Gudrata öwürüp eden işini,
Her eseriň, täsin dünýäsi bilen.
Göýä jan beripdir mele toprakdan..
Sungat diýen jady:ň hemlesi bilen.

Heýkeller bir syry gizleýän ýaly,
Imrindigiň saýy açylýar sergi,
Ussadyň erkine haýran galmaly,
Çünki her düwünde ekipdir söýgi!

Belki bu sungatda, ukybym ýokdyr,
Tejribäm hem, ýokdyr okara entek,
Ýöne şu artykmaç sungatçyllara,
Seň bilen sungaty öwretmek gerek!

Edebiýat, Berdi T tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir