Nazar FM, Täze albom çykarýar!


Nazar fm! Türkmen chillout/ambient saz ussady, sazlaryny köpiňiz diňläp görensiňiz, diýseň jana ýakymly sazlar we mixler döretýär.

nazar fm -i tanamaýanlar:
onuň öz saýtyna girip döredijiligi we sazlary bilen has ýakyndan tanyş bolup bilersiňiz.

Nazar fm-i öňden tanaýanlar!!!
Nazar fm ýakynda tä...

Dowamy »

3135 18
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Al-faraby

ylym ugruna ozunin saldamly goshandyny goshan alym abu nasyr muhammet ibn muhammet al-faraby, ol 870-950 yyllarynda yashap gecipdir.onun yashan dowrunde merkezi aziyanyn uly kitaphanalary merwde, buharada, samarkantda bolupdyr.ol merkezi aziyada esasy bilimini ele alandan son bagdata gidipdir. ol yerde ona durli dilleri owrenmage mumkincilik dorapd...

Dowamy »

1435 2
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Haysy aktyorlar/aktrisalar size yakyn gelyar?

filmlerde ya seriyallarda hatda multiklerde halayan aktyorlarynyz/aktriasalarynyz umuman gahrymanlarynyz bardyr, yöne men sizden hayyşt etyanim öz halan gahrymanlarynyz dal-de size, harakterinize yakyn gahrymanlar haysylar, özünize yakynlary ya-da şu saytdaky agzalary haysy aktyorlara/aktrisalara menzetyaniz?

Dowamy »

1695 19
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Oba durmushy..

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chyna...

Dowamy »

1543 8
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Awtomobil görnüşleri we aýratynlyklary!


Sahypada awtomobil bilen gyzyklanýan agzalar kän ekenä! ýazara ýer tapman başga mowzuklarda ýazyşyp ýörler! Menem şolara ýazmaga ýer döretmek maksady bilen, we ata agamyň maslahaty bilen şu mowzugy açdym!
halaýan awtomobilleriňizi we olaryň aýratynlyklary barada şu ýere ýazyp duruň! bizem has giňden öwrenen adam bolarys.

Dowamy »

13253 109
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Paýhaslar

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy "Paýhaslar" ady bn täze mowzuk açjagymy aýdypdym goňşy mowzuklaryň birinde, ynha-da, netijesi :)

Aşakdaky ýazgylar terjimedirler we aýat, hadys, nakyl, paýhas we ş.m. ybarat bolup biler.

Ynha, onda başlaýaryn:


Ynsanlaryn in hayirly...

Dowamy »

2980 26
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Nadip arany kesmeli

Salamchik hemmeler:)
shu gunler birhili kabir zatlar oylandyryar, yna sheyle yagday boldy diyeli, senin ynanyp yoren joran senin ichiki syryny bilip herkime yayradyp yorese name etmelay, nadip shonyn bilen arany uzjek bolmaly, indi men senin bilen gurleshjek dal diysen ola birhili,gurleship yoresenem olam iki yuzlik yaly bolyar, icinden gah...

Dowamy »

2498 66
Köneler, mylayym tarapyndan 11 years ago

Goshgular

Salamalikler. Her birinizin halayan, yuregne yakyn hasaplayan goshgularynyz bardyr sholary biz bilen paylashaysanyz diyyan :) Men ozuma gowy goryan goshgylary kabiri birhili edil men ozum uchin yazylan yaly bolya. Esasan hem shol yagdaya layk gelen wagty okasan hasam yuregne yakyn bolya. Garaz goshgyny wasp etmage soz tapamokdaray :D Ine onda mende...

Dowamy »

27699 27
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Hormatly Talyplar

SALAM
Mahriban Talyplar com agzalary Menem su yere agza bolamak bilen birek biregi has yakyndan tanamak edip bilsem komek etmek seyle hem yas osup baryan dowletimize oz pikirlerimizi gosmak islegim bilen agza boldum. Sizin bilen hem pikirlerimi paylasasym gelyar.
YAGNY BIR KELLEDE IKI KELLE HAS USTUNDIR
diyen pikire gullukedyar...

Dowamy »

1122 2
Köneler, syyasat1111 tarapyndan 11 years ago

Hormatly Talyplar

SALAM
Mahriban Talyplar com agzalary Menem su yere agza bolamak bilen birek biregi has yakyndan tanamak edip bilsem komek etmek seyle hem yas osup baryan dowletimize oz pikirlerimizi gosmak islegim bilen agza boldum. Sizin bilen hem pikirlerimi paylasasym gelyar.
YAGNY BIR KELLEDE IKI KELLE HAS USTUNDIR
diyen pikire gullukedyar...

Dowamy »

1015 1
Köneler, syyasat1111 tarapyndan 11 years ago

Burj dubai! dünýäniň iň beýik binasy!


dünýäniň iň uly binasy dubai-de gurulýar. Binanyň gurluşugy heniz gutaranok emma şu halyna dünýäniň iň uzyn we iň köp gatly binasy rekordyny aldy. doly gurluşyk gutaranda binanyň takmynan 800 metr we 165 gat töweregi bolmagyna garaşylýar.
burj dubai binasy downtown burj-da gurulýar. downtown burj, dubai-de 20 milýard çykdajy edilen w...

Dowamy »

1530 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Toyly owez- talyplaryn shahyry

3-4 yyl boldy oydyan, transpornyda okayan bir dost oglanym kijijek kitap getirip berdi. al gowja kitap diyip.....okasam gaty gyzykly kitap bolup cykdy.( talyplyk yyllary- ktabyn ady) ol kitaby yanym b/n alyp gaydypdym we hazirem icim gysan mahaly okayan. shahyr toyly owez mary welayatynda dogulan. awtobiografiyasy hakynda doly maglumat bilemok.em...

Dowamy »

3248 30
Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago

Teklip

Teklip

Dowamy »

1746 11
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Hindistan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 7 patlama meydana geldi. Patlamalar neticesinde 8 kişi ölürken 61 kişi de yaralandı.
Bu arada Yeni Delhi'deki polis yetkilisi, kentte iki bomba daha bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hyderabad News is the one stop online destination for city news, politics news, news headl...

Dowamy »

1872 8
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

Dusunjanin guyji

kor bir adam onunde sapkasyny ters owurip aybogdasyny gurap otyr we dilegcilik edyar. onundaki kardonda "men kor. hayyst, mana komek edin" diyip yazylgy.
onunden gecip giden ayal kor adamy bir muddet seredip durdy. onundaki sapkanyn icinde bir-iki sany tenne bardy. yanyna baryp sapkasyna bir nace tenne oklap kardony aldy we arka yuzune bir...

Dowamy »

1508 15
Köneler, agayunus tarapyndan 11 years ago

Asgabatda atysma barmy?

Gynajym yok. Men dayza-da dal. Yone seyle bir habar gelip gowusdy. Asgabatda atysma barmys. Terrorist diyyalermi, namemi $ol jandarlar atysma oynasy gelip esgerlerimizi olduryarmis.

Ay men-a kan ynanasym hem gelenok. Yone cyn bolsa yagday catak! Hany habary anyklap berin-da...

Dowamy »

5068 42
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Parol saýlamak we hackerlerden goranmak!


Hacker programmalaryň nähili işleýişini doly bilemmok, diňe 2 görnüşini bilýän.
1. sözlükädäki sözleri barlamak.
2. fake mailler we sahypalar arkaly.

ikinji ýoldan goranmak özüňüze bagly, her gören ýeriňe parolyňy ýzayp ýörmeli däl :)

birinji ýoldan goranmak bolsa aňsadyrak.
parol saýlanyňy...

Dowamy »

1536 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Osman(ottoman) imperiýasynyň wepasy!Aslynda taryhdan başym çykanok, emma kellämdäki bir soraga jogap gözleýän!

Osman imperiýasy, beýik seljukly döwletiniň guran anadolu(anatolian) seljukly döwletiniň dowamy. Ýagny, asyl gelen ýerleri türkmenistan, merw.
3 Materikde höküm süren bir imperiýa bolan, güýçli imperiýa bolan.
Emma olaryň asyl g...

Dowamy »

3334 27
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

turkmenleri hashem birlesdirjek cozgut

ahli turkmenler familyalarin sonuna men gosulmasini gosya nirede bolsada tanap bolar
-sen hem men ganymdan. dost hormatlar
...
original borday
serdarow
deregine
serdar+men
....

Dowamy »

1084 4
Köneler, agza tarapyndan 11 years ago

Dadyma ýetişiň...

Salam gadyrly talyp ýaşlar. Bugünler halys edere iş bolmansoň bir zatlara güýmeneýin diýdim.


We wagtymy boş geçirmezlik üçin web disigny öwrenmek kararyna geldim. Men bu işe 0'dan başlamly. 0 diýsem oň ýaly gömük hem däl :D
Men bu işi diňe bir güýmenje üçin etmekçi.
Meniň diýjek bolýanym, araňyzda bu işde tejrib...

Dowamy »

1680 13
Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago