şaherler we etraplar

öz yaşayan şaherimiz-etrabymyz ya-da islendik şaher we etraplar hakynda bilyanlerimizi yazalyn, edbiyatlaşdyryanyzmy ya dine faktlary yazyanyzmy özüniz bilyaniz

ps: gonşy saytda gabat geldim bu tema, şondan alan bir sany yazgynam şu yere goyjak

Dowamy »

1560 7
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Sungat

Bu gezek sozsuz dine suratlary goyjak :)

Dowamy »

2403 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Agzybirlik - agzalalyk

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhanlar!

Mowzuga bir nakyl bn başlamak isleýärin: "Agzybire Taňrybir, agzalany gaňrybir!" Görşüňiz ýaly, nakylda agzybir bolunanda, Allahyň hem ýardamynyň, razylygynyň boljagy we haýyr netijäniň beriljegi, agzalalyk bolanda welin, ýeňlişe sezewar bolup bilinjegi beýan edilýär!

Ýaňy g...

Dowamy »

2425 19
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Terorizmiň kölegesinde, owgan türkmenleri!

şu günlerde dynç almak üçin izmir şäherine geldim, we bu ýerde köpden bäri görmeýän bir owganystanly türkmen dostym bilen oturyp gürrüň etdik. owganystanly doganlarymyzyň ýagdaýyny eşidip gaty gynandym. okaryn diýseňiz! :
men: okuwlar nähili?
o.t.: aý boljak, 4 kursa geçdim.
- tüweleme! dynç almana öýňüze gideňňokmy?
- g...

Dowamy »

1524 7
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Adamyn derejeleri

salam ildeşler,
öni bilen aytmak isleyan, men sizin hemmanizi adamzat hökmünde söyyan, sylayan, gul bolmagynyza gaty gynanyan eger şeyle bolsanyz. sizin gowylygynyzy isleyan.
sizem menin gowylygymy isleyandignizden şüphe edemok. içimden geldi bular. :)

indi geleyli temamyza:
menin pikrimçe adamlaryn derejeleri b...

Dowamy »

2767 64
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

5 wagt > 1 wagt > Juma >(0)[umytda] > (0) kafir[umytsyz]

Esselamualeykum dowurdeshler,
Modern Muslimalardan (taze) pikirlenmane bir mowzuk.
Mowzugymyzyn adyndaky yazgylary dushunmek gaty kyn bolmaly dal. Pikirdeshlerimiz munyn namedigini gaty gowy dushunyandirler, emma ahliler uchin dushundirish. 5 wagt > 1 wagt > Juma >(0)[umytda] > (0) kafir[umytsyz] Bular muslimdan bozuga gechish pros...

Dowamy »

1417 7
Köneler, ozbek_lakamly tarapyndan 11 years ago

AntiSpyware - ComboFix, SpywareTerminator

Men Windows Server 2008 ulanyan. Turkmenistana gidip geldim welin içine virus ketegine döndürüpdür oglanlar. Düyn dalirap antivirus gözlap başladym. Server üçin hany adam yali tapyp bolsa. Kaspersky gurdum crackini tapyp bilmedim server üçin çykarlan versiyasynyn.

Onson çukjalap oturşuma spyware terminator diyip bir programma tapdym....

Dowamy »

2380 4
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Mümkinçiliklerimiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy serdaryň "tehnolgiýanyň haýran galdyryjy täsinlikleri" atly mowzugyny okap, meniň hem azyrak üýtgeşiklikdäki başga bir mowzugy açma pikiri geldi boşaňrak kelläme :)

Men Türkmenistandakam we Türkiýedekäm kän bir mümkinçiligim ýokdy özüme gerekli zatlary almaga, aslynda,...

Dowamy »

1292 3
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Arsaramy yada bir milletemi???

Salam butun agzalar we butun talyplar. bir yazgy yazjak welin asla tire taypacylyk edya diyip pikir etmawerin. Magtymguly Pyragynyn bir goşgusy bar, bu goşgyny her kim bilyandir. menin sizden sorajak zadym şol goşgy "teke, yomut, goklen, yazyr, alili. gulluk etsek bir dowlete başimiz" mi yada "gulluk etsek bir ärsara brymyz" ???? haysy şularyn?? ha...

Dowamy »

5254 63
Köneler, engineerboy tarapyndan 11 years ago

Haýran galdyryjy tehnologiýa önümleri

Tehnologiýa gün geçdigiçe ösýär we täze çykýan önümleriň köpüsi adamy haýran galdyrýar. Boldy indi! mundan aňyrsy bolup bilmeýär diýýäň welin ertesi gün has üýtgeşik we täsin zat çykýar. Eger sizem haýran galdyran önümler bar bolsa ýazyp duruň!

Dowamy »

1121 1
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Wagtyň ähmiýeti we wagty tygşytly ulanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

sahypanyň öňki görnüşinde sheyle onat yazgy gorupdim wagt barada Messä degişli, ozumem bir zatlar yazypdym bu babatda. Shol yazgylary "remixlap", sizin bn hem paylashayin diydim, ensalla, peydasy bolar, shu yazgyny okan ynsan sany kopeldigisayin, yazanam, men hem gazanylan sogapla...

Dowamy »

1486 17
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!

Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar...

Dowamy »

1665 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Mail yazmagyn dessurlary

Bu gysgaça makala 32 yildan bari mail ulanyp yören adamyn yazan maslahatlary.

İlkinji we esasy maslahat: Gaharly wagtynyz mail yazmakdan gaça durun. Sebabi gaharyndan sowaşanson hemişe puşman bolarsynyz.

Aşakdaky maslahatlara bolsa yakin dostunuz bolmadyk biri bilen mailleşeninizde üns berin.

Mailde hiç...

Dowamy »

1264 1
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Nadip? Seydip!

Salam talyplar!
Barin hezilligi barha artyar. Shu yere gelen-giden, yazan-bozan, atan-tutan hemme talyplara kop sagbolsun. Klawyeturanyz has hem yazgyn bolsun!

bu yazgyny aslynda MOONFLOWER kardesime (turkmence) yazjakdym yone pikir etdim, herkime gerek zat diyip bu yere yazdym.

HTML kodlaryny owrenmegin in ansa...

Dowamy »

923 1
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 11 years ago

Kakadurdy Täjimow


Kakadurdy täjimow, "türkmenistanyň at gazanan" bagşysy. nehir agazanyň bir hatynda belleýşi ýoly öwezgeldi tekäýewiň aýdymlaryny we onuň stilinde aýdymlar aýtýar(tarda). Kakadurdy täjimow Nehir-iň obadaşy ekeni, belki ol bize ol bagşy barada ýazar!
______________________________________________
Aramyzda - Kakadurdy täjimow...

Dowamy »

1768 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Nadip?

salam talyplar. men size bir soragym bar. su saytyn kabir yerlerinde surat goyyalar. sony nadip etmeli?

Dowamy »

1483 4
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

erbet bolma !

bir problema yazanimizda tire yada velayat adi berip yörmek dogrumay.birazacik akilli pikir edelinlan. yazcak zadimizi pikir edip yazalin.men özüm ne lebap nede dasoguz.yone mana biri diysin da menin velayatimda sonun yali is edyan yok.türkmeni basına name gelse sunun yali bolgusiz tire taypa meselesinden gelipdir.

Dowamy »

1065 1
Köneler, köse tarapyndan 11 years ago

Davay Turkmenistany bolelin

Salam Talyplaryn agzalary, bilyanizmi talyp diylende anly dushunjeli adam goz onune gelya welin , adamcylyk-da ,her hilisi bar.
Dunyade 200den gowrak yurt bar. Afrika yurtlaryny ayranynda-da 150den gowyrak yurt galya.
Olaryn icinde Yaponia ve Daniaydan galan hemme dowletlerin halklary garym gatym.Haysy dowleti alsanyz alyn, in barkisi...

Dowamy »

2778 15
Köneler, lionlion tarapyndan 11 years ago

Laptop/kompýuterleriň aýratynlyklary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men ýaňy-ýakynda laptop aldym. Bir dostumam aljak bolup ýör bugünlerde.
Men alanam bolsam, kän bir laptopyň/kompýuteriň aýratynlyklary barada maglumat bilemok.

Bu barada bilýänler wagt we mümkinçilikleri bar bollsa, gaýrat edip, düşündirsinler-le şu ýagdaýy!
...

Dowamy »

3123 11
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Ýolagçylyk we sahypa

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshiniz yaly, tomus paslyna girdik. Shu sahypanyn aglabasynyn hem talyp agzalardygy hemmamize malim bolsa gerek! Ynha, shol sebapli, tomusda tomus dync alysha gitjek nace talyplarymyz bar. Eyyamdan giden agzalarymyz bardyr. Gysga wagtda gitjekler hem bardyr aramyzda.

Ynha,...

Dowamy »

1289 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago