Mertebe name?

sonky dowurde talyplar.com -da kemsitmek we kemsidilmek barada temalar acylyp baslandy. seyle temalar hakda pikir beyan etmezden on "mertebe" hakynda fundamental dusunja eye bolmak gerekli. sonun ucin $u soragy sorasym geldi: mertebe name?

Dowamy »

1392 6
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek hakda kelam agyz söz

gadyrly agzalar
men dogrusy kemsitmek we kemsidilmek temasynyň töwereginde ýazylanlary okap kemsindim.elbetde, kabir jogap ýazanlaryň pikir alyşmak derejesine çykyp bilmeýşlerine.

indi, kemsitmek we kemsidilmek meselesi barada aýtsam hiç bir ynsan ol ýa-da beýleki bir tarapdan hiç kimden ýokary däldir. hemmämiz Allanyň hem-de...

Dowamy »

1388 10
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

''Gülüp dursun gül yüzün''

Seykin basyp yörüyşine mayyl men,
ynjydaysam kyrk gamçy payym men,
Segsen günlap açlygada kayyl men,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Gara başym sen ugrunda goyayyn,
Yollaryny sabyn bilen yuwayyn,
oniki işşek,yetmiş sygyr soyayyn,
Yöne welin gülüp dursun gül yüzün!

Ökjeli köw...

Dowamy »

3043 23
Köneler, jalaylar tarapyndan 11 years ago

Yslam dini barada käbir soraglar

Salam hormatly talyplar. Eger yslam diniñ taryhyny bilýän bar bolsa onda gaýrat edip meni gijeleri ýatmaga goýmaýan su soraglara jogap beriñ:
1. Gurhany kerimiñ asyl nusgasy barmy? Bar bolsa nirede saklanýar? (häzirki Gurhan 4 çaryýalaryñ özüçe ýazypdyr diýip esitdim)
2. 4 çaryýarlar (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Aly) öz aja...

Dowamy »

1764 8
Köneler, RustamZAL tarapyndan 11 years ago

Ejap(гордость) ya-da soygi.

Hormatly talyplar! Men goryan welin forumda köpden bäri söýgi hakynda ýazylmandyr. Men size bir hekaýany gürrüň beresim gelýär.
" Bir-birini söýän adamlar bile wagty durmush olara erteki ýaly bolup görünýär. Olar söýgi ummanynda gark bolýarlar.
ýöne hemişe düşünşmezlik başlaýar. bir-biriniň göwnüne degýärler. şeýdip gatnaşyklar bo...

Dowamy »

1749 27
Köneler, Bayram-Jm tarapyndan 11 years ago

UNS BERIN!!!

Salam gadyrly oglanlar we gyzlar. Eger kimde "himiki baglar" barada referat bolsa shu adrese oklamagynyzy hayysht edyan. Menin sizden tamamym ulydyr. Sag bolun.
yigit89@mail.ru

Dowamy »

1537 2
Köneler, Fransuz tarapyndan 11 years ago

ýene-de milli tw barada

salam dostlar.
arada gozgalan adybir meseläni ýene-de gozgamaly bolýan. ozalky ýazga jogap ýazan nokat hem-de lider dostumyzyň diýýänleri meni biperwaý goýmady.ýaşlaryň arasynda dogduk topragymyzyň,jemgyýetimiziň meselelerine şeýle sagdyn hem real garýyşlar meni diýseň begendirdi.ol jogaplary okan herbir türkmeniň hem göwnünden turandyr diýi...

Dowamy »

2255 11
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

Biraz gülki

Dowamy »

1664 25
Köneler, inek_saban tarapyndan 11 years ago

Teklip

salam dostlar menin size bir teklibi bar ol hem şu taze tm aydım sitene yok aydimlari goymak men goymak isledim emma edip bilmedim kone you tube daki kopisi şu yerde yok ekeni şolaram nadip tapip bolar kop aydimlaram yok mana nadip goyulyanini aydarsaniz men ozümde barlaryny goyjak onda yazin

Dowamy »

1299 8
Köneler, MURAT MN tarapyndan 11 years ago

Kemsitmek we kemsidilmek

Hormatly moderatorlar, Talyplar.com sahypasyna bil baglap milletiñ, halkyñ erk islegine gadyr edilýän gaýybana medeni üý$meleñ hökmünde garap ýörkäm, bu sahypa türkmen intellektiniñ dabaralanmagy diýip ýüregimi galkyndyryp ýörkäm käbir özge dilde ýazýan agzalaryñ millet we dil babatdaky öte geçmeleri meni biynjalyk edýär. Olar "biz garda$" diýip...

Dowamy »

2255 33
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Kim, näme üçin?

Bagyşlañ, men bu foruma täze agza boldum. Özüm talyp, Aşgabatdan. Turgut Özal TTM-ni tamamladym. Türkmen talyplaryñ saýtynyñ bardygyna örän begendim. Ýöne meni gyzyklandyrýan zat şu saýty başda kim, näme üçin, haçan döretdikä diýen sorag. Jogabyñyza garaşýaryn.

Dowamy »

1374 14
Köneler, RustamZAL tarapyndan 11 years ago

Barlag

Ýalñy$aýmaýyn diyip barlap görýän. Öñem bir gezek teksti 'belgiler' bölümine ýazypdyryn. Täze bir mowzuk açmakçy. Ät galaýmañ!

Dowamy »

1259 3
Köneler, Nokat tarapyndan 11 years ago

Türkmenistanyn Obahojalygynda Miwecilik hakynda

Salam Gadyrly Talyplar!
Su formda size bir hayysym bar!
Bilsiniz yaly Turkmenistanyn Obahojalygy osyar.
Eger mumkin bolsa mana Turkmenistanyn Obahojalygynda mohum orun tutyan Miwecilik hakynda maglumatlary ibermeginizi hayys etyan!
Su temalarda maglumat gozleyan:
1.Turkmenistanda Miwe osdurup yetisdirmegin taryhy,...

Dowamy »

1336 3
Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago

"Perman"-yň ykbaly!

bir türküň Ata Gowşudowyň meşhur eseri "perman" romany barada ýazan makalasyna gabat geldim. makalada, Ata Gowşudow, "Perman" romanynyň ykbaly we gökdepe söweşi barada gowja maglymatlar bar ekeni.
Gysgaça mazmuny:

* Ata gowşudow "perman" romanyny 1920-nji ýylda ýazyp başlaýar we 1939-njy ýylda tamamlaýar.

* Ata...

Dowamy »

6979 34
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

6. Oktýabr 1948; Aşgabat ýer titremesi!Aşgabatda 1948-nji ýylyň 6-njy Oktýabr günü 9 bal güýjünde bolan ýer titremede Aşgabat haraba şähere öwrülipdi. 190 müň adamlyk şäher ilatynyň 176 müňi ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde düňe 3 sany binanyň ýykylman galandygy hem habar beilýär. Ajy waka sebäpli şol ýagtky SSSR respublikalaryndan 7 müň wagon, 240 ýük uçary we müňler...

Dowamy »

4123 6
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Milli tw barada

salam deň duşlar!
biziň milli telewidenýämiz turkmen rayatlary uçin informasya çeşmesi bolmak wezipesini nähili ýerine ýetirmeli?
sebäbi prezidentimiz hem birnaçe gezek bu ugurda tankydy belliklerini aýtdy.emma biziň bu pudakda işleýänlerimizden hiç hili netije bolmady.(diňe käbir ozalky turkmen filimlerini gaýtadan efire bermegi özge...

Dowamy »

1267 9
Köneler, teshnewi tarapyndan 11 years ago

Gundeligimdaki yazgylar

Salam agzalar we myhmanlar.
Men bu gezek oz gundeligime yazan zatlarymy sizin bilen paylashmakchy. Sonky dowurde turkmenchilikden soz achylyar weli, menem shu gun gundeligime seredip otyrkam bir gyza yazan hatyma gozum dushdi, ozem turkmenchilik barada we sizin bilen paylashayayyn diydim. (Ak yurekden chykan ahmyrlar diysenem boljak hata.) Y...

Dowamy »

1680 10
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

türkmenistan'daky misyonerlik hakynda

google'da türkmenistan diyip surat gözledip otyrkam gabat geldim,mana biraz "tasin" geldi...Dear friends!

Almost a year ago I was writing to ask for your help with the Turkmenistan mission.

First of all, I want to say THANK YOU! Thanks so much to every one of you for your prayers, though...

Dowamy »

7737 22
Köneler, Celaleddin Horezmşa tarapyndan 11 years ago

Tm saytlary

Salam dardaşlar. haýyş eger bilyan tm saýtlarňyz bar bolsa adlarny goyberäyin.

Dowamy »

2014 15
Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago

Goren duyshum

dertdeshler nahili yagdaylar. ony etjek muny yazjak diyip yone anry chekip otyryn oydyan. yone hergun ish-guch bilen yetiship bolanok. kabir zatlary yazmak uchin, kabir ya-da birtopar maglumat yygnamaly bolyar. sebabi yazyan biri emma okayan ep-esli. shonun uchin yazylyan zatlardan herkim herhili pikir alyar. sawlik ya-da bilmani yalnysh zat yazsan...

Dowamy »

1644 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago