21nji asyrda in kop kelle bilen gol uran oyunchylar

1. Kristiana Ronaldo (Portugaliya) 2002- 110 gol.
2. Lyuk Deyong (Niderlandlar) 2008- 78 gol.
3. Fernando Llorente (Ispaniya) 2005- 78 gol.
4. Robert Lewandowski (Polsha) 78 gol
5. Radamel Falkao (Kolumbiya) 2005- 71 gol.
6. Bas Dost 2007- 64 gol.
7. Aritz Aduriz (Ispaniya) 2002-2020 63 gol.
8. Mario...

Dowamy »

135 6
Sport, Jаdygöý tarapyndan 4 days ago

??

Hat ýazyşar ýaly nähili saýytlar bilýän bolsaňyz aýdanyňda pliz??

Dowamy »

253 8
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 4 days ago

Azalylyň hatlary (Fantastiki waka) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 25 » Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)
09:53Azalylyň hatlary (Fantastiki waka)

Ученый рассказал, можно ли употреблять алкоголь каждый день
Azazylyň hatlary

1-nji ýazgy

Hudaýyň iň birinji ýaradan adamy dog...

Dowamy »

254 33
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Klasdaşlar (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2020 » Декабрь » 27 » Klasdaşlar (täsin hekaýa)
09:53Klasdaşlar (täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Şu ýyl mekdebi tamamlanmyza 25 ýyl bolýar. Eger nesibämizde bar bolsa klasdaşlar bolup üýşip belläris....

Dowamy »

157 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Döwülen ganatlar (Oýlanma) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Döwülen ganatlar (oýlanma)
11:17Döwülen ganatlar (oýlanma)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Döwlen ganatlar

Ganatlarymy ýaýyp men asmana göterildim, Zemin aşaklarda bir ýerde galdy....

Dowamy »

59 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Emeli Arwah (Täsin hekaýa) Awtor: Rahman Zülfikarow.

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Март » 7 » Emeli Arwah (Täsin hekaýa)
22:37Emeli Arwah (Täsin hekaýa)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Liftyň içi örän giňde, ol lifta arkaýyn iki sany ýeňil maşyn sygjakdy. Emma maşynyň ýerine iki sany äpet...

Dowamy »

176 18
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Däliň oýlanmasy ýa-da Kawaçi barada (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Июнь » 21 » Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada
11:52Däliň oýlanmasy, ýa-da Kawaçi barada

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Men entek çaga wagtym asmanda bir ýerde robotlaryň uly döwletiniň bardygyny duýýardy...

Dowamy »

79 1
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 4 days ago

Hytay tawar

Salam doslar. Hytaydan caga oynowaclary getirmek ucin haysy saytlar bilen islesip bolar? Aliexpres yaly saytlar yapyk eken.

Dowamy »

228 11
Sorag-jogap, Yazgeldi21 tarapyndan 4 days ago

Ylham Seýilgähinde

YLHAM SEÝILGÄHINDE


Men bir gyzy aldap söýdüm...
Bu nähili aldawly söýgi. Men ony bilemok.
Geçen asyr ýaşap geçen şahyrlarymyzyň we Orta asyrlarda ýaşap geçen güýçli yslam alymlarymyzyň ýadygärlikleriniň garşysynda men öz dünýä gözelime garaşyp otyryn.
Ine birden ol daş-töweregine garaňjaklap, eýläk-beýlä...

Dowamy »

223 5
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 5 days ago

Awgust meň kükregimden basýar (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Awgust meň kükregimden basýar
20:24Awgust meň kükregimden basýar

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Tomusy hiç wagydam halamokdym, ol hem meni halap barýandyr öýdemok. Awgust meň pikirimçe agyr aý,...

Dowamy »

153 47
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 5 days ago

Äjit-Mäjit (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » Äjit-Mäjit
20:31Äjit-Mäjit

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Egerde men bir zady bilesim gelse, uka gidäýmäkäm sorag berip ýatýan, onsoň düýşimde şol soragyň jogabyny alýan. Men çagalygymdan bäri...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 5 days ago

114-nji süre (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Ноябрь » 4 » 114-nji süre, (bolan wakalara degişli)
20:35
114-nji süre, (bolan wakalara degişli)

Украины не станет уже к марту. Всему виной возвращение этого человека
Ilkinji gezek Kerimi Kurany elime elamda men 26 ýaşymdadym. Şol kitaba...

Dowamy »

227 35
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 5 days ago

Işanym (Rahman Zülfikarow)

Internet garalama
Hekayalar, türkmen dilinde
Главная » 2021 » Февраль » 22 » Işanym (dini hekaýa)
02:06Işanym (dini hekaýa)
Daşary çalajadan ýagtylyp başlapdy we kiçijek penjireden gara-gök reňkde asmanyň bir bölejigi göze ilýärdi. Kiçijek otagyň içinde bir adam ýatyrdy, ol adam 60 ýaşa golaýlap barýardy. Ol adam hemişe...

Dowamy »

153 27
Edebiýat, Ahmedik_97 tarapyndan 5 days ago

Ucoz-dan mugt saýt açmak

Salam hormatly okyjym! Bu blogymda men size ucoz-dan mugt saýt açmagy öwretmekçi. Onda başladyk:1. Ilki bilen aşakdaky salgy boýunça ucoz.ru saýtyna girmeli.http://www.ucoz.ru/register?pguid=19960921682. E-mail adresiñizi we parolyñyzy ýazyp "Создать сай...

Dowamy »

209 8
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 5 days ago

Arhiw 2017 #2

Arhiw 2017 #2

Dowamy »

348 39
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 5 days ago

Dýuna "2021" kinony kim gördi?

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol...

Dowamy »

458 44
Sorag-jogap, Adalat19 tarapyndan 5 days ago

Ýönekeýje Sorag-jogap

Salam talyplar.com, giç ýagşy, sagaman LEZZET alyp otyrsyňyzmy. Garaz şu wagt poçtamy dörjeläp durkam, bir zada üns berdim. Ýagny poçtama gaty köp soragly mailler üýşipdir. We talyplar.com da paýlaýan poçtam trustorg7@gmail.com lygyna esaslansak, ýazanlaryň aglabasy şu ýerden meni tapyp ýazan bolmaly. Gmail gowy işlänok, şol sebäpden soraglaryňyza...

Dowamy »

370 121
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 5 days ago

&&&

Seni gynandyrmak ähtimallygyny nädip düşünip bilýäň? Men seniň göwnüňi ýyksam, ýykylan göwnüň bölekleri elime çümüp ganadar. Ýene iň hakyky duýgularymy saňa ýollaryn. Meň ýollarymyň hemmesi seň adyňdaky harplardan geçer. Senden gitsemem ýollarym saňa çykar. Menden saňa zyýan gelmez diýip biljek däl. Sebäbi, men seni biraz artyk söýüp bilerin. Belki...

Dowamy »

425 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 5 days ago

****

Eýranly boksçy Muhammad Jawad Wafaýi-Sani ölüm jezasyna höküm edildi.
Ol 2019 ýylky hökümete garşy çykyşlara gatnaşypdy. Ony hökümet binalaryny otlamakda günäkärleýärler. Internet ulanyjylar ony bagyşlamaklaryny, janyny halas etmeklerini soraýarlar. "Твиттер"de #SaveMohammadJavad heştegi peýda boldy.

Mundan başga-da, 2020 ýyly...

Dowamy »

262 9
Täzelikler, Гость tarapyndan 6 days ago

Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

350 29
Bilim, Khanture tarapyndan 6 days ago