Zumerchas maldan pes ve makes balbes

Tema turkmen rap sungatyndaky bolyan bespredel! Arada oye gitdim.Gonshy-golomyn haysysynyn telefonyny alsan zumerchas bilen makesin aydymlaryndan doludyr.Ikisem bir birlerini bet opuskat edyaler.Aydymlary dine ejen-bajyn! Sizin bu eshekalmalarynyn alyp baryan voynasyndan habarynyz barmy? Bar bolsa, haysy komanda bolet edyaniz???

Dowamy »

5299 72
Köneler, Galtaman tarapyndan 12 years ago

Gyyklanma

salam dostlar men talyplar coma girenime az wagyt boldy we mende seyle pikir doredi su lakamlaryn icinde Koytendagly obadaslarymam barmyka?salam sizlere.

Dowamy »

1045 0
Köneler, MUKALTIN tarapyndan 12 years ago

Alternatiw baylyk

Trm-y tebigy baylygyndan basga nahili osdurip bolar?
bizin aramyzdan bill gates cykmazmy onun cig maly dine onun beynisi..
yaponiyada yalnysmayan bolsam tebigy baylyk yok emma dunyanyn 2-3 ykdysadyyeti
.......pikiri dowam etdirseniz

Dowamy »

2102 12
Köneler, agza tarapyndan 12 years ago

Amerikada sha yada TURKMENISTANDA geda?

Salam talyplar komun hormatly agzalary!Bizin turkmenlerimiz ucin shular yaly saydyn bardygy uly bagt!Men bu forum hakynda gich bildim,yone ona gynanamok!Menin aytjak zatlam ine shular.
Hacanda men Turkmenistanda gezip yorkam oz yurdumun gadryny bilmandirin ekeni,gaty donyurek adam bolupdyryn! Indi bolsa men dashary yurtda halykara universit...

Dowamy »

1546 13
Köneler, Galtaman tarapyndan 12 years ago

Taze myhman

salam hormatly talyplar men su gun talyplar comyng agzasy boldum men siz bilen hoshymy we gaygymy paylashmak isleyarin

Dowamy »

945 2
Köneler, shatok tarapyndan 12 years ago

Töhmet, şyltak, hyýanat, ýalan – netijeleri we goranmak!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Şugün stv-niň “Ýeşeren düşler” (Umytlanan düýşler) atly seriýalyna seretdim. Uzak wagtlap türkleriň tw-dir gazetlerine seretmändim, birhili, küýsäne çalymdaş bir duýgy geçdi içimden. Maksadym esasy bu däl-de, şol serialyň bu gezekki sanynyň asyl mowzugy bolmaly, ýagny, erbet ynsanlaryň we...

Dowamy »

1341 2
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Wezipeden gaçsaň, wezipe-de senden gaçar!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir waka okapdym ýa eşidipdim bir wagtlar 1850-1900-ly ýyllarda bolan. Waka bize kä ýagdaýlar barada örän oňat sapak(/“ibret”) berýär. Aslynda, bu waka Türkiýedäki tanymal şahyr Mehmet Akif Ersoýyň bir ýatlamasy. Siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, belki, bize-de peýdasy bolar. Ynha:

Dowamy »

1357 8
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

3000 ýylyndaky açyşlar

her geçen gün birnaçe açyşlar edilyär, adamyň durmuşyny ansatlaşdyrmak üçin. şuwagt biz 2008ji ýylda ýaşaýas ine 3000 nji ýyldaky açyşlardan birnäçesi

Dowamy »

1636 20
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

akif

merheba ben Türkiye'den yazıyorum ben ABADAN HALMEDOVA'nın hangi okulda hangi şehirde okudugunu öğrenmek istiyorum veya e-mail (msn) adresini verebilirmisiniz. yardımcı olabilirmisiniz? teşekkür ederim

Dowamy »

4285 71
Köneler, akif tarapyndan 12 years ago

Tanyslyk

Salam hormatly talyplar, men su gun ilkinji gezek talyplar comyn agzasy bolyaryn. dogrymy aytsam mana talyp bolmak miyesser etmedi ,yone men siz bln pikir alysasym gelyar sagbolun.

Dowamy »

1273 14
Köneler, aweer tarapyndan 12 years ago

taze agza.

salam(merhaba,privet,hello) hormatly agzanyn oglan-gyzlary. menin sizlerden ullakan hayişim, men bu agzada sizler bilen gynanjymy,begenjimi,şatlygymy, ajymy-süyjimi paylaşmagynyzy, maslahat bermeginizi-almagynyzy sorayaryn. bu agzanyn okyjylaryna köp-köp sag bolsun aydyaryn...

Dowamy »

941 0
Köneler, turkmen-2008 tarapyndan 12 years ago

döwletler barada

salam hormatly agzalaryn oglan-gyzlary. kimin daşary yurtlara gidesi gelyar? gitmek isleyanler, bu duyduryşy okaman gitmesinler!!! okanlar okamadyklara, bu agzadan başgalaryna aytsynlar. men bolan yurtlarym bilen tanyşdyrayin.
1.Özbekistan
2.Gyrgyrystan
3.Turkiya
4.Ukraina
5.Rossiya
6.Angl...

Dowamy »

1217 3
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Ministrin chagalary

bir yazgy yazjak weli erbet pikir etman!
aranyzda ministrin ya-da dowletin edaralarynyn yokary wezipelerinde oturanyn ogly ya-da gyzy barmy?!

Dowamy »

1553 9
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago

Galyn diyen düşünjeni yatyralyn

salam (merhaba,privet,hello) hormatly agzanyn okyjylary.
men pikir edyan şu agzalar bolup tm-de galyn diyen gürrüni yatyralyn yada az galyn salar yali yagday döredelin. eger agza agzybir bolsa muny tiz wagtyn içinde durmuşa geçirip bolar. name diyyaniz? bularyn hemmesi oglan bilen gyz bagly. name gerek 200 mln galyn. muny hemme kişi tapyp b...

Dowamy »

2061 28
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

Name uchin beyle bolyar

Salam Talyp comyn agzalary ! Name uchindir menin Bashke lakamdaky dostum birnache wagt bari agza bolmak isleyar yone name uchindir ony talyp com kabul ednoklar.

Dowamy »

1081 0
Köneler, Tilki tarapyndan 12 years ago

Duyduryş.

Salam bu agzanyn hormatly gyzlary we oglanlary. Men adrese taze agza boldym. Bu man diysen göwnüme yarady. Men bu yerden, agzanyn okyjylaryna maslahat bermage-almaga, kawagtlar kömek bermage-almaga, düşünmedik yerlerinizde soramagynyzy. Yalnyşan yerlerimde duydurmagynyzy, hayiş edyan we minnetdarlygymy bildiryan. bu zatlary yazmak bilen sizlere ş...

Dowamy »

1308 13
Köneler, antalya_2008 tarapyndan 12 years ago

FLASH:Turkmenistan allows Internet access for private citizens

Turkmenistanda internet paylanyp bashlapdyr.

Turkmenistan has begun allowing private citizens to connect to the Internet in the latest sign the reclusive Central Asian nation is opening up to the world.

The country's only Internet provider, Turkmentelekom, said Thursday that it has been connecting up to 20 homes daily...

Dowamy »

1894 7
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Aganiýaz Jumanazarow


Aganiýaz Jumanazarow, tagtabazarly bagşy. Aýdym sözleri, diýseň manyly, saza gelişdirjek bolup "gyryk golum, ganadym" ýaly sözler ulananok. Ýaşka sesi gaty owadandy, indi azyjak garrapdyr öýtýän, birem mende ýekeje albomy bar, olam 2006-njy ýylda öýde ýazga alynan, ýazgyň ses hili pes. Bu bagşyň köne aýdymlary gaty gowydy, mekdep döwrinde d...

Dowamy »

1553 0
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Marydaky suw Murgap Derýasy däl!

Çagalykdan bäri bilýän zadyň ýalňyş bolsa birhili bolýaňlaý!!! Ýaňy google earth bilen gözel Marymy syn edip otyrdym, we beýleki ýazgylarda "türkmenistanyň suw meselesi" bardy, menem derýalary yzarlap göreýin diýdim. we çagalykdan bäri kellämde duran soraga jogap tapdym. Maryda Gök(Гранд Базар, Зелённый) bazaryň ýanyndan akýan suwa adamlar Murgap d...

Dowamy »

4023 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Gulkunch pursatlarymyz!

salam hanymlar we jenaplar! menem bir tema açayin diydim, belki ön sizem ýazan bolmagyňyz mümkin...
geliň, hemmämiz (kimiň ýatlasy gelse) mekdep ýyllarymyzdaky (hökman ol ýyllar däl) bolup geçen wakalary ýatlaly.
meselem, bir waka men hiç ýadymdan çykmaýar:)

7-nji klasdakam bir klasdaşym meň joramy söýýärdi. gürleşýän...

Dowamy »

1175 0
Köneler, jahan tarapyndan 12 years ago