Perijigiñ arzuwy!

salam betjeler hem-de gytjalar! Bil$iñiz yaly arzuwsyz adam bolmayar. Menem size öz kicijik bolmadyk arzuwjyklarymy aytmak isledim. Men ilki bilen Brazilyada gecirilyän karnawallarda bolasym gelyär, yene-de Italiydaky papirro atly marojnydan iyesim gelyär birem gowy edip gitara calmany öwrenesim gelyär. Sizem howlukmanjyk arzuwlaryñyzy yazyberiñ

Dowamy »

1958 77
Köneler, 9 years ago


Perijik

salam betjeler hem-de gytjalar. Meñ aytjak bolyan zatlam belkem öñem aydylan bolmagy mümkün. Yöne name ucin köp adamlar da$ary yurtda okayan gyzlar barada erbet pikir edyäler. Meñ ucin bu yalñy$ pikir sebäbi adam nirede bolsada hemme zat özüne baglymyka diyyän. Göwün etse her kim öz yürejigindäkini yazyp biler

Dowamy »

2806 142
Köneler, 9 years ago


Degi$mejik

krokodil Gena bilen Cebura$ka woyenkomatda:
-Gena jan, biziñ hem sacymyzy syrarlama a a y?
- Bilemok Cebura$ka. Hanha hol baryan sycandan sorap göreli.
- Men sycan däl how! Men-kirpi

Dowamy »

1079 25
Köneler, 9 years ago


Soragjyk

salamwaleykum betjeler hem-de gytjalar. Mende bir sorag yüze cykdy! Näme ücin temalara $o bir agzalar yazyar aslynda icinde oturanlary göryäñ welin bir topar ya-da olar bärik yöne okamaga gelyämikä?

Dowamy »

1067 41
Köneler, 9 years ago


Kanun

Britaniýanyň Daşary işler ministrligi Adam hukuklary we demokratiýa boýunça täze hasabatyny ýaýratdy. 2010-njy ýyla degişli bu hasabatda Türkmenistan alada döredýän ýurtlaryň arasyna girizilipdir.Britaniýanyň Daşary syýasat edarasynyň hasabatynda Türkmenistandaky agyr meseleleriň arasynda gynamalar, tutha-tutluklar, türmelerdäki agyr şertler, adam...

Dowamy »

1697 114
Köneler, 9 years ago


Astronomiya

Aý bize örän uly, ýyldyzlar bolsa kiçi bolup görünýär. Aslynda ýyldyzlar örän uludyr, ýöne olar biçak uzakda bolandygy üçin bize kiçi ýaly görünýär. Diňe biziň galaktikamyzda 200 milliard töweregi ýyldyz bar. Olaryň ýer şarymyza iň golaýda bolany bizden 4 ý agtylyk ýyl uzaklygyndadyr. Ýagny, Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklykdan 100 million esse ha...

Dowamy »

1039 15
Köneler, 9 years ago


Ylala$yk

salam betjeler hem-de gytjalar! Adamlar hic bir zat durmu$da sebäpsiz bolmayar! Ine $u saydymyzda-da käbir erbet sögünip yazyan agzalarymyz bar yöne belki-de olaryñda ayratyn bir sebäbi bardyr. Geliñ günde söwü$ip gyrly$yp yörmän biraz dü$ün$ek bolalyn!

Dowamy »

1081 21
Köneler, 9 years ago


Perijik

jenap betjagazlar hem-de hanym gytjagazlar! Meñä sissiz yürejigim gysyp yene-de size dolanyp geldim. Men gelenime örrrrrrrrän $at!

Dowamy »

1756 82
Köneler, 9 years ago


Ho$la$yk haty

salamwaleykum Jenaplar hemde hanymlar $eylelikdede betjeler hemde gytjalar! Men ilki bilen kimin temasyny zayalan bolsam $olardan ötünc sorayan. Ikinjidenem aranyzda az wagtlyk bolanam bolsam barynyza gyzykly maglumatlar ucin kop kop sag bolun! Men barde $u gün iñ soñky günüm kimde kim islese narazylyklaryny aydasy gelse arkayyn aydyp bilersiniz m...

Dowamy »

1437 39
Köneler, 9 years ago


Rep dunyasi

salam betjagazlar hemde gytjagazlar! Men yaman erbet turkmen repini dinlemani gowy goryan. Sebabi men pikirimce repdaky sozler hakyky durmushdaky pursatlarmyka diyyan. Men sizden hayysht edyan kimde kim taze repi nireden we nadip almalydygyny bilyan bolsa aytmagynyzy hayysht edyan! Please yazmaga yaltanmayynda

Dowamy »

1999 90
Köneler, 9 years ago