Hepdäniň jemi #9 (20.09.2020 ý)

Essalowmalaýkum, Hanymlar we Jenaplar.
Bu gün 21-nji sentýabr hepdäniň duşenbe güni, bu gün saýtymyzda geçen hepdäniň iň köp okalan, iň köp gürrüňi edilen temalarymyzy we iň köp mowzuk açan agzalarymyzy tanyşdyryp geçmekçi.
14-20-nji sentýabr aralagyndaky iň köp görülen mowzuklaryň TOP-5 ligi.

1-nji orunda @Panturkist a...

Dowamy »

171 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Saýta agza bolup bilmeýän @Maksat atly okyjymyzdan: Agzalara degişli degişme

Bir garga cynar agajyn ustunde agzy peynirli otyrmyshyn. Ashagyndan gecip baryan, aclygyndan yana surnugan tilki gargany gorup hasda aclygyndan ozuni yitiripdir. Tilki garga: - "gargajan sen nahili owadan sesin bar, sayranda-dagy bilbile anarda dur diydiryan" diyip gagyldadyp agzyndaky peyniri gacyrtjak bolupdyr. Garga kime diyyasem diymandir. Gara...

Dowamy »

379 15
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!" by sari

salam ýene men. geliň köp temadan garyşyk kritika edeli!

soraglar:

1) näme üçin türkmenistanda LGBTI+ adamlaryň öýlenmesi we jynsy bir zat ýaşamagy gadagan? wi lesbian-lar munyň daşynda. lesbian-lar ok? welin näme üçin gay, trans, bisexual kabul edilenok? hemmesi gadagan wagty lesbian-lar näme üçin açyk? näme üçin bizd...

Dowamy »

529 17
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Yslamda öýlenip durmuş gurmak üçin ýaş tapawudy ýokmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: YSLAMDA ÖÝLENIP DURMUŞ GURMAK ÜÇIN ÝAŞ TAPAWUDY ÝOKMY?Soraga göni jogap bersek: ''Ýok!''
Yslam alymlary, ýaş biriniñ durmuşa çykmagy, ýa öýlenmegi göwnelmeýän bolsa, intek biraz garaşmagyñ gerekdigini aýdýarlar.
Ýöne Yslam dini näçe çalt durmuş tutulsa perzent üçin h...

Dowamy »

248 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Bu ömürde ep-eslije zat gördük ...

Bu ömürde ep-eslije zat gördük,
Ýakyndanam mähribanrak ýat gördük,
Özi garyp, ýöne göwni şat gördük —
Gara ak bolupdyr diýip eşdemok.

Kä ondan, kä mundan öwüsýär şemal,
Azgyna ahyry tapylýar zowal.
Öwüt-ündew bilen — asly bikemal
Kemal tapanmyşyn diýip eşdemok.

Synlap...

Dowamy »

122 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago

Google we synag

Google we synag Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uniwersiteti tarapy...

Dowamy »

122 0
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Web Development

2013- 2014nji ýyllarda men Web development bn gyzyklanyp başladym.ilki html owrendim soñ css ondan soñ az owlak javascript.Ondan soñ belli bir derejede Jquery owrendim soñ azyrak PHP öwrendim .Yeterlik bilimleri alanymdan soñ kicenrak sayt yasap gordum (xampp serverde) maglumatlary yuklap gözläp edit edip(jquery, php komegi bn) bilyadim.Soñ men 2...

Dowamy »

225 5
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 1 week ago

Gayynlar hakda degishmeler

Iki dost dushushyar
- gowmy dost arada ikinji gezek oylenipsin diydiler dogrymy?
- howwalay Marala oylendim
- onki ayalyn jigsi damay o?
- ay taze gayyna owrenshmek ansatmay...


- gonshy agsham erbet ayal sesi geldi oynuzden welin eygilikmi?
- gaynymyn ayagny yuwup berdim
- gaynag suw...

Dowamy »

381 0
Edebiýat, soho tarapyndan 1 week ago

Gullugy yatlalyn

okuwy gutaryp, "Watan Goragy" atly hunar boyuncha, 2 yyl praktika gidenler, gitjekler, gidip gelenler armanda, gowmy yagdaylarnyz?
Taze terjime edilen anekdotlar.


- Yoldash esgerler, atyshynyz edil gozli kor yaly - diyp, komandir nedowolny gygyryar we awtomaty alyp, ozi nyshanadan atyp bashlayar. Yekeje okam nyshana de...

Dowamy »

256 1
Edebiýat, soho tarapyndan 1 week ago

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer

Nurmagomedow-Getji söweşi boş münberlerde geçer
UFC-niň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen amerikaly Jastin Getjiniň arasyndaky söweş tomaşaçysyz geçer. Bu barada rus türgeni Moskwada Söweş sungatynyň forumynda onlaýn-maslahatyň dowamynda mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär.

“Turnir ýapyk ýagdaýda geçer, janköýerl...

Dowamy »

113 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi

«Mulan» girdeji ýygymy boýunça Hytaýda garaşylan netijäni bermedi
«Mulan» meşhur multfilmiň kinoadaptasiýasy Hytaýda bary-ýogy 23 million dollar ýygnap, girdeji ýygymynyň pesdigini görkezdi diýip, «Variety» neşiri habar berýär. Muny rueconomics.ru ýetirýär. Hytaý hökümeti özüniň HBS-ne täze kino hakynda ýazmagy gadagan etdi.

2...

Dowamy »

103 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär

ACA Ýagşymyradow — Magomedow duşuşygyny geçirmegiň üstünde işleýär
Garyşyk söweş sungatynyň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow indiki söweşde russiýaly Muslim Magomedow bilen duşuşyp biler. Bu barada ACA-nyň prezidenti Alekseý Ýatsenko ACA 111 ýaryşynyň öň ýanyndaky metbugat ýygnagynda habar berdi.

Onuň sözlerine görä, häzi...

Dowamy »

103 0
Sport, 12 tarapyndan 1 week ago

"maňa gelen musulman bir adamdan mail" by @sari

adam: "Salam Mekan! Ateistmi sen?"

men: "Salam. Hawwa ateist men, welin yazan blogymda we teswirimde hem yazypdym, garsha-garsha name ucin sorayanyz?"

adam: "Turkmenlerde ateist gormandim shondan soraydym. Hachandan bari ateist sen?"

men: "sonky 2-3 yyllykdan bari"

adam: "Sen dogry ýoldan...

Dowamy »

501 20
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 1 week ago

Ateistiñ düşünmedik zatlarynyñ biri: Dinozawrlar kurany kerimde agzalýarmy?

ATEISTIÑ DÜŞÜNMEDIK ZATLARYNYÑ BIRI: DINOZAWRLAR KURANY KERIMDE AGZALÝARMY?


Ateistler sowal bermelerini dowam etdirýärler. Allaha ynanmaýan ildeşler esasanam Yslam dininiñ şerhleri, Kurany-Kerimiñ içindäki aýatlary we Muhammet aleýhissalamyñ özi hakynda sowallar berýärler.
Bu sapar welin ateistler Dinozawrlar hakynda b...

Dowamy »

288 12
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler

Sosial aralygy saklap, 37-0 hasabynda ýeňildiler
Germaniýanyň professional däl ligalarynyň birinde täsin netije hasaba alyndy. “SG Ripdorf-Molzen” topary bilen “SV Holdenstedt” klubunyň arasyndaky oýunda myhmanlar taryhy hasap bilen ýeňiş gazandy. “SV Holdenstedt” topary garşydaşyny 37-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Mundan...

Dowamy »

130 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Sünnet däbi

Sünnet bilinşi ýaly yslamdan gelýän düzgün däldir. Ol Ybraýymyň Müsürdäki elitleriň arasyna girmek üçin etdiren zadydy. Sebäbi gadymy Müsürde sünnet, elit, saýlama adamlara degişli yşaratdy.
Müsürde sünnet däbi nähili başlady diýsek;
Sünnet yslamda Habyl we Kabyl diýip agzalýan gadymy Müsüriň Osiris we Set-iň rowaýady bilen başlaýar.<...

Dowamy »

335 6
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 1 week ago

Kynçylyklar bilen taplan!

KYNÇYLYKLAR BILEN TAPLAN!
Sagyňa, soluňa göz aýla, heý-de başy agyrmaýan, damary syzlamaýan adama
gözüň düşdümi? Haýsy bir öýde bagry girýan dertliler ýok?
Köp sanly adam bardyr, başlary agyr gündedir. Birnäçe adam bardyr, sabryna
haýran galar oturarsyň. Bil, derde uçraýan bir özüň dälsiň. Gaýta, özgeleriň
ý...

Dowamy »

123 1
Edebiýat, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

"Wysala ýetmedik söýgi ýa-da ajy aýralyk.."

Her bir täze görüşen ynsanyñ bilen başlanan söhbetdeşligiñ we duýadansyz gelen duýgulara sebäp bolýan sözleriñ hem ilki başyny başlaýan söz "Salam" bolsa gerek. Söýgi bilen iki ynsany ysnyşdyran yşka sebäp bolýan söz başam şol bolýan eken. Durmuşdan hiç zat tamakin bolman ýaşap ýören bir gü...

Dowamy »

139 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 week ago

Gülmek ömürden #5 (17.09.2020ý)

1 adam pişigini 15 km daşa pyýada zyňyp gaýdypdyr. Öýüne gelse pişik oturanmyş. Soň maşynly 20km ileri 70km saga, 45km çepe, 33km gaýra sürüp zyňypdyr pişigi.
Birazdan aýalyna jaň edipdir.
Ayaly: Alo
Adamsy: Pişik öýe bardymy diyipdir.
Ayaly: Howwa diyen.
Adamsy: Derrew trupgany pişige ber, Men azaşdym diyipdi...

Dowamy »

419 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek

Çaga günüň dowamynda maşgala saçagyndaky iýmitlerden 5 gezek naharlanmaly – 3 gezek esasy we 2 gezek goşmaça naharlanmaly. Iýmıtlendirmegiň iň oňat düzgüni: göwüsden emdirmegi dowam etdiriň diýlip Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan) aýdylýar.
...

Dowamy »

64 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago