iki gun galanda turkmenler kir gun diyip ony ahlije parzlary bilen yerine yetiryarler tmoylerini isleyan yerlerini metjitleri we ozleri arasta we tamiz edip bu guni berjay edyarlar bir gun galanda turkmenler kokun gun diyip bu gun turkmenin gadym imishini (capady) bishirip ony obadashlaryna paylayarlar muny tmler olenlerinin hayyryna sadaga diyip beryarler gurban bayramy gun bu gun tmler ilk gurban bayramyn namazyny okayalar ahlije tmler muna gidip namaz okap allany beren omurine shukur edyarler mundan sonra gelip gurbanlygy calyarlar gurbanlyk (goyun,sygyr yada duye)elbet sygyr we duyeni yede adam bile calmali bu adamlara ula giren diyilyar calmak,olar ilk bir cukur gazyarlar onunicine duz ,koz we bugdayy garyp guyyarlar mundan son maly bokurdakdan calip on ganyny ol gazylan cukura dokyarler tmler onun ganyna barmak batyryp ony alyna degiryar wegeljek yyla huday yetirsin"diyyarler gurbanlyk turkmensehrada 3gun gurban bayram tmlere bir uly bayram tmler bu bayrama ahlije zat teyyarly goryarler indi tmde bu hudayyn beyik bayramy nahilli sizem aydynyz

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir