Marynyň taryhda agzalyp geçilýän atlary

1) Merw.
2) Marguş.
3) Maru Şahu Jahan.
4) Mawru.
5) Mauri.
6) Margiana.
7) Marwerrut.
8) Mare Şahjan
9) Mare Şah Jahan.
10) Margaw.
11) Antiohia.
12) Mouru.
13) Maru.
14) Marz.
15) Marwirot.
16) Mrum.
17) Mawera.

Dowamy »

152 1
Bilim, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

Ýagşydyr

Biderek manysyz goşgy okandan
Kuran açyp aýat okan ýagşydyr
Şeýtanyň äkitjek egri ýolundan
Beýik Allaň dogry ýoly ýagşydyr.

Çilim çekip arak içip mes bolup
Nä görgiň adamzat saralyp solup
Namazyňy oka Allaha uýup
Boş ýatandan namaz okan ýagşydyr.

Pikirlen adamzat pikirlen il...

Dowamy »

184 2
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 3 weeks ago

Bildirisyeri.com - Bildirişler we mahabatlar saýdy

Salam hormatly talyplar.com ulanjylary!
Size öz döredenimiz we ulanyşa geçirilen web sahypamyzy şu ýerde tanyşdyrmagy makul bildik. Web sahypamyz barada aýtsak: Bildirisyeri.com ulgamynyň döredilmeginiň maksady internet ulgamynyň kömegi bilen dürli harytlary satmak, satyn almak, kireýine bermek we dürli hyzmatlary bermek ýaly bildirişleri h...

Dowamy »

296 3
Tehnologiýa, mergengumly tarapyndan 3 weeks ago

Европа подтвердила высокий интерес в строительстве Транскаспия и закупках туркменского газа

Представители энергетической сферы от Европейской Конвенции отметили, что готовы помочь в привлечении инвестиций в реализацию важнейшего энергетического проекта — Транскаспийского трубопровода. Заявление еврочиновников прозвучало на встрече с делегацией из Туркменистана, которая посетила Брюссель 11-12 октября. Туркменские визитёры во главе с минис...

Dowamy »

124 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 3 weeks ago

Туркменистан и ЕС провели переговоры по строительству Транскаспийского газопровода

Делегация Туркменистана посетила Брюссель, где провела ряд встреч, в том числе с заместителем председателя Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, а также рабочую встречу с представителями Генерального директората по энергетике Еврокомиссии и др. Об итогах поездки Президента Гурбангулы Бердумухамедова на состоявшемся сегод...

Dowamy »

103 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 3 weeks ago

Körpesi bolsaň

"Öýüň körpesi bolsaň"

Ähli işe ylgap ýetmeli, özüň
Maşgalaň körpe çagasy bolsaň
Gohdur-galmagalam çekmeli özüň
Maşgalaň körpe çagasy bolsaň.

Körpe lälik bolýa diýýäler welin
Men-ä hiç-hili läliklik göremok
Ýöne her maşgala aýratyn welin
Onda-da kyn öýüň körpesi bolsaň.
<...

Dowamy »

204 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 3 weeks ago

Daşoguzda hukuk meselelerine seredildi

Golaýda Türkmen oba hojalyk institutynda ýerleşýän Adam hukuklary boýunça sebit merkezinde Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil-Adalatçynyň, Adalatçynyň diwanynyň baş maslahatçysynyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi.
Oňa welaýat, şäher, etrap häkimleriniň bilim, medeniýet we saglyk ulgamlary boýunça orunbasarlary, welaýat Bi...

Dowamy »

202 2
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 4 weeks ago

Sapar aýy barada

Bismillähirrahmänirrahyým.

Sapar aýynyn atlarynyñ manylary:

1. Sapar aýy boş diýen manyny berýär ( ýagny araplar Gurban aýynda, Aşyr aýynda, Rejep aýynda, Remezan aýlarynda... mübärek aýlarda uruşmaklygy haram edipdirler. Ýurt daşyna çykypda söwda etmeýän ekenler. Onsoñ azyk harytdan boşalan aý diýip, jeñe giden jeñe,...

Dowamy »

230 1
Bilim, Gurban93 tarapyndan 4 weeks ago

Internet trafigi nadip tygsytlamaly pikirimizi paylasalyn

?

Dowamy »

233 4
Sorag-jogap, yeke yurek tarapyndan 4 weeks ago

Asyl biz kimi üýtgetmeli???

Kä halatlarda durmuşy, daş-töweregindäki adamlary özgertmek, üýtgetmek isleýän adamlara gabat gelýän, ýöne ilki bilen özüni üýtgetmek barada pikir edýän adamlara heniz gabat gelmedim. Biz ilki bilen özümizi üýtgetmeli, gowy tarapa üýtgetmeli. Häsiýeti üýtgetmek mümkin däl diýjeklerem tapylar, elbetde, ýöne pikirlerimizi, düşünjelerimizi üýtgedip bi...

Dowamy »

220 4
Bilim, Talypbashy tarapyndan 1 month ago

Arassalanan pagta ýagy: azyk bolçulygyna mynasyp goşant

Häzirki wagtda ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpjün etmek maksady bilen giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Önüm öndürmäge degişli bolan önümçilik kärhanalarynyň ählisinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek, ilaty arassa hem ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge degişli alnyp barylýan işlere mynasyp goşant goşmak maksadynda iş depgini artdyryly...

Dowamy »

184 1
Täzelikler, Merd@n@ tarapyndan 1 month ago

Kitapcy.ml saýtynda täze bölümler

Kitapcy.ml saýty ýazyjy-şahyrlarymyzdan başga-da döredijilik intelligensiýasynyñ giñ gatlagyny ~ aýdymçylary, kompozitorlary, suratkeşleri, aktýorlary, režissýorlary, sport türgenlerini we başga-da dürli kärdäki watandaşlarymyzy öz sahypasynda görmek üçin bölümlerini köpeltdi. Türkmen medeniýetini dünýä tanatmagyñ ýeke-täk salgysyna öwrülen www.kit...

Dowamy »

210 0
Täzelikler, wagt tarapyndan 1 month ago

Edep hakynda

Edep hakda

Ynjalykly bolmaly ýöne, duýmaýan däl. Açyk sözli bolmaly ýöne, edepsiz däl.

Ynsan ilki başda ahlak taýdan okamagy gerek, diplomlar hünärler üçindir.

Bizi edepsizler däl-de edebimiz gürleden däldir.

Ýa-ha sözläp biljek sözi bolmaly ynsanyň, ýa-da dymyp otyryp biljek edebi.
...

Dowamy »

180 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 1 month ago

Beýniňizdäki ähli mümkinçiligi ýerlikli peýdalanyň!

Adamlary beýleki janly-jandarlardan tapawutlandyrýan esasy görkezijileriň biri olaryň beýnisiniň artykmaç mümkinçilikleri peýdalanyp bilmegidir. Ýagny adam beýnisi dogry we paýhasly ulanylanda birnäçe artykmaç ukyba eýedir. Soňky döwürlerde ynsanlaryň durmuşynda duş gelýän rowaçlyklar akylly-başly pikirlenmegiň netijesidir.
Pikir ýöretmek,...

Dowamy »

262 1
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Gyzlar nädip göwreli bolýar. Tegelek stolyň başynda aç-açan söhbetdeşlik

Mowzugy ýazmagyma sebäp bolan gyz 1999-njy ýylyň gyzy ýagny 10 - njy synpyň okuwçysy .

Bu gyz bir ýigit bilen internetdiň üsti bilen tapyşyp, bazara gitjek bahanasy bilen öýden birnäçe gezek gidip bazarda görşüp, tanşyp we 3 aý töweregi söýşüpdir.

Oglan hem 10-njy synpyň okuwçysy

Ýaşlaryň arasyndaky s...

Dowamy »

756 8
Sorag-jogap, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Zäherli çörek

Her näme dograsaň aşyňa, ol hem çykar garşyňa (nakyl)

Gaýta-gaýta öýüniň gapysyny kakyp bir zatlar dileýän aýaldan ýadap, mazaly birahat bolan öýüň hanymy, bir gün ýene şol dilegçi gapysyny kakanda şondan halas bolmaly diýen karara gelýär. Dilegçä biraz garaşmagyny aýdyp aşhanadan bir çörek alyp arasyny açyp içine peýnir, zeýtun sal...

Dowamy »

237 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Öýlenen ýigit we täze gelin

Iner ogul, tumar gelin! Eger az salymlyk ünsüňizi berip, ulyňyzy diňlemegi özüňize müwessa bilseňiz, size diýjek kelam agyz sözüm bar.

Ogul, saňa diýjek sargytlarym.

Sen indi öýlendiň, öýli-işikli bolduň. Bir bendäniň göz guwanjy, dünýäsine deňäp oturan gyzy bolsa seniň duluňy bezäp otyr. Ol indiki galan ömrüni seniň...

Dowamy »

318 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Gudaçylyk gatnaşyklary

Gudaçylyk gatnaşyklary babatda gürrüň edilende şol gudaçylyk gatnaşyklaryny açmakdan başlansa gowy bolar.

1. Ogul öýermekçi bolnanda bilip goýaýmaly ýörelgeler.

2. Ozaly bilen niýet-päliňi düzüwle. Şöhratdan peýdalanmak, ar almak kemsitmek, onuň şöhratyndan ýa-da onuň ejizlän wagtyndan peýdalanjak bolmak ýagşy däl. Ed...

Dowamy »

223 0
Bilim, Gurban93 tarapyndan 1 month ago

Täze hyzmat - Elyeter.com

Hormatly adamlar bir zat paylasmakcy, peydaly programma cykdy - Elyeter.com, play marketda gozledin.

Bu yerde marketlardaky azyk onumlerrini, suyji tagamlary, suwlary we s.m harytlary amatly bahadan sargap, getirdip bolyar. Bu haty dostlarynyza paylasmagynyzyn hem hayys edyas, gowy hyzmat peydaly we elyeterlidir

Dowamy »

213 2
Täzelikler, Trikenok tarapyndan 1 month ago

Güýz, 10.10.2018.ý. 09:03

Ýere düşdi şagyrdaşyp ýapraklar,
Alnym öpdi güýziň sowuk şemaly.
Damjasyn sepýardi zemin ýüzüne,
Kül reňkli bulutlar örtüp asmany....

Dowamy »

166 0
Edebiýat, Talypbashy tarapyndan 1 month ago