Tanyşma

salam oglanlar we gyzlar.
mende özüm bilen tanyştyrayyn herkimin edişi yaly. men balkanabatdan serdar. mendeözüm yaly talyplaryn pikirlerini okamakdan öran şatdygymy
dile getirmek isledim. mende sizin bu geneşinize goşulyp öz pikirlerimi yazmaga we menden soralan soraglara münkin bolsa jogap bermane tayyar. öran şat.

Dowamy »

1245 5
Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago

\"Dinle gelin\"

Salam, halan goşgymy sizň bilen hem paýlaşaýyn diýdim.
* awtoryny bilemok.
Okaň lezzet alyň :D


Indi gutarandyr läläm hymmyldyň,
Adam bolgun balam baran ýeriňde.
Yssy, sowuk, ýadaw, yňňyl-jyňňyldyň,
Bolmasyn kynçylyk gőren ýeriňde.

Meňzeş ýalam hemmäň ýűz keşpleri,
Iýýän...

Dowamy »

1465 4
Köneler, Aya tarapyndan 12 years ago

Singapurda okamak.

Singapurda inlis dili-ol dowlet dillerin biri.Kop uniwersitetler doly inlis dilinde okadyarlar.

Ol tayda okamak uchin edil men nadip mugt Amerikada okamaly diyip yazanym yalydyr.

1. TOEFL ekzamenini tabshyrmak
2. Uniwersitete kabul edilmek uchin applikasiyany ibermek
3. Stipendiya mynasyp bolmak uchin...

Dowamy »

1359 4
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

bady sebany görsemDehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt...

Dowamy »

977 0
Köneler, balkanly tarapyndan 12 years ago

FRIENDSHIP

Then can I drown an eye, unused to flow
For precious friends hid in death\'s dateless night
And weep afresh loveS long since cancelled woe
And moan the expense of many vanished sight
then can I grieve at grievances foregone
And heavily from woe to woe tell her
the sad account fo forebemoaned moan
Whi...

Dowamy »

1196 5
Köneler, shooter tarapyndan 12 years ago

Gooo

salam...men ahmed
taze geldim..

Dowamy »

1610 18
Köneler, loverman tarapyndan 12 years ago

“Ýollanmadyk hat”

“Ýollanmadyk hat”
(hekaýa) Abdykerim Berdiliýew.

Ol öten agşam hem oňly uklap bilmändi. Garjaşyk pikirler kellesinde iki ýana at çapýardy. Ahyrynda olar özara göreşip ýadadylarmy, nämemi, ol belli bir karara geldi: “Hat ýazmaly! Ýogsa näme, ol her gün kellesine taýak degen ýaly, iki ýana elewräp, ýaşap ýörüp bilmezä. Onsoňam...

Dowamy »

1599 9
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Oylan

Hokman okasan gowy bolar :D, wajyp mesele. Hawwa gadyrdan ideşler, Hudayymyz bizi bu dünya synag üçin goyberdi. Kanun beripdir, şu zady etmeli, bu zady etmeli dal diyipdir. Gynçylyk, synag, söygi, yigrenç, name bar bolsa beripdir. Durmuşymyz gyzykly we yatlanda yene de yaşasymyz geler yaly edipdir. Aslynda hemme zat bir oyun. Yöne köp adam muna düş...

Dowamy »

1970 24
Köneler, Milletparaz tarapyndan 12 years ago

Krasword

Dowamy »

3894 41
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Watan ogullaryny unutmaz!!!

shahyr bayram jutdiyewin bir goshgusy bar.eziz han hakynda:-\"göni yürekden atyň,gaydayyn chynar yaly,yne yüzüme degmäň,hossarym tanar yaly,il bilen den uzatdym,orta goylan okara,degdirmandim degmandim,nachar bilen pukara,emma indi gutardy,ey huday yalan yaly,\"shundan atyn\" görkezyar,bir okda oler yaly,\"bu turkmen topragy u/n bashyny goyan gahry...

Dowamy »

2781 22
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Geçmişe gitmek

geçmiş ya-da wagta nahili garayanyz, geçmişe gidilip bolarmy, ya dine bu kinolarda ertekilerde bolyarmy, ol kinolaram belli bir zada dayanyarmy ya, meselem Albert Einstein bir maddany yagtylyk tizliginde gidirsen şol gurşawda wagtyn durup biljegini bellap geçyar, we bilşime göra geçmişe gidip bolmajakdygyny subut eden yok,

ya-da ge...

Dowamy »

1675 7
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Talyplar.com krosword #1

Dowamy »

1937 20
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

İlkinji ýazgym...

Salam agzalar!
Men bu sahypa täze geldim we ilkinji hatymy ýazyp otyryn. Men ilki hat ýazmankam bu sahypany gezip gördüm.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Näme bar, nähili üýtgeşik zatlar barka?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" diýip gezip gördüm. Umuman bu sahypany haladym. Yöne bu sahypanyň bir kem tarapy bar meniň pikirimçe. Ol bolsa he...

Dowamy »

1579 15
Köneler, yar_an tarapyndan 12 years ago

Ölüm hakykaty

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňyja Harmandäli ýaş bir oglanyň ölümini gynanç bn habar berip, ölüm barada menden sorag sorady, men hem öňem goýan \"ölüm\" mowzugymy arhiwden çykaryp goýmagy makul bildim.

Mysal berip başlaýyn başda:

Barde birini gordum, 53 yashlarynda biridi. Barik(UK) ge...

Dowamy »

2859 57
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

“Öz özüňi öldürdýän kesel”

Adyny bilemok bu keseliň şonuň üçin eşdişimçe aýdaýyn. Bir adamyň yzyna gara düşýä hem-de “özüňi öldür” diýip bizar edýä tä özüni öldürüp dynýança. Käbirleri oňa “Eýe” diýýäler “Eýesi bar ol adamyň”. Kabiriniň gulagyna eşdilýä “gulak galýusinasiyasy” gözüne görünse “göz galýusinasiýasy” diýýäler. Özem şeýdip ölýän adamlara sahelçejik zat bolsa-da...

Dowamy »

4899 60
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

“Benzin gymmatlady”

Haçanky täzelik weli bu hakda hiç kim hiç hili tema açman geçdi! Her kim öz pikirini aýdaýsyn şu hakda peýdalary bilen zyýanlaryny! Men bolsa özümiňkini aýdaýyn.
Gymmatlany gowy bolmady minuslary köp meň pikirimçe. Öz ýurdumyzda önüp, ýetip duran zady gymmatlatmak gerek daldi. 1aýyňa 120 litr. mugt berilýä olam nämä ýetýä aňyry gitse 5 günü...

Dowamy »

3220 31
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Türkmen Gurluşyk Injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurap bilermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

1394 1
Köneler, bezzat tarapyndan 12 years ago

CAKSIZ SÖYGİ

salam hormatly okujylarym men bu gezek sıze giňişleýin gürrüň bereýin. şeýleräk men ene atanyn arasynda saýlav goýmadym diňe siza şeýleräk sorag berdim siz bolsa mana şol sorag üçin maslahat berýäňiz men şol soragyň üsti bilen siziň söýgä düşünşiňizi barlap gördüm netıjede hem hic biriňiz položitelnyý jogap berip bilmediniz diýmek siziň araňyzda hi...

Dowamy »

1836 20
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Yazgy manyly bolsa...

salam uzyn wagtdan bari aranyzda bolmak nesip bolmady yöne bärde ýazylan köp ýazgynyň bize hiç hili peydasynyň bolmajagyna göz yetirdim. Meselem goşgy bölümü meniň iň dykkatymy çeken bölümdü yöne kabir kişilerin manysyz we mazmunsyz goşgylary meni şol bölümden uzaklaşmagyma sebap boldy.Belki men ýaly kan adam bolmagy mümkin eger yazan zatlarynyzy g...

Dowamy »

1252 6
Köneler, turkmenbalasy tarapyndan 12 years ago

Talyplar network: CheatMachineŞu gün Talyplar Network tarapyndan täze sahypanyň açylandygyny Size habar berýärin. Bu sahypada 5000-den gowrak oýunlaryň \"syrly sözleri\" ýerleşdirilendir. Şeýle hem sahypa 3 dilde taýýarlanylan. Türkmençe, iňlisçe we rus dillerinde. Hyzmatlaryň ählisi mugt.

Tiz wagtlaryň içinde sahypada diňe kompýuter oýunlaryň dä...

Dowamy »

1587 5
Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago