Täze ýyl!


Aý siz tüwelemeläý...
Täze ýyly biriňizden-biriňiz gutlarsyňyz diýip garaşdym welin henizem gutlaňzok. Şoň üçin özüm birzatlar etmesem bolmady.

Onda näme täze ýylyňyz gutly bolsun!
Bu ýylam syçan ýyly. Syçan ýaly akyllyja gezeliň! :)

Täze ýylda etjek goýjak zatlaryňyz hakynda aýtsaňyz. Täze ýylda...

Dowamy »

3334 46
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Gunça eşegiň wideosy barmy?

talyplar.com -uň iň aşagyndaky \"copyright\" tekstinde gunça eşegiň youtube -daky bir klibine link bardy. şony aýyrypdyrlar. sizden haýyşt etsem şo wideony eliňizde bar bolsa maňa goýberip bilmezmikäňiz?

Dowamy »

2988 26
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

\"gara bazarda\" walyutanyn kursy

turkmenistanyn \"gara bazarynda\" gaty ynamly cheshmelerden alan habarymyza esaslanyp 27.12.07 oylan sagat 17:00 da 1 amerikan dollarynyn 20500 manada barabardygyny habar beryaris. hotmatly prezidentimizin walyutalaryn \"gara bazar\" bahasy bilen bankdaky bahalaryny denlemek baradaky gorkezmanin ishe goyulandygy ozuni bildirmage bashlady. ekonomist...

Dowamy »

2571 23
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Gyz dogan..

Gyz dogan barada hekayajyk yazayyn:

Bir yigide sorapdyrlar, \"ayalyn, gyzyn we gyz doganyn 1ini saylamaly bolsan, haysyny saylardyn?\" diyip.
Yigidem \"Gyz doganymy\" diyip jogap beripdir.
\"Name üçin gyz dogan? Ayalyn ing yakyn dalmi sana yada gyzyn sen janyn dalmi?\"
Yigit bolsa ona \"Ayalymyn yerine başgasyny...

Dowamy »

1725 9
Köneler, Ga1taman tarapyndan 12 years ago

gitleriň goşuny..

Dowamy »

1779 26
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

şu ýerden gazsam nirden çykaryn?! =O

kawagt diyyas: edil shu yerden gazyp gitsek nirden chykarka?!
shon jogabyny bilesi gelyanler ucin...şu yerde

men misal ucin in gyzyklysyny edip gordum =)
ashgabatdan gazyp gordum..

ine nirden chykdy)))

Dowamy »

1409 7
Köneler, Shazada tarapyndan 12 years ago

Tarkan - Metamorfoz

Tarkanyn Bugün taze albumy çykdy. Men elime diski geleson siz bilen paylaşmak isledim.

http://ktuce.ktu.edu.tr/~guych/ayush/

Şul adrese yuvaş yuvaşdan hemmesini goyyan.


Bellikler :

2-3 gün son aydımları ayırıp bilerin. Sebabi :


Bugün piyasaya sürülen albümün...

Dowamy »

2031 20
Köneler, guych tarapyndan 12 years ago

Soygi Gudraty...

Gudrat bolup bu dunyame dolupsyn,
Bahardaky achylypsyn gul deyin,
Dunyam ginap bolup bagtyn mesgeni,
Sugla salar yarym aykamar deyin.

Subham yokdyr bagtyn meni tapanyna,
Onyn sahabaty sechyar nuruny.
Gul bolup her tarap gulzara doner,
Basyn eger guller gorse yarymy.

Nenensi goz...

Dowamy »

7029 22
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Yüregi yuka oglanlar...

Yüregi yuka oglanlar... diyip daşary yrtda okayan oglanlary (öz keypine görä) kazyollamasy ya-da geçilemesi. Bolsa, hakyky manada yüregi yuka, mähirli bolmak gowy.
Siziň şolar baradaky pikiriňiz? Ya-da men yalňyşyan my?

Dowamy »

1372 13
Köneler, sada_19 tarapyndan 12 years ago

Goz ruhun penceresi

GÖZÜMÜZÜN 600 bin sinirle beyne bağlı olduğunu biliyor musunuz? Ya da aynı anda 1.5 milyon mesaj alıp bunları düzenlediğini ve saatte 500 km\'lik hızla beyne gönderdiğini…
Örneğin siz bu sayfaya bakarken gözünüzden beyninize doğru saatte 500 km hızla bir elektrik akımı ilerlemektedir. Akım iletildiğinde siz de satırları okumaya başlarsınız....

Dowamy »

1336 3
Köneler, wish tarapyndan 12 years ago

) : . özüni öldürmek . : (

Giç yagşy hormatly agzalar! Türkmenlerde köp gabat gelyan hadysalarymyn biri de özüni yakyanlar ya da asyanlar bolup duryar... Obalarda hasam köp eşidilyar. Naçe yüregin jyzlasa da elinden gelyan zat yok.. Gullukda, yada birine aşyk bolup bir zatlar içyanlere dünya dar gelyan bolmagy mümkin.. Ya da adamsy azar berenligi üçin yekeje yoly ölmek diyip...

Dowamy »

1613 13
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 12 years ago

::..nirede name etmeli(diymeli,okamaly)..::

Salawmaleykim gadyrly agzalar! Onatçylykmy hemmeler? Köplenç özümizi onaysyz duyyan yagdaylarymyzyn asyl sebabi belki de edyan (eden, etjek) zadymyzyn şol yerdaki köpçülik ya da mareke tarapyndan gen görlüp görülmejegi bolup biler. Sebabi talyplaryn sünnet toya ya da birinin yedisine - kyrkyna (we ş.m.) gider yaly wagty bolmayar.. Ya da asyl gitmey...

Dowamy »

1078 1
Köneler, andrey_yoloten tarapyndan 12 years ago

Kerimow 88.1 bilen prezident

Şu habarda okadym. Kerimow 88.1% bilen prezidentlige saýlanypdyr. Azmy ýa-da göwnümemi? 99.1% etmeli ekeni. Oňarmandyr.

Dowamy »

1509 4
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Taze klipler 24/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 24/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Nurmuhammet Meredow - Zohre

Dowamy »

1096 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 12 years ago

Surat: Pişijek

Gurbanlygyň üçülenji güni düşürdim.Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň!

Dowamy »

2256 30
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago

Aýal prezidentlar

Salamälikler! Şu ýyl eýýäm näçe ýurtda prezident aýallar boldy (biriňiz sanarsyňyzda atlaryny). Meň pikirimçe ýurtda prezident aýal bolsa has parahatçylyk boljak ýaly :)) Hemem aýallaryň prezident bolmagyna nähili garaýaňyz? Meň pikirimçe aýal prezidentlar has güýçli bolýa hemem hemme ýurtlaryň prezidentyny çalşyp ýerine aýallary goýmaly ;D ;D ;D B...

Dowamy »

4675 119
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Bir bendäň başyna gelipbiljek in erbet zatlardan biri... (terjime etmage ýaltandym)

22 yaşındaki İngiliz genç kız, nişanlısı ve annesini aynı yatakta yakaladı. Cep telefonuyla olayın fotoğraflarını çekip, ibret olsun diye Facebook’a koydu

İngiltere’nin Bristol kentinde yaşayan Shelley Buddington, belki de bir genç kızın başına gelebilecek en kötü deneyimi yaşadı. Geçen hafta okuldan sonra sürpriz yapmak için haber...

Dowamy »

2105 4
Köneler, parrisha tarapyndan 12 years ago

Talyplar.com degişme: Tayyar dal :)

bu degişmani teswirlemeginizi sizden uly hayış edyarin.

ilki bilen şu yere seredin

Onson mana gelen şu maili okan:

KARDEŞİM,BENİM ADIM TAYYAR DAL SİTENİZDE TAYYAR DAL İSMİNİ GÖRÜNCE DÜNYADAKİ BU İKİNCİ TAYYAR DAL\'I ÖĞRENMEK VE TANIMAK İSTEDİM ONUN İÇİN SİZE YAZDIM.İNSAN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞSİNİZ SİZİN İÇ...

Dowamy »

2312 20
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Neşe käwägt şeýdaýýa...

bir adam agşam işden gaty yadap çykýada öýüne barýaka gaty ýadaym bir hamam girip gowy ýumşaýyn diýip ýolda öňün çykan bir hamama girýä. içeri girip göbek taşynyň üstünde ýatyp ýatyp meýmiräp başlaýa. hamamdada özünden başga ýene iki kişi bar ýöne olaram neşe çekip otyrlar, bulam olan ýanyna barýada bir iki gezek çekýa neşedende aý neşaniz gowy däl...

Dowamy »

1417 7
Köneler, parrisha tarapyndan 12 years ago

Bu mowzuk uchin bagyshlan meni : osuraklar barada biraz :)

On, beyik Roman imperiyasynda, bay adamlar \"beyik\" hadysalara gowy osurup bilyan masgarabazlary chagyrypdyrlar:) Kim gowy osurup bilse elbetde baydan sowgat alar ekeni. Gowy osurup bilyanler olar meselem bir sazy \"osurup\" bilyarler ekeni. Meselem haysy in gowy goryan sizin sazynyz? Shol osurak ony chalyp bilmegi mumkin ekeni :)

S...

Dowamy »

2079 14
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago