Milli lybasymyz - SILKME TELPEGI


Türkmeniň silkme telpegi toýlarymyzyň ýaraşygy Ak telpek ýaşuly neslimiziň buýsançly başyna gelşik berse, ýaş ýigitleriň görk-görmegini artdyrýar. Adam eli bilen eýlenip, ýumşadylyp, arassalanyp, ýüzi gyrlyp biçime taýýarlanan derleri eliňe alsaň, onuň ýumşaklygy, ýakymlylygy, berkligi mese mälim duýulýar. Eýlenen derleriniň ýumşak düşek hö...

Dowamy »

884 0
Köneler, 2 years ago


TÜRKMENIŇ MILLI GYMMATLYKLARY

Gymmatlyk – bu halkyň taraşlap-taraşlap, sungata öwüren zehini. Öz elleri bilen döreden üçursyz zähmetiniň netijesi. Gymmatlyk – bir halkyň özge halkyňka meňzemeýän ukyp-başarnygy, aýratynlygy. Biziň Türkmenistan atly watanymyz bolsa asyrlar içinde sünnälenip-sünnälenip gaýtalanmajak kämillige öwrülen gymmatlyklaryň mekany.
Halkyň ruhy haz...

Dowamy »

590 0
Köneler, 2 years ago


Dutar

Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar. Dutaryň kädisine erik agajyndan ýasalan 45—50 sm uzynlykdaky sap oturdylýar we onda dürli ses berýän 13 sany perde hem-de kirişle...

Dowamy »

689 0
Köneler, 2 years ago


Küşdepdi ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasyñ sanawyna goşuldyTürkmen milli küştdepdi aýdym we tans sungatynyñ ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasynyñ reprezentatiw sanawyna girmegi ýurdumyzda medeni ulgamda alnyp barylan giñ möçberli işleriñ nobatdaky oñyn netijesidir. Bu çözgüt Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara komitetiniñ Koreýa Respublikasynyñ Çeju şäherinde geçirilen 12-nj...

Dowamy »

736 0
Köneler, 2 years ago