Dilya 87 doglan günùng bilen!

Dilya jorajan doglan günün gutly bolsun! $u durmu$da dine bagtly, $atlykly, begencli günleri görmegni arzuw edyan. Hic hachan Güler yüzun solmasyn! Ejene mahribanlarna wepaly bolup ya$a. Arzuwlaryn hasyl bolsun! Arzuw b.n öz joran oshga

Dowamy »

1427 32
Köneler, 10 years ago


Gyzlara degi$li

Salam gyzlar. Gelin tikin barada gurleselin. Her gezel dikine baslamazdan on men elim dal ase patmanzn eli diysen isin bahym bitya. Sizem bilyaninizi yazayyn.

Dowamy »

1926 33
Köneler, 10 years ago


Mening halayan hasiyetim

Hemme adamlaryng hasiyetleri bir mengze$ bolmayar. Olar biri birinden tapawutlanyar. Bir alym:"adamy halanynyzda tapawudy yok:gyz,oglan,dost, jora, uya, ata, ene, yaradyly$y yaly hem söyúng, olary gowy hasiyetli adama öwùrjek bolsangyz ol yenil dú$mez"diyip beleyär.

Dowamy »

1479 49
Köneler, 10 years ago


Berk bellang

Gam gussa- ömrùni iýer, Toba- gùnäni iýer, Ýalan söz- namysyny iýer,Sadaka- belany iýer, Açgözlúk imanyny iýer, Bahyllyk- aklyny iýer, GÖRIPLik - adamkärchiligini iýer, ICHGARaçylyk-abraýyny iýer, Nadanlyk- mertebæni iýer

Dowamy »

1115 20
Köneler, 10 years ago


Hakyky dost

Dostluk.......... beh bu sözún anyrsynda uly many ýatyr. Hakyky dostun kyn gùnùnde tanalýar. Men öz dostlaryma öran sarpa goýýan, sylaýan, söýýän . Sebäbi olar meniñ hakyky dostlarym.

Dowamy »

2193 112
Köneler, 10 years ago


Poseluy-posa-oshshy

Men ozúm b.n tany$dyrasym gelýa men o$$y adym. Adamyn lakamy boýunça baha berjek bolman gaýrat edip. Özúmem gyzjagaz bes edin indi ùstúmden dú$mæni

Dowamy »

2298 150
Köneler, 10 years ago


Adwakatlaryn ishi

Adwakatlañ biri ogluny öz ugrunda okadypdyr we ona öz i$ini dowam etmegi tab$yrypdyr. Ol kakasyny 10ýyllap bitirip bilmedik i$ini 1hepdede bitiripdir. Kakasynyn öñùne $ol i$i ta$lapdyrda men sizin edip bilmedik i$inizi gaty ansat etdip diýipdir. Ol bolsa aý samsyk men seni okatdym ,jaý aldyk umuman $u zatlaryn hemmesi $o i$iñ ústi b.n bitirildi in...

Dowamy »

1487 48
Köneler, 10 years ago


Gawunyn peydasy

Lukman hekimin ogly keselläpdir. Ol öz ogluny bejerip bilmändir. Oglunyñ näme keselini bilmek maksady b.n ony kesip görúpdir. Ýùreginiñ ýanynda 1súñk döräpdir we ýùreginiñ klapanlaryny gysypdyr. $ol sùnki alyp lukman pyçagyna sap ýasapdyr. Bir gùnem gawun iýip pyçagyny $ona dùrtùp ýatyp galypdyr. Turup gørse sapy eräpdir. Lukman $onda öz oglvnyn de...

Dowamy »

1139 10
Köneler, 10 years ago


Okap bolarmy

Bizde 1 mugallym 1 hepdän içinde Göroglyny okatdy ynanmarsynyz ýøne biz okadyk.elbetde kyn dù$di gijeler ýatmadyk. Yhlas b.n aglasan sokur gøzden ýa$ chykar diýleni elbetde yhlasymyza gøräde bahamyzy aldyk

Dowamy »

1231 12
Köneler, 10 years ago


Men aydayyn

Men ajygýan adamlar gijede naharam kyn tapmak ùstesinede tok ýok

Dowamy »

1529 60
Köneler, 10 years ago


Corek barada

Men ilki sözùmi chörekden ba$lasym gelýa. Chöregin mukaddesdigini her kim bilýa. Ýøne choregin gara ýeri hem bolýa. Shol gara ýerleri adama peýdaly diýip e$dipmidingiz

Dowamy »

1001 8
Köneler, 10 years ago