2 yıldan sonra hakyky....

Salam hormatly okujylarym men hem söygınıň hakykatdygyna göz yetırenlerıň yagny hakyky söygı dıymek ısleyän... Men 2005 ýylda bır gyza gözüm düşdi ana şondan soň men gün günden şol gyza bolan söýgim güyc alyp başlaady her gezek şol gyzy görenimde men bu dünyä şol gyza duşmak üçin gelen yalı men söýgimi her görenimde aýdasym gelyär yöne dılım tutuly...

Dowamy »

2394 25
Köneler, MURAT MN tarapyndan 15 years ago

Muny bilyarmisiniz ?

dunyade ilkinji takyk kalendary duzen kim ?
we ol nirede yashapdyr.
ilkinji medisina operasiyasyny amala
ashyran alym. ilkinji uchary kim oylap tapdy.
\"Jakonda\"atly suraty cheken meshhur alym.
yein gunin dashyndan aylanyanyny ilkinji subut eden weonun shar shekillidigini aydan
a...

Dowamy »

2994 7
Köneler, Tilki tarapyndan 15 years ago

Kiyew-Asgabat

salam talyplar!!! kiyew-ashgabat saherler arasi yol achilipdir,dogrumy shu habar. men eshidishime gora Watan habarlar gepleshiginde duydurulipdir!eger bilyaniniz bar bolsa jogap yazayin,hayish!(eger achilan bolsa ukrayinadaki turkmen taliplar uchin hezillik bashladi-diyibermeli)

Dowamy »

2084 3
Köneler, yako174 tarapyndan 15 years ago

Gonkong Gollandiya dal

Oglanlar! Bizin futbol gahrymanlarymyza koreyadan 4-0 hasap bilen utuldylar, shu ayyn 26-syna indi Iordaniya bilen oynayas, sholary bir utayaly, men onrak Turkmenistan Gonkongy utandygy barada makalanyn jogabynda oz toparymyzda \"in sonky bolmasagam uly ustunlik\" diyip yazypdym, halam shol pikirim guyjundedir, sebabi gonkong gollandiya dal ahyry....

Dowamy »

2393 20
Köneler, Lucky tarapyndan 15 years ago

çaklyşyk

Düýn okuwdan soň, öýe gitmek üçin owtubus duralgasyna baranym hem şol 1-lik trallebus geldi. wagtynda ýetişäýdim diýip munipdim entek bir duralga hem geçmändi, adam az kop yerler boş bolandan soň yzdaky boş ýeriň birinde oturdym, Switaforda ýaşyl çyranyň ýanaryna garaşyp durdy welin onýançada yzdan bir dursildi boldy. oturan ýerimden öňümde duran d...

Dowamy »

2509 21
Köneler, Wepa tarapyndan 15 years ago

Arzyman

Men sizin bilen durmus sapaklary barada sohbet acasym gelyar.yazjak bolyan zatlarym size azam bolsa komek eder diyip pikir edyan.Has dogrusy logika yakyn sozler.

,,gaygyly gunlerini yatlamajak bolmaly\'\'diyen jumlani elmydama yatlap gezin.

Alla tagala adamyn basyna betbagtlygy salmak bilen,bir nace gowul...

Dowamy »

2272 9
Köneler, Arzyman tarapyndan 15 years ago

Arzyman

Gadym ulkelerde gadym bir zaman
yasanmys gozel gyz ady Arzyman
Yany ser uranda onalty yasa
onun sum basyna asyk bolan sa
Sum hyyal gelenson onun huyine
Sa capar yollapdyr onun oyune
Emmaki salykdan gelen sum capar
Garypdan nenensi hos habar tapar

Ertesi dar agac yrandy yele
Goze...

Dowamy »

2413 16
Köneler, Arzyman tarapyndan 15 years ago

Dürli dillerdäki arassa degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris!

Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler.

Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp ç...

Dowamy »

3242 9
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Diňe_arassa_degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :)

Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy.

Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz
Ha...

Dowamy »

9957 109
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Hapa sözler, sögünçler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada, umuman, örän oňat zatlar, ýazgylar, hekaýalar, goşgylar, degişmeler we ş.m. mowzuklar açylýar, elbetde, bu örän oňat. Ýöne kämahal biedep degişmedir ýazgylar hem örän adaty ýaly ýazylýar. Ynha, şuňa welin düşünip bilemok, şol sebäpli-de şahsy närazylyk bildirýärin! Birahat bol...

Dowamy »

5083 58
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

FUTBOL

Oglanlar, ertir bizin yygyndy futbol komandamyz Koreya bilen oynaya, unsden dushurman, hany gairat edip Gonkongy utushymyz yaly bolmasa-da den oinap bilerismi, gunorta koreya bizin toparymyzda in kyyn komanda we olaryn oyunde den oynamak uly ustunlikdir, yygyndy komandamyza ullakan ustunlik we showlulyk arzuw edyan!

Dowamy »

2163 10
Köneler, Lucky tarapyndan 15 years ago

Biz dushushyp bilerismi?

Salam !
/bagyshlan men sizin adynyzam bilemok/
Talyp komy dorediji ,we bize yakyndan tanyshyp maslahatlashmaga mumkinchilik doreden...
Eger siz isleseniz wagtynyz bar bolsa biz yakyndan yuzbe yuz tanysh bolsak,oran shat bolardyk ,sebabi bizin tanyshlygymyz netijeli bolar diyip tama edyarin .
/Bizin ikimizem b...

Dowamy »

2086 16
Köneler, Tilki tarapyndan 15 years ago

Oyun - myraly bn soltan söyün

bir gün myrala soltan söyün sorapdyr:
\"name iymegi gowy göryan?\" - diyip
Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir.

Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir

(PS: belki asyl görnişi başgarakdyr)

...

Dowamy »

3361 18
Köneler, Maxat tarapyndan 15 years ago

Türkmen gurluşyk injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurup bilerlermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

1765 0
Köneler, bezzat tarapyndan 15 years ago

“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly...

Dowamy »

2909 27
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy barada!?

Salam hormatly agzalar we gadyrly mymanlar!

Yakynda \"gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy\" barada ozara pikir alyshygyny etdik welin, men-a ka zatlary owrenip galdym. Dini taydan yagday sheyle, belki, kopumiz yadyrgap bileris yagdayi, yene-de www.yslam.info sahypasynda bar bolan yazgydan bir bolegi barigem goyayin diydim, belki, isl...

Dowamy »

31922 28
Köneler, ata tarapyndan 15 years ago

Toýa geliň ! (24/02/2008)

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar.

2008 baýdak aýynyň 24ine toýum bar (sagat 18:00da).
Baýramaly şäheri Bereket kafesinde.
Hemmäňizi garaşýan.

Sag boluň.
Toýda görüşeliň.
Myrat Sadyk.

Dowamy »

6280 82
Köneler, mc_merw tarapyndan 15 years ago

Okuw barada menden soralyan soraglar

Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin?

Jogaby

Etmeli ishleriniz:

1.Okuw, we dine okuw http://talypla...

Dowamy »

2446 2
Köneler, Derman tarapyndan 15 years ago

Siz bolan bolsanyz naderdiniz...

Maslahatly bichilen don, gysga bolmaz.
Salam mahriban dostlar ...

size sheyle bir zatlary gurrun bermekchi ,dogry dushinip , dogry jogaplar yazyn.
men birinin mashgalasynda uly chagasy .ozumem okayan ...bizin mashgalamyzda uch adam bolup yashayas ejem ,jigim we men ,edil shu wagt iki bolup yashayarlar...

Dowamy »

1987 6
Köneler, Tilki tarapyndan 15 years ago

Talyp coma yalkymly salam!

Talyp com sen hakda gurrun berdiler,
Ol:bir tasin hem ajap gudrat,
Eger bir mesele yuze cykaysa,
Agzalar beryar diyip gowy maslehat.

Okadym agzalan pahim pikirin,
Gyzyldan gymmatly jowher pikirin
Sizin bilen doslasmak ucin,
Ayaman elimde baryn ederin.

...

Dowamy »

4897 53
Köneler, Arzyman tarapyndan 15 years ago