Hakykat - ajydyr, yöne halas bolmaga eltyar.

Hakykaty durli sebaplerden gizleyarler: ya dünyä bähbidi sebäpli ya abray üchin ya gorkudan. Yöne hakykat yitenok bir gün her kime ayan bolyar.

Biri sana köp yagshylyk edenson ona hakykaty aydanda halanmajagyny bilende de aytmak uly synagdyr.

Allah hakykaty ayt diyyär menin rahmetimi aljak bolsan. Beyleki tarapda bolsa sana yagshylyk eden adam bozuklyga, yalana chagyryar.

Allah seni yaradan we Allahdan bashga seni halas etjek yok.

Allah hemmämize kämil iman bersin, dostlar.

Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir