Günlük

salam millet
bu yere taze bir zat goşmagy yuregime düwdüm.
gownunuzden turar diyip umyt etyan
bir Aşyk yigidin soygulisine hatyny (hat hem dal her gün yazyan günlük diysenem boljak)bari gecirmekci
bir okaşdyryp gorersiniz aşyklar şeyle bolmaly diydim men a bir okamda.yetişdigimden her gün yazmaga synanşarn.

Dowamy »

1981 52
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 11 years ago

Taze ağzanın arzy

men taze agza velin gaty memnun dal.Yaman buyr bulashık.Nirede name bar yok belli dal.Surat eklemek üçin herkimin 1 sagady bardır öydemmok.
Mnin velin 1 sağadım gitti şondada edip bilmedim.

Dowamy »

1286 27
Köneler, nurmuh tarapyndan 11 years ago

Çaga problemasy

Kimdir birleri çagalaryny taşlaýa, kimdir birileriň bolsa çagasy bolanok :(
Meň bir tanş joramyňam eýýäm toý edenine 2 ýyl boldy çagasy bolanok. Gyz wagty biraz ženskiý ugurdan problemalary bardy ýöne dogtora barlansalar adamsynyňam özüniňem hemme zady ýerinde. Başda olar çagasyzam bagytly ýalydylar, ýöne bir öýüň iň uly gelini gaýynlaram ý...

Dowamy »

6232 25
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Duralga.com - durmak ýok


hoowwwa ine size täze güýmenje. köpden bäri etjek etjek bolup yördim ahyrsoňy elim boşaşaýdy.
www.duralga.com täze surat galereýa. ine sahypalarymyzyň arasyna ýene bir sahypa. garşylalyň.


goşmaça: kim näme teklip, ýalňyşlyk, bildiriş, duýduryş, taňryýalkasyn bolsa şu ýerde çekinmänjik ýazybermeli.

Dowamy »

3186 7
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Bayramynyz gutly bolsun

Eger tr-de bolsanyz habarynyz bardyr, barde bayram, yany biri sms iberipdir kimdigini bilemmok, "bayramyn kutlı olsun" diyip, sizinkinam gutlayayyn diydim.

şu çagalan bayramy üçin google türkiye öz saydynda logo-da yasapdyr, arada "google bize logo yasasana" diyip sayt açylypdy,, şonun netijelerinden biri şolam

Dowamy »

1188 4
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

ýene sabah gazedinden habar

ýaňy sabah gazedinde bir habar okadym. Nejmi Yşyk atly bir türk bilen Aýgah atly ogly öldürilipdir. Öldürilen hojalykda Myrat atly bir türkmen (türkmenistandan) hyzmatçy bolup işleýän ekeni. Myradyň günälidigi anyk däl ýöne sülçi şonuň üstünde durýarmyş.

Habar (türkçe)

İstanbul Çatalca'ya bağlı İnceğiz köyünde 7 gün ön...

Dowamy »

2309 7
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanda iş gurmak

salam hormatly agzalar.bu gezek hem men siden bir maslahat ve bilgi almak ücin yüzlenyan.menin türk dostum bar ine ol hem türkmenistanda iş gurmak isleyar sizin ücin name iş gursa govy bolar sorag-türkmenistanda mysal ücin şol adam iternet kafe acyp bilermi nahili yagdaylar bar name etmeli umuman şol internet kafe acmak isleyar şol acyo bilermi ve...

Dowamy »

6369 55
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

Malayziya

menin malayziya gidesim gelya. mana malayziya barada gurrun berayinde hormatly talyplar com.

Dowamy »

1122 1
Köneler, olya tarapyndan 11 years ago

name ucin

name ucin dasary yurtly gardaslarymyz dine matematikany owrenmegi maslahat beryarler? sizin maslahatrynyz!

Dowamy »

1267 14
Köneler, olya tarapyndan 11 years ago

Govy goryan seriallarynyz.

bu movzugy govy goryan seriallarymyz barada pikir alyshmak uchin achdym;

haysy janrdaky serialy halayanyz? govy goryan akter-aktrisalarynyz?

eger bilyan govy seriallarynyz bolsa paylashyn;

Dowamy »

2830 49
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

Yashayan yurtlannyzda nalog tolemek


Nalog sozunin turkmenchesini tapmadym;

Biza fr-da 2007-nji yil uchin tolemeli nalog baradaky hatlary alyp bashladyk;

bashgada nalog toleyan barmy aranyzda?

ve bar bolsa yilda nacherak nalog toleyaniz?

Dowamy »

1386 10
Köneler, cendrillon tarapyndan 11 years ago

çagalaryn öylenmek hakyndaky pikirleri

- KİMİNLE EVLENECEGİNİZE NASIL KARAR VERİRSİNİZı
"Buna biz karar veremeyiz, Tanrı bunları önceden ayarlamıştır. Biz de
kime takılacaksak, bir gün yolda yürürken karşımıza çıkar." Zeynep, 10
yaşında.

- EVLENMEK İÇİN EN UYGUN YAŞ KAÇ OLMALIı
"Yaşla ilgisi yok, evlenmek için aptal olmak yeter" Ali, 6 yaş...

Dowamy »

1383 9
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

çykalga tapmak

Mekdebi tamamlap, hassahanada işe başladym(EHM-ň operatory), işden sonra içim gysýanlygy sebäpli işim gyz bilen tanyşmak boldy. şeydibem birbada iki gyz bilen gürleşmäge başladym. Gyzlaryň birini duşuşyga çagyrdym. Emma olaryň ikisi hem gelipdir. ýüzümi üýtgetmän ýanlaryna barmagy başardym. Gaty stresli ýagdaý. Olar maňa ikimizden birimizi saýla d...

Dowamy »

1619 22
Köneler, Wepa tarapyndan 11 years ago

Maslahat

slm.hormatly talyplar com.menin sizden sorajagym bar ve sizden maslahat alasym gelyar.menin bir dostum türkiyede ynha ol hem gacak yagni vizasy bitmiş.menin soragym şol adam deport bolmadan türkmenistana gidip bilermi.yagni onun diymek isledigi turkiyede 3 ay işlap 1 ay türkmenistanda dync alyp geljek diyyar.bir adam ona diymiş 1500 dollara türkiye...

Dowamy »

1266 4
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

bir aylanaýyn diydim..

menem naçe aylap giremokdim welin bir girip görayin diydim.bir zatlar yazayn diyip otyrşyma ine şu aklyma geldi.bir oglan bn gyz ölermen aşykmyşlar.Oglanyn wagty gelip gullyga gidende gyz adaty bolşy yali başga oglana söyyar.(men düşünemogay kabir gyzlaryn şöyle etyan yagdaylaryna meselem men yaşayan yerimde bir gyzyn halaşyani gullyga gidenden bir...

Dowamy »

1225 11
Köneler, maska tarapyndan 11 years ago

Biziñ Günämiz

Gadyrly Talyplar! Gurbannazar Ezizowyň şu goşgysyny siziň bilen paýlaşmagy makul bildim.Belkide göwnüňizden turar.

Durmuşda köpleriñ göwnüne degdim,
Köpler bolsa, meñ göwnüme degdiler.
İl içinde çekdim ýekelik derdin,
Ỳekelik derdini çekenler biler.

Köp zatlary görman duşundan ötdüm,
Köpüsin...

Dowamy »

1581 13
Köneler, Dj_Gokleng tarapyndan 11 years ago

Ovadan gelin fatasy!

ovadan gelin fatasy!

Dowamy »

18228 149
Köneler, kakabay tarapyndan 11 years ago

Adaty bolmayan işler

köplenç adamlar şol bir etyan işlerini gaytalap duryalar, siz adaty bolmayan zatlary etmage synanşyanyzmy ya geregem dalmi, adaty işlerini bn meşgul bolup yörsen adam robotlaşyp gityan yaly görünyar, özüma adamlaryn hasiyetlerdaki in halayanym oylap tapyjylyk hasiyedi, yöne şol bir zatlar bn güymenip yörsen şol hasiyedin köreljek yaly, kawagt mesel...

Dowamy »

1556 5
Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago

Ilat sany...

yany href="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" title="http://www.turkmenpress.com/habar-1151.tmps" target="_blank">turkmenpressde
okadym. siz bn paylaşmak isleyan.

Aşgabadyn ilaty 900 mün adama yetdi diyip; bir çaga önki prezident sowgat hem berip yördi.
emma şol yokardaky türmenpress habarynda (ol hem TDH'dan ala...

Dowamy »

2718 10
Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago

Turkmen manadynyn denominasiyasy

tkm barada taze habar. pulun denominasiya barada.karary okap gorjek diysen-->
hawa, bugunler asgabatda we tkm-nyn beyleki yerlerinin banklaryna yagny exchange punktlarynda namanin nobaty diyjek bolsanyn ana shol yokardaky karar sebaplidigini bilayin. hawa halkymyz bir zatdan galyp baryan yali bank'a ylgayar. elindaki walyutasyny bolduryar. h...

Dowamy »

2197 12
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago