Maýkl Jeksonyň durmuşy baradaky filmi surata düşürmek işleri tamamlandy

Pop-sazyň şasynyň ömri we döredijiligi barada gürrüň berýän “Maýkl” terjimehal filmini surata düşürmek işleri tamamlandy. Bu barada GK Films film kompaniýasy habar berdi. Filmiň daşary ýurtdaky ilkinji görkezilişini 2025-nji ýylyň aprelinde geçirmek meýilleşdirildi diýip, Collider ýazýar.
Maýkl Jeksonyň keşbini onuň ýegeni Jaafar Jekson oýna...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.
Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki hadysa Ýerden syn etmek mümkin bolmaz – Günüň ýagty şöhleleri asman jisimlerine seretmäge päsgel berer. Diňe Saturny gysga...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar.
Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli aňyň algoritmleriniň kömegi bilen amala aşyrylar. Olar kelläni aýrarlar we ony täze göwrä geçirerler, şeýle hem oňurga ýiligini,...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Spilberg 2026-njy ýylda “özboluşly waka baý filmi” çykarar

The Hollywood Reporter-yň habar bermegine görä, režissýor Stiwen Spilbergiň (“Şindleriň sanawy”, “Hatarçy Raýany halas etmek”) heniz at goýulmadyk täze filmi 2026-njy ýylyň 15-nji maýynda kinoteatrlara çykar.
Filmiň ssenarisini “Dünýäleriň söweşi”, “Ýura eýýamynyň seýilgähi” we “Indiana Jons we billur kelleçanaklar şalygy” filmlerini goýujy...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň mukdaryny azaltmaga mümkinçilik berýär diýip, Nature Food žurnalyna salgylanýan New Atlas ýazýar.
Kakao miwesi gawuna meňzeşdir: gat...

Dowamy »

70 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hytaý kompaniýasy dünýäde “gaýnadyp boljak” ilkinji smartfon çykardy

Hytaýyň AGM kompaniýasy dünýäde iň berk smartfonlaryň biri hökmünde AGM X6 smartfonyny hödürledi, diýip Hi-Tech ýazýar.
Täze önümiň esasy aýratynlygy, dürli täsirlere aşa çydamlylygydyr. Smartfon IP69 standarty boýunça kepillendirilendir, bu bolsa onuň tozany we suwy hiç hili geçirmeýändigini aňladýar. Mundan başga-da, AGM X6 gazanda bir min...

Dowamy »

69 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Hiňlenmek ýeterlik: YouTube Music-de aýdymy hiňlenip tapyp bolýar

YouTube Music aýdym hyzmatyna täze funksiýa goşuldy: indi ulanyjylar islän aýdymlaryny çala hiňlenip ýa-da sazyny çalyp tapyp bilerler diýip, 9to5Google habar berýär.
Täze funksiýa 7.02 wersiýadaky Androidler üçin ykjam goşundyda elýeterlidir. Ol aýdymyň hatda adyny bilmedik wagtyňyz hem tanamaga ýardam edýär. Munuň üçin ykjam goşundynyň sag...

Dowamy »

70 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän flagmanlarynyň satuwynyň 257% ýokarlandygyny bellediler. Hytaý kompaniýasy ozal bazarda agdyklyk eden Samsung-dan öňe geçdi diýip, IXB...

Dowamy »

64 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna we berkligine baha bermek üçin pyýada ýanýodalary guruldy diýip, New Atlas ýazýar.
2022-nji ýylda alymlar betonyň düzümindä...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary...

Dowamy »

64 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

"Türkmenhowaýollary" we Qatar Airways Aşgabat-Doha howa gatnawlaryny açmagy maslahatlaşýarlar

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň wekilleri bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ganem bin Abdulla Al-Remaihiniň arasynda geçirilen duşuşykda Aşgabat bilen Doha şäherleriniň arasynda göni howa gatnawlaryny açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, tar...

Dowamy »

59 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki duşuşykda türkmen türgeni eminleriň biragyztan karary bilen ýeňiş gazandy.
1/16 final tapgyrynda Ödäýew Aziýanyň çempiony, mongoli...

Dowamy »

65 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

“Anora” dramasy Kann kinofestiwalynyň “Altyn palma şahasyny” aldy

Amerikaly režissýor Şon Beýkeriň “Anora” filmi 2023-nji ýylyň Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi boldy. “Altyn palma şahasy” ugrundaky göreşde bu film Frensis Ford Koppola, Dewid Kronenberg we Paolo Sorrentino ýaly kinematografçylaryň filmlerinden üstün çykdy diýip, Euronews ýazýar.
Festiwaldaky tomaşaçylar filme 10 minutlap el çarpyşdylar.

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

1972-nji ýylda çykan dünýäde ilkinji PK auksiona çykaryldy

Dünýäde ilkinji doly derejeli personal kompýuter hasaplanýan 1972-nji ýylyň Q1 kompýuteriniň seýrek nusgasy ABŞ-da Heritage Auctions auksionyna çykaryldy diýip, RBK ýazýar.
Öz döwründen öňe giden bu ykjam kompýuter Londonda tötänleýin tapyldy. Ol ekran, klawiatura we printer bilen enjamlaşdyrylan bolup, hasaplaýyş tehnikasynyň taryhynda özbo...

Dowamy »

63 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Bellingem La Liga möwsüminiň iň gowy oýunçysy boldy, Sançes – iň gowy tälimçi

“Realyň” angliýaly ýarym goragçysy Jud Bellingem 2023/24 La Liga möwsüminiň iň gowy oýunçysy boldy, “Žironanyň” baş tälimçisi Miçel Sançes bolsa iň gowy tälimçi diýlip ykrar edildi.
“Realyň” 20 ýaşly oýunçysy ispan ligasyndaky ilkinji möwsüminde 20 oýunda 19 gol geçirip we 6 netijeli geçirim edip, ajaýyp çykyş görkezdi.
48 ýaşly Miçel...

Dowamy »

70 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Mbappe, Alonso we “Mançester Siti” Globe Soccer Awards dabarasynda baýrak aldylar

2024-nji ýylyň 28-nji maýynda abraýly Globe Soccer Awards futbol baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi we onda 2023/24-möwsüminiň jemi boýunça Ýewropanyň iň gowy oýunçylary, tälimçileri we klublary sylaglandy.
Şeýlelikde, Ýewropada iň gowy oýunçy “Pari Sen-Žermeniň” we Fransiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kilian Mbappe boldy. Ol geçen...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

1-nji iýunda Türkmenistan Grenlandiýa bilen halkara ýoldaşlyk futbol duşuşygyny geçirer

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär. Bu ýerde türkmen futbolçylary 1-nji iýunda Grenlandiýanyň ýygyndysy bilen halkara ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda habar berdiler.
Ýeri gelende bellesek, Türkmenistanyň futbol boýunç...

Dowamy »

63 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň tertibi hakynda Gözükdiriji tassyklanyldy

Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, ondan peýdalanmagyň kadalaryny ulanmak boýunça Gözükdiriji tassyklanyldy. Degişli resminama Türkmenistanyň içeri işler ministriniň Buýrugy bilen tassyklanyldy we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 23-nji maýda döwlet belligine alyndy.
Gözükdiriji Türkmenist...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka garanda, has ýaş bolýan eken diýip, Daily Mail-e salgylanýan “Sargrad” neşiri ýazýar.
Bu barlaga 37 müň adam gatnaşdy. Gatnaşyjy...

Dowamy »

63 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago

Bekhem AliExpress-iň ilçisi boldy: ol platformada “gazanç etmegi” mahabatlandyrar

AliExpress söwda platformasyna eýeçilik edýän Hytaýyň Alibaba kompaniýasy Angliýanyň futbol ýygyndysynyň öňki oýunçysy Dewid Bekhem bilen şertnama baglaşdy. Ol brendiň dünýädäki ilçisi bolar we AliExpress-i “AliExpress bilen has köp gazan” kampaniýasynyň çäklerinde dünýä tanadar.
Bekheme tölenjek puluň mukdary aýan edilmedi.
AliExpres...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago