SOYGI

Salam agzalar men sizden maslahat soramak üçin $u temany açdym!!!
Meñ bir dostym öñüräk beýleki bir dostym bilen jedel edipdir! Bir gyzy yryp bilýän diýip, ýöne o gyz gaty gowy gyz däl! Öñem köp oglan bilen söýü$en gyz! Indem dostym ony hakykatdan söýüpdir! Menden maslahat soraýa $o gyza duýgularymy beýan etsemmikäm ýa-da gyz bilen doly aram...

Dowamy »

1688 55
Köneler, 10 years ago


EZEL

salam agzalar! Gowmysynyz? Aranyzda turk serialy EZEL'i göryän ýokmaý? Bar bolsa size soragym: haçan haýsy kanaldan başlaýa täze sezony? Gaýrat edip aýdaýyñ? Birinji sezony diskda gördüm yzyny göresim gelýä!
P. S. Wiý men täze agza!!! Arañyza hoshgeldim!;-)

Dowamy »

901 5
Köneler, 10 years ago