Yashamaga gorkyan bu dunyade. :(

Shu internede girip bashlandan bari yashamaga gorkup bashladym. Belki azrak tazelikleri okamalydyryn!? Google News giryan=> derrew ony yapmaly bolyan sebabi her hili ol yerdaki tazelikler son meni gorkuzyalar. Gazet okayan=> onam yapmaly sebabi ol yerdam bu hepdade nache adam oldurildi.......... we shuna menzesh tazelikler.

Barde i...

Dowamy »

1686 15
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Tanislik

essalowmaleykum turkmenler
men 1 nji sapar barde we ashgabatdan HTTU talyby
sutayi gowy yer diyip aydilar ve men geldim

Dowamy »

1587 4
Köneler, yusupjan tarapyndan 12 years ago

haysy multfilm

talyplar,çaga wagtlarynyz telewizorda haysy multfilmi has köp seretmek isleyardiniz? mena in halayanym \\\"it durmuşy\\\" atly multfilmdi.şony görmek üçin birnaçe gezek \\\"aman daya\\\" hem hat yazypdym.ahyry bir gezek menin hatymy okap islegimem yerine getirdi welin şol gün begenjimden tas uçupdym.ertesi okuwa baranymda hemme çagalar menin daşymd...

Dowamy »

1398 1
Köneler, teke tarapyndan 12 years ago

на данном направлении перегрузка

Talyplar на данном направлении перегрузка şuny aýdýan gelnejäni tanayan barmy? Bizar etdow şul öýe jaň alyp bermän :-)

Oýun oýun welin meniň kakam şuny aýtýany çyn bir aýal ors daýza öýdüpdir men öýe jaň edemde şeýle diýýä düşenok diýsem kakam halysalla ol aýal gaty erbet alyp bermeýä diýýä menem gülüp hezil edipdim.

Dowamy »

3117 26
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

ýazberdi mahmyt tutuldy :)

ýazberdi mahmyt hemişeki ýaly ogurlyk edip yörka. bu gezek ki gurbany serdar ortac ýazogyň çep elinden tutdy :) we ony dünya malim etjek diyip herekete başlady. 1 lyk bilen youtube yazberdin klibini özi goydy

http://www.youtube.com/watch?v=5HBHJAJqMyA

Dowamy »

3249 28
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Part time iş

Ankarada makine mühendisligind okayan turkmen talyplara part time iş pursady. eger-de bu bölümlerde okayan tanyşlarynyz bar bolsa ya-da özünüz okayan bolsanyz in gysga wagtda menin bn habarlaşyn. menin msn adresim: gecem_005@hotmail.com

Dowamy »

1054 0
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Täze ýyl

Salam.
Ssammuldakylar.

Täza ýylda näme edýäňiz?
Bile bir ýerde çaýlalyňmy? Bahana bilen tanyşarys?

Baýramçylyk bolaýmasa işden sypyp bolalok weli...

Dowamy »

1898 44
Köneler, guych tarapyndan 12 years ago

Taze wideolar 28/11/2007

Tmtalyp.coma goşulan taze wideolar. dinlemek isleseniz baş üstüne(28/11/2007)
Gunçam

Dowamy »

967 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Serhet

Düýn gowy däl zatlary eştdim gynanaýdym biziň serhedimiz gaty biderek goralýan eken. Men Lebap bilen Özbegistanyň serhedi barada nejis zatlary eştdim hemmesini aýtmaýyn. TM-dan näçe tonnalap Özbegistana benzin geçirýän ekenler. Galla, mal, pagta.. hemme zady serhetden geçiriberýän ekenler. Öňki prezident wiza girizenden soň şu zatlar galar öýdüpdim...

Dowamy »

1448 8
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

ATAMa

atamyrat aga bursadaky oglanlaryn slmy bar
hemmesi seni göresi gelipdirler
haçan gelyaniz ?
maç yapmaga garashyalar...
yurdun sahasy siz gidenden bari oynalmanson yandak basyp gitdi... :D
şu wagt yanymda baky bn ihlas bar...
size uly slm aytyalar...
baky futbol öwrendinizmi diyip üstünüzden güljek...

Dowamy »

1800 22
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago

Iş stoly - diwaryň ýüzünde

Egerde iş ýerimizdäki kagyzlary kompýuterdaky faýllar ýaly papkalara geçirip bolýan bolsa gör nähili oňat bolardy. Ine Wolfgang Rýosler we Katrin Langdagy şu meseläni çözmek üçin diwaryň ýüzünde “Iş stolyny” döretdiler. Suratda görşümiz ýaly papkalar magintiň kömegi bilen birikdirilip içine iş kagyzlarymyzy salyp bileris.


Dowamy »

1419 1
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Sozlerde birmenzeshlik oyny

onki mowzukda sozden sozler yasama oyny bardy, indiki oynun sherti sheyle:
bir bir soz yazmaly, saga-da, ashaga-da shol bir soz we arada ulanylan ahli sozler ucin shu yagday birmenzesh bolmaly, kicijek mysal:

ata
tal
ala

shu yerde ashaklygyna we gapdallygyna/saglykgan okasanyzam birmeznzeshdir ah...

Dowamy »

2961 12
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

ÖÝLENMEK

Soygi diyip nama dushunyaniz?Menin pikirimche soygi diyilyan zat yokmyka diyyan.Chunku soygusune gowshana yok menin bilyanlerimden.Hich haysysy gowushmadyda.Sizin uchin soyup durmusha chykmalymy(soyup gyz almalymy).Nabelli birisi ile evlenebilirmisiniz?

Dowamy »

2180 53
Köneler, wish tarapyndan 12 years ago

Yalan sozlemek

Sana yalan sozleyan adamy bagyslap bilerdinizmi?Beklemeyan adamyndan,beklenmeyan sozler chyksa yadynyzdan chykaradynyzmy?Menin uchin arkadashlar birbirine yalan sozlemeli dalmika diyyan.Sizin pikiriniz!

Dowamy »

1244 7
Köneler, wish tarapyndan 12 years ago

Programlama dilleri

siz haýsy programmirleme dilini has gowy bilyärsiniz?

: VISUAL BASIC
: C
: C++
: c#
: JAVA

we siziň pikiriňizçe haýsy dil has köp ulanylýar?

Dowamy »

1544 15
Köneler, baycom tarapyndan 12 years ago

Diňe çynymyzy aýdýas...

Geliň şu ýerik gündelik edýän işlerimizi ýazalyň. Ýöne ýeke şert bilen hiç hili erteki aýdyp bermäň maňa. \"Irden turýan maşk edýän, ýene gör edýän..\" ol zatlary edip-etmeýänňizi özüm bilýän :) Gepiň gysgasy diňe hakykaty ýazalyň!

Irden 7:50 lere turýan. 10 mint içinde mekdebe taýyn bolýan. (ýuwunýan, geýinýän, raspisaniýa salmaly,...

Dowamy »

1751 12
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Gözüm gözüňe düşende

awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?

Dowamy »

1928 41
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Menin sadalygym

Salam Dostlar Bu yene-de Men Yazik. Gecen gezekki yazan sajogaplarynyz ucin kop sag bolun, Men hemmesini okadym yone menin esasy problemam menin sadalygym.
Men utanjan we sada Sol sebapden hem ejir cekyan. Eger menin su problemama-da jogap yazsanyz men oran sat bolardym. Men sizin hatynyza garasyan. :(

Dowamy »

1575 14
Köneler, Yazik tarapyndan 12 years ago

Ayran içmek (Türkçe Prikol :-) )

Tema: İňlisçe çal içmek (ingilizce ayran içmek)

Alttaki metni sesli okuyun ve kendi agzinizdan cikani bir dinleyin! (:

-I run each teen me?
-A wet each team.
-I run each make is tea your sun each.
-Higher them in each team.
-Catch bar duck each teen?
- On bar duck each team.

Dowamy »

2639 6
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Gyş kanikulynda!

Salam hormatly daşary ýurtda okaýan ildeşler. Gyş kanikulynda ýurdumyza gaýdýaňyzmy? Mende bir pikir döredi. Talyplar saýtynyň agzalary bolup bir ýerde duşyşaýsak we täze 2008-nji ýyly ýuwaýsak nähilek görýäňiz? Ýa, baryňyz \"Türkmenistana baraýsam bolýar, näme etmelidigini bilýänle\" diýişip eýýämden dyzaşyp otyrsyňyzmy?

Dowamy »

1324 6
Köneler, Bega tarapyndan 12 years ago