Prezident okaýamyka :)

prezident şu saytda ýazylanlary okaýamyka :) prezidentimize aýtjak goýjak zadyýňyz bar bolsa utanman ýazyberiň,belki peýdasy bolar

Dowamy »

1217 6
Köneler, kafadan tarapyndan 12 years ago

Turkmenhowayollary

Salam doganlar,sizden yekeje hayyshym,shu vagt turkmenhowayollary turkmenistan sheherlerara gatnavlarynyn biletlerini nace manatdan satya? bilyan bar bolsa gayrat edip yazsa... sag bolyn
eger gorup bilyan saytym bolsa onam yazsanyz.

Dowamy »

1573 11
Köneler, muratsi tarapyndan 12 years ago

Türkmenhowayollarynyn icherki gatnawy bilet bahalyny yokarlandyrdy
Türkmenhowaýollary içerki howa gatnawda bilet bahalaryny 500 göterim töweregi ýokarlandyrdy.

Türkmenhowaýollary Oguz aýynyň 1-nden başlap welayaýatlaryň howa gatnaw nyrhyna galdyrdy. Soňky gymmatlaşyga görä iň arzan bilediň bahasy 190 müň manat boldy. Paýtagt Aşgabatdan Balkanaabada uçýan uçaryň bilet bahas...

Dowamy »

4259 16
Köneler, Lider tarapyndan 12 years ago

Turkmenistan 0 - 0 KDPR

bugun futbol yygyndy komandamyz demirgazyk koreyanyn yygyndy topary bilen 0-0 hasabynda oynady.

bizinkilerin biri bilen gurrundesh bolamda, "ay yoklay, federasiyada pul yok, pul berenoklar" diyipdi.

Namys, milletparazlyk dushunjesi yok bizde. yaman gynanyan we gaharym gelyar shona. ölü yaly gezip yorler meydanchada....

Dowamy »

1541 10
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Türkmenistandaky gezelenç ýerleri?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bärik gelip, kä ýerlere kämahal dynç almaga gidýäris. Şol ýerleri görüp ýörkäm, kämahal tm-däki okuw wagtynda giden ýerlerimiz ýadyma düşýär. Tomus duşuşyk+lar gurnaljaga meňzeýär, hatda, dürli welaýatlarda gurnalmagy ündelýär.
Şu sebäpli, tm-däki dynç alyş merkezleriniň, piknik ýe...

Dowamy »

2915 23
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Galyň sanawy we netijeleri

Öňem galyň mowzugy bardy we galyň barada köp zatlar ýazyldy. Indi şu mowzukda galyňa
1- nämeleriň;
2- näme sebäpli;
3- näçeräk mukdarda;
4- kimler tarapyndan;
5- kimlere niýetlenilip we ş.m. sebäpli zatlary, gysgaçasy, galyň sanawyny (spisogyny) bilýänler ýazaýsa. Meniň-ä başym çykanok bu zatlara, ýöne indiki ýyl...

Dowamy »

4379 59
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Çaga söýgüsi we ýitgisi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşiňiz ýaly, türkmençilikde çagalar barada aýdylýan bir söz bar: “Bal süýji, baldan bala süýji” diýlip. Türkmenleriň öz çagalaryny nähili söýýändiklerine söz ýok. Men olaryň çagalaryna ýitirenlerinde nähili duýgyda bolýandyklary we olary teselli etmek barada birnäçe zat ýazmakçy, enşalla...

Dowamy »

1612 18
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Bäşim Söýünow


Täze çykýan, aslynda ogurlanýan aýdymlary diňlär ýaly däl, belki erbedem däldir, ýöne ol aýdymlaň hakeýkisini diňleýäň welin janyň ýanyp gitýär, türkmen aýdym saz sungatynyň şu derejä gelenine ynanyp bolanok. täze ýaşlar azat oraz, begga, seýdi ýaly aýdymçylary diňleýärler, sebäbi studiolar diňe şolar ýaly bagşylary öňe çykarýar, emma bizde...

Dowamy »

1416 5
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 12 years ago

Salam Gadyrly Talyplar topay

Salam Gadyrly Talyplar.Com topary. Menem siza taze agza boldum. Sizden ing ongat yazgylary almaga tama edyarin.

Dowamy »

951 2
Köneler, Maysagul tarapyndan 12 years ago

Dine sen!

Men sonky wagtlar yaman kop zada dushunip bashladym.(eyyam alym boldum bu yashymda ;) ) Meselem men dushundim; eger men oz ozimi okattyrmasam, onda meni hich kim hich zada zorladym okattyrmaz. Men geljegim dine menden we dine menden bagly. Eger men bu gun ozimi zorladyp bir zady owrensem, onda bu men owrenen zadym men geljeki choregim bolar. Hich h...

Dowamy »

1449 6
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Hayysh)

Salam talyplar, menin size bir hayyshym bar, mana Ashgabat-Turkmenabat aralygyndaky ucharyn uchush sagatlary (raspisaniya wyletow)gerek, internetde tapyp bilemok, kyn gormeseniz yazyp berin.

Dowamy »

1596 30
Köneler, Eyjejik) tarapyndan 12 years ago

ABADAN HALMEDOVA

Türk Dili olimpiyadaysnda Türkmenistanyn adyna çykyş eden ABADAN HALMEDOVA 2-nji yer aldy hemmamize gutly bolsun!!!! TURKMENISTAN FOREVER!!! LOVE YOU AND HOLD YOU IN HEART!!!
GOY DUNYA DURSUN, TURKMENISTAN DURSUN!!!
ine link(ssylka) >>>>> http://www.zaman.com.tr/multimedya.do?tur=video&aktifgaleri=3699 null Seredin lezzet alyn!!

Dowamy »

10815 115
Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago

salam

salaam talyplar men taze agza su gun sayty gorip otyrn girmegimini sebabisms gozledimiypsisu gowy zatlary gordim. Dolar 10100 diyipsiniz entek asgabatda 14250 (bankda) manat

Dowamy »

1374 7
Köneler, ataska tarapyndan 12 years ago

Dünyade in kan pul gazanyan futbolistler.


brazil futbolisty KAKA italyan takiminin "milano" bn taze kontrakt baglaşmagy bn dünyade in gymmat futbolisty diyen ady alyar.baglaşma 2013 yyla,baglaşmasyna göra oyunçy ayda 750 mün evro,yylda 9 million evro gazanajak.
indi bolsa beyleki meşhur futbol oyunçylar barada.
ikinji yerde baryan yenede bir braziliyaly "barselona"ta...

Dowamy »

2749 12
Köneler, kakabay tarapyndan 12 years ago

In taze habar

salam dostlar we joralar, agalar we iniler, uyalar we jigiler!
shu gun taze habar eshitdim. ol habar shu: dollaryn bahasy 10100 manat bolupdyr. ir bilen ishgarleden kabiri banka baryp gaydypdyrlar, sholardan eshitdim muny.

Dowamy »

2198 6
Köneler, yalnyz tarapyndan 12 years ago

shu tema barada bilyan zadynyzy yazyn

hormatly talyplar ve beyleki agzalar adamzat kowmunyn ene garnyna düşdüginden bashlayan ve adamyn ölümi bilen tamamlanan ADAM HUKUKLARY VE AZATLYKLARYNY halkara kabul edilen ylalashyklara yada yewropa adam hukuklary beyannamasy ve birleshen milletler halkara beyannamasyna layiklykda ADAMZAT KOVMUNYN NAHİLİ HAK VE HUKUKLARY BAR ve bu hukuklaryn ulan...

Dowamy »

1266 3
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

Pälwan Halmyradow!

Salam Hormatly Agzalar!
meniň bu günki temamyň adynyň "pälwan halmyradow" diýip almagymyň özüne ýeterlik sebäbi bar. sebäbi, biziň bu saýtymyz ahli türkmen oglan-gyzlarynyň, ylaýta-da talyplaryň özara pikir alyşýan saýty. şonuň üçinem meniň size uly bolmadyk bir haýyşym bar. eger kanagatlandyrsaňyz, begenjimiň çägi bolmazdy. başdan başlaýyn:...

Dowamy »

6409 58
Köneler, Nehir tarapyndan 12 years ago

Inteligensiya akla hyzmat etmelimi ya-da zulma?

Yany hoshowazyn eger prezident bolsam temasyna yazanlary üçin knb-nin azar berjekdigini yazanyny okadym. Çyndan hem bizin mhk-myz şeyle işler bilen meşgulmy. Menin bilişim döwlet intelligensiya organlaryny zulm etmek üçin dal akla hyzmat etmek üçin gerekli maglumatlary yagnamaga ulanyar. Yok çyndan hem bizin intelligensiyamyz şeyle keselmi? Bizin d...

Dowamy »

4103 71
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Salam Doganlar!

Salam bu gun menem sizde taze agza , Sizin hemmanizi hosh gorduk!

Dowamy »

1166 10
Köneler, Mariya tarapyndan 12 years ago

Süyji sözler yazaly


Hormatly agzalar geliň biz iň gowy we süyji sözler yazalyň mysal ücin çaga aýdylýan mähirli sözler maşgalada aýdylýan mylakatly sözler yada mekdepde ,bazarda,köcede söygüde dostlukda hormat bilen aýdylýan sözler yazalyň.
Kicijik çaga göreniňde wi bu cagajygyň eýjejikdigini nähili mähirlidigini diyip öpeniňi bilmän galyaň.Cagada özü...

Dowamy »

2964 8
Köneler, marjina tarapyndan 12 years ago