Nyýazow Suw toplymyna ýüzmäge ýazylsam nahili hezilmikä?Ýüzübä bilemok öwrenerisdä!Maslahat berip biljegiňiz barmy ?

Täzelikler, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir