Soygi...

Men seni soyyarin jan bilen tenden
Sen meni soymage gorkyarsyn kimden?

Dowamy »

734 9
Edebiýat, 1 year ago


Haysy yigdi soymeli?

Diyarler soyginin yokdur serhedi,
Nace soysen sonca soyup yormeli,
Gyz yurekden soyse soyerle welin
Yigdin soyyanini nirden bilmeli?


Baymy, garypmy, semizmi, hormy,
Ya bir karde oturan zalym suythormy,
Mena hic dusunup bilemok dostlar,
Aydyn mana, haysy yigdi soymeli?

<...

Dowamy »

732 8
Edebiýat, 1 year ago


Söÿgi hakda kiçi gošgular!!!...

Gözleriñ garadyr özüñ owadan,
Nähili Enedir seni ÿaradan.
Güler ÿüziñ bilen meni ereden,
Seniñ bilen bir görišip bolmazmy?Baÿ gapysyn aç diÿseler açmagyn,
Laÿ suwundan iç diÿseler içmegin.
Ÿüregiñde goÿsalarda hanjar pyçagy,
Öz ÿaryñdan geç diÿseler geçmegin.

...

Dowamy »

972 0
Edebiýat, 3 years ago


SMS...

Eger-de šu sms-i öçirseñ meni halaÿanlygyñ,
Eger-de öçirip bilmeseñ, meni isleÿänligiñ,
Jogap ÿazsañ, meni söÿÿänligiñ,
Jogap ÿazmasañ mensiz ÿašap bilmeÿänligiñ,

Hany onsoñ näme etjek?

Dowamy »

1148 2
Köneler, 3 years ago


природа...

Тихий, мирный час,
И мы все, ждем закат,
Листья шелестят,
А водички блистять.


На душе тепло,
Солнечный закат,
Кругом светло,
А вам всё не понят.

Dowamy »

936 7
Köneler, 4 years ago


KöMeK eDäÝiŇ.......

Мы не встречаемся,
мы не пара,
и расстанемся мы скоро.


Şu goşgynyň yzyny düzüşäýiň haýyş. Ýa bolmasada özüňiz bir goşgy ýazyň. :-D

;-)

Dowamy »

1013 10
Köneler, 4 years ago


Bilmedimdä.....

Eý araňyzda asmandaky bulutlara seretýän barmy. Bulutlara seredýän bar bolsa siz şolarda şekil görüp bilýäňizmi. Ony görmek üçin fantaziýaňyz güýşli bolmaly.

Dowamy »

814 5
Köneler, 4 years ago


Geliň güleliň....

Bir gün ependi bazara towuk satyn almaga gidýä. Köp gözleýä ýöne tapmaýa. Onsoň bir daýza gyrada ýumurtga satýan eken. Ependi daýzanyň ýanyna baryp, towuk nirede satylýa diýip soraýa. Daýzada orus eken. Olam gowarite po ruski diýýä. Ependi näme diýjegini bilmändir. Soň eline bir ýumurtga alyp, ýego mama ýest diýip soraýa.

Gülkünç bol...

Dowamy »

1262 6
Köneler, 4 years ago