“Ýaşaýyşdan bizar boldym” diýýän adamlar az däl meň özümem käwagt aýdýan ýöne gat ýalňyşýas ýaşaýyş bu bize berilen sowgat biziň köpimiz bolsa onun gadryny bilemizok. Ine gezip ýörüňiz öňüňizde uly planlar, näçe etsem-goýsamlar bar birden agyr kesellediňiz hemem ýaşamaga biraz ömrüňiz galdy. Şonda näme üçindir adamlar özüni ýaşamaga däl-de ölmäge taýynlap başlaýalar ýaşaýyş hakda däl-de ölüm hakda pikir edýäler! Belki şondan onuň organizmy gowşap, sussy pes bolýa we organlar passiw işleýändir?! “Ölümden başga hemme zada çäre bar” diýýäler belki hakykatdyr, ýöne menä oňa-da bir çäre barmyka diýýän iň bolmanda birazajyk hem bolsa yza süýşirmäge! Ynam gerek! Ynam, isleg hemem goreşmeli, “ikibaşdan boljak zat bolar” diýip otyrmaly däl yhlas etmeli, dileg etmeli. Seň maňlaýyňa ölüm ýazylgy hem bolsa sen dilegler bilen belki Alla ýalbaryp bilersiňä, belki ol saňa ýene-de biraz ömür sowgat berer belki has köpürak berer! Ýazgydymyzy ol ýazýan bolsa ol ony üýtgedibem bilera prosto biz biraz oňa özümiziň ýaşasymyz gelýändigini duýdyrmaly! Ýene-de sagalmak üçin eliňden gelenini etmeli “men ölern” diýip pikir etmeli däl-de “men ýaşarn” diýmeli hemem ýaşajagyňa ynanmaly! Bir çäresi bar bolsa hemmesini edip çykmaly ertirki gün “wah” diýmeziň ýaly!

Çeşme: Harmandali

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir