DEŇIZDE GÜN ÝAŞANDA

Balyjaklar haçanda,
Gün deňize gaçanda,
Şagalaňy, şowhuny
Ýaýnaýarlar köp edip.
Sebäp, Güni
Balyklar
Oýnaýarlar top edip.


☆          ☆           ☆


SYÝAHATÇY BALYKLAR


Gezip çykýas derýany,
Ýüzüp çykýas kölleri.
Syýahatçy balyk biz,
Gördük eýýäm kän ýeri.

Suw içinde ýüzmäge
Gaty çakgan, ökde biz.
Soraberiň, aýdarys
Deňiz, derýa hakda biz.

Geň-enaýy gürrüňler
Näçe diýseň kän bizde.
Ýöne hiç zat aýtmarys,
Çeňňek bolsa eliňizde.


Kasym Nurbadow
Aşgabat - 1982

Edebiýat, AHALLY tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir