Komek

Salam talyplar. Talyplar men turkmenistanin ekonomikası hakkında tez yali birzatlar tayinlamakchi shonun uchun hem turkmenistanin ekonomikasi hakında takık maglumat layp bilcek yerim nire bolup biler yagni bildiginiz haysambolsa bir sahipa yada bir merkez ... yone maglumatlar hay ayryntyly bolsa diyan jogabiniza garashyan .... Suvagtdan tanıryalkas...

Dowamy »

1262 7
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Aşgabat agşamlary

Suraty aşakda jogap şeklinde goýjak:

Dowamy »

2832 23
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Hani Pikirlenip Gorun !

Salam talyplar men dun kitaphanada bir zatlar okap otyrkam su sozlem garsyma cykdy ve dogrusu bu sozlemin name dusundircek bolyanyna takyk bilip bilmedim sizin bu sozlem hakunda dusuncelenizi paylasip bilerinmi?Sozlem:ZENANLAR ECİZ YONE ENELER GUYCLİDİR

Dowamy »

1641 23
Köneler, ocean tarapyndan 11 years ago

öz işini gurmakmy yada başga birinini işgari bolmak

öye baran wagtyn \"gel barde 2 -3 milyon aýlyk bilen işlaber.Bariniň yagdayina göra erbet dal\"diýýaler.yöne sana göra problema bolan aýlyk dalde öz işiňi gurmak bolsa kyn yagdayda galyan.eger ene ataň pikirine gulak salan wagtyň kelländaki pikirlerden uzaklaşmaly bolýa, öz kelläňe görä hereket eden ýagdaýynda bolsa käbir işler gijä galýa(meselem:ö...

Dowamy »

2331 54
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 11 years ago

Yonekeyje sorag!!!


shu klibi seredip otyrkam kellame bir sorag geldi.
gyz mashgala ozuni shon yerine goyup gerse diyip.
siz nameler ederdiniz?

Dowamy »

1455 7
Köneler, serahsi tarapyndan 11 years ago

Taze klipler

www.tmtalyp.com taze goşulan klipler wagt: 12/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Annageldi Kaýserili - Amangül (Toydan)

Dowamy »

1067 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago

Mowzuk acmalymy ya onki mowzuklara kop agzalary cekmelimi?

sahypada kop taze mowzuk acylyar, ynha, men hem yanyrak nace taze mowzuk acdym.

Mowzuk acma barada: acmak ucin acmaly dal, muny hemmamiz onat bilyandiris!

Ozum-a mowzuk acjak bolsam:

1- ilki bn ozum onat bilmeli shol mowzugy;
2-ceshmeler bn hem delillendirip bilmeli;
3-gerekli maglumatlar...

Dowamy »

1417 13
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Türkmen dilindäki sahypalar we olaryň Türkmen telewideniýedir habar serişdelerine täsiri?!


Hawa, bilşiňiz ýaly, biziň şu sahypalar internet ulgamy arkaly dünýäniň dürli ülkelerindäki agzalaryň bir-birleri bilen bir habarlaşmagyna, Tm-däki täzelikleri öwrenmegine, tanyşlardan dost tutunyp, nätanyşlardan tanyş tutunmagyna, köp mowzukdyr söwdalarda-da maslahatlaşylyp, bu babatda amatly ýagdaýyň bolmagyna sebäp boldy şu wagda deňiç,...

Dowamy »

1196 3
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Guşlyk wagty – köp taraplaýyn iň amatly wagt. (Ashab-y Uhdud)Gadym wagtlarda özüni halkynyň taňrysy diýip kabul edýän we etdirýän zalym bir padyşa bar ekeni. Onuň garry bir gurraçy (jadygöý) bir maslahatçysy bar ekeni. Padyşa oňa ýaşy ýetip ölmäkä birini ýetişdirmegini buýruk berýär. Olam ýaş bir ýigidi özüne şägirt edinip alýar. Ol oglanjyk wagtyň geçmegi bilen has ulalyp, kämilleşip başlaý...

Dowamy »

1494 6
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez!

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda tokaýda bir aýy bar eken. Günlerden bir gün tokaýa odun çöplemäge gidýän daýhanlardan biri ony görüpdir we gorkup gaçypdyr. Gaçyp barýarka-da büdräp, bir çukura gaçypdyr. Ol çukurdan çykmak üçin esli dyrjaşsa-da paşmandyr. Ahyrsoňy umydyny üzeňkirlände, hälki aýy gelip, ony çukurdan halas edipdir. Şeýlel...

Dowamy »

1366 3
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Sabyr.Ynsan ogly köplenç şu dünýäde kynçylyklara sezewar bolýar. Kämahal ynsan gerdeni olara sabyr edip, şolary çekmäge tap getirip bilenok we ynsanyň haldan-hala girmegine sebäp bolýar. Elbetde, her bir kynçylyk ýa-da synag ynsany has kämil hala getirmäge-de sebäp bolýar, şol kynçylygy ýeňip geçse, onda mukdar taýdan has täsirli bolýar...

Dowamy »

1606 2
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hakyky türkmen

Hakyky türkmen oglany gördüňizmi? Gören bolsaňyz ýene bir gezek görüň

Dowamy »

1955 16
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Gutlyş! :)

hemmaňiziň ýetip gelen bitaraplyk we talyplar(!) güni baýramyňyz gutly bolsun,gutly mübärek bolsun, hemmaňize okuwyňuzda işiňizde üstünlik arzuw edýän janyňyz sag başyňyz dik bolsun!!

Dowamy »

1889 11
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Iýen ýaly kabul et!


Bir wagtlar haýyr amallary gijikdirmän ýerine ýetirmäge çalyşýan bir adam bar ekeni. Ol öz nebsiniň isleýän zatlaryna ýok diýip bilmegi başarýan ekeni. Şol sebäpli-de ol haçanda nebsi buzly gaýmak(manty, pizza we ş.m.) iýmek islände wyždany bilen nebsine:”Iýen ýaly kabul et!” diýip, şoňa berjek pulyny öýlerinde haýyr üçin saklaýan gutujygyn...

Dowamy »

1475 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Men ýetişen/öýlenen toý oglan(gyz) / erkek(zenan), özümi nebsimiň bu babatdaky höweslerinden (zyna) goranmak maňa kyn düşýär, men näme etmeli?!Ýokardaky soraglar, belki-de, köpümiziň özümize diýýän soragdyr ýüzlenmelerinden biridir. Bu babatda maňa-da jogapkär hökmünde elektroniki poçta arkaly sorag sorapdylar, ýöne sahypamyzyň (www.yslam.net/www.yslam.info) köpden bäri işlemeýänligi sebäpli hem-de bolar-bolgusyz bahanalar bilen jogap ýazmandym. Indi mümkinçilik bolan wag...

Dowamy »

1705 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Durmuş barada oýlanma.


Näçe günden bäri kä zatlar barada oýlanyp, gaýgy-gama batýardym. Köp zatlary oňatdyr öýdüp, ýerine ýetirmäge synanyşamda, “gaş bejerjek bolup, göz çykardy” diýlen ýagdaýa duçar bolýardym. Şol zatlar meniň yadyma düşdügiçe, olara çäre gözläp, ruhy harasat gopýardy mende. Kämahal çykalga tapman, bedenim duýgymy göterip bilenokdy. Şonda ada...

Dowamy »

1870 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Ähde wepalylyk, ýagny, beren sözüňde durmak.

Iň kyn meseleleriň biri hem beren sözüňde durmakmyka diýýän ynsanlar üçin. Çünki beren sözüňi wagtynda ýerine ýetirmeseň, onda bu pany älemde sanalgyň dolup, baky äleme tarap göçüp gitmegiň ähtimal we bu ýagdaý, belki-de, söz beren şahsyňyz üçin bende hakyna sebäp bolup biler. Hak halallygy etdirilmedik ýadaýda, netijesiniň nähili agyr boljagyny öz...

Dowamy »

1424 4
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Gülşirin - Pole Chudes

youtube`de sermenip otyrkam bir hezillige gabat geldim :)şu yerde!

Dowamy »

1935 6
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Chekishme hemme mowzuklar barada

Osen dowletlerde chekishme(debat) diyen klaslar bar. 10-nji klaslaryn okuwchylary meselem bashga mekdeplerden gelen okuwchylar bilen haysy bir mowzuk barada chekishme gechiryarler. Meselem bolup bilyan mowzuklaryn biri: \"name uchin et iymek gowy ya-da yaman.\"

Men,farabi we guych kop bashga mowzuklarda offtopic gidyanimiz uchin...

Dowamy »

1411 17
Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago

A harpy

Yuregimin gapysy yapyk bilsemem,
Sana yazylyan,
A harpy her yerimde,
A harpyny menem bilyan..

A gyz sen kakan nireli
gozuni gashyny
owadanlygyny
kimden aldyn bileli

Ah sana name diymeli
Seni hart edip iymeli
Suratlandan yasan koynegimi
24 sagat geymeli

Dowamy »

1328 16
Köneler, el_mariachi tarapyndan 11 years ago