Bayramynyz gutly bolsun

Eger tr-de bolsanyz habarynyz bardyr, barde bayram, yany biri sms iberipdir kimdigini bilemmok, "bayramyn kutlı olsun" diyip, sizinkinam gutlayayyn diydim.

şu çagalan bayramy üçin google türkiye öz saydynda logo-da yasapdyr, arada "google bize logo yasasana" diyip sayt açylypdy,, şonun netijelerinden biri şolam

Dowamy »

1366 4
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

ýene sabah gazedinden habar

ýaňy sabah gazedinde bir habar okadym. Nejmi Yşyk atly bir türk bilen Aýgah atly ogly öldürilipdir. Öldürilen hojalykda Myrat atly bir türkmen (türkmenistandan) hyzmatçy bolup işleýän ekeni. Myradyň günälidigi anyk däl ýöne sülçi şonuň üstünde durýarmyş.

Habar (türkçe)

İstanbul Çatalca'ya bağlı İnceğiz köyünde 7 gün ön...

Dowamy »

2585 7
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda iş gurmak

salam hormatly agzalar.bu gezek hem men siden bir maslahat ve bilgi almak ücin yüzlenyan.menin türk dostum bar ine ol hem türkmenistanda iş gurmak isleyar sizin ücin name iş gursa govy bolar sorag-türkmenistanda mysal ücin şol adam iternet kafe acyp bilermi nahili yagdaylar bar name etmeli umuman şol internet kafe acmak isleyar şol acyo bilermi ve...

Dowamy »

6606 55
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Malayziya

menin malayziya gidesim gelya. mana malayziya barada gurrun berayinde hormatly talyplar com.

Dowamy »

1344 1
Köneler, olya tarapyndan 12 years ago

name ucin

name ucin dasary yurtly gardaslarymyz dine matematikany owrenmegi maslahat beryarler? sizin maslahatrynyz!

Dowamy »

1418 14
Köneler, olya tarapyndan 12 years ago

Govy goryan seriallarynyz.

bu movzugy govy goryan seriallarymyz barada pikir alyshmak uchin achdym;

haysy janrdaky serialy halayanyz? govy goryan akter-aktrisalarynyz?

eger bilyan govy seriallarynyz bolsa paylashyn;

Dowamy »

3058 49
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

Yashayan yurtlannyzda nalog tolemek


Nalog sozunin turkmenchesini tapmadym;

Biza fr-da 2007-nji yil uchin tolemeli nalog baradaky hatlary alyp bashladyk;

bashgada nalog toleyan barmy aranyzda?

ve bar bolsa yilda nacherak nalog toleyaniz?

Dowamy »

1596 10
Köneler, cendrillon tarapyndan 12 years ago

çagalaryn öylenmek hakyndaky pikirleri

- KİMİNLE EVLENECEGİNİZE NASIL KARAR VERİRSİNİZı
"Buna biz karar veremeyiz, Tanrı bunları önceden ayarlamıştır. Biz de
kime takılacaksak, bir gün yolda yürürken karşımıza çıkar." Zeynep, 10
yaşında.

- EVLENMEK İÇİN EN UYGUN YAŞ KAÇ OLMALIı
"Yaşla ilgisi yok, evlenmek için aptal olmak yeter" Ali, 6 yaş...

Dowamy »

1560 9
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

çykalga tapmak

Mekdebi tamamlap, hassahanada işe başladym(EHM-ň operatory), işden sonra içim gysýanlygy sebäpli işim gyz bilen tanyşmak boldy. şeydibem birbada iki gyz bilen gürleşmäge başladym. Gyzlaryň birini duşuşyga çagyrdym. Emma olaryň ikisi hem gelipdir. ýüzümi üýtgetmän ýanlaryna barmagy başardym. Gaty stresli ýagdaý. Olar maňa ikimizden birimizi saýla d...

Dowamy »

1825 22
Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago

Maslahat

slm.hormatly talyplar com.menin sizden sorajagym bar ve sizden maslahat alasym gelyar.menin bir dostum türkiyede ynha ol hem gacak yagni vizasy bitmiş.menin soragym şol adam deport bolmadan türkmenistana gidip bilermi.yagni onun diymek isledigi turkiyede 3 ay işlap 1 ay türkmenistanda dync alyp geljek diyyar.bir adam ona diymiş 1500 dollara türkiye...

Dowamy »

1449 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

bir aylanaýyn diydim..

menem naçe aylap giremokdim welin bir girip görayin diydim.bir zatlar yazayn diyip otyrşyma ine şu aklyma geldi.bir oglan bn gyz ölermen aşykmyşlar.Oglanyn wagty gelip gullyga gidende gyz adaty bolşy yali başga oglana söyyar.(men düşünemogay kabir gyzlaryn şöyle etyan yagdaylaryna meselem men yaşayan yerimde bir gyzyn halaşyani gullyga gidenden bir...

Dowamy »

1404 11
Köneler, maska tarapyndan 12 years ago

Biziñ Günämiz

Gadyrly Talyplar! Gurbannazar Ezizowyň şu goşgysyny siziň bilen paýlaşmagy makul bildim.Belkide göwnüňizden turar.

Durmuşda köpleriñ göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meñ göwnüme degdiler.
İl içinde çekdim ýekelik derdin,
Ỳekelik derdini çekenler biler.

Köp zatlary görman duşundan ötdüm,
Köpüsin...

Dowamy »

1778 13
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 12 years ago

Ovadan gelin fatasy!

ovadan gelin fatasy!

Dowamy »

19857 149
Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago

Adaty bolmayan işler

köplenç adamlar şol bir etyan işlerini gaytalap duryalar, siz adaty bolmayan zatlary etmage synanşyanyzmy ya geregem dalmi, adaty işlerini bn meşgul bolup yörsen adam robotlaşyp gityan yaly görünyar, özüma adamlaryn hasiyetlerdaki in halayanym oylap tapyjylyk hasiyedi, yöne şol bir zatlar bn güymenip yörsen şol hasiyedin köreljek yaly, kawagt mesel...

Dowamy »

1723 5
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Ilat sany...

yany href="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" title="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" target="_blank">turkmenpressde
okadym. siz bn paylaşmak isleyan.

Aşgabadyn ilaty 900 mün adama yetdi diyip; bir çaga önki prezident sowgat hem berip yördi.
emma şol yokardaky türmenpress habarynda (ol hem TDH'dan ala...

Dowamy »

3084 10
Köneler, Ga1taman tarapyndan 12 years ago

Turkmen manadynyn denominasiyasy

tkm barada taze habar. pulun denominasiya barada.karary okap gorjek diysen-->
hawa, bugunler asgabatda we tkm-nyn beyleki yerlerinin banklaryna yagny exchange punktlarynda namanin nobaty diyjek bolsanyn ana shol yokardaky karar sebaplidigini bilayin. hawa halkymyz bir zatdan galyp baryan yali bank'a ylgayar. elindaki walyutasyny bolduryar. h...

Dowamy »

2554 12
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Talyplar.com üçin futbolka

talyplar.com üçin futbolka ýasatmak pikrim bar. istanbulda futbolka ýasadylýan ýerleri bilýäňizmi?

araňyzda futbolka dizaýnyna düşünýäniňiz bolsa şu talyplar.com-yň ýokarsyndaky logony nädip futbolka basar ýaly edip bolar?

käbir basgylar ýuwanyňda ýitýär. şony ýuwanda ýitmez ýaly edip basdyrmak üçin näme etmeli?

Dowamy »

2950 56
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda haçan wimaxdan internet ulanyp bolar?

MTS breaks Turkmenistan internet siege
MTS has become the first private internet provider in Turkmenistan. The Russian mobile operator intends to provide the internet through GPRS and WiMAX, at the same time MTS has to comply with the strict local rules of internet traffic monitoring.
ýaňy şu habary okadym. habarda mts-iň türkmenistan...

Dowamy »

2975 23
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Hosting gerekmi?

ýakynda talyplary täze servere göçürenimizden habaryňyz bardyr. ana şol serverde ýaman ýer köp. şoň üçin hosting satmakçy. ýanyňyzda hosting gerek bar bolsa habar beriň.

PHP + MySQL aňry bäri adaty hosting üçin gerek hemme zat bar.

Bahasy:

1MB hosting ýyllyk 1$.

Dowamy »

1566 1
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Soňky suratlarymyz

Adaty bolan "Soňky suratlarymyz" blogynyň üçünji bölümini açýaryn.

Öňki bloglara sepler:
Soňky suratlarymyz - 1
Sonky suratlarymyz----2

Dermanyň surat goýmany öwretýan yazgysy

Dowamy »

13594 154
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago