Biri maşyn diýdi.
Biri pul diýdi.
Biri owadanlyk diýdi.
Emma hiç gyz meni kakam ýaly söý, men başga zat islamok diýmedi.

Edebiýat, #Allamyradow tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir