Logiki soraglar

1.Düýn dälde ondan öñki gün Meret 17 ýaşyndady.Indiki ýyl bolsa ol 20 ýaşaýa.Nädip?Näme üçin?

2. Ilki-ilkiler bu söz 11 harp bilen ýazylyar.Ýöne gysgaldyp 9 harp bilen ýazylýar.Öñler 5 harp bilen ýazylypdyr.Geljekde bolsa 8 harp bilen ýazylaymaly.Näme hakda gürrüñ gidýär?

3.1971-nji yylda bir Professor matematik aydypd...

Dowamy »

4001 7
Sorag-jogap, 1 year ago


Talyplar.com Web App for Android

Ykjam Talyplar webapp.Saýta çalt girip bolýar,saýtdaky bar maglumat prilozheniýa ýüklenýär we bir gezek ýüklenen zat ikinji gezek ýüklenmeýär.Tygşytly,ykjam,çalt.
____^^^____
Talyplar.apk
---
agramy: 427,68 kb
-----
android: 2.0+
______
Ýüklemek üçin:
___________
http://sma...

Dowamy »

876 3
Tehnologiýa, 1 year ago


Line üçin mugt,bet stikerler

Salam Hormatly agzalar! Gowmy ýagdaýlaryñyz? Bu gün mende gowy habar bar!

Men öñki mowzuklarymda Android oýunlary nädip döwmelidigini we LINE-a üýtgeşik mugt (türkmen)temanyñ goýluşyny öwredipdim.Bu gezekki mowzuk bolsa LINE stikerlerine bagyshlandy.Men birnäçe pully stikerleri aldym we saýdyma ýükledim.Siz Meniñ saýdymdan stikerleri...

Dowamy »

1014 0
Köneler, 2 years ago


LINE Ücin üýtgeşik , mugt tema

Salam Hormatly agzalar! Line üçin tema ýasadym baha beriñ goýmany öwreniñ, basym başga temalar hem ýasalar! Temany Line-a goýmak 4-tapgyrdan ybarat:Temalary awtomatiki usulda goýýan programma ýok,şonuñ üçin hemme zady özüñ etmeli bolýar! Line üçin tema aljak bolýanlar şu aşakdakylary gowja okañ we ýerine ýetiriñ!

 1.Ilki bilen biziñ...

Dowamy »

2369 0
Köneler, 2 years ago


Android oýunlary nädip döwmeli?

Android oýunlary nädip döwmeli? Ilki bilen bu sözüñ manysyna düşüneliñ.Oýny döwmek- bu oýunda ýöreýän puly(meselem: teññeleri, kristallary, rubllary, we ş.m töleg serişdesi bolup hyzmat edýän zatlary) mugt almak, köpeltmek, dynmaýan etmek ýa-da ýapyk levelleri, turlary açmak, janyñy dynmaýançy etmek we ş.m. Oýunlary döwmek kyn däl diñe birazajyk dü...

Dowamy »

706 0
Köneler, 2 years ago