Omar Haýýam (Osman Öde)

OMAR  HAÝÝAM (1048 – 1131 ý.)


Ýüzlerçe ýyllyk taryhynda  gündogar-yslam edebiýaty biri-birine meňzemeýän, «hersi bir deräniň şiri» bolan beýik läheňleri öňe çykardy.  Olar adamzat kowmuna berlip bilinjek şahyrana söz ukybynyň iň beýik derejesine ýetdiler. Adamzat üçin şol derejeden aňyrda, dogrudanam, entek hiç bir belentlik...

Dowamy »

31 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Sberbankda moşennikleriň nädip kartyň maglumatlaryny alýandyklaryny aýtdylar.

Dawos, 21-nji ýanwar .
Moşennikler russiýalylaryň bank kartlarynyň elýeterliligini diňe bir internetiň çäginde dälde, eýsem maglumatlary dürli setden, meselem, adamlaryň dürli messenjerlerden biri-birine ugradýan plastiki kartlarynyň suratlary arkaly hem alýarlar.
Bu barada Dawosda geçirilen Bütindünýä ykdysady forumynda Sbe...

Dowamy »

62 0
Täzelikler, htkursant tarapyndan 2 days ago

Tagam (Osman Öde)

TAGAM (hekaýa)

Göwnüme bolmasa, şol öňki bag birneme gojalan ýaly. Gum-gukluk. Kakabaş oglanlygymyň geçen ýeriniň beýle ümsümligine ram etmändirin. Ol meniň aňyma mydama galagoply, şowhun-gykylykly bolup siňipdir. Jübimizi, köýneklerimiziň içini erikden dolduryp düwdenekläp gaçyşymyz, Aýjemal ejäniň uzyn syrykly yzymyzdan kowuşy şuş-...

Dowamy »

35 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ugradyş (Osman Öde)

UGRADYŞ (hekaýa)


Ogulmaral ejäniň külçe bişirip ýörşüne howsalasy artdy. Bir ýerde durup karary ýetmedi. Oglunyň ýanyndan aýrylmady. Oňa sargyt etdi. Agşamlaryna gezip ýörmeli däldigi, diňe okamalydygy, puldan kösençlik çekjek bolsa, dessine öýe hat ýazmalydygy barada oglunyň gulagyna guýdy. Onuň agşam gözüne uky gelmedi. Per...

Dowamy »

45 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Ojak (Osman Öde)

OJAK (Osman Öde)

Ene oglunyň äkitjek gününe sabyrsyz garaşdy. Indi onuň garaşyp ýörenine bir aýdan gowrak wagt geçdi. Her sapar «Şu ýekşenbede gideris» diýip, ogly söz berýär. Ýöne dynç alyş güni bolsa-da, onuň işi çykaýýar. Soňky wagtlar-a gitmek baradaky gürrüňler selçeňleşdi. Sebäbi her gün diýen ýaly ogluna gitmek barada ýatladyp...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Marynyñ binagärçilik ýadygärlikleri (O. Ekäýew, Ö. Gündogdyýew)

MARYNYÑ BINAGÄRÇILIK ÝADYGÄRLIKLERI

Mary welaýatynda neolit, bürünç, antik we orta asyrlar döwrüne degişli köp sanly ýadygärlikler bar. Biz saklanyp galan binagärçilik ýadygärlikleri barada gürrüñ bermekçi.
ULY GYZGALA (VI-VII asyrlar) Gäwürgalanyñ günbatar tarapynda beýik platformanyñ üstünde ýerleşýär. Onuñ ägirt diwarlary...

Dowamy »

21 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 days ago

Pikir soraşma

Robert Kiýosakiniň Baý kaka garyp kaka kitabynyň terjimesini işleýän. Öň barmyka şuň terjimesi, bilýäniňiz bar bolsa ýazaýyň.

Dowamy »

61 2
Sorag-jogap, htkursant tarapyndan 3 days ago

Guýrugy kesilen gara pišik (Ogulsenem Taññyýewa)

Mýaw-mýaw edip, misli bogazlaryna pyçak goýlan dek bolşup mawlaşýan pişikleriň zenzenelesinden ýaňa Nepes aga bütin gije çirim edip bilmän çykdy. “Mýaw-mýaw! Mýaw-mýaw!” “Eý-ho, Beýle-de bir goh bor oguşýa!” diýip, Nepes aga janynyň ýangynyna eýlesine bir agdarylyp, beýlesine bir agdarylyp ýatyşyna, ýorganyň içinde özbaşyna hüňürdedi. “Gygyryp-gygy...

Dowamy »

67 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

JENNET ENÄNIÑ AÝAGYNYÑ ASTYNDADYR...

Ejeming 1 gözi bardy. Ony yigrenyärdim, chunki bu ýagdaý meni utandyrdyardy. Mashgalamyzy eklemek uchin okuwda ashpezchilik edyardi. Bir gun okuwdakam ejem meni görmage geldi. Utandym. Muny maña nadip edip bildi?!...ony gormedik boldum. Erbet seretdim we ol yerden gitdim. Ertesi gun klasda 1 dostum:"eee, seng ejeng dinge 1 gözi bar" diydi. Ýere gir...

Dowamy »

50 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 days ago

Admine ýüzlenme

Hormatly Admin! Saydyn registr sahypasyna näme boldyka?? Agza boljak bolsaň sahypa tapylanok diýýär.

Dowamy »

61 3
Sorag-jogap, htkursant tarapyndan 3 days ago

Degişmeler

Razwedçikleriň ýaryşy geçirilýärmiş. Ýaryşyň şerti nähili köseseler hem berlen paroly aýtmaly däl eken. Finala amerikan, rus, türkmen galýar.
Birinji rus gelýär. Her dürli gynap başlaýar, 4 sagat ýaly çydaýar. Ahyry paroly aýdýar.
Ikinji amerikan gelýär. Ony hem gynap başlaýarlar, 8 sagat ýaly gynaýarlar welin olam aýdýar paroly.

Dowamy »

216 4
Edebiýat, htkursant tarapyndan 3 days ago

Iň kiçijik adam Nepalda aradan çykypdyr

18-nji ýanwarda dünýäde iň kiçijik adam diýip hasaba alnan Nepally Khagendra Thapa Magar 27 ýaşynyň içinde aradan çykdy diýip, The Straits Times habar berdi.
Magaryň boýy 67,08 santimetra barabar eken. Ol ene-atasy bilen ýaşan ýeri bolan Pokhara şäheriniň hassahanasynda pnewmoniýa keselinden aradan çykypdyr.
Magaryň rekordy Ginnesiň r...

Dowamy »

95 2
Täzelikler, htkursant tarapyndan 3 days ago

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary (Aýna Annamuhammedowa)

Gadymy germanlar we olaryň Gündogar Rim imperiýasyna çozuşlary

Gеrman taýpalary IV asyryň ahyryndan başlap Günbatar Rim impеriýasynyň üstünе häli-şindi çozup durupdyrlar. Gullaryň wе kolonlaryň gozgalaňlary sеbäpli ysgyndan gaçan gul eýеçilik döwlеti «warwarlaryn» hüjümini saklap bilmändir. Gеrmanlar V asyryn dowamynda impеriýanyň bü...

Dowamy »

39 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Ahemeniler döwleti (Nury Gajarow)

Ahemeniler döwleti.

Persler hakyndaky iň irki maglumatlary biz Urmiýa kölüniň, günorta-günbatarynda ýerleşen Parsna welaýatynyň ýerlerinden tapylan b.e. öň IX asyra degişli assiriýa ýazgylaryndan bilýäris. Soňra parslar bu ýerden günorta tarap süşüpdirler we m. öň VII asyrlarda Elam ýerlerinde basyp alypdyrlar. Bu ýerler soňra Persiý...

Dowamy »

49 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

USB-2.0-my ýa-da USB-3.0 ???

USB-3 tehnologiýasy 2008-nji ýylda peýda boldy. Häzirki wagtda kompýuterler ýa-da noutbuklar USB-3 gurluşy bilen göýberilýär. Emma bu tehnologiýanyň näme amatlylygy bar? Tizligi nähili? Eýsemde USB-3 ulanmak bilen göterijileri ulananymyzda tizligiň ulalýandygyny görüp bilerismi?
USB-3 gurluşy USB-2 porty bilen ugurdaşdyr, olar biri-biri...

Dowamy »

50 0
Tehnologiýa, htkursant tarapyndan 3 days ago

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary (Öwez Gündogdyýew)

Türkmenler we Gündogar Aziýanyñ halklary

''Hatda Hytaýda bolsañyz hem ylmy öwreniñ!''

Muhammet pygamberiñ hadyslaryndan

Ýüpek we kagyz, kitap çap etmek we däri, kompas we farfor ㅡ bu täsin oýlap tapmalar, öz wagtynda, zähmetsöýer hytaýlylar tarapyndan adamzada sowgat edildi. Emma hytaý siwilizasiýasy iz...

Dowamy »

31 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 days ago

Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi

Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi

Başa-baş söweş boýunça iralndiýaly pälwan Konor Makgregor amerikaly garşydaşy Donald Serrony bary-ýogy 40 sekundyň dowamynda nakaut bilen ýeňdi. ABŞ-nyň Las-Wegas Ştatyndaky «T-Mobile» sport toplumynda bolan tutluşyk UFC 246-nyň çäginde geçirildi.

Konor Makg...

Dowamy »

59 0
Sport, 12 tarapyndan 3 days ago

Tom we Jerri oýny 100 milliona ýetdi

Ilkinji gezek 1940-njy ýylda ýaýlyma goýberilen “Tom we Jerri” multfilmi häzire çenli dürli dillere terjime edilip, dünýäniň çar künjündäki körpe tomaşaçylara ýetirildi. William Hanna we Josef Barberanyň döreden animasiýa eserini “Warner Bros” kompaniýasy taýýarlapdy. Geçen ýyl “NetEase” şereketi bu multfilmiň oýnuny döredip, satuwa çykardy. Häzirk...

Dowamy »

58 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 days ago

Windows 7-niň giriş fonuny üýtgetmek (ekran blokirowka)

Köp görüp öwrenişen zatlarymyz beýnimizi ýadadýar we biz nämedir bir üýtgeşik zatlar edesimiz gelýär
Edil biziň gündelik ulanýan kompýuterlerimizde hem şonuň ýalydyr. Geliň şu gün Windowsyň giriş ekranyndaky suratyň nähili üýtgedilýändigini öwreneliň.

Windows 8 we 10 –yň giriş fonuny üýtgetmek

Windows 8 we 10-ny...

Dowamy »

65 0
Tehnologiýa, htkursant tarapyndan 4 days ago

IMO CHAT KIMIŇKI?

Imo chat kimiňki? Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe bu zatlardan habarsyz galasymyz gelmez. Geliň onda azajygam bolsa IMO barada tanyşalyň....

Dowamy »

134 0
Tehnologiýa, ulykazy tarapyndan 4 days ago