Flex\'iň peýdalary we zyýanlary


f - future - geljek
l - leader - ýolbaşçy, lider
ex - exchange - alyş-çalyş
student program - okuwçy programmasy

terjime.com ;)

näme bu flex? flex ýewraziýadan(şol sanda türkmenistan) okuwçylary alyp olary amerikada bir ýylyň dowamynda bir amerikan maşgalasynyň ýanynda saklap, okuwyna dowam...

Dowamy »

3736 66
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Kem taraplarymyz

Salam gadyrly myhmanlar we agzalar!
bu sayta agza bolanyma yeterlik wagt bolandyr, yone barde ilkinji açyan temam. Birinji temamy bolsa
oz yalnyshlarymyzy owrenip olary duzeltmek barada yazasym geldi. Dunyadaki bar problemalaryn bashynda, belki-de,
adamlaryn (ilki bilen ozume degishli) oz kem taraplaryny bilmeyshi, bilse-de sh...

Dowamy »

1548 17
Köneler, merwli_gyz tarapyndan 12 years ago

Men kim bolmaly

\"bireyyam gün yaşdy,garaldy dünya, bakyp dur zemine müň gözli asman,dostum yatyp bolmaz geçilen günden,edilen işlerden bir söhbet achman.dury payhas bilen,dury aň bilen,ne iş etdik yza bir garaly biz,kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,diňe özümizi yazgaraly biz.yagşylygymyz il iichinde orun alar,emma günä hakda dymmak gerek dal,bugin günälerimiz...

Dowamy »

2229 44
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Ejanin mukaddesligi barada

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men yany Ejenmi ya halashyan gyzyn atly mowzugy okap, bu mowzugy acmaga karar berdim, ilki bolan wakalary yazayin:


Siziň bilen eje merhemedi barada ýene bir hekaýany paýlaşmak isledim:

Sahabalaryň arasynda ýetişen bir ýigit wepat edipdi. Sahabalar ony...

Dowamy »

3447 28
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Hatyra güni mynasybetli, Gokdepe galasyndaky şehitlerimize näme sowgat edip bileris?


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, 12 Turkmenbashy ayi (Yanwar) Hatyra günidi. 1881-njy ýylda Gökdepe galasynda şehit bolan on müňlerçe türkmenleriň ýatlanýan, olaryň ruhlaryna bagyşlap, aýatdyr töwir okalýan gün.

3 gun gija galan hem bolsam, shol gün mynasybetli şehitlerimize näme sow...

Dowamy »

1588 9
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

türkmençe forum

men turkmence forum hakynda soracakdym.belki içiňizde bilyäniňiz bardyr.menä düşünmedim.forumuň şartlary diyen bir yer bar hicbir şert hem yazanok.forumda köp yerde türkmençe sözlerin yerine türkçe sözler bar.forumu guranlar türkmenler däl öydyän!?

Dowamy »

1887 8
Köneler, gerkez tarapyndan 12 years ago

Ayralyk Azaby...

Ayralyk azabyn çekip dostlarym,
Gaygyly men,bilyan onyn sanjysyn.
Söyga yuregimi yakyp dostlarym,
Duydym ayralygyn gaygy-unjisin.

Ilki Watan diydim,sonra dost-yarym,
Enen-atan yoklygyny duydym men.
Yanymdan ayrylmajak yalydy,
Chyn yurekden gulmegi-de goydym men.

Okuw diydim gal...

Dowamy »

1441 7
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Dünýäde iň gaty gidýän 5 maşyn

bu ýazgy, meň ýaly maşynsöýerlere bagyşlanýar.. ;)
1. SSC Ultimate Aero:

Twin-Turbo V8 motorly we 1183 at güycünde bu mashynyň 413km maksimum tizligi bar. 100km\'a 2.7 sekuntda chykya. 2007\' mart aýynda Bugatti Veyron\'u geçip Guinness rekorduna giripdir. bahasy bolsa 654 müň dollar. videosy barde

2. Bugatti V...

Dowamy »

2218 15
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Uniwersitediň malýatakdan tapawudy ýa-da akademiýada erkinlik

Häzir kelleden \"wyzyrrrr\" edişip şeýle köp zat geçip dur. Men olary temanyň başlygyňda ýygnajak boldum. Soňra gelip aşagyny dolduryp gitjek şu temanyň. Esasan hem Türkmenistandaky uniwersitetlerdir ýokary okuw jaýlarynyň we alymlaryň gowja üstünden düşjek bolýan. Oňa çenli içiňizdäkiler temanyň aşagyna pürküberiň.

Dowamy »

3466 56
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Peýdaly önümler, iýmitler

Salamjyklar adamlar! Geliň adamlara peýdaly iýmitler hakda ýazalyň! Achillesyn kömegi bilen käşir, pomidoryň aklyňy goýaldýandygyny bildik :) indi bolsa beýleki bilýän zatlaryňyz hakda ýazalyň!
*Mysal ücin ýylanyň zäheri gury agry kesele peýdaly diýip eşdipdim
*Käşir boýuňy ösdürýä
*Ary ýylda bir gezek çaksa peýdalymyşyn (eýýä...

Dowamy »

5600 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Täze turkmen klipler

turkmenistandan 1 dvd taze turkmen klipler geldi yagi bilen :)
rip etdim..shuwagtam youtube\'e upload edip dur.. ilki bilen size bushlayin diyaydim :))
ps: yone serdar ortacyn site\'ine goymak bolanok onunden aydayin!! ;)

ashakda dowam edya..

Dowamy »

33229 51
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

meniň ýalana garaýşym

* * *
Söýgi-dälilikdir.Däliniň bolsa
Dürs çykanmyş müň gepinden bir gepi
Alda meni näçe isleseň alda,
Ýöne bildirmesin ýalanyň sepi.

Sen meni aldama! Ýöne aldaýsaň –
Juda, juda, juda oňaryp alda!
Başyňy dik tutup, gözlerime bakyp,
Ýalbaryp, ýalbaryp, ýalbaryp alda
...

Dowamy »

2545 67
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

Enanin goz yashy

Bir gun men ishde otyrkam. Bir gelniň aglap otyranyny gordum. men ondan name bolyar diyip soradym? ol mana oglym Rassiyada okap yor eyyam 5 yyl boldy. Men onuň gelerine 5 yyl bari garashyp yorun . ol bolsa man men Tm barjak dal diyyar, diyip jogap berdi-----ol ene oz ogluna name u/n diyip soranda ogly ona (yone, keypine) diyip jogap berdi. Sizin...

Dowamy »

1927 31
Köneler, Ayka tarapyndan 12 years ago

Yazgylaryn üstünden prikol tutmanda, düşünjanizi yazyn hayişt

slm dostlar enede men geldim. howwa nahili yagdaylaynyz gowydyr işalla.mende yazara zat kan welin meni yalnyş düşünyarler. her kimin bir pikiri bar ,düşünjesi bar dogry dalmi dostlar.barde bir yazgy yazsan hemen prikol tutup üstünden gülyarler... hany bolyar sag bolun onda saglykda görşelin

Dowamy »

1099 4
Köneler, toyly tarapyndan 12 years ago

The Turkmen Names

While observing the developments in Turkmenistan and reading about that country I have always wondered about the characteristic, often very long and difficult to pronounce Turkmen names. Recently, I have come across a very interesting article which helped me understand this phenomenon. I highly recommend it to everyone who reads Russian. It was pub...

Dowamy »

3533 8
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Bizin waspymyz

aleyt,şu biziň gyzlarymyzyn mekirjedigini.....özleri hich wagt yuregini,bashdan gechirilenlerini,soyenlerini,söyülenlerini,aldanlaryny, aldananlaryny aytmaz. ay garaz syr saklama gezek galanda 10-15 sany telpek goydum.gyzlar hany sizin t.n yigitlerine bolan soyginiz,olaryn(yagny bize ) waspyna yazan gazallarynyz,ay garaz sanasan sogaby bar...aaa o...

Dowamy »

1440 10
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Jankaka

men jankaka httu 2007 mezuny su wagt hindistanda hyderabadda aspiranturada okayan adym kakajan ozum maryly eger kim men hakynda bilgi isleyan bolsa basga birine yuzlenman gonu mana gelsin kaka_84 @rambler.ru mail adresim ok her hili temada adam sekilli tartysmana tayin yone cyzykdan cykmazlyk serti bn hindistan bn bagly soraglarnyz bolsa arkay...

Dowamy »

1771 17
Köneler, jankaka tarapyndan 12 years ago

Dikki şemka degişme diňe talyplar.com da

Türkmenistana gitdim geldim howa ýaman sowuk ekeni. bir toýa gitmek niýetler etdi. şol toýdan size dikki şemkan degişmesini getirdim. bu wideo diňe talyplar.com da bar we diňe talyplar.com üçin :)

Dowamy »

2055 2
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

YAŞLYK YALNYŞY

dostlar men bugünbir gowy yazgy okadym. gyzlar toy etmekden ön gyzlygyny yitirip
ilkinji gijan KEYPİNİ BİLMEYALERMİŞ...ELBETDE BU DOGRUDYR MENÇE.NAME HER KİMİN BAŞYNDAN YAŞLYK HEYJANY, İLKİNJİ SÖYGİ ,YADA- AŞYK BOLMAK ŞUNA MENZEŞLER BOLUP GEÇYAR.

Dowamy »

3137 38
Köneler, toyly tarapyndan 12 years ago

SSSR-yň bize getiren peýdasy we zyýany.

Şu wagt her kim köp zady SSSR-yň tm topragyna gelmeginden görýäler derrew başlaýalar “däplerimiz ýitdi, dilimiz ýitdi, dinimiz ýitdi.. ol döwür ejir çekip ýaşadyk..” diýip. Ýöne SSSR döwründe ýaşanlaryň köpüsi ol döwürden kän nalynanoklar (meň tanaýanlaryma birjigem nalynanok) “biraz dil meselesi bardy hemem tm adyny galdyrmadylar” diýäler. Ýöne se...

Dowamy »

3251 46
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago