Gulkunch pursatlarymyz!

salam hanymlar we jenaplar! menem bir tema açayin diydim, belki ön sizem ýazan bolmagyňyz mümkin...
geliň, hemmämiz (kimiň ýatlasy gelse) mekdep ýyllarymyzdaky (hökman ol ýyllar däl) bolup geçen wakalary ýatlaly.
meselem, bir waka men hiç ýadymdan çykmaýar:)

7-nji klasdakam bir klasdaşym meň joramy söýýärdi. gürleşýän...

Dowamy »

1203 0
Köneler, jahan tarapyndan 12 years ago

Maýmynlardaky ýürekdeşlik ýa-da nädip maýmynlar çagalaryny halas edýärler

Haýsy maýmynlarda ýatdan çykdy ýöne olaryň ýaşaýan ýeri Ýaponia (Japan).
Köp maýmynlar topar bolup ýaşaýar. We her toparda bir erkek başlyk bolýar. Erkek başlyk topara gelende ol çagaly eneler bilen "söýüşmek" üçin aýal maýmynlaryň çagalaryny köplenç öldürýär.(çagaly ene kime gerek? çagaly maýmyn hemmişe çagasy barada alada edýär-söýüşmek b...

Dowamy »

1207 1
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Taze agza

salam. bu agzanyn oglan-gyzlary. men bu agza taze geldim. men bu agzada şatlygymy, gynanjymy, begenjimi sizler bilen paylaşmak isleyan. eger kabul ederseniz. yazgymy okanynyz üçin sag bolsun aytyan.

Dowamy »

1111 2
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Okan düşüner

salam oglanlar. men bu yazgyny yazmak bilen sizlere shu zatlary duydurmak isleyan. gyzlar toydan ön gyzlygyny yitirip, onadan sonra doktora 100 dollar berip emeli gyzlyk yasatyar diyyarsiniz. men sizlere bir zat aytmakçy. sizler belli bir gyz bilen duşuşsanyz yeter. owadan gyz gorseniz derrev, gyza söz aydyp, duşuşyga çagyryarsynyz. onun bilen 4-5...

Dowamy »

7056 29
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Terjime.com açyk


Belki ulanyanlar görendir. terjime.com arada domainin puluny tölemanligimiz üçin yapylypdy. hazir gaytan açdyk. ulanyanlara habar bereyin diydim.

Dowamy »

1802 3
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Gozunizi supurun!

Gysgacha aydamda, men bu sayda duyn agza boldum! Sonra bolsa icinde yazylanlary okap gordum! Ey, nahili adamlar ey siz?! Turkmenistan eyle, TURKMENISTAN beyle, siz yurdunyzy bash kopuge satmaga tayyn! Yonede aglap yormek bolarmy?! Birazjyk adam bolyn ov.Halal zahmetin bilen ishlesen shol yerden govy yer yok! Siz dash toverege goz aylap gordinizmi?!...

Dowamy »

1190 8
Köneler, BUDULAY tarapyndan 12 years ago

Gezelenc

ülkeler,şäherler,aýratynlyklary barada yazsanyz!

Dowamy »

3516 43
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

TAZELIK ESDESIM GELYA

MEN MOSKWADA OKAYAN 1YYLDAN BARI TURKMENISTANY GOREMOK TURKMENISTANDA NAHILI OZGERISLER BOLUP GECDIKE

Dowamy »

1464 3
Köneler, MUKALTIN tarapyndan 12 years ago

Iş bar

Ine bu sahypada PHP programmers wanted in Cyprus ors programmisti işleýän kompaniýasyna php dili bilýänleri gözleýär. iş kiprda (Cyprus)
sahypaň iň aşagynda "

Dowamy »

1761 9
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Begenç Nuryýew


"Açdym-ara" aýdymyna köpimiz bilýändiris, ýöne kimiň aýtýanyny men geçen tomus bildim, Çary hekimow aýtýarmyka öýtýärdim emme Begenç Nuryýew aýtýan ekeni, aslynda bu aýdymyň sazam daşary ýurtlardan alynan bolmalymyka diýýän, ýöne şu wagtkylar ýaly gözini oýmandyr. Bu bagşyň başgada gowy aýdymlary bar, diňläň lezzet alyň ____________________...

Dowamy »

1634 1
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Rekor zam

ey oglanlar araştırmalara göra türkmenistanda sonky 2 ayda ulaşımda 100
(yüzde) 2000(iki mün)zam bolupdyr birden.hayran galdym mena halkymyz sömrülmage(öz içimizdakiler tarapyndan) başlaydy öydyan owalama idili durmuş görenok.

Dowamy »

1354 3
Köneler, türkmenoglan tarapyndan 12 years ago

Bushluk

bushluk tal.com'yn agzalary. belki unsunizem cheken daldir. bugune chenli yazan yazgylarymyzyn 100-nji sahypasyna yazgy yazyas. bu bushlugy size bushlamak menin payyma dushenligi uchin men oran shat. taryham oran manylydyr: 04.06.08.
a.b: eshitmedim ya-da aytmadyn diyman, bushlugyma garshyandyryn.

Dowamy »

1219 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Yokary okuw mekdebine mugt girenler

hemmanize salam. esasanam nehir dost sana. bu mowzuk dine senin unsuni chekipdir oydyan. ynha menin yokary okuw mekdebine mugt giren dostumun girish hekayasy:
shol giren yokary okuw mekdebine, shol bolume yagny turk dili bolumune bary yogy 1 adam alynyar. yone resminama tabshyran adam 17. menin dostum bolsa 16-jy bolup resminama tabshyryar....

Dowamy »

2395 21
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago

Tanyslyk

Salam hormatly talyplar men hem su gun ilkinji gezek sizin agzanyz bolyan.Sizin bilen kop zatlar barada pikir alysmak isleyan. Sagbolun.

Dowamy »

1636 24
Köneler, anjeli tarapyndan 12 years ago

Söýgi köýende...

Salam hormatly agzalar! Gowumy ýagdaýlaryňyz? Sag-aman okap, işläp ýörsüňizmi? Temamyň adyndan belli bolşy ýaly, meniň by gezekki gozgajak meseläm hemmämiziň kalbymyzy heýjana salýan “onuň alyhezretleri söýgi” meselesi! Bu mesele biziň hemmämiz üçin biçak gyzyklydyr we diýseň özüne çekijidir. Ýöne, bu gezek men sizi gynandyrmaly boljak. Sebäbi bu g...

Dowamy »

4550 45
Köneler, Nehir tarapyndan 12 years ago

Ayal erkek garayyshlary

mailime forward edilen bir yazgy geldi. wakalara ayal-erkegin garayysh tapawutlylygy.
yazgy turce bagyslan. perevod etsen manysy yityar, birem yaltandym.

Kadın ile erkeğin hayata bakışı farklılık arzedebiliyor.

Saç kesiminden yola çıkılarak iki cins arasındaki algı ve zihin yapıları arasındaki tezatlar gel-git...

Dowamy »

2040 14
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Haýsy döwürde ýaşamak isleýäňiz?!

Öňki talyplarda-da açypdym “islegler” bölüminde ýene-de açaýyn. Öňki döwürleri gözüm bilen göresim gelýä, köwagtlar şol döwüre düşüp daşlaryndan synlap hemme zady bilesim gelýä.
1. Öňki döwürlerden haýsy döwürde ýaşamak isleýäňiz (öňki ýaly dinozawrlary ýatlaýmaň!)
2. Haýsy şahsy görmek isleýäňiz?!
3. Haýsy ýagdaýy görmek isle...

Dowamy »

2774 50
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Annaoraz Nazarow


Annaoraz Nazarow, halk içinde kän tanalmaýan bagşylarymyzdan biri. Bu bagşy barada eşitmegime, Kerim gurbannepesowyň "ýaşlyk dramasy" atly goşgysyna düzülen aýdymy gözlemegim sebäp boldy. Men şol aýdymyň gitarada aýdylanyny diňläpdim, we şol aýdymy gözledim, edil şol aýdyma tapyp bilmedim emma Annaoraz Nazarowy tanadim. Annaoraz bagşy aýdy...

Dowamy »

1534 4
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

salam men taze

gelin sanalyn shu wagta cenli nace tema acylypdyr men taze geldim diyip:) gun-de hokman biri acyar, jan taze gelenler hemmaniz hos gelipsiniz sizin eyyam agza bolmagynyzdan biz bilyaris barin gowy saytdygyny, Size yarandygyny, adminler bir myhman depder acayyn ya-da yokarda bir yerde goyun taze gelen agzalaryn sanawy diyip:)
onsonam dine men...

Dowamy »

56718 877
Köneler, mylayym tarapyndan 12 years ago

Prezident okaýamyka :)

prezident şu saytda ýazylanlary okaýamyka :) prezidentimize aýtjak goýjak zadyýňyz bar bolsa utanman ýazyberiň,belki peýdasy bolar

Dowamy »

1249 6
Köneler, kafadan tarapyndan 12 years ago