Matallar

salam çagalygynda herhili gyzykly oyunlar oýnap ulalan türkmen yaşlary. bu yazgymda türkmen matallaryny ýatlasym geldi.sizden hem haýiştym aklynyza gelen matallary yazmagyňyz belki olary heniz eşitmedikler hem bolmagy mümkin:) ine olardan kabirleri:
1.pessejik öyden gar ýagýar
2.bir alaja ýüpim bar nira zyňsam ýetýär
3.ýere urd...

Dowamy »

1571 10
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ed...

Dowamy »

1836 19
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Ahlakly yaşlaryn ayratynlyklary

Pygamberimiz(s.a.v):"yaşlaryň iň ahlaklysy ýaşyulylara meňzeýanidir","garrylaryň iň erbedi bolsa ýaşlar ýaly ýaşaýanlardyr" diýipdir.muňa görä aýal maşgala ýada erkekleriň iň ahlaklysy bir aýagy gabyrda garrylar ýaly ölümi we ölümden soňyny pikir eden,ahyrýetine azyk taýinlaýan,yaşlyk höwesleriniň guly bolmaýan we gapyl bolmaýan adamdyr we iman güj...

Dowamy »

1085 0
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

öylenjek yaşlaryn dykkatyna

her ýetginjek arzuw edip öýlener.kabirleri özlerine görä ýan ýoldaş tapyp bagytly bolar,kabirleri bolsa munyň tersine."ýan yoldaşyna seniň bilen öýlenenim gowy bolupdyr" diýenler ýada "käşkä sen bilen öýlenmesedim"diyenler bar.ýetginjekleriň öýlenenlerinden soň"käşkä" diýmezlikeri üçin şulara üns bermekleri gerklidir.
1.özünizi tanaň
...

Dowamy »

1571 10
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Anekdot(waka türkiyede bolup geçya)

bir bün jynaza akidilýan maşyny sürýän yaş oglan yolda gidip barýarka söýýän gyzyna duş gelýa we:
oglan:Ezizim gel işim ýok seni aýlamaga akideýin
gyz:bar ýok bolsana şu maşyn bilenmi diýip joagp berýa.oglan bolsa sowuk ganlylyk bilen:
-- sen men gadyrymy bil il muna münmek üçin ölýä ölýä:)

Dowamy »

1166 0
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Digg ulanyanlardan hayyşt

aramyzda digg.com -y ulanyan agzalarymyzdan bir hayştym bar.

menin digg profilimin adresi: http://digg.com/users/paradoxtm

şu adresdaki linkleri digglap goybermeginizi hayşt edyarin. 50-60 adam digglese gowy boljak welin...

Dowamy »

1375 1
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Orsyet - gürjistan (gruziya) çaknyşygy

Bilşiniz yaly orsyet bilen gürjistan* günorta osetiyanyn üstünde birnaçe günden bari urş edyarler. habarlara göra şu wagt iki tarap hem urşy duruzupdyr. name üçin söweş bolanyna men öz nukday-nazarymdan seretsem orsyet hazar denizinin energiyasynyn uly möçberde türkiyenin üstünden geçmeginin tarapdary dal. şol sebabli geljekki yyllarda turjak ener...

Dowamy »

2490 13
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

sağbolun....

salam aleyküm. türkmen doğanlar, talyplar. türkiyeden hemmnize salam aýdyýan.shahyr doğanyın yazgysyny okadım. düşündüm. sağbolsun cevap ýazyptyr. agash55 we serahsi doğanlaryma da köp salam aýdyýan.yazgymy okap gowy zatlar aýdyptyrlar. İndi siz meni düşünüklü men em sizi düşünüklü.Sağbolun.
özüm sizlerin yazgylaryny okamaga dewam edeceğim....

Dowamy »

1088 1
Köneler, mithat tarapyndan 11 years ago

Ykdysadyyet Name?(1-nji bölüm)

Her gün gazet,jurnal ya-da habar gepleşiklerinde(watan,we m.m.)bu söz(ykdysadyyet) gulagymyza ilyar. Eysem "ykdysadyyet" name? Bir zada ykdsysady garaysy beryan zat name?

Yewropada 18-nji asyrda agyr senagatyn peyda bolmagy bilen(ayratyn hem Angliyada) dünyade öran uly özgerişler emele geldi.

18-nji asyra çenli adam s...

Dowamy »

3897 1
Köneler, tmEconomist tarapyndan 11 years ago

gynanç

selam aleyküm admin, tükmen doğanlan iniler,
ön de 2 yazgı yazdım. Özüm türkmenistan da 3 yýl işlädin. talyplar com da kı yazgıların köpüsünü düşünüp bilyäň. yönü gowy yazıp bilmeyän. her hal admin yazgılarımı silipdir. näme üçin sýlýpdir, düşünüp bilmen.men de sýzýn yalý türkmenem.shu wagt türkiyädäyin.yönü 3 yıl işlädiğim türkmenistanı ad...

Dowamy »

1286 3
Köneler, mithat tarapyndan 12 years ago

Beijing 2008Beijing 2008 Dünya Olimpiyadalary başlady. Turkmenistandan olimpiyadaçy barmyka diyip sayta seretdim welin birje olimpiyadaçymyz hem yok ekeni. Gynandyryjy yagday.

Olimpiyadada kimin naçe medal alanyna seretmek üçin

Dowamy »

1526 10
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Klawyaturada turkmen harplary

Salam Talyp oglanlar we gyzlar.
Mana gayrat edip komek edip bijek barmyka?
Men taze komp. aldym. Yone klawyaturasy inlis harplardan ybarat :D
Turkmen harplaryny goyup bolarmyka.
meselem Q harpyna derek "ä" X harpyna derek "ň" yaly... Shunun yaly prog. barmyka?

aydan zatlaryma dusunensinizlay :D

Dowamy »

1622 2
Köneler, ultimatum tarapyndan 12 years ago

Ringtone-ynyz name?

şuwatg telefonynyzda haysy aydymy/sazy ulanyanyz ringtone edip, we o size nirden gelip düşdi?

Dowamy »

2075 17
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Dileg

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Tostly mowzukda aýdypdym "dileg" mowzugyny açjagym barada. Ynha, görşüňiz ýaly, onam açdym.

Aşakda başlamakçy esasy maglumatlara. Ondan öňünçä bolsa, size az-owlak bir zatlar aýtmakçy:

1- Şu we şuňa meňzeş mowzuklary, "belki peýdasy bolar, başda özüme soň isl...

Dowamy »

2425 44
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Söýgi hat(lar)y?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men şu mowzukda başdan geçiren we başymyzdan geçip biläýjek kä wakalary ýazmakçy. Sizde-de ýazmaga oňaýlylary bar bolsa, şu ýerde ýazyp, biziň bn paýlaşmagyňyzy haýyş edýän!

Ynha, men başlaýan başyny:

7-nji klasdakam(BTTM-e girmäkäm) klasymyzda jedirdäp ýören...

Dowamy »

4169 17
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Ylmyhal yslam esasy


Musulmanlar her bir meselede bilimli bolmalydyr. Yslam dini hakynda bolsa ýeterlik bilimleriniň bolmagy has-da wajypdyr. Bu hakykat Pygamberimiziň bir hadysynda: «Aýal-erkek her musulmanyň ylym öwrenmegi farzdyr» (Ibni Maje) diýilip düşündirilýär.
Inşallah, by «Ylmyhal» halkymyzy şu dünýäde we ahyretde bagta ýetirjek dinimizi öwrenme...

Dowamy »

1582 5
Köneler, ylmyhal tarapyndan 12 years ago

Suny hokman okan!!!

salam hemmelere.
yonekeyje zat ucin ot turuzan yali boldum weli...ay reklamma edyanlay acan blogumy.
okuwyn yaninda maths tutorlugam edemson youtubedan maths joke diyip bir zatlar iydesdirdim.
gulkuncje 1zat garsyma cykdy.
sizin bilen paylasayin diydm...
maths joke
youtube islemayn yurtlarda yasayan yada...

Dowamy »

1649 10
Köneler, serahsi tarapyndan 12 years ago

Toylardaky gutlaglar

salam garagöz türkmen yigitleri we uzyn boý,alma yanak türkmen gyzlary.mena uzyn wagtdan bari toý garasy görmanim üçin toýlarda aýdylýan owadan şeýle kawagtlar öz gezeginde geplenilýan ýada aýdara söz tapman başgalaryna goşunylýan sözleri ýatlasym geldi.sizinem bu temada kan zat bilýanliginizi bilýanim üçin şu temada herkimiň bir gutlag ýazmagyny h...

Dowamy »

11676 17
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Turkmen edebıyaty we turkmen yazyjy we sahyrlarymyz..

bızın turkmen edebıyatymyz we turkmen yazyjy sahyrlarymyz bızın uly baylygymyzdyr.. kerım sahyr, gurbannazar ezızow, ata atajanow, hydyr deryayew, berdı kerbabayew, rahmet seyıdow we sm... kopden barı turkmen ceper eserlerını okamok. su gunler bırhılı turkmen ceper eserlerını kuysemage basladym. dashlary koneje krıll elıpbıyde yazylan kıtaplary gol...

Dowamy »

2379 3
Köneler, arsaryoglan tarapyndan 12 years ago

Ufo, kosmosda yaşayyş barmy?

ufolar(undefined flying object-uçyan tarelka) entegem belli bolmady, subut edilmedi, kabirinin pikirine göra kabir yurtlaryn yasan zatlary, kabirlerine göra hiç yok, kabirlerine göra bolsa hakykatdanam bar, şolardan bir pikirem:"bilyansiniz bilim adamlaru kosmosda black-hole(gara-deshikler) tapdylar, we pikirlerden biram şol tegelek gara deşikleri...

Dowamy »

2266 17
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago