Levent pakır

herkese merhabalar. türkiyeden katılmaktayım bilmiyorum yazdıklarımı anlayan arkadaşlar varmı.yani türkçesi iyi olan ben sizinkileri biraz anlıyorum. burada arkadaşlıklar kurup türkmenistan hakkında sizlerin ağzından bilgiler almak istiyorum. bana yardımcı olursanız çok sevinirim. yardım eden arkadaşlarlara şimdiden teşekkür ediyorum. hepiniz allah...

Dowamy »

1526 12
Köneler, lpakir tarapyndan 11 years ago

Musab bin Ümeýr (r.a.)

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar kän mowzuk açmadym welin, dogan sahypa Yslam.info-da bar bolan peýdaly/göreldeli maglumatlardan birini bärä goýaýyn diýdim, enşallah, peýdasy bolar. Galyberse-de, men "sahabalar" atly mowzugymda şu mowzugy açjagymy aýdypdym. Soňam kellä gelse maglumatlary goýuşdyrybererin. Si...

Dowamy »

1335 12
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Yolöten-osman gaz yatagy: türkmenistan anyk başinji

türkmenistanda naçe gazyn bardygy anyk bilnenokdy. döwletin beryan raportlaryna bolsa daşary yurtlar kan ynanyp baranokdy. sebabi sowet döwründe we hazirki wagtda türkmenistanda "kagyz üstünde" galp yazmak hiç zatça görülyar. şonun üçin türkmenistan gaz resursyny bitarap anyklatmak işi üçin tender geçirip inlislerin gaffney, cline & associates firm...

Dowamy »

2312 9
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Kaka puly hakynda

Dowamy »

2188 23
Köneler, inek_saban tarapyndan 11 years ago

Kaka puly

Dowamy »

1554 12
Köneler, inek_saban tarapyndan 11 years ago

Talyplar.com nira baryar!!!

men bu sahypa 2-3 aydan bari agza, ilki girenimde yazylan yazgylary gyzygyp okayadym, yazylan jogaplaram yzarlayadym, a indi bolsa giresim gelenok, giremdede her sapar gaharlanyp chykyan...
sahypanyn gyzygy gacdy, men bu sahypada bilmeyan zatlarymy, yazylan yazgylary okap owrenyadim, emma kabir agzalar(taze gelenlerin kopisi) girip yerliksi...

Dowamy »

1773 18
Köneler, kätmen tarapyndan 11 years ago

Tanyşlyk

Salam talyp gyzlar-oglanlar men bu gün agza boldum siteñizi gooalda tapdym.Men daşary yurtda.Hemmäniz bilen tanyşmak istiyorum.Selamlar bilen FUNDA.

Dowamy »

4086 131
Köneler, Funda tarapyndan 11 years ago

Pully zamana

Sizin durmyshynyzda pul hemme zady cozup bilyarmi?!
Zamana dine pullylarynky bolmalymy?!

Mana turkmen yashulysy seyle diyipdi: "hazirki zamanda senin bir manat pulyn bolsa sen bir manatlyk adam, iki manat pulyn bolsa sen iki manatlyk adam" men indi dusunyarin hem goryarin.

Dowamy »

2111 59
Köneler, kaya tm tarapyndan 11 years ago

Saçlarymyz hat-da saglymyz we Element Sink(Zn)

Sink (Latyn. Zinkum, Iňlis. Zinc, Nemes. Zink), gögümtül açyk gara renkli metal.

Sinkiň organizmamyzda örän möhüm yeri bardyr, 200-e golaý enzim(ferment), gormon(testeron ýaly) öndürilmesinde rol oýnar. Möhümliräklerinden, RNA, DNA, ýaralaryň bitmegi, öýjükleriň bölünip köpelmegi, tagam datma(esasan duzly tagamlaryn tagamyny almakda...

Dowamy »

4175 34
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Mertebe name?

sonky dowurde talyplar.com -da kemsitmek we kemsidilmek barada temalar acylyp baslandy. seyle temalar hakda pikir beyan etmezden on "mertebe" hakynda fundamental dusunja eye bolmak gerekli. sonun ucin $u soragy sorasym geldi: mertebe name?

Dowamy »

1343 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek hakda kelam agyz söz

gadyrly agzalar
men dogrusy kemsitmek we kemsidilmek temasynyň töwereginde ýazylanlary okap kemsindim.elbetde, kabir jogap ýazanlaryň pikir alyşmak derejesine çykyp bilmeýşlerine.

indi, kemsitmek we kemsidilmek meselesi barada aýtsam hiç bir ynsan ol ýa-da beýleki bir tarapdan hiç kimden ýokary däldir. hemmämiz Allanyň hem-de...

Dowamy »

1349 10
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

''Gülüp dursun gül yüzün''

Seykin basyp yörüyşine mayyl men,
ynjydaysam kyrk gamçy payym men,
Segsen günlap açlygada kayyl men,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Gara başym sen ugrunda goyayyn,
Yollaryny sabyn bilen yuwayyn,
oniki işşek,yetmiş sygyr soyayyn,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Ökjeli köw...

Dowamy »

3002 23
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

Yslam dini barada käbir soraglar

Salam hormatly talyplar. Eger yslam diniñ taryhyny bilýän bar bolsa onda gaýrat edip meni gijeleri ýatmaga goýmaýan su soraglara jogap beriñ:
1. Gurhany kerimiñ asyl nusgasy barmy? Bar bolsa nirede saklanýar? (häzirki Gurhan 4 çaryýalaryñ özüçe ýazypdyr diýip esitdim)
2. 4 çaryýarlar (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Aly) öz aja...

Dowamy »

1717 8
Köneler, RustamZAL tarapyndan 11 years ago

Ejap(гордость) ya-da soygi.

Hormatly talyplar! Men goryan welin forumda köpden bäri söýgi hakynda ýazylmandyr. Men size bir hekaýany gürrüň beresim gelýär.
" Bir-birini söýän adamlar bile wagty durmush olara erteki ýaly bolup görünýär. Olar söýgi ummanynda gark bolýarlar.
ýöne hemişe düşünşmezlik başlaýar. bir-biriniň göwnüne degýärler. şeýdip gatnaşyklar bo...

Dowamy »

1713 27
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

UNS BERIN!!!

Salam gadyrly oglanlar we gyzlar. Eger kimde "himiki baglar" barada referat bolsa shu adrese oklamagynyzy hayysht edyan. Menin sizden tamamym ulydyr. Sag bolun.
yigit89@mail.ru

Dowamy »

1489 2
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

ýene-de milli tw barada

salam dostlar.
arada gozgalan adybir meseläni ýene-de gozgamaly bolýan. ozalky ýazga jogap ýazan nokat hem-de lider dostumyzyň diýýänleri meni biperwaý goýmady.ýaşlaryň arasynda dogduk topragymyzyň,jemgyýetimiziň meselelerine şeýle sagdyn hem real garýyşlar meni diýseň begendirdi.ol jogaplary okan herbir türkmeniň hem göwnünden turandyr diýi...

Dowamy »

2216 11
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

Biraz gülki

Dowamy »

1615 25
Köneler, inek_saban tarapyndan 11 years ago

Teklip

salam dostlar menin size bir teklibi bar ol hem şu taze tm aydım sitene yok aydimlari goymak men goymak isledim emma edip bilmedim kone you tube daki kopisi şu yerde yok ekeni şolaram nadip tapip bolar kop aydimlaram yok mana nadip goyulyanini aydarsaniz men ozümde barlaryny goyjak onda yazin

Dowamy »

1247 8
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek

Hormatly moderatorlar, Talyplar.com sahypasyna bil baglap milletiñ, halkyñ erk islegine gadyr edilýän gaýybana medeni üý$meleñ hökmünde garap ýörkäm, bu sahypa türkmen intellektiniñ dabaralanmagy diýip ýüregimi galkyndyryp ýörkäm käbir özge dilde ýazýan agzalaryñ millet we dil babatdaky öte geçmeleri meni biynjalyk edýär. Olar "biz garda$" diýip...

Dowamy »

2209 33
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Kim, näme üçin?

Bagyşlañ, men bu foruma täze agza boldum. Özüm talyp, Aşgabatdan. Turgut Özal TTM-ni tamamladym. Türkmen talyplaryñ saýtynyñ bardygyna örän begendim. Ýöne meni gyzyklandyrýan zat şu saýty başda kim, näme üçin, haçan döretdikä diýen sorag. Jogabyñyza garaşýaryn.

Dowamy »

1333 14
Köneler, RustamZAL tarapyndan 11 years ago