Dünýäde iň gaty gidýän 5 maşyn

bu ýazgy, meň ýaly maşynsöýerlere bagyşlanýar.. ;)
1. SSC Ultimate Aero:

Twin-Turbo V8 motorly we 1183 at güycünde bu mashynyň 413km maksimum tizligi bar. 100km\'a 2.7 sekuntda chykya. 2007\' mart aýynda Bugatti Veyron\'u geçip Guinness rekorduna giripdir. bahasy bolsa 654 müň dollar. videosy barde

2. Bugatti V...

Dowamy »

3493 15
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Uniwersitediň malýatakdan tapawudy ýa-da akademiýada erkinlik

Häzir kelleden \"wyzyrrrr\" edişip şeýle köp zat geçip dur. Men olary temanyň başlygyňda ýygnajak boldum. Soňra gelip aşagyny dolduryp gitjek şu temanyň. Esasan hem Türkmenistandaky uniwersitetlerdir ýokary okuw jaýlarynyň we alymlaryň gowja üstünden düşjek bolýan. Oňa çenli içiňizdäkiler temanyň aşagyna pürküberiň.

Dowamy »

4453 56
Köneler, Farabi tarapyndan 15 years ago

Peýdaly önümler, iýmitler

Salamjyklar adamlar! Geliň adamlara peýdaly iýmitler hakda ýazalyň! Achillesyn kömegi bilen käşir, pomidoryň aklyňy goýaldýandygyny bildik :) indi bolsa beýleki bilýän zatlaryňyz hakda ýazalyň!
*Mysal ücin ýylanyň zäheri gury agry kesele peýdaly diýip eşdipdim
*Käşir boýuňy ösdürýä
*Ary ýylda bir gezek çaksa peýdalymyşyn (eýýä...

Dowamy »

8859 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Täze turkmen klipler

turkmenistandan 1 dvd taze turkmen klipler geldi yagi bilen :)
rip etdim..shuwagtam youtube\'e upload edip dur.. ilki bilen size bushlayin diyaydim :))
ps: yone serdar ortacyn site\'ine goymak bolanok onunden aydayin!! ;)

ashakda dowam edya..

Dowamy »

34801 51
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

meniň ýalana garaýşym

* * *
Söýgi-dälilikdir.Däliniň bolsa
Dürs çykanmyş müň gepinden bir gepi
Alda meni näçe isleseň alda,
Ýöne bildirmesin ýalanyň sepi.

Sen meni aldama! Ýöne aldaýsaň –
Juda, juda, juda oňaryp alda!
Başyňy dik tutup, gözlerime bakyp,
Ýalbaryp, ýalbaryp, ýalbaryp alda
...

Dowamy »

3406 67
Köneler, shagyzy tarapyndan 15 years ago

Enanin goz yashy

Bir gun men ishde otyrkam. Bir gelniň aglap otyranyny gordum. men ondan name bolyar diyip soradym? ol mana oglym Rassiyada okap yor eyyam 5 yyl boldy. Men onuň gelerine 5 yyl bari garashyp yorun . ol bolsa man men Tm barjak dal diyyar, diyip jogap berdi-----ol ene oz ogluna name u/n diyip soranda ogly ona (yone, keypine) diyip jogap berdi. Sizin...

Dowamy »

2755 31
Köneler, Ayka tarapyndan 15 years ago

Yazgylaryn üstünden prikol tutmanda, düşünjanizi yazyn hayişt

slm dostlar enede men geldim. howwa nahili yagdaylaynyz gowydyr işalla.mende yazara zat kan welin meni yalnyş düşünyarler. her kimin bir pikiri bar ,düşünjesi bar dogry dalmi dostlar.barde bir yazgy yazsan hemen prikol tutup üstünden gülyarler... hany bolyar sag bolun onda saglykda görşelin

Dowamy »

1833 4
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

The Turkmen Names

While observing the developments in Turkmenistan and reading about that country I have always wondered about the characteristic, often very long and difficult to pronounce Turkmen names. Recently, I have come across a very interesting article which helped me understand this phenomenon. I highly recommend it to everyone who reads Russian. It was pub...

Dowamy »

4346 8
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Bizin waspymyz

aleyt,şu biziň gyzlarymyzyn mekirjedigini.....özleri hich wagt yuregini,bashdan gechirilenlerini,soyenlerini,söyülenlerini,aldanlaryny, aldananlaryny aytmaz. ay garaz syr saklama gezek galanda 10-15 sany telpek goydum.gyzlar hany sizin t.n yigitlerine bolan soyginiz,olaryn(yagny bize ) waspyna yazan gazallarynyz,ay garaz sanasan sogaby bar...aaa o...

Dowamy »

2132 10
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

Jankaka

men jankaka httu 2007 mezuny su wagt hindistanda hyderabadda aspiranturada okayan adym kakajan ozum maryly eger kim men hakynda bilgi isleyan bolsa basga birine yuzlenman gonu mana gelsin kaka_84 @rambler.ru mail adresim ok her hili temada adam sekilli tartysmana tayin yone cyzykdan cykmazlyk serti bn hindistan bn bagly soraglarnyz bolsa arkay...

Dowamy »

2739 17
Köneler, jankaka tarapyndan 15 years ago

Dikki şemka degişme diňe talyplar.com da

Türkmenistana gitdim geldim howa ýaman sowuk ekeni. bir toýa gitmek niýetler etdi. şol toýdan size dikki şemkan degişmesini getirdim. bu wideo diňe talyplar.com da bar we diňe talyplar.com üçin :)

Dowamy »

3038 2
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

YAŞLYK YALNYŞY

dostlar men bugünbir gowy yazgy okadym. gyzlar toy etmekden ön gyzlygyny yitirip
ilkinji gijan KEYPİNİ BİLMEYALERMİŞ...ELBETDE BU DOGRUDYR MENÇE.NAME HER KİMİN BAŞYNDAN YAŞLYK HEYJANY, İLKİNJİ SÖYGİ ,YADA- AŞYK BOLMAK ŞUNA MENZEŞLER BOLUP GEÇYAR.

Dowamy »

9108 38
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

SSSR-yň bize getiren peýdasy we zyýany.

Şu wagt her kim köp zady SSSR-yň tm topragyna gelmeginden görýäler derrew başlaýalar “däplerimiz ýitdi, dilimiz ýitdi, dinimiz ýitdi.. ol döwür ejir çekip ýaşadyk..” diýip. Ýöne SSSR döwründe ýaşanlaryň köpüsi ol döwürden kän nalynanoklar (meň tanaýanlaryma birjigem nalynanok) “biraz dil meselesi bardy hemem tm adyny galdyrmadylar” diýäler. Ýöne se...

Dowamy »

4111 46
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Habarberinow

Ey Mary 2007 mezunalry barmysynyz Bar bolsanyz habar berinow Men Serdarjyk tanadynyzmy?
Nakyl:Bir okana birem dekana.
Ey cops where are you?Uzbek en adyn nameday?

Dowamy »

1593 3
Köneler, SERJOHN007 tarapyndan 15 years ago

RUBAGYLAR

Aman Annadurdy
Durmuş bu oýnuny bildirmän goýmaz,
Ol aglatman goýmaz, güldürmän goýmaz,
Batyryñ zarbasy sowular gider,
Gorkak bir ýapyşsa, öldürmän goýmaz!
***
Gapydan kowdular, törden kowdular,
Öýläne-de goýman, irden kowdular,
”Sesiñ sesimize meñzänok” diýip,
Gargalar bilbili hordan k...

Dowamy »

2857 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Mejbur...

taiti, taiti diyip gezibem bolyandyr veli...

yone ol govy dalmika diyyan. Her adam govy gelejegi uchun soveshmelidir... Sonam luks yashayish islemeyan adam barmy? Luks yashayish islemek ayippmy? Her kimin oz yashayishy bar, aeraportda name edyanleri bilen bizin name ishimiz bar? Illere goz aylaman her kim ozuni onarmaly...

Dowamy »

3035 49
Köneler, allure tarapyndan 15 years ago

Surat reňkleýäs [part 2]

onrak bir gezek surat renklemek yarish yglan edilipdi, ona netijeleri nabelli bolup galdi, menem 2nji bolumini acayin diydim, ashakda surat.. gorkezelin hany ukyplarynyzy..

Dowamy »

3359 16
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Mejbur...

Salam Hormatly talyplar.com agzalary ve myhmanlary. Men siz barada kopden bari bilyan veli, elim degmanson okamaga vagt tapamok. Shu gun yazylan bir movzygy ve onun jogaplaryny okap otyrkam kellame bir pikir geldi. Yazyanlan kopsi bizin turkmen gyzlarymyzyn dashar yurda gidip ishlemesini, geyyan egin eshigini halamayandyklary barada kop nagil sozle...

Dowamy »

2692 14
Köneler, allure tarapyndan 15 years ago

ilkinji soygi..

yaz damjasy gözyaş bolup görüner, ilkinji soygiňden düşende jyda, yapraklar baş atyp zaryn yranar, ilkinji söygiňden düşende jyda, şahyrsyň sen yara goshgy düzersen kagyza däl yüregiňe yazar sen, ömür boýy mähir küysäp gezer sen ilkinji söygiňden düşende jyda --ertir dynch gunim yone shu gun bir...

Dowamy »

19467 58
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

YOUTUBE TAZE KLİPLER

DOSTLAR BU GÜN STAMBULDA YZLY-YZYNA GOWY KLİPLER ÇYKYAR. GÖRJEK BOLSANYZ YOUTUBE AÇYNDA GİRİŞİNE ,,SHATDY,, AÇARSÖZİ BOLSA 999999 YAZAYİN.BOLYAR GÖRÜŞERİS....

Dowamy »

2477 5
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago