The Turkmen Names

While observing the developments in Turkmenistan and reading about that country I have always wondered about the characteristic, often very long and difficult to pronounce Turkmen names. Recently, I have come across a very interesting article which helped me understand this phenomenon. I highly recommend it to everyone who reads Russian. It was pub...

Dowamy »

4388 8
Köneler, shahyr tarapyndan 15 years ago

Bizin waspymyz

aleyt,şu biziň gyzlarymyzyn mekirjedigini.....özleri hich wagt yuregini,bashdan gechirilenlerini,soyenlerini,söyülenlerini,aldanlaryny, aldananlaryny aytmaz. ay garaz syr saklama gezek galanda 10-15 sany telpek goydum.gyzlar hany sizin t.n yigitlerine bolan soyginiz,olaryn(yagny bize ) waspyna yazan gazallarynyz,ay garaz sanasan sogaby bar...aaa o...

Dowamy »

2168 10
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

Jankaka

men jankaka httu 2007 mezuny su wagt hindistanda hyderabadda aspiranturada okayan adym kakajan ozum maryly eger kim men hakynda bilgi isleyan bolsa basga birine yuzlenman gonu mana gelsin kaka_84 @rambler.ru mail adresim ok her hili temada adam sekilli tartysmana tayin yone cyzykdan cykmazlyk serti bn hindistan bn bagly soraglarnyz bolsa arkay...

Dowamy »

2783 17
Köneler, jankaka tarapyndan 15 years ago

Dikki şemka degişme diňe talyplar.com da

Türkmenistana gitdim geldim howa ýaman sowuk ekeni. bir toýa gitmek niýetler etdi. şol toýdan size dikki şemkan degişmesini getirdim. bu wideo diňe talyplar.com da bar we diňe talyplar.com üçin :)

Dowamy »

3083 2
Köneler, MuhaciR tarapyndan 15 years ago

YAŞLYK YALNYŞY

dostlar men bugünbir gowy yazgy okadym. gyzlar toy etmekden ön gyzlygyny yitirip
ilkinji gijan KEYPİNİ BİLMEYALERMİŞ...ELBETDE BU DOGRUDYR MENÇE.NAME HER KİMİN BAŞYNDAN YAŞLYK HEYJANY, İLKİNJİ SÖYGİ ,YADA- AŞYK BOLMAK ŞUNA MENZEŞLER BOLUP GEÇYAR.

Dowamy »

9159 38
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

SSSR-yň bize getiren peýdasy we zyýany.

Şu wagt her kim köp zady SSSR-yň tm topragyna gelmeginden görýäler derrew başlaýalar “däplerimiz ýitdi, dilimiz ýitdi, dinimiz ýitdi.. ol döwür ejir çekip ýaşadyk..” diýip. Ýöne SSSR döwründe ýaşanlaryň köpüsi ol döwürden kän nalynanoklar (meň tanaýanlaryma birjigem nalynanok) “biraz dil meselesi bardy hemem tm adyny galdyrmadylar” diýäler. Ýöne se...

Dowamy »

4149 46
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Habarberinow

Ey Mary 2007 mezunalry barmysynyz Bar bolsanyz habar berinow Men Serdarjyk tanadynyzmy?
Nakyl:Bir okana birem dekana.
Ey cops where are you?Uzbek en adyn nameday?

Dowamy »

1625 3
Köneler, SERJOHN007 tarapyndan 15 years ago

RUBAGYLAR

Aman Annadurdy
Durmuş bu oýnuny bildirmän goýmaz,
Ol aglatman goýmaz, güldürmän goýmaz,
Batyryñ zarbasy sowular gider,
Gorkak bir ýapyşsa, öldürmän goýmaz!
***
Gapydan kowdular, törden kowdular,
Öýläne-de goýman, irden kowdular,
”Sesiñ sesimize meñzänok” diýip,
Gargalar bilbili hordan k...

Dowamy »

2897 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 15 years ago

Mejbur...

taiti, taiti diyip gezibem bolyandyr veli...

yone ol govy dalmika diyyan. Her adam govy gelejegi uchun soveshmelidir... Sonam luks yashayish islemeyan adam barmy? Luks yashayish islemek ayippmy? Her kimin oz yashayishy bar, aeraportda name edyanleri bilen bizin name ishimiz bar? Illere goz aylaman her kim ozuni onarmaly...

Dowamy »

3079 49
Köneler, allure tarapyndan 15 years ago

Surat reňkleýäs [part 2]

onrak bir gezek surat renklemek yarish yglan edilipdi, ona netijeleri nabelli bolup galdi, menem 2nji bolumini acayin diydim, ashakda surat.. gorkezelin hany ukyplarynyzy..

Dowamy »

3404 16
Köneler, Shazada tarapyndan 15 years ago

Mejbur...

Salam Hormatly talyplar.com agzalary ve myhmanlary. Men siz barada kopden bari bilyan veli, elim degmanson okamaga vagt tapamok. Shu gun yazylan bir movzygy ve onun jogaplaryny okap otyrkam kellame bir pikir geldi. Yazyanlan kopsi bizin turkmen gyzlarymyzyn dashar yurda gidip ishlemesini, geyyan egin eshigini halamayandyklary barada kop nagil sozle...

Dowamy »

2728 14
Köneler, allure tarapyndan 15 years ago

ilkinji soygi..

yaz damjasy gözyaş bolup görüner, ilkinji soygiňden düşende jyda, yapraklar baş atyp zaryn yranar, ilkinji söygiňden düşende jyda, şahyrsyň sen yara goshgy düzersen kagyza däl yüregiňe yazar sen, ömür boýy mähir küysäp gezer sen ilkinji söygiňden düşende jyda --ertir dynch gunim yone shu gun bir...

Dowamy »

19512 58
Köneler, garabekewul tarapyndan 15 years ago

YOUTUBE TAZE KLİPLER

DOSTLAR BU GÜN STAMBULDA YZLY-YZYNA GOWY KLİPLER ÇYKYAR. GÖRJEK BOLSANYZ YOUTUBE AÇYNDA GİRİŞİNE ,,SHATDY,, AÇARSÖZİ BOLSA 999999 YAZAYİN.BOLYAR GÖRÜŞERİS....

Dowamy »

2510 5
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

Hakyky Turkmen nahili?

Aslynda pikir kellamie onrakden bari bar.. we achilies-in jankaka-nyn pikirlerini bir yazgyda bermesi bashga birinin bolsa shonun yaly zatlary ayralyn diymesinden sonra kellame geldi pikir.. umuman mundan bashgada kopden bari oayan yazylyan yazgylary welin icinde turkmen dine yakyn edyan pikirlilerem bar.. ondan uzakrak edyanlerem bar.. eysem hakyk...

Dowamy »

2121 4
Köneler, Seyitrix tarapyndan 15 years ago

Wagt çalt geçyami sonky döwürde

(taze tema açaymasak olan suwy çykdy öytyan,sonam sonky wagtlar tema açyanam tolyly olam özine göra açyp goyberyar dowamam edip bolanok)

sonky döwürde(2-3 yyllykdan bari) wagtlar mana göra yaman çalt geçip başlady, hamala kasetany öne saratyan yaly wagty tutyp bolanok, ya-da men günuzyn kompyuterin başynda bolanymdan şon yaly, sizde...

Dowamy »

3361 42
Köneler, Maxat tarapyndan 15 years ago

Sahypa açmak üçin name gerek

türkmenistanda şeyle sahypa açmak üçin naçe dolar gerek. bilyaniz bar bolsa jogap yazynsana hayiş dostlar. 2-nji den aşgabatda internetin sagaty naçe. sagbolun.
www.shatdy@hotmail.com

Dowamy »

2145 12
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

Dostluk

Dostlar eger mumkin bolsa elbette bermek gorkezmekisleyanler.. tanyshlyk ucin msn messanger, yahoo messanger, icq number goysanyz shat bolarys belkem dushuncelerimizi yakyndan gurleshmek ucin.. mena chekinemok.. ::
alyn eger kimde kim gugleshmek islese::
seyitrix@hotmail.com msn
fbi_seyit@yahoo.com yahoo
344870379 icq....

Dowamy »

3101 18
Köneler, Seyitrix tarapyndan 15 years ago

Gutlag

salam eziz yaşlar.ilki bilen bu siteni guranlardan ALLA razy bolsyn..

Dowamy »

1899 6
Köneler, amanbjk tarapyndan 15 years ago

ajam bolsa hakykaty aydalyn dostlar

bagyşlan welin ,siz meni yalnyş düşündiniz.
sürini bir ayakdan sürüp bolmaza.yöne menem stambulda işlamde gaty köp gördüm. meselem aksarayda oteller doly türkmen .men hiç kimin şahsy durmuşa garyşmak islamoga,yöne men öz pikirimi,paylaşdym, ajam bolsa dogrusuny aytmaly şeylami dostlar.olrynam öz üne göra düşünjeleri. yöne türkmen bolup şu z...

Dowamy »

2039 3
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago

Stambuldaky türkmenlerin yaşayşy

slm dostlar ve joralar.men bugün istanbulda işleyan türkmenlermiz barada söhbet açjak. howwa, name her kimin bir derdi bar, yogsa 2650 km yol söküp maşgalasyny yada garagöz çagalaryny taşlap gelmezlera stambula...bu erde bizin adamlarmyzyn hemmesi 500-
600ytl, yagny 400 we 500 dolar arsynda aylga işleyarler ..yöne name iyip -içgi yok, ş...

Dowamy »

13070 65
Köneler, toyly tarapyndan 15 years ago