2007\'de youtube\'de iň köp gorlen 3 video (top 3)

youtube site`i 2007-nji yilda in kop gorlen 3 video\'syny yglan etdi.
1nji yeri 21 milliondan kop goren adam sany bilen
Battle at kruger \"Kruger\'daki sowesh\" atly video aldy(8 minut).. afrikada safari gatnashyp yoren turistlerin alan videosy..
2nji yere 14 million adamyn goren leave britney alone! \"britney\'a azar berman\"...

Dowamy »

1231 1
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Ministrlerimizi tanalyň!

1.Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministri – Hojagurbanow Resulberdi Amangeldiýewiç

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygy – Abilow Geldimyrat Ýazmuhammedowiç

3.Türkmenistanyň bilim ministri – Annaamanow Muhammetgeldi Bähbidowiç

4.Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,...

Dowamy »

10898 20
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

Türkmenistan Eýrana gaz goýbermegini bes etdi

Türkmenistan düyn Eyrana gaz goybermegini bes etdi (kabir yerde %50 azaltdy) diyilyar. Türkmenler Eyranlylara kabir tehniki problemalar sebapli kesmeli bolduk diyipdirler welin emma Eyranyn mediasynda 2008-de Türkmenistanyn gaz bahasyny yokarlandyrmak (2 esse)isleyandigi aydylyar. Eyran daşardan alyan gazynyn %5-ini türkmenistandan alyar.

Dowamy »

1621 23
Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago

01.01.2008. ilk günim

howwa, bu gin 01.01.2008. ilk güni .men hemsahypamy açayinda gowy arzuwlar b/n yazgymy yazayin diydim.slm dostlar we joralar. nahili keyplerini gowymy.name ömür geçip dur, yaşaşyş dowam edyar. dynman aylanyp dur sagat dilleri, wagt garaşmayar yaşlyk geçip dur.... howwa men köpden bari özüme dost gözleyardim, ahyry tapdym hudaya şükür..ka wagtlar a...

Dowamy »

1192 0
Köneler, toyly tarapyndan 11 years ago

2008

yil 2008!!sagat 1.53!! offf ahyry gecdigay dyzap, gygyryp, bokjeklap :))
ps: bor dostumyzynam bugun edil shuwagt doglan wagty.. onam bellap otyrs..:))

herkim edil shuwagt, yagni taze yila gecilayen wagtyny yazsinla..

..

Dowamy »

1114 9
Köneler, Shazada tarapyndan 11 years ago

Gutlag

Salam Doslar ...!!!!!
Doslar kop vagt bari bu raya girip blemmok bilemmok sayttami problem bar....
Sizi Yetip Gelyan Tazze Yiliniz bilen tus yurekten gutlayan .Size 2008 Ulu bagt getirsin..............

Dowamy »

808 2
Köneler, serkerde85 tarapyndan 11 years ago

Ejenmi ya halashyan gyzyn?!

Shu gun ishgarimizin ogly Moskwadan geldi. Pahyrjyk ishde otyr “entek oglumy goremok” diyya. Ogly gelipdir yone goni halashyan gyzynyn yanyna gidipdir. Ejesine “onumden chykman” diyyip sargapdyr onun onunden hem shol halashyan gyzy chykypdyr. Mena gynandymlay ejesi birhiljek bolup otyr “bira obidno” diyya yone “gaty gorman yagdaya bashgacha seretj...

Dowamy »

5017 108
Köneler, Harmandali tarapyndan 11 years ago

Sozde dal ozde bolmak

uzynrak bolanson boleklere bolup goydum.

Sozde dal ozde bolmak.

Shu sozlemi gowy goryan. Turkiyede okayanlar bilyandir. Turkcede “sozde degil ozde olmak” diyilyar. Men terjime edip bilmedik bolmagym mumkin. Yagny “bir zadyn sozuni etmek, sheyle gorunmek mesele dal, esasy zat hakykatdanam, yuregin bilen shol bolmak” m...

Dowamy »

1492 14
Köneler, diwana tarapyndan 11 years ago

In şadyyan yurt Danimarkadyr.

Londra-leicester unversitedinde Adrian white yn gözleg işinde dünyade ın şadyyan yurt Danimarka,keypsiz yurtda Afrikadaky Burundydyr.Türkiye bolsa 133 bolup durya.
178 yurtlaryn arasynda gözleglerin \"Şadyyan yurt\" bolsa Pasifik okyanusunda yer alan we köp adamyn tanamayn eştmedık adasy yanardag adasy Vanuatu bolup durya.Gözleglerin sonund...

Dowamy »

1319 13
Köneler, wo ai ni tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - döwlet ýolbaşçysy (prezident)

Ýurtda iň ýokary wezipeli adam döwletiň we ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy – Türkmenistanyň Prezidendidir. Ol Ministrler Kabinetine – Türkmenistanyň hökümetine ýolbaşçylyk edýär.

Prezident milli garaşsyzlygyň, territorial bitewiligiň, Konstitutsiýanyň we halkara ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegine kepil geçýär, Türkmenistanyň...

Dowamy »

1421 5
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

MA-RO toparynyn MAXIMUM atly taze albomy.

SALAM TURKMEN TALYPLAR WE DEN DUSHLAR.SIZI TAZE YIL BAYRAMINIZ BILEN TUYS YUREKDEN GUTLAYARYN.MEN SHU GUN MA-RO GRUPBASYNYN MENEJERI BILEN GEPLESHDIM.MA-RO TOPARYNYN TAZE MAXIMUM ATLY ALBOMYNYN CHIKANDYGY WE SATYSHA GOYBERLENDIGINI AYTDY.NESIP BOLSA YAKIN WAGTDA SIZ OLARY INTERNETDEN HEM GORUP BILERSINIZ.YENE DE BIZIN BEGENMELI HABARLARYMYZYN BIRI...

Dowamy »

1849 11
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Londondan talyp den dushlara salam

salam turkmen dogalar.sizi taze yil bilen tuys yurekden gutlayn men hem shu sahypanyn kim achandygyny bilmek isleya eger bilyaniz bolsa mana hat yazmagynyzy hayisht edyarin??

Dowamy »

1054 6
Köneler, SerdarLondon tarapyndan 11 years ago

Shemshatjandan hoşlaşyk... taze dostunuz toyly

bilyanizmi dostla, bu durmuşda her kim bir durmuşda yaşayar.. biz türkiyede hemme zatlar gymmat.... yöne bu erde internet arzan sagadyna 1dollar... men ene 2 günden türkmenistana gityarin, yöne adresimi doganym toyla yagny shatda goyup giderin.. olher gün siz b/n yazyşar.. sizin b/n tanyşmak menin üçin uly bir bagt boldy. hemmanize meni kabul...

Dowamy »

1874 52
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

taze yil arzuwy shemshatjandan

slm dostlar. nahili gowymy yagdaylarynyz,köpden bari, sahypany açyp, bilman ,kösendim ,name sahypada kemçilik barmay..... howwa, etip gelen taze yil bayramynyzy, tüys yüregimden gutlayaryn...
gutlamka b/n hemmanize berk jansaglyk, işinizde üstünlik arzuw edyarin. bolyar onda sag bolun , taze yildan son görüşeris dostlar we joralar....horm...

Dowamy »

1112 1
Köneler, shemshatjan tarapyndan 11 years ago

Ded moroz? aýaz mama?

telewizorda görýän welin Aýazbaba garpamyk diýäler. Türkmençilikdä ol gahramanlar ýok? ýa bar my? menä okan kitaplarda ýadyma düşenok. orslarda - ded moroz we sneguroçka bar. sneguroçka oň gyzy onoň ejesi kim? :) asyl düýbine seretseň olaryň hemmesem ýaşuly Santa clause dan gaýdanok my? galanlaram oň ýasamasy (yandan yemişi :D) onda ol sneguroçkany...

Dowamy »

1788 14
Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey gyzyl koynekli.

Koz dey yaldyrap dur alyp janymy,
Egnindaki bagul renkli koynegi.
Koynegi de bagul ozu de bagul,
Mahrem yuzi arzuwlarymyn gaymagy.

Yanaklary misli dandan shapagy,
Leblerinde buldurayar ballary.
Bakyshlary janym alar mun kerem,
Gujagynda achylypdyr gull...

Dowamy »

1104 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Teshnelik

Teshnelik

Uzak gunlen gechmegine garashyp,
Yuregimin atashyna tutashyp.
Men otyryn gysym bolup bir burchda,
Ayralygyn azabyna utgashyp.

Ne bir islegim bar durmysh yoluna,
Ahli zatlar sen yanynda galan dey.
Ne bir erkim bardyr sana yetmage,
Yurek diyer soydiginche yene soy.

Dowamy »

853 0
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Ashgabat Hakynda Ballada

Ashgabat Hakynda Ballada

Saher salkyn howa,ses yok umsumlik,
Kayarym mashyn gechyar shayoldan.
Yshyklar sonmandir,yagtylyp asman,
Azan sesi metjitde yanlanar irden.

Dan shapagyn serpip gun dogup baryar,
Owshun atyar bitaraplyk binasy.
Baglarda josh uryar gushlaryn sesi,
Son y...

Dowamy »

2143 10
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

Täze ýyl!


Aý siz tüwelemeläý...
Täze ýyly biriňizden-biriňiz gutlarsyňyz diýip garaşdym welin henizem gutlaňzok. Şoň üçin özüm birzatlar etmesem bolmady.

Onda näme täze ýylyňyz gutly bolsun!
Bu ýylam syçan ýyly. Syçan ýaly akyllyja gezeliň! :)

Täze ýylda etjek goýjak zatlaryňyz hakynda aýtsaňyz. Täze ýylda...

Dowamy »

2599 46
Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago

Gunça eşegiň wideosy barmy?

talyplar.com -uň iň aşagyndaky \"copyright\" tekstinde gunça eşegiň youtube -daky bir klibine link bardy. şony aýyrypdyrlar. sizden haýyşt etsem şo wideony eliňizde bar bolsa maňa goýberip bilmezmikäňiz?

Dowamy »

2648 26
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago