Salam talyplar

Telegramyň bütündünýäde bloklap bolmaýan häzirki wagtda bu messenjer indi Türkmenistanda hem arkaýyn işleýär.
Munuň üçin

1. Indirmeli (Google Play, AppStore)
2. Ýokarsynda «Соединение...» diýip duran ýazgynyň göni üstüne basmaly (Iphone telefonlarda biraz garaşmaly, soňra Use Proxy çykandan soň basmaly)
3. "Использовать прокси" we "Добавить прокси" düwmelere basmaly.*
a) SOCKS5 proksini girizmeli ýa-da
b) MTProto proksini girizmeli
P.S. Telegram üçin proksileri gözlemek üçin Google-den "telegram proxy" diýip gözletseňiz şu aşakdaky ýaly uzyn linkler çykar. Linkler Telegram indirilenden soňra bir gezek açylandan soňra işläp başlar.

Suratdaky öýjükleri elde şeýle tertipde girizilip bilersiňiz

Сервер:
iran-1.proxy.digitalresistance.dog

Порт:
443

Ключ:
ddd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Soňra registrasiýa edilenden soňra, Telegram diňe bir messenger däl, ol edil Twittere çalymdaş funksiýalary hem bar, ýagny dürli kanallar bar. Häzirki wagtda blokda durandygy üçin ilki bilen proksileri iberýän kanallary yzarlamaly bolýar. Şu hytaý kanaly günde birnäçe proksileri iberýär: gözlegden "SOCKS5list" diýip gözletmeli ýa-da şu linkden girip yzarla: t.me/MTProxyt

#Разблокировка #Телеграм #Туркменистан #Unblock #Telegram #Turkmenistan

Tehnologiýa, Telegram tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir