Gözüm gözüňe düşende

awtobusda, märekede, ýygnakda umuman adamlaryň köp bolan ýerinde, adamlar bilen gözün biri birine deň gelende näme etýäňiz? Kä halatlarda biri birine gözüň deň gelýär, menä şonda eger deň gelen adamym gyz bolsa soňuna çenli gözimi gyrpman gidişýän eger erkek bolsa käwagt gidişýän käwagt özüm çekýän gözlerimi. siz?

Dowamy »

1889 41
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Menin sadalygym

Salam Dostlar Bu yene-de Men Yazik. Gecen gezekki yazan sajogaplarynyz ucin kop sag bolun, Men hemmesini okadym yone menin esasy problemam menin sadalygym.
Men utanjan we sada Sol sebapden hem ejir cekyan. Eger menin su problemama-da jogap yazsanyz men oran sat bolardym. Men sizin hatynyza garasyan. :(

Dowamy »

1534 14
Köneler, Yazik tarapyndan 11 years ago

Ayran içmek (Türkçe Prikol :-) )

Tema: İňlisçe çal içmek (ingilizce ayran içmek)

Alttaki metni sesli okuyun ve kendi agzinizdan cikani bir dinleyin! (:

-I run each teen me?
-A wet each team.
-I run each make is tea your sun each.
-Higher them in each team.
-Catch bar duck each teen?
- On bar duck each team.

Dowamy »

2608 6
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Gyş kanikulynda!

Salam hormatly daşary ýurtda okaýan ildeşler. Gyş kanikulynda ýurdumyza gaýdýaňyzmy? Mende bir pikir döredi. Talyplar saýtynyň agzalary bolup bir ýerde duşyşaýsak we täze 2008-nji ýyly ýuwaýsak nähilek görýäňiz? Ýa, baryňyz \"Türkmenistana baraýsam bolýar, näme etmelidigini bilýänle\" diýişip eýýämden dyzaşyp otyrsyňyzmy?

Dowamy »

1281 6
Köneler, Bega tarapyndan 11 years ago

Eger kyn gormeseniz! Mana calaja komek gerek!

Yegenler eger bilýän bolsaňyz FEN Bilimleri+Matematik(türk dilinde) formülleri sitesini bilen varsa lütfen gönderebilir mi!
Bärde maňa kynrak düşjek bolýar sebäbi men öň himiýa+biologiýa+fizika+matematika sapaklaryny türkmençe geçmämsoň kän teoriýa bilemok, bärde bolsa köp zat teoriçeskiý geçilýär. Men Orýetde okaýan...

Dowamy »

1573 6
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

Tmtalyp.com 26/11/2007 taze wideolar

Indi söýmen seni

Dowamy »

1046 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Maslahat gerek arkadashlar

Menin yakyn arkadashym var,shu gunler kyn gunde elinde yashajyk chagasy bar yan yoldoshy tashlap bashga bir gyzyn yanyna.yagny chykmadyk gyza oylenjek bolup yor.Name maslahat berersiniz?

Dowamy »

1278 11
Köneler, wish tarapyndan 11 years ago

Orsýetdäki ýagdaý barada

Ýaňy habarlarda okadym, garri kasparow putin-i protest edip ýöriş geçireni üçin 5 gün türmä basylypdyr. Umuman ýakynda orsýetde saýlawlar bar. Aňyrsy barada az-kem aýdyp biljek agzalarymyz bardyr. Saýlawlardan nähili netije çykarka? Orsýetde ýagdaý nähili? Mikrofon sizde.

Dowamy »

1471 16
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Gybat: Kubik Rubigiň doglan güni!Şu gün Rubigiň kubigina ylaýyk 30 ýyl dolýar. Mundan 30 ýyl öň Erno Rubik bu oýnawajy oýlap tapypdy. Oýnawaç halkyň arasynda halanyp 30 ýylyň içinde 300 million görnüşi şeýle hem ýasama kubiklaryň milliardlarçasy ýasalypdyr.


1982-nji ýylda Rubigiň kubigini düzmek boýunça ýaryş geçirilipdi. Muňa 19 döwletden ze...

Dowamy »

1712 5
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Tmtalyp.com taze wideolar 24/11/2007

Yatlayan

Dowamy »

1073 5
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Hytaýda öýlenjek

Salam hormatly adamlar!
Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, ş...

Dowamy »

1964 26
Köneler, Bega tarapyndan 11 years ago

Chilimin saglyga ziyany.

Kop adama degishli « chilim » barada gurrun achasym gelya ;
Ichinizde chilim chekyaniniz bardyr(activ chilim chekmek),ozuniz chekmesenizem chilim chekyanlen gapdalynda regulyarno bolyanlarynyz bardyr(passiv chilim chekmek)

Statistika boyuncha,dunyade her yil 3,5 million adam chilim sebabpli yogalya, yilda-da 1,5million ada...

Dowamy »

1829 19
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Aşgabatda ýerleşýän \"Atamyrat Nyýazow\" seýilgähi (+15 surat)

Ine talyplar siziň üçin...
Suratlar aşakda

Dowamy »

2182 23
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Aşgabat Iosif Kobzona el çarpýar


Düýn SSSR-iň Halk artisti Iosif Kobzonyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň sahnasyndaky konserti paýtagtymyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka boldy. Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň ýardam bermeginde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanas...

Dowamy »

1928 11
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Video.talyplar.com

SEP

taze serwisimiz işe girdi hemmanize gutly bolsun.

Dowamy »

1527 5
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Adam beýniniň işleýşi barada gyzyklandyňyzmy?

Adam organizmasynda nähili işleýänligi barada iň az bilinýän organlardan biri beýindir. Men bu barada öwrenen maglumatlarymy size ýazasym geldi. Sebäbi bulary bilmegi bir zat öwrenmek üçin gaty peýdaly görýän.

Hipkamp we öwrenmek:
Beýin iç-içe 3 bölümden ybaratdyr. Hipokamp (hippocampus) orta beýindedir we muňa beýniň ýazyjys...

Dowamy »

1937 22
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

komeginiz gerek!

öOglanjyklar we gyzjagazlar sizin komeginiz gerek. Gayrat edip haywan oycukleri bilen osumlik oycukleri arasynda nahili tapawutlar bar?

Dowamy »

1151 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 11 years ago

turkmence

turkmence
oglanlar gyzlar internette hat yazanyzda bir oz ejenizin dili dilen yazynow....
orsca, turkce...ya yene bir pohca yazman...

Dowamy »

1253 8
Köneler, dusakly tarapyndan 11 years ago

Soňky suratlarymyz - 1

Dostlar geliň bu ýerik herkim soňky suratlaryny goýsun. Öňem suratlarymyz bardy welin indi täzeläli. Öňürti bilen men öz suratymy goýjak. 2 gün öň düşüren suratymy.

bellik: surat goýanyňyzda width 360pixel edip goýsaňyz gowy görner.

Dowamy »

20274 367
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenpress: Alyslarda başyn goýan gerçekler (suratlar)


2007-nji ýylyň Sanjar aýynyň 7-sine Belgorod oblastynyň Şebekin raýonynyň Çuraýewo obasynda uruş döwründe wepat bolan esgeriň jesetleri täze ýere göçürildi. Bu waka oba adamlary, raýonyň ýolbaşçylary, mekdep okuwçylary hem-de Belgorod oblasynda ýaşap ýören türkmenler gatnaşdylar. Uruşda wepat bolan esgerleriň guburlaryny geçen ýyl «Obelisk»...

Dowamy »

1999 3
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago