'talyplar.com 2007'den bäri diri' diýen ýazgyny iň düýpde her okanymda pikirlendiryar. "Näme bolsa-da eydip-beýdip saýty elden aldyrman saklap ýörüs" manyda umytsyz bir ýazylan slogana meňzeýär. Hem talyplar.com ýaly bir saýty doredijiniň kimdigini bilip bolmazmyka?! Bu ýerde administrasiýa tarapynda ýazylan mowzuga gabat gelip görmedim. Onuň ýazan bloglaryny okap bolmazmy, ýa-da häzir haýsy bähbitli iş bn meşgullanýar, näme tazelikleri durmuşa geçirýä?! Bilip habar berjek ýokmy?

Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir