanmam

Her gezek men saňa "Söýýän seni!" diýemde, sen "Hany aýt, söýgi näme?" diýen soragy berýärsiň, "nädip söýýäniňi düşündirdä" diýýärsiň. Men seniň bu sowalyňa kän wagt jogap gözledim. Dürli kitaplary okap gördüm. Deň-duşlaryma sorag berip gördüm. Ýaşy menden has ulurak adamlardan hem sorap gördüm. Hat-da filosofiýadan, psihologiýadan sapak berýän mug...

Dowamy »

225 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Allaha ynanmaýanlaryñ Kurany okamandygyna wr soraglamandygyna degişli deliller: Pygamber Aýy ikä böldümi?

ALLAHA YNANMAÝANLARYÑ KURANY OKAMANDYGYNA WE SORAGLAMANDYGYNA DEGIŞLI DELILLER: PYGAMBER AÝY IKÄ BÖLDÜMI?

Bu makalany ýazmagyma sebäp bolan islamiforumlar.net internet sahypasynda 2019-njy ýylyñ 27-nji Awgustynda Düýş Ýorujy (Rüya Tabircisi) tarapyndan açylan mowzugy terjime edip size ýetirmekden ybaratdy. Birem, ýetirjek bolýan mak...

Dowamy »

304 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Hezreti Muhammediñ döwründe ýumor

HEZRETI MUHAMMEDIÑ DÖWRÜNDE ÝUMOR

 Fransiýanyñ "Charlie Hebdo" satiriki žurnalyna garşy bolup geçen ýaragly hüjüm ýene-de "yslam we terrorizmi" bütin dünýäniñ teleýaýlymlarynda iñ köp agzalýan gürrüñleriniñ birine öwürdi. Muña meñzeş waka Türkiýede-de bolup geçdi. Turhan Selçugyñ çeken karikaturasy sebäpli "Cumhuriyet" gazetiniñ reda...

Dowamy »

200 3
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Hezreti Muhammet we futbol

HEZRETI MUHAMMET WE FUTBOL

Orta asyrlar diniñ bozulan döwrüdir...
Orta asyrlar akyl-paýhasdan jyda düşülen döwürdir...
AKP (we "jemagat") dini bozdular. Seretseñizläñ...
Erdogany Hezreti Musa pygamber (a.s) tipikleşdiren "Hürriyet" gazetiniñ žurnalisti Akif Beki YŞYD-yñ "sünni öwrülşigini" getirendigini ýazýar! A...

Dowamy »

164 0
Sport, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Iñ peýdaly derman: Taryh

IÑ PEÝDALY DERMAN: TARYH

Türkmenler Anadoludaky ilkinji resmi dermanhanasyny 1206-njy ýylda Kayseride açdy: Göwher Nesibe soltan şypahanasy. Wagtyñ geçmegi bilen dowamy-da geldi… “Muhtesib” kim bilýärsiñizmi? Dermanlaryñ agyrlygyny, arassalygyny we bozulyp bozulmandygyny barlaýan kişä aýdylýar… Seljuklylar ýaly osmanlylaram medisinan...

Dowamy »

100 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Aýyp kimde? / satiriki hekaýa

AÝYP KIMDE
(satiriki hekaýa)

Hemraýew agşamlyk naharyny iýip bolansoň ýatmakçy boldy, emma bolmady. Aňyrky otag goh-galmagal, çagalar ýassyk bilen biri-birini urup oýnap ýörler. Sagat sekgiz ýarym-da ýygnaga hem barmaly. Düýn Hemdem ata-eneler ýygnagy boljakdygy barada mekdepden hat alyp geldi.
H...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 2 weeks ago

Söýgi serirleri...

Söýgi setirleri.

"Sen meniň ýyldyz süýnende eden arzuwum däl, Azan okalanda eden dilegimsiň..."

*****

Saňa aýdasym gelýä…
Şelpesin ýel öpen tuduň astynda.
Aýly gijelerde ýalňyz galýanym.
Näme hakda oýlanýanym aslynda.

Saňa aýdasym gelýä…
Syrly gijelerde uky berm...

Dowamy »

197 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 2 weeks ago