Radio oýun diňlemage wagtyňyz bar bolsa, gowy görüp gyzygyp diňleýän bolsaňyz Ýusup Berdiýewiň "Soňky tüýkülik sakal ezmez" atly radio oýnuny diňlemegi maslahat berýän. Radio oýunda halypa artistlerimiz Durdy Sapar, Liza Garaýewa, Juma Ýazmyradow we beýlekiler oýnaýar. Gaty gyzykly we şeýle ussatlyk bilen ýerine ýetirlen oýun eken. Youtube-de "Mukam" diýlen kanal käbir köne radio oýunlary paýlaşýan eken. Ine şu salgyda şol radio oýun bardyr:

https://youtu.be/5Jb9riziAEo

Edebiýat, mirasymyz tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir