Agzalaryñ soraglaryna we haýyşlaryna jogaplar...

Hormatly Alemiñ agzalary, saýtyñ ustunde iş alyp barýan. Has takygy nesip bolsa täze görnüşde, uly özgerişler bilen açmak niýetim bar. Size nämeler garaşýar???
- hazirki alemdaki mumkincilikler
- şahsy hatda audio we wideo habarlar
- email hyzmaty
- has kamilleşen istoriya, wideo we aydymlar bolumi.
- has kamilleş...

Dowamy »

153 13
Täzelikler, 6 days ago


Alem.su - Täze özgerişler we düzedişler...

Salam Hormatly Talyplar saýtynyň agzalary, biziň alem.su - Milli Türkmen portalymyzda täze üýtgeşmeleriň girizilendigini size habar beresim gelýär. Saýtymyzda giň göwrümli tehniki düzediş we sazlaýyş isleri geçirildi, has takygy:
- Şahsy hatlardaky "Ähli ýazgylary poz" düwmesiniň işleýişi düzedildi.
- "Gara sanawdaky" näsazlyklar beje...

Dowamy »

149 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Disney we ýene-de Disney (Tekizney)

Salam hormatly agzalar we Khanture, bilşimiz ýaly sen Ýeriň tekizdigini subut ediji mowzuklary gaty kän ýazýarsyň we berekella! ilkinji sapar meniň halaýan delillerimden birini "Kakdyrma delili" (Men oňa şeýle diýýän, ýagny gizlin salgylanmalar ýada ş.m)

Dogrymy aýtsam "Disney" kompaniýasynyň ähli multfilmleridir filmlerinde gaty köp...

Dowamy »

175 11
Sorag-jogap, 2 weeks ago


MсCredoo

Men saýtyň bazasyny hiç kime satamok we ýalan töhmetiňi gitde başga birine at. Howwa saýt satyldy, ýöne saýty alan adam hosting we baza düşünmeýänligi üçin meniň özümde galmasyny we aýma aý host tölegini geçirjegini aýtdy, tak çto seniň delilsiz töhmetiň meni gyzyklandyranok.

Dowamy »

170 5
Täzelikler, 3 weeks ago


CHOOPRE.COM - Älem işläp dur

Salam hormatlylar (we hormatsyzlar) Tüweleme göz degmesin 2-3 gün girmedim wölin, eýýäm tutuş tur tarapdan gepimi edipsiňiz, ynamyňyza minnetdar, köpiňizi tanadym şul 3 günüň dowamynda (belläp geçeýin, ähli saýtlara syn berdim we bar zady okadym, men ýokdyr we agza däldir diýýän adminsüpükler bilen şahsylaşyp öz gepimi etdim)

Garaz g...

Dowamy »

304 13
Täzelikler, 3 weeks ago


GGZ - (1-nji bölüm) - Sowuk şemal

Eser: GGZ (Gadym Gadym Zamanlar-da...)

Meniň daşymy tümlük gurşap aldy we çuň girdaba gaçan ýaly boldum. Gözlerim hiç zat görenokdy. Men näçe wagt tümlükde gaýanymy bilemok. Birdenem men howada gaýmamy bes etdim, aýaklarym ýere degdi we men aýak üstün-de durdym. Eýläme beýläme seretdim, emma tümlük zerarly hiç zat görnenokdy... Birde...

Dowamy »

136 3
Edebiýat, 1 month ago


Öñem tohmet atypdyñ sen

Sen iñ saytyñ barada men şu wagta çenli gurlemedim dos we indem bolýan zqtlara meni gunäkarlejek bolma bolýamy.
Ýadyñda bolsa oñem tohmet atypdyñ. Indem shol kone gylyga başlapsyñ sen.

Il bilýär kimiñ kimligin. Şol sebapden gayrat etde zaýbal etme.

Arada işim düşüp sms ýazamda sen jogap bermediñ, jañ edemde a...

Dowamy »

203 1
Sorag-jogap, 1 month ago


Meni samsyk jedelleriñize sokmañ!!!

Zetpro2003 we Darksoft we duralgañ adminleri we sholara meñzeshler.
Men siziñ hijiñem saytyña giremok!!!
Men hic hacan biri bolup yazmayan. Aytjak zadymy goni yuzune aytyan.

Zetpro2003 - senem sakgyç yaly yawyshyp zaybal etdiñ Huday bar. Eger meñ ip im bar bolsa maña sms bilen ugrathany goreyin men!!! Nomerim sende bar...

Dowamy »

186 1
Sorag-jogap, 1 month ago


Meni samsyk jedelleriñize sokmañ!!!

Zetpro2003 we Darksoft we duralgañ adminleri we sholara meñzeshler.
Men siziñ hijiñem saytyña giremok!!!
Men hic hacan biri bolup yazmayan. Aytjak zadymy goni yuzune aytyan.

Zetpro2003 - senem sakgyç yaly yawyshyp zaybal etdiñ Huday bar. Eger meñ ip im bar bolsa maña sms bilen ugrathany goreyin men!!! Nomerim sende bar...

Dowamy »

207 6
Sorag-jogap, 1 month ago


Mende näme günä bar?!

Biz mydama ejemiziň ýyljajyk gujagynda bolýardyk, ejem bize gözümiz açylýança bukymyzdan çykmazlygy tekrar tekrar ündärdi we bizi ýalap söýerdi. Doganjyklarym bilen mydama ejemiziň goragynda, arkaýyn ýaşardyk, aladamyz ýokdy. Ejemiz bolsa mydama gitse-de uzak eglenmezdi, biz ukydan oýanyp mýawladygymyz ýanymyzda bolardy, ýöne bu gün men oýananymda...

Dowamy »

187 7
Sorag-jogap, 1 month ago


Çagañ Zaýasy ekeniñaý...

#Şonaýdaýynnidim)))

Dowamy »

283 8
Sorag-jogap, 1 month ago


ALEM.SU SAÝDY SATYLÝAR

Salam Hormatly agzalar. Saýtymy satýan eger aljak islegli bar bolsa habarlaşyň.

Saýt bilen birlikde:
- Saýtyň domeni Alem.su
- Saýtyň bazasy
- Saýtyň skript litzensiýasy (ýagny saýtyň täze funksiýalary dörände MUGT ýükläp bilýäňiz)
- Eger saýty öz serweriňize geçirmeli bolsa geçirip we sazlap berýän ýa-da...

Dowamy »

164 0
Sorag-jogap, 1 month ago


Ýer - "Take is" (Degişme aýdym)

Salam hormatly agzalar, menem Türkmen dilinde aýdym aýtdym)) esasan aýdym ýöne prikol maksatda düzüldi)) Studiýa gidip aýtmana çekindim)) sebäbi sözleri tep-tekiz :-D diňläň we "Ýeriň tekizligine ynanyň" (gygyryp gülýän smaýlik)

Aýdymy şu salgydan(link-den) ýükläp bilersiňiz: http://alem.su/modules/?path=files§ion=show&id=26

Dowamy »

184 3
Täzelikler, 1 month ago


Meniň ýoklugymdan peýdalanyp meniň gepimi etmäň !!!

Salam Hormatly agzalar, men öz saýtym we proektlerim bilen başagaýlygym sebäpli, beýleki saýtlara köp girmäne we ýazylýan zatlary yzarlamana wagtym ýok. Şol sebäpden hem, eger men barada gepiňiz ýada närazy ýeriňiz bar bolsa (entägä närazy adam ýok) onda sizden ullakan haýyşym, www.alem.su saýtyna giriň we problemaňyzy we men baradaky gepiňizi şol...

Dowamy »

292 19
Täzelikler, 2 months ago


Alem.su - Täze ýylyňyz gutly mübärek bolsun!!!

Salam hormatly Talyplar.com saýtynyň agzalary, biz "Alem.su" portalymyzyň adyndan hemmäňizi ýetip gelýän 2021-nji Täze ýyl baýramyňyz bilen gutlaýaryn. Hemmäňize geljek ýylda üstünlik, jan saglyk, maşgala ojagyňyzda agzybirlik arzuw edýän. Goý täze ýyl täze üstünliklere we täzeden täze beýikliklere ýetirsin.

Şol bir wagtyň özünde si...

Dowamy »

155 3
Täzelikler, 2 months ago


Biraz güýmeneliň - Sorag-jogap

Salam Hormatly agzalar, agşamyňyz haýyrly bolsun. Menem ine ukym tutman, köne (gaty köne) okuwçy wagtymdan galan depderdir - golýazmalarymy dörjeläp otyrkam, 4-nji synpda ýazan "Eger-de men prezident bolan bolsam" diýen temada ýazan düzmämi tapdym. Düzmäni okap özümiň gülkim tutdy)) ýöne haýranam galdym (Çagalyk fantaziýama) elbetde häzir şol temad...

Dowamy »

230 3
Sorag-jogap, 2 months ago


E-poçta hyzmaty @alem.su

Salam hormatly agzalar, bilýän bolsaňyz, köp e-poçta serwisleri soňky döwürlerde gaty agyr işleýär we köpüsinde reklama we beýleki zatlar bar, köpüsinde bolsa faýllar zatlar iwermek kyn ýa-da gidýän hatlar spama düşýär.

Şol sebäpden e-poçta açmak isleýänlere MUGT e-poçta açyp berip biljek, poçtaňyzy islendik interfeýsde sazlap ýada g...

Dowamy »

222 10
Täzelikler, 2 months ago