Ýok men üýtgemerin,
Aslynda hiçzadam bolmaz biraz üýtgesem


Etsin daşymdakylar ýalançy gülküsin
Goý ýüzüme ýylgyransoň arkamdan gürlesin
Bulaňa köpsi şonýaly
Bular düşünenok nädip bularsyz oňýanym
Bular doňmasa gürlemäge gepem tapanok
Iki sözi baglamaga sepem tapanok
Bulaň bary bela, ýöne bulaň sapy ýok
Bary kelläme girjek, ýöne gapysyny tapanok,
Seret ýakynyrak bu suratlarda görýäniňizem hakykydäl
bular diňe surat alynanda ýylgyrýa, ýalançy gülküler, Ýaşyl hem gülgüne
Bulaň daşlary ak içleri kirlenen,
Bulaň başlary dag beýnisi ýellenen,
Köpsi aýda gazanýanyn sowýa hepde_de
Onam eşige, bulaňky diňe geplemek
Meşhurlygyňy bir ýere sok ikä eplede...

Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir