Hosep Gwardiola bäşinji gezek APL-iň iň gowy tälimçisi boldy

"Mançester Sitiniň" baş tälimçisi Hosep Gwardiola Angliýanyň Premýer-ligasynyň 2023/24 möwsüminiň jemleri boýunça "Iň gowy tälimçi" baýragyny aldy. Ispaniýaly hünärmen bu abraýly baýraga karýerasynda bäşinji gezek mynasyp boldy diýip, "Çempionat" portaly habar berýär.
Gwardiolanyň ýolbaşçylygynda "Siti" "Arsenaldan" iki utuk öňe geçip, nobat...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Paleontologlar sygyrlaryň, sugunlaryň we doňuzlaryň nesilbaşysyny tapdylar. Ol juda ownuk eken

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň paleontologlary, takmynan, 65 million ýyl ozal Koloradoda ýaşap geçen näbelli süýdemdirijileriň galyndylaryny tapdylar. Militocodon lydae diýlip atlandyrylan bu jandaryň müçesi alakanyň ululygyndan geçmändir we agramy 455 grama ýetipdir. “Süýdemdirijileriň ewolýusiýasy” žurnalynda çap edilen ylmy işde aýdylyşyna görä...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Apple iPhone-da bozulan suratlaryň açylmagyna sebäp bolýan näsazlygy düzetdi

iPhone-yň eýeleriniň köpüsi ýakymsyz duýdansyzlyk bilen ýüzbe-ýüz boldular: maý aýynyň ortalarynda çykan iOS 17.5 täzelenmesinden soň, enjamda bireýýäm bozulan suratlar “açylyp” ugrady. Bu barada “Rambler” habar berýär.
Kompaniýa bozulan suratlaryň öz-özünden açylmagy bilen baglanyşykly ýalňyşlygy maglumatlar bazasyna zeper ýetmeginden döre...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Sanly arheologiýa: Soňky onýyllygyň web mazmunynyň dörtden bir bölegi dereksiz ýitdi

Pew gözleg merkezi derňew geçirdi we 2013-nji ýyldaky web sahypalaryň 38%-iniň indi elýeterli däldigini anyklady. Bu ýörelge soňky ýyllarda hem dowam edýär: 2014-nji ýylyň sahypalarynyň 35%-i, 2015-nji ýylyň sahypalarynyň 31%-i, 2016-njy ýylyň sahypalarynyň 30%-i we ş.m.
Bu esasan aýratyn sahypalaryň ýa-da tutuş saýtlaryň pozulmagy sebäpli ý...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

IMac-yň “atasy” Apple önümleriniň adyndaky “i”-den ýüz öwürmegi teklip etdi

Kompýuterleriň iMac liniýasynyň adyny döreden marketolog Ken Sigall indi Apple önümleriniň adynda “i” prefiksini ulanmagy bes etmäge çagyrýar diýip, Wired ýazýar.
1998-nji ýylda iMac döredilende, TBWA\Chiat\Day mahabat agentliginde kopiraýter bolup işlän Sigall, "i" prefiksi köneldi we häzirki zaman dünýäsinde Apple-iň düýp manysyny we gymma...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda kanun” (Automated Vehicle Act) diýlip atlandyrylýan kanun taslamasynyň şalyk tarapyndan tassyklanmgy bilen mümkin boldy, diýip Wylsa.com hab...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda kanun” (Automated Vehicle Act) diýlip atlandyrylýan kanun taslamasynyň şalyk tarapyndan tassyklanmgy bilen mümkin boldy, diýip Wylsa.com hab...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Counter-Strike 2 uly täzelenme aldy

2024-nji ýylyň 24-nji maýynda Valve kompaniýasy Counter-Strike 2 üçin birnäçe üýtgeşmeleri, şeýle-de skinleri kärendesine almagyň täze mehanikasyny hödürleýän täzelenmäni çykardy. Bu barada “Çempionat” portaly ýazýar.
Täzelenen Vertigo: Vertigo kartasy, aýratynam, A nokadyna çykyş böleginde uly üýtgeşmelere sezewar boldy.
Ýarag üýtgeş...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Lekler Monakonyň Gran-prisinde ýeňiş gazandy. Werstappen möwsümde üçünji ýeňlişine sezewar boldy

“Ferrariniň” sürüjisi Şarl Lekler özi üçin öýünde bolan Monakonyň Gran-prisinde ilkinji ýeňşini gazandy. Ol Oskar Piastriden (“Maklaren”) we topardaşy Karlos Saýnsdan öňe geçdi.
Häzirki dünýä çempiony Maks Werstappen (“Red Bull”) pellehana altynjy bolup gelip, sekiz ýaryşda üçünji ýeňlişine sezewar boldy.
Ýaryş bulam-bujarlyk bilen ba...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Çehiýanyň milli ýygyndysy 14 ýylda ilkinji gezek hokkeý boýunça dünýä çempiony boldy

26-njy maýda Pragadaky “O2 Arenada” 2024-nji ýylyň hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň final oýny tamamlandy we onda Çehiýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýanyň toparyny 2:0 hasabynda utdy.
Çehiýalylar üçin bu soňky 14 ýylda ilkinji altyn medal boldy diýip, “Çempionat” ýazýar.
Ýaryşyň ýer eýelerine ýeňşi üçünji tapgyryň ortalarynda hüjümçi...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet kanselýariýasynyň resmi makalasyna salgylanýan Financial Times habar berýär.
Chat Xi PT soraglara jogap berip, hasabatlary döredip,...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

ÄlemTV teleýaýlym operatory Tejende serwis merkezini açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory Türkmenistanyň çäginde hyzmat hem söwda nokatlaryny sanyny artdyrýar. Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ÄlemTV-niň serwis merkezi işläp başlady.
Serwis merkezi Azatlyk köçesiniň ugrunda (demir ýol geçelgäniň ýanynda) ýerleşýär. Bu ýerde müşderiler şu hyzmatlary alyp bilerler:
ÄlemTV kartyny s...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

+38° yssy bolar. Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda +38 gradus yssy howa bolar diýlip çaklanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bulutly howa bolar. Käbir welaýatlarda gysga wagtlyk ýagyş ýagmagy mümkin.
Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, howa gijelerine +15... +17 gradusdan +19... +21 gradus aralygynda maýyl,...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Litwanyň häzirki Prezidenti Gitanas Nauseda ikinji möhlete gaýtadan saýlandy. Baş saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä, ol Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýurduň 1895 saýlaw uçastogynda býulletenler sanalandan soň, saýlawçylaryň sesiniň 74,43%-ini aldy diýip, Delfi habar berýär.
Nausedanyň esasy bäsdeşi – premýer-ministr Ingri...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Litwanyň häzirki Prezidenti Gitanas Nauseda ikinji möhlete gaýtadan saýlandy. Baş saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä, ol Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýurduň 1895 saýlaw uçastogynda býulletenler sanalandan soň, saýlawçylaryň sesiniň 74,43%-ini aldy diýip, Delfi habar berýär.
Nausedanyň esasy bäsdeşi – premýer-ministr Ingri...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

“Ýeke özi öýde” filmindäki Kewiniň öýi satuwa çykaryldy

Çikagonyň eteginde “Ýeke özi öýde” filminiň sýužetine görä Kewin Makkallisteriň maşgalasynyň ýaşan jaýy satuwa çykaryldy. Meýdany 848 inedördül metr bolan iki gatly jaý üçin 5,25 million dollar soraýarlar diýip, The Wall Street Journal neşiri Zillow gozgalmaýan emläk satuwynyň web sahypasyna salgylanyp habar berýär.
Jaý 1921-nji ýylda gurlup...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Haj parzyny berjaý etmek üçin Türkmenistandan 289 zyýaratçy Saud Arabystanyna iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň 10-njy iýuny — 9-njy iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentligine zyýaratçy...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Haj parzyny berjaý etmek üçin Türkmenistandan 289 zyýaratçy Saud Arabystanyna iberiler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2024-nji ýylyň 10-njy iýuny — 9-njy iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek bellenildi.
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentligine zyýaratçy...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Serdar Berdimuhamedow Azerbaýjany Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe we ýurduň ähli doganlyk halkyna milli baýram — Azerbaýjanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.
“Häzirki wagtda Azerbaýjan Respublikasy s...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago

Türkmenistan galla oragyna taýýarlanýar: iş maslahatynda oba hojalyk işleriniň barşy maslahatlaşyldy

27-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow wise-premýer T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.
Maslahatyň barşynda welaýatlaryň häkimleri we wise-pr...

Dowamy »

2 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 hours ago