Programlama dilleri

siz haýsy programmirleme dilini has gowy bilyärsiniz?

: VISUAL BASIC
: C
: C++
: c#
: JAVA

we siziň pikiriňizçe haýsy dil has köp ulanylýar?

Dowamy »

1912 15
Köneler, baycom tarapyndan 13 years ago

Diňe çynymyzy aýdýas...

Geliň şu ýerik gündelik edýän işlerimizi ýazalyň. Ýöne ýeke şert bilen hiç hili erteki aýdyp bermäň maňa. \"Irden turýan maşk edýän, ýene gör edýän..\" ol zatlary edip-etmeýänňizi özüm bilýän :) Gepiň gysgasy diňe hakykaty ýazalyň!

Irden 7:50 lere turýan. 10 mint içinde mekdebe taýyn bolýan. (ýuwunýan, geýinýän, raspisaniýa salmaly,...

Dowamy »

2121 12
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Gözüm gözüňe düşende

awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?

Dowamy »

2275 41
Köneler, MuhaciR tarapyndan 13 years ago

Menin sadalygym

Salam Dostlar Bu yene-de Men Yazik. Gecen gezekki yazan sajogaplarynyz ucin kop sag bolun, Men hemmesini okadym yone menin esasy problemam menin sadalygym.
Men utanjan we sada Sol sebapden hem ejir cekyan. Eger menin su problemama-da jogap yazsanyz men oran sat bolardym. Men sizin hatynyza garasyan. :(

Dowamy »

1863 14
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Ayran içmek (Türkçe Prikol :-) )

Tema: İňlisçe çal içmek (ingilizce ayran içmek)

Alttaki metni sesli okuyun ve kendi agzinizdan cikani bir dinleyin! (:

-I run each teen me?
-A wet each team.
-I run each make is tea your sun each.
-Higher them in each team.
-Catch bar duck each teen?
- On bar duck each team.

Dowamy »

2967 6
Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago

Gyş kanikulynda!

Salam hormatly daşary ýurtda okaýan ildeşler. Gyş kanikulynda ýurdumyza gaýdýaňyzmy? Mende bir pikir döredi. Talyplar saýtynyň agzalary bolup bir ýerde duşyşaýsak we täze 2008-nji ýyly ýuwaýsak nähilek görýäňiz? Ýa, baryňyz \"Türkmenistana baraýsam bolýar, näme etmelidigini bilýänle\" diýişip eýýämden dyzaşyp otyrsyňyzmy?

Dowamy »

1641 6
Köneler, Bega tarapyndan 13 years ago

Eger kyn gormeseniz! Mana calaja komek gerek!

Yegenler eger bilýän bolsaňyz FEN Bilimleri+Matematik(türk dilinde) formülleri sitesini bilen varsa lütfen gönderebilir mi!
Bärde maňa kynrak düşjek bolýar sebäbi men öň himiýa+biologiýa+fizika+matematika sapaklaryny türkmençe geçmämsoň kän teoriýa bilemok, bärde bolsa köp zat teoriçeskiý geçilýär. Men Orýetde okaýan...

Dowamy »

1911 6
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Tmtalyp.com 26/11/2007 taze wideolar

Indi söýmen seni

Dowamy »

1370 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Maslahat gerek arkadashlar

Menin yakyn arkadashym var,shu gunler kyn gunde elinde yashajyk chagasy bar yan yoldoshy tashlap bashga bir gyzyn yanyna.yagny chykmadyk gyza oylenjek bolup yor.Name maslahat berersiniz?

Dowamy »

1611 11
Köneler, wish tarapyndan 13 years ago

Orsýetdäki ýagdaý barada

Ýaňy habarlarda okadym, garri kasparow putin-i protest edip ýöriş geçireni üçin 5 gün türmä basylypdyr. Umuman ýakynda orsýetde saýlawlar bar. Aňyrsy barada az-kem aýdyp biljek agzalarymyz bardyr. Saýlawlardan nähili netije çykarka? Orsýetde ýagdaý nähili? Mikrofon sizde.

Dowamy »

1792 16
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Gybat: Kubik Rubigiň doglan güni!



Şu gün Rubigiň kubigina ylaýyk 30 ýyl dolýar. Mundan 30 ýyl öň Erno Rubik bu oýnawajy oýlap tapypdy. Oýnawaç halkyň arasynda halanyp 30 ýylyň içinde 300 million görnüşi şeýle hem ýasama kubiklaryň milliardlarçasy ýasalypdyr.


1982-nji ýylda Rubigiň kubigini düzmek boýunça ýaryş geçirilipdi. Muňa 19 döwletden ze...

Dowamy »

2097 5
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Tmtalyp.com taze wideolar 24/11/2007

Yatlayan

Dowamy »

1415 5
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Hytaýda öýlenjek

Salam hormatly adamlar!
Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, ş...

Dowamy »

2405 26
Köneler, Bega tarapyndan 13 years ago

Chilimin saglyga ziyany.

Kop adama degishli « chilim » barada gurrun achasym gelya ;
Ichinizde chilim chekyaniniz bardyr(activ chilim chekmek),ozuniz chekmesenizem chilim chekyanlen gapdalynda regulyarno bolyanlarynyz bardyr(passiv chilim chekmek)

Statistika boyuncha,dunyade her yil 3,5 million adam chilim sebabpli yogalya, yilda-da 1,5million ada...

Dowamy »

2236 19
Köneler, cendrillon tarapyndan 13 years ago

Aşgabatda ýerleşýän \"Atamyrat Nyýazow\" seýilgähi (+15 surat)

Ine talyplar siziň üçin...
Suratlar aşakda

Dowamy »

2565 23
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Aşgabat Iosif Kobzona el çarpýar


Düýn SSSR-iň Halk artisti Iosif Kobzonyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň sahnasyndaky konserti paýtagtymyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka boldy. Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň ýardam bermeginde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanas...

Dowamy »

2277 11
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Video.talyplar.com

SEP

taze serwisimiz işe girdi hemmanize gutly bolsun.

Dowamy »

1904 5
Köneler, MuhaciR tarapyndan 13 years ago

Adam beýniniň işleýşi barada gyzyklandyňyzmy?

Adam organizmasynda nähili işleýänligi barada iň az bilinýän organlardan biri beýindir. Men bu barada öwrenen maglumatlarymy size ýazasym geldi. Sebäbi bulary bilmegi bir zat öwrenmek üçin gaty peýdaly görýän.

Hipkamp we öwrenmek:
Beýin iç-içe 3 bölümden ybaratdyr. Hipokamp (hippocampus) orta beýindedir we muňa beýniň ýazyjys...

Dowamy »

2273 22
Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago

komeginiz gerek!

öOglanjyklar we gyzjagazlar sizin komeginiz gerek. Gayrat edip haywan oycukleri bilen osumlik oycukleri arasynda nahili tapawutlar bar?

Dowamy »

1506 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

turkmence

turkmence
oglanlar gyzlar internette hat yazanyzda bir oz ejenizin dili dilen yazynow....
orsca, turkce...ya yene bir pohca yazman...

Dowamy »

1546 8
Köneler, dusakly tarapyndan 13 years ago