Tmtalyp.com taze wideolar

tmtalyp.coma goşulan taze videolar: 21/11/07
Futbol

Dowamy »

2221 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Meni halanoklar

Salam men Yazik. Menin bir problemam bar. Meni hic kim soyonok. Ya men solar yaly bedroy ya-da men ulumsy. Hayys edyarin dostlar mana jogap yazyn . Men name etmeli?
Men sizin hatynyza sabyrsyzlyk bilen garasyan :(

Dowamy »

1831 21
Köneler, Yazik tarapyndan 12 years ago

Ozume dost gozleyarin

Salam men Yazik. Men ozume taze dost gozleyarin. Eger menin bilen dost bolmak isleseniz mana hat yazyn. Men betlerde :))
Men sizin hatynyza garasyan :0
Ohh eyyam mana ht geldi...
Sizem mana hat yazmany unutman

Dowamy »

1736 23
Köneler, Yazik tarapyndan 12 years ago

gatnashyklarda shertler

dostlar gaýrat edip bilýän we pikir edyan zadynyzy gaýgyrman ýazsanyz shat bolaryn.
Sonky 6 ayyn dowamynda ikisany gyz bilen tanyshdym we olara seryizniy gatnaahyk (отношения)teklip etdim. Olaram mana kabir shertler goydular mysal uchin: men namaz okamaly, yada men alkogol ichmegi goymaly (aslynda dine po prazdnikam) ichtigimi hem aytdyan....

Dowamy »

2424 22
Köneler, Seyitrix tarapyndan 12 years ago

Chalaja degishme

Shu Mashgala temasy hakynda yazylanlar bar shona bir goshmacha degishme...

Onem bir yagday bolyar Ar-ayal arasynda... Ari diyyar\\\" Ay men pul getiryan oye sen oydaki ishlerin hemmesini edip yetish...\\\" Ayaly gahar edyar we diyyar: \\\" Men onda ishlayin pul getireyin,,,sen bolsa oyun ishlerini et...\\\" Ari bolyar diyyar we ert...

Dowamy »

2148 21
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Meňzeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky günlerde kä dostlarym meni şu yerdaki Atamyrat atly ulanyjy(atdash) bn çalşyp, maňa iberjek maillerini onuň mailine iberipdirler:) Köp tanşym hem atamyrat@gmail.com – yň maňa degişlidigini aýdýalar:)

Bildiriş: atamyrat@hotmail.com meniň mail adresimdir-how, gmail atda...

Dowamy »

1574 9
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Chilim tashlamak isleyanlere ..

diýeli çilim çekmäni goýduňyz.. indem gün sanaýaňyz..näçe gün boldy.. näçe pul ekenom etdiňiz.. soňabaka bulaşyp başlaýa.. garaz hasaby ýitirýäňiz.. bärdäki site`iň kömegi bilen hemmesiniň hasabyny aňsatlyk bilen çykaryp bolýa.. ;)

ps: gerek adamlar badyrlaý araňyzda ;))

Dowamy »

1440 0
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Filestube bilen islan zadyny tap! ;)


filestube bilen internetden avi, mp3, mpeg, rar, zip, wma, wmv formatlardaky aýdim, klip, dokument we ş.m zatlary aňsatlyk bilen tapmak bolýar

Dowamy »

1439 0
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Garashsyzlyk ayinin oyun satyshy: 1.1 milyard $


şu ýerde berlen habara görä, 2007 Garaşsyzlyk aýynda Amerikada oýun we oýun apparatlaryň satyşy %73 köpelipdir. Geçen ýyl bilen deňeşdirňde (643 milyon) iki esse.


Nintendo 519.000 Wii satypdyr.
Microsoft 366.000 Xbox 360 satypdyr.
Sony 121.000 Playstation 3 satypdyr.

Dowamy »

1704 3
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Nirede gije nirede gundiz?!

dunyan haysi boleginde gije nirde gundiz liginiz bilmegin ansat usuly.. shu yerde

Dowamy »

1348 1
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Skandal boljaga meňzeýär

Ýaňy bir blogdan okadym. apple täze çykaran önümi bolan iphone-da käbir programmalary ulananda gaty möhüm maglumatlary yzarlaýar. mysal üçin biržada haýsy firmalaryň paýlary (aksiýalary) bilen gyzyklanýanyňy bilip bilýär. iphone entek bazara täze göýberilipdi we bu ýagdaý iphone üçin skandal boljaga meňzeýär...

Dowamy »

1488 1
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Talyplar.com üçn teklipler we soraglar.

Salamälikler! Adamlar her kim şu ýerde täze talyplar.com hakda pikirlerini, soraglaryny ýazybermeli. Nähili kemçilikleri görýän bolsaňyz hem aýdyberiň! Düýn admin agamyz gaty görmejekdigini aýtdy!

Menden käbir soraglar:
1) Öňki talyplary näme üçin ýapdyňyz?! Şu wagdam açyp bolýamy?!
2) Öňkiň formasy, şapkasy zady barmy...

Dowamy »

3217 87
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Biz barada kim näme ýazýar.

Bilşiňiz ýaly türkmenistan barada daşary ýurtlarda köp zat ýazylyp-çyzylýar. Men iňlis, türk we rus dillerinde ýazylanlary yzarlap bilýän. Köplenç hem şu dillerde ýazylýar. Şu dilleriň daşynda ýazylýanlary bilesim gelýär. Başga dillere düşünýän agzalarymyz şulardan bizi habardar edip bilmezmikä?

Käwagt gyzykly zatlar göze ilmeýän bo...

Dowamy »

1780 4
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Näme öwrenýärsiňiz ýa-da näme öwrenmek isleýärsiňiz?

Adamzadyň esasy häsiýedinden biri öwrenmek. Şonuň üçin biz her gün bir zat öwrenýäris. Her gün bir zatlary bilesimiz gelýär. Köplenç biz öwrenmek prosesini amala aşyrýanymyzyň parhynda-da däl.

Gep owdanlap oturmaýyn. Meniň öwrenesim gelýän zat siz bugünler nämeler öwrenýärsiňiz. Ýa-da bar öwrenjek bolýanyňyz şu ýerde açylýan temalar...

Dowamy »

2161 11
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Bile goşgy yazalyn-uruş başlady!

men hökman yazjak dowam ediberelin
esasanam harmandali sen içine depjek:):):)

Dowamy »

5851 142
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Gündelik gybat sahypasy...

Talyplar, Gybat sahypasynyň ýene-de işe başlandygyny size habar berýärin! Käbir sebäpler üçin köp wagtlap işläp bilmändigimiz üçin sizden ötünç soraýarys.
Onda näme sahypada görüşýänçäk :-)

Dowamy »

1760 5
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Chalaja Oylanma

Sometimes...

Hawa oglanlar,, köpüňiz(TKM elipbiyde yazma-ga yaltanyan,bagyslan...) TR de okayarsynyz,,,sizde bolup gordumi bilemok...Bir elinde durum doner, eyleki elinde bolsa Coca-Cola 0.5lt,,penjireden dasharyk seredip otyrsynyz,,a dasharda yagysh yagyar,,we sen yalnyzdygyny duyyang...Chydangok,,,oz-ozune sorag beryan\" Men name...

Dowamy »

1915 14
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

JUDO-Türkmenistan

Türkmen judaistleri Asiya çempionatynda kümüş medal aldylar.

Alan spormenler: jennet geldibayewa we mülkaman nurgylyjow

Dowamy »

1396 0
Köneler, korpe tarapyndan 12 years ago

Düyş

Düyn gije yene bir düyş gördüm...
Düyşümde hiçkim yok,dine sen we men...

Biz bile,
Jay guryas,
Taze jay,
İkimizem şat,
Yylgyryas..

Senin elinde çekiç,menin elimde çekiç,
Jayyn sary tagtalaryny çüyleyas bileje...

Birden oyandym,garankylyk we otagym,
Pikirle...

Dowamy »

1937 14
Köneler, el_mariachi tarapyndan 12 years ago

Barde-de ansat dal!

Agash bardedem okuw ansat dal,men ucin Turkiyede okamak ansat gelyar barinka seredeninde, barde kop zat teoriya gora gecilyar biz bolsa praktikany kan gecdik,ýylyň sonunda orslaryn (YGE) YEDINO GOSUDARSTWENNYY EKZAMEN diyen bir belalary bar.

Dowamy »

1597 7
Köneler, student tarapyndan 12 years ago