Pekin 2008! Türkmen Sportmenler!


Pekin 2008 tomus oýunlary olimpiýadasy awgust aýynyň 8-ne başlaýar.
Türkmenistanymyzyň adyndan gatnaşjak sportmenler şu wagtlykça aşakdakylar:
Boks: Aliasker Başirow
Dyudo: Nasiba Surkiýewa
Ştanga galdyrma: Umurbek Bazarov, Tolkunbek Hudaybergenov
ýüzme: Andreý Molçanow, Olga Haçatarýan
howa basyşl...

Dowamy »

1761 9
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Topragym

gobek ganym daman yeri,beyik turkmen topragy,bu topragyn ustinde, beyik turkmen ärleri,dine bir watan diyip,halkyn mert-merdanlary,bashyn goyan yerisin, beyik turkmen topragym,***************oguz handan gaydan cheshme,alty ogluna direnip,her oglunyn dort perzendi,24 ile öwrülip,24-den kyrk iki tire bir yumruga owrilip,ol yumrugy birleshdiren beyik...

Dowamy »

1687 10
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Samuel Eto’o özbek toparyna gitýär!!!

TASHKENT: Kuruvchi, AFC Champions League quarter-finalists from Uzbekistan, have signed Barcelona’s Cameroonian star Samuel Eto’o, according to an announcement on their official website.

The Uzbek club managed to rope in Eto’o for a six-month spell which will cover their AFC Champions League quarter-final campaign when they go up ag...

Dowamy »

1846 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

şaherler we etraplar

öz yaşayan şaherimiz-etrabymyz ya-da islendik şaher we etraplar hakynda bilyanlerimizi yazalyn, edbiyatlaşdyryanyzmy ya dine faktlary yazyanyzmy özüniz bilyaniz

ps: gonşy saytda gabat geldim bu tema, şondan alan bir sany yazgynam şu yere goyjak

Dowamy »

1659 7
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Sungat

Bu gezek sozsuz dine suratlary goyjak :)

Dowamy »

2472 21
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Agzybirlik - agzalalyk

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhanlar!

Mowzuga bir nakyl bn başlamak isleýärin: "Agzybire Taňrybir, agzalany gaňrybir!" Görşüňiz ýaly, nakylda agzybir bolunanda, Allahyň hem ýardamynyň, razylygynyň boljagy we haýyr netijäniň beriljegi, agzalalyk bolanda welin, ýeňlişe sezewar bolup bilinjegi beýan edilýär!

Ýaňy g...

Dowamy »

2535 19
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Terorizmiň kölegesinde, owgan türkmenleri!

şu günlerde dynç almak üçin izmir şäherine geldim, we bu ýerde köpden bäri görmeýän bir owganystanly türkmen dostym bilen oturyp gürrüň etdik. owganystanly doganlarymyzyň ýagdaýyny eşidip gaty gynandym. okaryn diýseňiz! :
men: okuwlar nähili?
o.t.: aý boljak, 4 kursa geçdim.
- tüweleme! dynç almana öýňüze gideňňokmy?
- g...

Dowamy »

1624 7
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Adamyn derejeleri

salam ildeşler,
öni bilen aytmak isleyan, men sizin hemmanizi adamzat hökmünde söyyan, sylayan, gul bolmagynyza gaty gynanyan eger şeyle bolsanyz. sizin gowylygynyzy isleyan.
sizem menin gowylygymy isleyandignizden şüphe edemok. içimden geldi bular. :)

indi geleyli temamyza:
menin pikrimçe adamlaryn derejeleri b...

Dowamy »

2878 64
Köneler, Ga1taman tarapyndan 12 years ago

5 wagt > 1 wagt > Juma >(0)[umytda] > (0) kafir[umytsyz]

Esselamualeykum dowurdeshler,
Modern Muslimalardan (taze) pikirlenmane bir mowzuk.
Mowzugymyzyn adyndaky yazgylary dushunmek gaty kyn bolmaly dal. Pikirdeshlerimiz munyn namedigini gaty gowy dushunyandirler, emma ahliler uchin dushundirish. 5 wagt > 1 wagt > Juma >(0)[umytda] > (0) kafir[umytsyz] Bular muslimdan bozuga gechish pros...

Dowamy »

1459 7
Köneler, ozbek_lakamly tarapyndan 12 years ago

AntiSpyware - ComboFix, SpywareTerminator

Men Windows Server 2008 ulanyan. Turkmenistana gidip geldim welin içine virus ketegine döndürüpdür oglanlar. Düyn dalirap antivirus gözlap başladym. Server üçin hany adam yali tapyp bolsa. Kaspersky gurdum crackini tapyp bilmedim server üçin çykarlan versiyasynyn.

Onson çukjalap oturşuma spyware terminator diyip bir programma tapdym....

Dowamy »

2477 4
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Mümkinçiliklerimiz?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy serdaryň "tehnolgiýanyň haýran galdyryjy täsinlikleri" atly mowzugyny okap, meniň hem azyrak üýtgeşiklikdäki başga bir mowzugy açma pikiri geldi boşaňrak kelläme :)

Men Türkmenistandakam we Türkiýedekäm kän bir mümkinçiligim ýokdy özüme gerekli zatlary almaga, aslynda,...

Dowamy »

1341 3
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Arsaramy yada bir milletemi???

Salam butun agzalar we butun talyplar. bir yazgy yazjak welin asla tire taypacylyk edya diyip pikir etmawerin. Magtymguly Pyragynyn bir goşgusy bar, bu goşgyny her kim bilyandir. menin sizden sorajak zadym şol goşgy "teke, yomut, goklen, yazyr, alili. gulluk etsek bir dowlete başimiz" mi yada "gulluk etsek bir ärsara brymyz" ???? haysy şularyn?? ha...

Dowamy »

5388 63
Köneler, engineerboy tarapyndan 12 years ago

Haýran galdyryjy tehnologiýa önümleri

Tehnologiýa gün geçdigiçe ösýär we täze çykýan önümleriň köpüsi adamy haýran galdyrýar. Boldy indi! mundan aňyrsy bolup bilmeýär diýýäň welin ertesi gün has üýtgeşik we täsin zat çykýar. Eger sizem haýran galdyran önümler bar bolsa ýazyp duruň!

Dowamy »

1185 1
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Wagtyň ähmiýeti we wagty tygşytly ulanmak


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

sahypanyň öňki görnüşinde sheyle onat yazgy gorupdim wagt barada Messä degişli, ozumem bir zatlar yazypdym bu babatda. Shol yazgylary "remixlap", sizin bn hem paylashayin diydim, ensalla, peydasy bolar, shu yazgyny okan ynsan sany kopeldigisayin, yazanam, men hem gazanylan sogapla...

Dowamy »

1549 17
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Yslam dinine görä Allaha imanyň esaslary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Soňky wagtlar sahypada dini ýazgylaryň sany köpeldi, bilşiňiz ýaly!

Dini esaslara bolan şübheler hem dörändir azda-kände käbirlerimizde?!
Şeýledir diýen pikir bn, käbir dini maglumatlary Türkmen dilinde şu ýere goýmakçy.

Kimiň bu babatda näme soragy bar...

Dowamy »

1773 5
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Mail yazmagyn dessurlary

Bu gysgaça makala 32 yildan bari mail ulanyp yören adamyn yazan maslahatlary.

İlkinji we esasy maslahat: Gaharly wagtynyz mail yazmakdan gaça durun. Sebabi gaharyndan sowaşanson hemişe puşman bolarsynyz.

Aşakdaky maslahatlara bolsa yakin dostunuz bolmadyk biri bilen mailleşeninizde üns berin.

Mailde hiç...

Dowamy »

1314 1
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Nadip? Seydip!

Salam talyplar!
Barin hezilligi barha artyar. Shu yere gelen-giden, yazan-bozan, atan-tutan hemme talyplara kop sagbolsun. Klawyeturanyz has hem yazgyn bolsun!

bu yazgyny aslynda MOONFLOWER kardesime (turkmence) yazjakdym yone pikir etdim, herkime gerek zat diyip bu yere yazdym.

HTML kodlaryny owrenmegin in ansa...

Dowamy »

980 1
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 12 years ago

Kakadurdy Täjimow


Kakadurdy täjimow, "türkmenistanyň at gazanan" bagşysy. nehir agazanyň bir hatynda belleýşi ýoly öwezgeldi tekäýewiň aýdymlaryny we onuň stilinde aýdymlar aýtýar(tarda). Kakadurdy täjimow Nehir-iň obadaşy ekeni, belki ol bize ol bagşy barada ýazar!
______________________________________________
Aramyzda - Kakadurdy täjimow...

Dowamy »

1825 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Nadip?

salam talyplar. men size bir soragym bar. su saytyn kabir yerlerinde surat goyyalar. sony nadip etmeli?

Dowamy »

1533 4
Köneler, Moonflower tarapyndan 12 years ago

erbet bolma !

bir problema yazanimizda tire yada velayat adi berip yörmek dogrumay.birazacik akilli pikir edelinlan. yazcak zadimizi pikir edip yazalin.men özüm ne lebap nede dasoguz.yone mana biri diysin da menin velayatimda sonun yali is edyan yok.türkmeni basına name gelse sunun yali bolgusiz tire taypa meselesinden gelipdir.

Dowamy »

1117 1
Köneler, köse tarapyndan 12 years ago