Küşt örän çylyrymly strategiýa oýuny bolup, aýratyn düzgün boýunça 64 öýli tagtada 32 sany ak we gara mally oýnalýan oýun..Dünýäde küşt ýaryşlary geçirilýär we sportuň bir görnüşü hasaplanýar. Küşt oýununa könelerimiz beyiniň gimnastikasy hem diýipdirler. Küşt oýununda Türkmen türgenleri uly abraýa eýedir. Türkmenistanda abraýly uly küşt ussatlary bardyr. Mesgen Amanow, Maksat Atabayew, Meýlis Annaberdiýew, Orazly Annageldiýew, Hanjar Ödäýew ýaly örän ussat küştçüleri mysal bermek bolar. Küşt küşt tagtasy diýilen 8x8 bolan dörtburç tagta(we şuñameñzeş)nyň üstünde oýnalýar.Jemi 64 sany dörtburçlugyň 32 sany gara,32 sany hem ak reñkli bolýar. Küştçüleriň biri ak beýlekisem gara daşy alýar we bir gezekde diňe bir göçüm edip bilýär.

Çeşme:https://tk.m.wikipedia.org

P.S:Çagalykdan saylan spotym,ilki saýlan ekenim

Sport, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir