Geli birazajyk pikirleneýliň.

•Amerikanyň goşunynda iň uly şapka geýýän kim?
•Dünýäde ilkinji pagta nirä ekildi?
•Remezanda iýilse-de orazany bozmaýan zat näme?
•Çäýnek käsä näme diýipdir?
•İňlisler çaýyny sagdan çepe, fransuzlar bolsa çepden saga garyşdyrýarlar, näme üçin?
•Elipbiýiň birinji üç harpy näme?
•Pižama geýen eşege näme diýi...

Dowamy »

696 12
Köneler, 3 years ago