Birnace yil ön hassahanada ishleyarkam, agyr hassa bolan bir gyz getirdiler. Tak yashama shansy 5 yashyndaky jigisinden alynjak gyssagly gan calshygydy. Kicijek oglan shol bir hassalyktan adatdan dashary yagdayda gutulypdy we ganynda shol hassalygyn mikroplaryny yok edyan bagyşyklyk dorapdi. Doktor yagdayi baş yasyndaky oglana anlatdy ve gyz doganyna gan berip-bermejegini sorady. Kici cagajyk az salymlyk dymanson, ulydan bir dem aldy we \"Eger gutuljak bolsa, bererin ganymy\" diydi. Gan calshygy dowam edyarka, gyz doganynyn gözlerinin içine seredyar we gülümsireyardi. Gyzyn yanaklaryna tazeden renk gelmage başlapdy, emma kici cagajygyn yüzi barha solyardy.. Gülümjiremesi-de yitdi. Titreyan sesi bn doktora sorady: \"Derrew ölerinmi?\" Kici cagajyk doktora yalnyş dushunipdi, gyz doganyna bedenindaki bütin gany berip, öljegini oylapdy.

Köneler, agash55 tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir