El Classiko!

Essalowmaleýkim ähli ildeş doganlar sporta we fudbola parhsyz bolmadyk saýtdaşlar. Sizleri fudbol älemini we gallaktikany iki tarapa bölýän "El Classiko" dýip atlandyrylýan dünýäniñ tanykly gigamon klublary bolan Barselona we Real Madrid toparlarynyñ arasyndaky duşuşygyñ netijeleri bilen tanyşdyrmakçy.

Ispaniýa çempionaty 7-nji tur...

Dowamy »

12 0
Sport, MrOKaS tarapyndan 4 hours ago

Astronomiýa älemindäki täsinlikler

Aý bize örän uly,ýyldyzlar bolsa kiçi bolup görünýär.Aslynda ýyldyzlar örän uludyr,ýöne olar biçak uzakda bolandygy üçin bize kiçi ýaly görünýär.Diňe biziň galaktikamyzda 200 milliard töweregi ýyldyz bar.Olaryň Ýer şarymyza iň golaýda bolany bizden 4 ýagtylyk ýyl uzaklygyndadyr.Ýagny,Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklykdan 100 million esse has uzak.

Dowamy »

40 0
Bilim, Waharman tarapyndan 8 hours ago

Ilkinji poçta markalary haçan döredi?

Ilkinji poçta markalary 1840-njy ýylda Angilýada peýda bolýar.Emma olaryň arkasy ýelimsiz eken.Markalar sürgüç bilen bukja ýelmenipdir ýa-da iňňebagjyk bilen bukja berkidilipdir.Şondan bäş ýyl soň,Orsýetde ýüzi markaly bukjalar çykarylyp başlanypdyr.

Dowamy »

26 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 13 hours ago

Gün ulgamynda näçe planeta bar we olar haýsylar?

Gün ulgamynda 9 sany uly planeta (Merkuri,Wenera,Ýer,Mars, Uran, Ýupiter, Saturn, Neptun, Pluton) we köp sanly kici planetalar bar. Soňky döwürde biziň planetalar sistemamyzdan başga 150 sany planeta tapyldy. Bu planetalaryň her biri Ýupiter ýaly uly planetalardyr. Olaryň arasynda biziň Ýerimiz ýaly kici planetalaryň bolmagy hem mümkin diýlip çak...

Dowamy »

52 1
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 13 hours ago

Ýer planetasy hakda maglumat

Gün ulgamynda esasy,dokuz planeta bar.Şolaryň arasynda ýeke-täk adam ýaşaýany Ýer planetasydyr.Bu planeta ululygy boýunça bäşinji orunda durýar.
Ýer planetasy şar şekilindedir.Onuň tutýan umumy meýdany 510 million inedördül kilometrdir.Planetamyzyň göwrümi 1000 000 000 000 kub(1 trillion kub) inedördül kilometre deňdir.Agramy bolsa 5976 x...

Dowamy »

68 2
Bilim, Waharman tarapyndan 13 hours ago

Muny bilmek gyzykly (3)

Ýer togalagynda Ýuwaş, Atlantik, Hindi we Demirgazyk Buzly ummanlary bar.
* * *
Güjüm agajy iň köp ýaşaýan agaçlaryň biridir.Ol iki müň ýyla çenli ýaşaýar.Örän baý kislorody emele getirýän bu agaja Türkmenistanda duş gelmek bolýar.
* * *
Dünýädäki iň çuň köl bolan Baýkal kölünde ýaşaýan jandarlaryň we ösümlikleriň...

Dowamy »

86 1
Bilim, Waharman tarapyndan 14 hours ago

"Dünýede"

Dünýede

Bir nijäni sen üstüňden agtardyň,
Köpü aglap köpü güldü dünýede.
Oýnadyp ýaýnadyp topraga gardyň,
Adam Ata döräp öldü dünýede.

Iň agyr nalyşdyr ynsan nalyşy,
Bu nalyşy eşitmesin hiç kişi.
Zar aglamak bolar mydam endişi,
Jennetden kowuldy dünýede.

Kabyl ge...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 1 day ago

Dünýädäki 7 sany hakykat, Eger bilmeseň gel oka!

1.Gözüñiziñ içine sabyn çalyp bilmersiñiz.
2.Saçyñyzy sanap gutaryp bilmersiñiz.
3.Diliñiz daşyndaka burnuñyzdan dem alyp bilmersiñiz.
4.Edil şu wagt siz 3-nji hakykady edip gördüñiz.
5.Siz munuñ dogrydygyna göz ýetirdiñiz (ýöne şonda-da siz kiçijek güjüjige meñzediñiz )
6.Siz şu wagt gülýäñiz sebäbi oýlandyrd...

Dowamy »

189 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 day ago

Içinde - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Içinde

Köňlüm, ne iş bitirdiň, geldiň jahan içinde.
Magtymguly.

Mähir görkezip janym, zar-u-girýan içinde,
Ýagşylyga ýar bolup, galdym arman içinde,
Hatalam hatar-hatar, müň puşeýman içinde,
Başym göwräme ýetmes, daş-degirmen içinde,
Umydymyň gülleri gara duman içinde,
Köňlü...

Dowamy »

38 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Ynandyrma meni - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ynandyrma meni

Ynandyrma meni ýalan mähriňe,
O mähir umytda ýanmazmy soňra?!
Bir pursat görünýän aýbölek ýaly,
Gözi guwandyryp, sönmezmi soňra?!

Ynandyrma meni ýalan sözlere,
Puşman baglamasyn gözlerim nurun.
Bu yssy lebizler sowaşyp barha,
Öz bolşuma özüm gyýylyp durun.

Dowamy »

30 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Ýagşysyn - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Ýagşysyn

Ýeri çarhypelek aýlandyryp dur,
Nowruz älem diýrler aýyň ýagşysyn.
Adam ömri, elbet, kysmata bagly,
Ata mekan diýrler jaýyň ýagşysyn.

Eý, Ýaradan rahman, gudrat keremiň,
Gören haýrandadyr bagy-eremiň,
Ýerasty, ýerüsti ylham bereniň,
Daşgyn derýa diýrler saýyň ýagşysy...

Dowamy »

24 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Tapmaz sen - Gülüstan MÄTÝAKUBOWA

Tapmas sen

Niçe işi akyl bilen jem etseň,
Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen.
Magtymguly.

Bu durmuşyň baş-aýagy sowaldyr,
Müň oýlanyp, hiç bir jogap tapmas sen.
Zemini-de, Asmany-da hyýaldyr,
Köňül tümlük bolsa aftap tapmas sen.

Ir ertirde ak sähradan gül gözläp...

Dowamy »

30 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Gülüstan MÄTÝAKUBOWA. Garagalpagystanyň halk şahyry.

Özbegistanyň at gazanan medeniýet
işgäri «Janypkeş hyzmatlary üçin» diýen ordeniň eýesi, Garagalpagystanyň halk şahyry,
«Garagalpak edebiýaty» atly hepdelik neşiriň redaktory Gülüstan Mätýakubowanyň döredijiliginden dürli eserleri öz içine alýan üç tomlugyny «Özbegistan» neşirýaty çap etdi. «Garagalpagystan» neşirýaty bolsa, onuň go...

Dowamy »

62 2
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

GÜÝZ GELDI - GÖWNÜM GÜLLEDI (Şahyrana oýlanma)

Güýz geldi - Göwnüm gülledi.
(Şahyrana oýlanma)

Nämüçindir, «Güýz gelse, göwnüm gül-
leýär» diýip, käbäm ejem juda begenerdi.
Ejem begense, bizem begenerdik. Men-ä,
muňa özümçe şeýle düşünerdim: çägelik
ýerde tomsuň howry has ýiti bolýar. Onso­
ňam, sowadyjy ýok, zat ýok. Kölegeden-köle-...

Dowamy »

25 0
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Böwürslen (Hekaýa)

Böwürslen
(Hekaýa)

Daň agaryp gelýär. Her kim ýatyr – dünýe ilki bolup oýanýan ýaly. Adam ata Ýere
iberilende-de gijelik eken. Ol indi garaňkylykda ýaşamaly bolaryn öýdüpdir.
Birdenem daňyň agaryp, töwereginiň ýagtylyp başlanyny görende ol Allaha şükür
bilen sežde edipdir. Belki, jahan Adam ata üçin ýa...

Dowamy »

72 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

GÖZÜÑI ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI ÝALY EDIP

ÇAKGYNYÑ ÇÜÝI

Çakgy sözi dogrusynda «Türkmen diliniò düşündirişli sözlüginde» «Dili sapynyñ içine eplenip ýapylýan we açylýan kiçijik pyçak» diýlip düşündiriş berilýär. Ýöne halk arasynda gepleşiklerde «Gözi çakgyñ çüýi ýaly» diýen meñzetme köp ulanylýar.
Ýokarky düšündirişden görnüşi ýaly, çakgy eplenip, tygy sapynyñ içine gi...

Dowamy »

82 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 2 days ago

Owerdraft- Maliýe üpjünçiliginiñ kepili!!!

Salam dostlar. Bugunki mowzuk Owerdraft karzy barada..
Owerdraft - Bu näme??
2020-nji ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Altyn asyr” bank kartlaryny saklaýjy müşderileri üçin “Owerdraft” bank hyzmatyny hödürledi. “Owerdraft” hyzmaty – bu bank kartynyň galyndysy azalyp töleg geçirmek üçin pul serişd...

Dowamy »

110 0
Tehnologiýa, Rakuten tarapyndan 2 days ago

Kärler hakynda degisme äheñli...

Bu durmushda her bir adam bir karden corek iyer.
Chasawoy durup iyer,boksyor urup iyer.
Komersant satyp iyer, garawul yatyp iyer.
Serhosh surjuni post gai-da milisya tutup iyer.
Doktor ukoldan iyer bagbanam gulden iyer.
Temmakini kule garyp nas satan kulden iyer.
Futbolist depip iyer waratar gapyp iye...

Dowamy »

225 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 2 days ago

ENE ÝÜREGI (aýdym)

Ene ýüregi (aýdym).

Ene ýüregi dek ýürek tapylmaz,
Enä­niň­ ýü­re­gi­ gül­den­ nä­zik­dir.
Enä­niň­ hiç­ er­bet ­ar­zu­wy­ bol­maz,
Ar­zu­wy abat­lyk hem-de sag­lyk­dyr.

Gaýtalama
Enä­niň­ ýü­re­gi­ her­ der­di­ sy­zar,
Her ­der­diň ­der­ma­ny ­onuň­ sö­zü­dir,
Enä­niň­ gül ­ý...

Dowamy »

59 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 days ago

Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy

Ependiniň ogry goňşusyndan ar alşy
Ependiniň bir oýunçy guzusy bar eken. Ependi ony gaty gowy görüp, her dürli
iýmler bilen naharlaýar eken. Guzy tokly çykyp, gaty semräpdir. Guýrugy elek ýaly
bolupdyr. Ependiniň açgöz goňşulary muňa göz gyzdyryp, haçan duşsalar:
– Ependi, geliň, şu toklyny soýup iýeliň – diýip, azar b...

Dowamy »

276 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 4 days ago