Omrin manysy

gadyrly pikirdesler "ynsan omrinin manysy"namedeka?
adamzat kamillik yasa yetenden son(yetyanca) ilkinji adimde haysy yoly saylasa gowy?
hunar(eklenc yoly)
ylym-bilim
mynasyp yar
bu yollaryn hemmesini saylamak(byrlykda) basardarmy?
esasan gyzlarmyza unsi ceksek "elim isli bolandan manlayym g...

Dowamy »

1297 5
Köneler, kirpik tarapyndan 12 years ago

Toy chakylygy

salam oglanlar gyzlar!yakynda dost oglanlaryn birinin agasy oylenya velin shonun toyuna chakylyk tayyarlatjak bolyarys!bize turkmence chakylygyn ustune yazyp boljak birje bent goshgy ve yzyna yazyp boljak tekst gerek!
Gaty gyssagly bilyan goshgularynyz ve tekst yazyp berip biljeginiz bar bolsa gayrat edip yazarsynyzda!
Son toynuza cag...

Dowamy »

1240 1
Köneler, garakchy tarapyndan 12 years ago

Yagshy niyet yarym dowlet

najire dostlar we joralar?!
mende sheylerak pikir doredi:
shu gun internetde kabir zatlar barada maglumat yygnap otyrkam wikipedia.org'a girdim. shol adrese herkim uygeshiklik girizip biler diylip yazgyly eken.
menem pikir etdim: shu site'y turkmencha terjime etsek! meselem bolmanda herkim oz yashayan yeri(oba, shaher) barada m...

Dowamy »

1405 2
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Toý sazlary!

Türkmen toýlarynyň bezegi, azerbeýjan tans sazlary. Azerileriň iň gowy başy çykýan zatlary aýdym-sazmyka diýýän, olaryň sazlaryny diňläp doýup bolanok, her diňläňdede toýlar ýadyňa düşüp gitýär. näme üçin biz beýle aýdym-sazlar düzüp bilemzok, aýdym saza gezek gelende biz azarilerden gaty yzda...
"bagşylardan talyplar üçin azerbeýjan tans ça...

Dowamy »

2097 11
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Türkmenistan eğitim sistemi

Merhabalar,

Değerli Kardeşlerim,Türkmenistan okul müdürleri ile ilgili bir tez çalışması yapmaktayım.Fakat,kaynak bulamıyorum.Türkmence bilgim de araştırma yapmak için yeterli değil...Bu konuda yardımcı olur musunuz?

Daha önce Türkiye'de okuyan Türmenistanlı kardeşlerimle görüştüm ama nedense bilgi vermekten kaçındılar...

Dowamy »

4175 11
Köneler, by_man tarapyndan 12 years ago

gözüme linza dakdym çykaryp bilemok

Gözüme linza dakdym şugün, dakman geçeyin. Çykaryp bilemok we yatip bilemok :(. Internetden köp sapak tapdym öwredyan yöne başaramok.


Uff çykaryp bolanogay, yüregim bulaşyp gitdi. Nametsemkam?

Dowamy »

2017 17
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Gündelik kynçylyklara,peýdaly maslahatlar

ýazga nähili at goýjagymy bilmän şuny goýaýdym. diýjek bolan zadym, gündelik durmuşda gaşylaşylýan kiçi kynçylyklar düzeltmegi aňsatlaşdyrýan zatlar. Meselem bir gazetde okadym, eger telefonyňyz suwa gaçsa ony içi bürünç(tüwi/dary)bilen doldurylan gaba salyp gapagyny ýapyň diýýär we tüwi telefonyň içindäki çyglygy özine çekýär, we telefonyňyz öňkis...

Dowamy »

1492 10
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Menin uchin oran mohum

agzalar we myhmanlar! hemmanize hudaytagaladan uzak we hayirli yash, durmushunyzda ustunlik, iki dunyanizin abat bolmagyny dileyan.
men birzatlar yazjak weli gen gormersinizda! belki bu mesele barada birinji gezek yazylyandyr, belki-de daldir. yone ozuma durmushymda birinji gezek sheyle zady yazjak internedin usti bilen.
aranyzda meni...

Dowamy »

1775 30
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago

salam

hemmelere salawmaleykim men taze geldim we shu sayta agza bolanima gaty shat

Dowamy »

1187 6
Köneler, hoshyurek tarapyndan 12 years ago

Türkmen tagamlary we bişirilişleri


Dünýaň iň baý kühnýalary Fransuz we Hytaý kühnýalary diýýärler(türklerem biziňki diýýär). Ýöne naharlaryň tüýsi köp bolanda ne peýdasy bar arasynda ibaly iýer ýaly zat bolmasa! Meselem türklerde "imam bayıldı" we "karnı yarık" naharlary şol bir zat ýöne azyjak üýtgedip iki nahar edäýipdirler.

iň gowysy biziňkilaý, görünişleri...

Dowamy »

14391 41
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Aşgabat + FOREVER

Salam oglanlar! Aşgabat plus gruppasyny bilyan bolsanyz şondaky gyzy tanayan bolmaly siz,şo hkada maglumat gerek mana,kim bilyan bolsa gayrat edin ! Men soyyan ow şony lay,aşyk men oow!!!

Dowamy »

1001 2
Köneler, atashka89 tarapyndan 12 years ago

taze grupba acmak meselesi!

salam gadyrdanlar!
su blog meselesi gownumden turdy.
bilemok sizin kabiriniz gaty goraymegi hem ahmal yone barde jogap yazmak we yazylan jogaby tapyp okamak hyllalla. son ucin yahoo groups da taze bir grupba achdym. su saytda edip boljak zatlary shol grupbadada edip bolar pikiri bilen...
egerde grupba gosulmak isleseniz
...

Dowamy »

1388 5
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 12 years ago

Hemmanizi Atawatana çagyryaryn!!!!!


Hormatly talyplar!
Sizin köpiniz daşary yurtlarda okuw gwçyarsiniz. Daşary yurtlaryn hünarlerini öwrenyarsiniz we kamil dereca yetyarsiniz. Bu öran uly we gowy zat.
Yöne men bu yerde başga bir zady bellasim gelyar. Siz daşary yurtlara yöne yere gitmeyaniz ahyryn: Diymek Siz saylanyp seçilen adamlar. Munyn şeyledigine tüys yür...

Dowamy »

1627 19
Köneler, hurmit tarapyndan 12 years ago

Ayal-erkek gatnasyklary

salam hormatly saytin agzalary, sizin pikirinizce idealniy ayal-erkek gatnasyklari su yerlerde we wezipelerde nahili bolmali?


bashlyk - sekretar

mugallym - okuvcy

bir ofiste isleyan den derejeli isgar.

gyzlarin egin-bashlari nahili bolmali, biri-birileri bilen oyun edishleri,
...

Dowamy »

1487 12
Köneler, herhili tarapyndan 12 years ago

Yone genleman??

hormatly dostlar belki beyle zat soralyanam daldir ,yone mana komek etseniz menin minnetdarlygymyn cagi bolmazdy.
men "rus" dilini doly bilemok. yone dusunyan -de gurlap bilemok. egerde sizin okde owredyan tanysynyz , ya-da sawlik bilen habarynyz bar bolsa(tolegli owredyani goz onunde tutyan) gayrat edip meni habarly edayin-de haysh!!!

Dowamy »

2277 34
Köneler, anjeli tarapyndan 12 years ago

Men "syry" bilyan, a siz?

salam gadyrly hanymlar hem jenaplar! men sizin dykkatynyza bir zady yetiresim gelyar. o zat bir nace asyrlar bari gizlin saklanyp dine saylanan adamlaryn arasynda ayan edilyardi. ol adamlar ony ulananda hemme islan zatlaryny alyp bilyardi. o zadyn komegi b/n olaryn elinde beyleki adamlaryn bilmeyan guyji bardy. yone men hem indi ony bilyarin. we si...

Dowamy »

1476 9
Köneler, Moonflower tarapyndan 12 years ago

Talyplyk durmushumyn sonuna geldim

salam hormatly talyplar ve beyleki agzalar menem indi talyplyk durmushumyn sonyna geldim indi durmush yoluna gadam basmaly nesip bolsa öz saylan hünarimde watana il günimize hyzmat etmeli sebabi watanyn puluna okadym bilim aldym shol alan bilimlarimam halkymyz bilen paylashmana öz yurduma dolanyan allajan yol berse sizede name durmushda ishde,uly u...

Dowamy »

989 1
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

Düşnüksiz sözler we olaryň terjimesi

Salam saýtyň hormatly agzalary! Hemmäňize jan saglygyny we işiňizde üstünlikler arzuw edýän! Meniň şu ýazgyny ýazmagyma saýtymyzda gabat gelýän käbir düşnüksiz sözler sebäp boldy. saýtyň agzalarynyň köpüsi şol sözleri okap düşünenoklar. Şol sözlerden men size käbirini mysal getireýin:

LOL
Shadyyanja | 2008-06-16 21:31:20
...

Dowamy »

5991 77
Köneler, milliyetçi tarapyndan 12 years ago

Türkmenbaşyň goşgylary, Türkçe

Saparmyrat Türkmenbaşyň goşgularynyň türkçesini diňläp gördüňizmi?! Çyndanam ýaşulyň ruhyňy göterýän goşgylary barlaý, birem türk dili biziň dilimize garaňda ýumşagyrak bolansoň goşgylara gowy gelişipdir. diňläň, lesset alyň!
______________________________________________
Ruhunuz tuğ deyin yücede olsun (Ruhuňyz tug deýin belentde bol...

Dowamy »

2679 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Bushluk FP jurnalynyn anketasynyn netijesi

hormatly agzalar gecen gunlerde foreign policy jurnaly dunyanin 100 entelektual tanymal adamlaryny saylapdy yagny may ayinda we gecen hepde hem sol 100 adamdan 20 adam saylandy olaryn icinde birinjisi kimdir oydyaniz turkiyeli bilim adamy we din alymy M Fethullah Gulen birinji yere cykdy oran tolgundurjy we begendirji habar bu yagday babatda bu...

Dowamy »

1471 9
Köneler, jankaka tarapyndan 12 years ago