Sizin durmusynyzy uytgedip biljek iki zat.


ähli kynçylyklaryň çözüdini tapyp berjek, ýalňyşmagyňyzyň öňini aljak, sizi kämilleşdirjek we üstünlige bagt bilen bile alyp gitjek zatlary öwrenmek isleýäňizmy?
IKi zat sizi başarjaň eder:
1. özüňe erk etmek.
2. oňuşykly bolmak.
Iki zat siziň gymmatňyzy artdyrar:
1. ýüzlenmegi bilmek we düşnükli gürleme...

Dowamy »

1579 39
Köneler, 10 years ago