Samsung Galaxy seriýasyndan täze smartfonlary hödürledi

Malaýziýada Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi geçen ýyl çykan Galaxy A04 we Galaxy A04s smartfonlarynyň ornuna geljek täze Galaxy A05 we Galaxy A05s smartfonlaryny hödürledi. Täze smartfonlar brendiň resmi saýtynda eýýäm hödürlendi, ýöne baha we çykyş senesi heniz belli däl diýip, rbclife.ru belleýär.
Gurluşlaryň ikisi-de 6,7...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

«Çeburaşka 2» filminiň üstünde işlenilip başlandy

«Çeburaşka 2» filminiň üstünde işlenilip başlandy we ol 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda prokata çykar. Bu barada RIA Nowosti «Rossiýa» teleýaýlymynyň metbugat gullugyna salgylanyp habar berýär.
Režissýor Dmitriý Dýaçenkonyň ýolbaşçylygyndaky birinji filmi döreden topar ikinji bölümde hem işlär. Onuň bellemegine görä, häzirki wagtda filmiň ss...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Skoda 3 millionynjy krossowerini çykardy

«Skoda» Kwasinydaky zawodynda krossoweriň 3 millionynjy krossowerini çykardy. Ýubileý awtoulagy «Skoda Kodiaq Sportline» boldy diýlip, awtoulag öndürijisiniň metbugat gullugynda habar berilýär.
«2009-njy ýyldan bäri üç million krossower öndürmek biziň toparymyz üçin ajaýyp üstünlik. Bu ädim müşderilerimiziň islegleriniň ösüşini we olaryň isl...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr.
Olaryň biri hem demirgazyk ak nosorogdyr bar. Sudan atly iň soňky erkek 2018-nji ýylda Keniýadaky tebigy goraghanada aradan çykdy. Ýer togalagynda diňe iki...

Dowamy »

4 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Tesla-nyň Android roboty predmetleri tertiplemegi öwrendi

Tesla kompaniýasy Optimus atly android robotynyň üstünliklerini görkezýän täze wideony çap etdi. Wideoda görnüşine görä, robotyň fiziki mümkinçilikleri ep-esli ýokarlanypdyr. Mundan başga-da, Optimus has akylly bolupdyr - meselem, zatlary özbaşdak tertipläp bilýär.
Androidiň hereketleri has ýumşapdyr: Optimus indi islendik pursatda el-aýakla...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi.
MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär.
MAVI dükany şäher içine eltip bermek hyzmatyny mugt ýerine ýetirýär. Şeýle hem Türkmenistanyň islendik ýerine eltip be...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi.
Deputatlary bellige almak 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 9:00-da başlanýar.

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

The presidents of Türkiye and Azerbaijan launched the construction of a new gas pipeline

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived on an official visit to Azerbaijan. Ilham Aliyev personally met him at the international airport in Nakhchivan, informs “MIR 24”.
Within the framework of the visit, Erdogan and Aliyev took part in the foundation laying ceremony for the Igdir-Nakhchivan gas pipeline. This project will permit the...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Bali will introduce a tax for foreign tourists from February 2024

From February 14, 2024, Bali will introduce a fee for foreign tourists of about 10 USD or 150 thousand Indonesian rupees. This was reported by Detik with reference to the Bali Tourism Authority.
The money raised from the collection will be used to solve the island's waste problems, as well as to “protect local traditions, customs, arts and c...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Turkmenistan plans to expand its network of fiber optic communication lines to Iran and Kazakhstan

Turkmenistan plans to build two new fiber-optic data transmission lines to Iran and Kazakhstan. This was announced by the Director General of the Agency of Transport and Communications under the Government of Turkmenistan, Mammethan Chakyev, in an article for the newspaper “Neutral Turkmenistan”.
The first line will run between the village o...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

A plant for the production of soda ash and caustic soda will appear in the Balkan region of Turkmenistan

The State Concern "Turkmenhimiya" has announced an international tender for the design and turnkey construction of a plant for the production of soda ash with a capacity of 100 000 tons per year and caustic soda with a capacity of 30 000 tons per year in the Balkan velayat of Turkmenistan.
As reported in today's issue of the Neutral Turkmeni...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Serdar Berdimuhamedow ÝB-niň Türkmenistanda täze bellenilen ilçisini kabul etdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Beata Peksany kabul etdi. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ilçi döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy.
Diplomat türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Preziden...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

«CLAAS» kompaniýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeri kabul etdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Bellenilişi ýaly, myhman ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini ara a...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

«Cifal» fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen täze bilelikdäki taslamalara gyzyklanma bildirýär

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Cifal» kompaniýasynyň prezidenti Žil Remini kabul etdi.
«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, işewür wagt tapyp duşuşandygy üçin hoşallyk bildirip, Prezident Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady we türkmen halkyna bagtyýarlyk hem-de abadançylyk arzuw etdi.
Ži...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

«Cifal» fransuz kompaniýasy Türkmenistan bilen täze bilelikdäki taslamalara gyzyklanma bildirýär

Prezident Serdar Berdimuhamedow «Cifal» kompaniýasynyň prezidenti Žil Remini kabul etdi.
«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, işewür wagt tapyp duşuşandygy üçin hoşallyk bildirip, Prezident Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady we türkmen halkyna bagtyýarlyk hem-de abadançylyk arzuw etdi.
Ži...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Gurbanguly Berdimuhamedow «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegi ara alyp maslahatlaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, german ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy Katrina Klaas-Mýulhoýzer bilen duşuşdy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, duşuşygyň barşynda...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «John Deere» amerikan kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti Mark fon Pents bilen duşuşdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.
Bellenilişi ýaly, işewür duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, türkmen h...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Gurbanguly Berdimuhamedow «Bouygues» kompaniýasynyň Türkmenistanda alyp barýan gurluşyklaryna degişli taslamalar bilen tanyşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Bouygues» kompaniýalar toparynyň baş directory Marten Buig bilen duşuşdy.
«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, ilki bilen, Aşgabatda şähergurluşyk maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmegi...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Ştaýnmaýer: Berlinde german-türkmen hyzmatdaşlygy boýunça gepleşik geçireris

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adynda Garaşsyzlyk baýramynyň 32 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny ýollady. Gutlagda german Lideri iki ýurduň arasynda ýola goýlan köp ugurly hyzmatdaşlyk boýunça Berlinde geçiriljek sammitiň dowamynda maslahatlaşyljakdygyny bell...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Düýn Türkmenistanyň baş baýramy bolan Garaşsyzlygyň 32 ýyllygy mynasybetli, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Baýramçylyk dabaralary, adatça bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň we daşary ýurtly myhmanlaryň Milli Garaşsyzlyk seýilgähinde ýygnanyp başlamaklary...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 4 days ago