Davay Turkmenistany bolelin

Salam Talyplaryn agzalary, bilyanizmi talyp diylende anly dushunjeli adam goz onune gelya welin , adamcylyk-da ,her hilisi bar.
Dunyade 200den gowrak yurt bar. Afrika yurtlaryny ayranynda-da 150den gowyrak yurt galya.
Olaryn icinde Yaponia ve Daniaydan galan hemme dowletlerin halklary garym gatym.Haysy dowleti alsanyz alyn, in barkisi...

Dowamy »

2821 15
Köneler, lionlion tarapyndan 12 years ago

Laptop/kompýuterleriň aýratynlyklary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men ýaňy-ýakynda laptop aldym. Bir dostumam aljak bolup ýör bugünlerde.
Men alanam bolsam, kän bir laptopyň/kompýuteriň aýratynlyklary barada maglumat bilemok.

Bu barada bilýänler wagt we mümkinçilikleri bar bollsa, gaýrat edip, düşündirsinler-le şu ýagdaýy!
...

Dowamy »

3182 11
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Ýolagçylyk we sahypa

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshiniz yaly, tomus paslyna girdik. Shu sahypanyn aglabasynyn hem talyp agzalardygy hemmamize malim bolsa gerek! Ynha, shol sebapli, tomusda tomus dync alysha gitjek nace talyplarymyz bar. Eyyamdan giden agzalarymyz bardyr. Gysga wagtda gitjekler hem bardyr aramyzda.

Ynha,...

Dowamy »

1326 5
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Türkmen halylary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada Türkmen halylary barada mowzuk açylmandyr öýdýän, gözledip gördüm welin.
Şol sebäpli-de, bu mowzugy açmagy ýüregme düwdim.

Köp maglumat bilýänligimden däl, köp maglumata agzalaryň ýazjak oňat ýazgylary arkaly eýe bolmak üçin.

Men UK-yň köp...

Dowamy »

4451 4
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Poçta gutusyndaky bellik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men gyzyklyja we peýdaly bir hekaýa tapdym öz sahypamyzyň arhiwinden, siziň bn hem paýlaşaýyn diýdim, ynha, hekaýa(ýa-da bolan waka)

Ol gün mekdebe gelenimde, poçta gutymy barladym. Içinde bir belli k bardy. Bu bellikde “555-6167 telefon belgisine jan edin” diyen bir yazgy b...

Dowamy »

1139 1
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Haker

Salam saýtyň hormatly agzalary! Mende bir sorag bar şoňa jogap alyp bilsem sizden diýseň hoşal bolardym.
Sorag: "Haker" bilen "kraking". şu sözleriň tapawudy barmy?

Dowamy »

1521 9
Köneler, Fransuz tarapyndan 12 years ago

Bilyän barmy?!

Salam talyplar) menin bir soragym bar: men häzir Türkmenistanda däl we täzeliklerden habarym yok, eger bilyän bolsanyz, häzir dasary yurda biletler gymmytladymy ya yok?

Dowamy »

1256 3
Köneler, Eyjejik) tarapyndan 12 years ago

Erbet yagday

Salam agzalar. meni ýaman erbet gynandyrýan bir ýagday bar. biziň lebaply we daşoguzly gyzlarymyz. belki istanbuldaky oglanlar bilýändir. istanbul/laleli diyilýän yerde nira seretsen şol gyzlar. turkmenlerin adyny zayalap yorler. sizin pikirinizçe bulara nahili çözgüt tapyp bolarka? egerde bu yazan yazgym üçin gaty görjek lebaply yada daşoguzly ogl...

Dowamy »

7179 48
Köneler, engineerboy tarapyndan 12 years ago

Serdar Rejepow, "Melhem" estrada ansambly

Serdar Rejepow 90-njy ýyllaryň iň meşhur bagşylarynyň biridi. "Melhem" estrada ansamblynyň çeper ýolbaşçysy bolan Serdar Aşgabatda Gažada ýaşaýardy. Emma ýaşka aradan çykdy.
Gysga wagta ençeme gowy aýdymlary ýazga aldy.
inha ol aýdymlardan ikisi, diňläň leezet alyň!
______________________________________________
Baharym...

Dowamy »

1333 1
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Yitgi gozlenyar

bu mowzugy achayynmy ya-da achmayynmy diyip pikirlendim we sonunda-da bu mowzuk barada yazgy yazmagy makul bildim. sebabi "pis pisi tapar, suw pesi" diylishi yaly menem shol pisi tapyan ikinji pis oydyan. yone birinji pis daldir. yagny tapylan pis dal, tapyan ya-da tapjak bolyan pisdir. gysgacha diyjek bolyanym shu:
bizin ööööööööööööňňňňňňň...

Dowamy »

1397 7
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Soragnamalar

salamlar talyplar!!!!!!! menin size hayyshtym bar !!! birden turkmen yokary okuw jaylaryna girish soragnamalary tamsanyz shu forumda goyaysanyz!!!! men universitede baryp gordum yone koneleri 2006-njy yylynkyny satyarlar..... onunden sag bolun (mana esasan inlis dilinkiler, taryhdan we ruhnamadan gerek)

Dowamy »

18821 49
Köneler, shagyzy tarapyndan 12 years ago

Tire-taypa

tire-taýpa meseleleriniň nirden,nädip,kim tarapyndan tapylandygyna bilemok welin meniň pikirimçe güçli bolan türkmen milletini bölmek üçin tapylan zatmyka diýýän.sebäbi bir adama baha bereňde tire_taýpaň näme dahyly boljakdygyna mena akyl ýetirip bilemok. bir ýere baranda nirden,kimlerden borsyn,aslyň nireli,tiräň name diýen ýaly soraglar iň halama...

Dowamy »

2924 11
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Turkmen

eger garşy bolmasanyz men bir anekdot aytmak isleyan. "2 sany turkmen amerika işelemane gityar ve olar iş tapman yzyna gaytyar .Yolda gelyarkaler ekiz başniya(başniya biliznisov)yanip dur diyyar olaryn biri aytyar davay yagşylyk edip oleli ve başniyadaky adamalara komek edeli diyip 111 nji etajyna çykyada negir zynyp bashlayar yzly yzyna 3 negir z...

Dowamy »

1210 2
Köneler, bruce__lee tarapyndan 12 years ago

Türkmen Nakyllar

Agaç miwe berse, başy aşak
Ajysy bolmadygyň, süýjüsi bolmaz.
Az bolsun, uz bolsun.
Azapsyz ýeriň ady ýok.
Aýrylmaz goňşyňa unutgysyz söz aýtma.
Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar.
Akylla-yşarat, akmaga-kötek.
Arkaly köpek gurt alar.
At alma, eýer al.
At ürken ýerinden, är gorkan ýerinden.

Dowamy »

3277 13
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Gurbandurdy Zelili


Gurbandurdy-Zelili Gürgenin Garaguzy obasyn obasynda 1779-njy ýylda eneden dogulýar. Onun kakasyna Mämmetjuma,ejesine Hurma (Magtymgulynyň ýegeni) diýer ekenler. Zeliliniň önüp-ösen ýerleri Etrek,Gürgen,Garrygala sebitleridir.Önüp-ösen ýerini Zelili öz döredijiliginde şeýle setirler bilen görkezýär:

"Ata-baba geçen jaýlary gö...

Dowamy »

3485 3
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Obanyn galtamanbaşysy

*söhbetli hekaya mana degişli dal, terjime etdim we kabir yerlerini üytgetdim.
- Bugün ir bilen gapym kakyldy. Açamda gapyda gowy geyinigli bir ar-ayal duran eken. Adam önünça geplap başlady.
"Salam adym John we bu hem ayalym Mary."
Mary: salam, biz seni biz bilen bile "obanyn galtamanbaşysy" Hank'e hyzmat etmage çagyryarys.

Dowamy »

2598 51
Köneler, Ga1taman tarapyndan 12 years ago

Bulat Mansurow

farabi başga bir mowzukda gazak Timur Bekmambetowy agzap geçipdir. Menem türkmeniň önümi bolan Bulat Mansurowy ýatlasym geldi.
Ýaşuly 1937 ýylynyň 7-njy iýulynda Türkmenabatda dogulan [Chardzhou, TSSR, Soviet Union]. 1992 ýylynda Magtymguly adyndaky halkara baýragyna mynsayp bolýa. Baran ýurdynda düşüren kinosy halanan, gowy görülen. Türkmen...

Dowamy »

1988 5
Köneler, mc_merw tarapyndan 12 years ago

Jogap yaz

Saklam hormatly talyplar.men sizden hayyst edyan eger mumkin bolsa hic hili degismesiz ya- da oyunsyz menin soragyma jogap berin.


Samalyot howada semalyn garsysyna ucsa gaty ucarmy ya-da ugruna?

Samsyk sorag bolmagy mumkin yone menin ucin mohim.

Hayyst edyan.

Dowamy »

1350 30
Köneler, Shat tarapyndan 12 years ago

Modern Muslimlar (jyslar)

Döwürler gelýär, döwürler gitýär. Aýdyşlarna görä erbet döwürler bolman erbet adamlar bolýar. şu döwürde boýnunda ýalpyldaýan kümüş tros bile ýetýän, jynsylar bilden has pesde, kepka tersine, in aňyrkysy şortyly oglanlary köp görýäs. Emma şol oglanlary juma salat-da metjitde görýäris. Käbirleri bulara mynafyk diýýärler. Biz bolsa özümize modern mus...

Dowamy »

2057 28
Köneler, Marsi tarapyndan 12 years ago

Bruce lee

.menem oz gezegimde shu pursatttan peydalanyp geplayin diydim. bruce lee 1940 yilda dogulyar kichika agsak bolyar ve ene atasy gaygy etyar ve kung fuu mekdebine iberyarler.ol 8 kylasda dostlaryndan tapavutlanyar ve okuvy gutarandan son ozu emel oylap tapyar "oldurcu nokatlar" diyen ady beryar .gynansakta ir bu dunyaden hoshlashyar.hazirem onun ol e...

Dowamy »

1097 4
Köneler, köse tarapyndan 12 years ago