Daýzalar habar beriş agentliginiň habarlary dogry çykdy.

Salowmalikim talyplar.com-daky doslar.
Arada oba baryp gaýdanymda obadaky daýzalaryň gybatlarynyň arasynda her alty aýdan hususy ulaglara berilýan mugt benzin talonlarynyň ýatyryljakdygy barada gürrüňler bar diyip eşitdim. Menem hemmeler ýaly "daýlalar nireden bilsinaý, gybat etmage zat tapmasalar o boljakmyş- bu boljakmyş diiýip ýalan gürr...

Dowamy »

1796 5
Köneler, 10 years ago


Türkmenistanda syýasy düşinje we dini garaýyş barada pikirlerim

Türkmenistan garaşsyzlygyna alanyna 21 ýyl bolýar. ilki bilen hemmäňizi garaşzyzlygymyzyň 21 yýllyk toyu bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Goý türkmen döwleti bagtyýar we berkarar bolsun.
geleli esasy temamyza. Komunizim, materializim Türkmenistanda döwlet ideologiýasy bolmakdan çykarylanyna 21 yýl bolýar. Eýýäm 21 ýyl bäri biz bir dünýewi döwle...

Dowamy »

1978 9
Köneler, 11 years ago


Köne nesil we täze nesiliň arasyndaky pikir düşinje

Türkmenlerde “ulusyny sylamadyk uglar”
diyip nakyl bar. “ýaşulylarymyzy sylamak, olara hormat goýmak gerek. olaryň
aýdan zatlaryny bir kemsiz ýerine ýetirmeli we ş.m” bu wagyzlardyr sargytlar
klasikleşen we gulaklarymyza gulakkalka bolan pentlerdir. dogrydan hem
ulylarymyzy sylamaly we olara hormat goýmaly. sebäbi olar...

Dowamy »

1463 3
Köneler, 11 years ago


Aşgabat şaherine ýaşaýyş üçin hasaba durmak

hemmelere mälim boluşy ýaly başga welaýat we
etraplardan aşgabat şäherinde ýaşaýyş üçin hasaba durmak (propiska) mümkin dal
diýen ýaly, şeýle kyn. kä bir ýagdaýlarda aşgabada propiska kabul etýärler. bu
ýagdaylara mysal: aşgabatda propiskaly birine öýlenmek ýada durmuşa çykmak,
döwlet tarapyndan aşgabat şäherine uzak möh...

Dowamy »

1623 4
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda erkeklerin saçyny zenanlar onaryarmy?

Salam Talyplar. Men dün gazyet okap otyrkam bir habar gözüme ildi. Her hepdanin 6. güni ü Türkiyede Zaman gazyedinin yany bilen gelyan CUMAERTESİ gazyedinde şu aşakdaky yazgy yazypdyrlar."Orta Asya'da erkeklerin saçlarını da bayanlar kesiyormuş. Bu yüzden Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerden gelen öğrenciler, ülkemizdeki duruma al...

Dowamy »

2228 13
Köneler, 15 years ago


Türkiyede okayan Tütkmen talyplary

Türkiyede okayan Türkmrn Talyplary...


http://img88.imageshack.us/img88/9325/resim365jy3.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/9177/resim388ac6.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/9488/resim406hy7.jpg

Dowamy »

2737 9
Köneler, 16 years ago


Salam

Salam Talyplar.Men talyplar.com-a taze agza boldum.Adym Azat. İstanbulda okayan.(Marmara)
Meni öz aranyza kabul edeniniz üçin köp köp sag bolun.

Dowamy »

2933 6
Köneler, 16 years ago