Sosial Ag(Social Network) Turkmenler uchin.

Salam.
Men uzyn wagtdan bari planlap yone bashlap bilmedik, biz turkmenlen hemmesi uchin peydali bolar diyip pikir etyan proyetkim bar. Yeke bolanson bashlap bilman yorun, birnache kishi bolunsa has chalt bolarmika diyyan.

Proyekt facebook yalagrak boljak. Esasy maksady Turkmenistanlylaryn bir birini odnoklassnini.ru, facebook...

Dowamy »

1717 4
Köneler, guych tarapyndan 12 years ago

Kerkukte türkmen gatliamı

kerkuk.net sayphasının berdigi maglumata gore kerkukde kurtler turkmen binalarına, turkmen halkina garshi köp guvvetle hüjüm etyar. gatliam etyar.

Dowamy »

1759 21
Köneler, owsar tarapyndan 12 years ago

Başkent Mekdebim

Salam gadyrly talyplar.comyn agzalary we ullanyjylary. Youtube`da aýlanyp yörkäm bir wideo gabat geldim. Başkent türkmen-türk mekdep okuwçylary tayyarlapdyr. Mekdep ýyllarym yadyma düşüp gitdi. Diňläň lezzet alyň...Bashkent Mekdebim

Dowamy »

1582 2
Köneler, ultimatum tarapyndan 12 years ago

Golynyz name bolardy?

talyplar.com-da şu wagt gol yazmaga mümkinçilik yok [adminler muny yazgarmak diyip düşünman, men üçin yazgy yazmaga bir mümkinçilik))], şol mümkinçilk bolsa-da bir sany yazyp bolya, şon üçin gelin şu blogy gol/signature yazmak üçin ulanalyn, eger gol yazmaga mümkinçiliginiz bolan bolsa siz name yazardynyz? herkim birnaçe yazyp biler...

Dowamy »

1520 6
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Ertir Miraç gijesi - gutly müräk bolsun!


Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

RErtir Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi öňünden gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin!

Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun!

...

Dowamy »

4757 34
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Hormat goýmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşimiz ýaly, ulylara hormat goýmak – bu biziň dinimizde-de, medeniýetimizde-de, umumy ahlagymyzda-da bar bolan bir ýagdaý bolmaly. Umuman aýtsak, ene-atamyza, başymyzdaky ynsanlara (döwlet edarasyndaky jogapkärler, pygamber wezipesini ýerine ýetiren din alymlary, tebigy bilim alymlary, m...

Dowamy »

2057 13
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men soňky wagtlar käbir zat bilen gyzyklanýaryn:

1- Türkmenistanda bir iş/söwda/biznes gurmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?!
2- Daşary ýurtdan bir şereket bilen şärikleşip, şereket açmak üçin näme şertler/resminamalar gerekli?! Şol daşary ýurtly biznes eýesi...

Dowamy »

3210 7
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Habardar etmelimi ýa ýok?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!


Ýaňy-ýakynda we öňräk başymdan geçen iki-üç wakany size gürrüň berip, bu babatda siziň pikirleriňizi öwrenmek isleýärin. Ynha, waka:

1- Bir dostumyň toýy bardy we toýuna gidipdi. Onuň toýuna bärdäki käbir dostlarymyz gidip bilenokdylar okuwlary sebäpli. Aslynda, şol...

Dowamy »

1627 12
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

Tanışlık.

Selam ben bu yazgiyi TURKİYEDAN yazyorum benimle tanışmak istesen bu adrese mesaj atabilesin...(toylisar@hotmai.com)

Dowamy »

2762 34
Köneler, toyli tarapyndan 12 years ago

Bu yollar!

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.******************yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,doldurypjyk ylgardym,ke...

Dowamy »

1543 7
Köneler, garabekewul tarapyndan 12 years ago

Dünýäniň soňy

Mana gelen bir forwarded maili siz bilen paylashmak isledim. gynansak-da turkche. turkmenchä terjime etmäge yaltanyan :(


Amerika'da bir Üniversitede, Profesör derse şöyle başlamış:
- "Düşünün ki bugün dünyanın son günü. Yarın bu saatte her şey bitecek.
Kurtuluş şansınız yok. Bugün ne yapardınız?"

Dowamy »

1845 5
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Eýsem öýlenmek sosial durmuşyňy öldürýärmi?

Ençeme ýyl Türkiýede, Türk milletiniň medeniýetine, kulturasyna, maşgala durmuşlaryna, köp gaýtalanýan wakalaryna, futbola bolan fanatizmine, durmuşdaky wakalara nähili garaýyşlaryna bir eýýäm öwrenişdim. Meniň ýaly müňlerçe türkmen oglan bar Türkiýede. Türkleriň kelle gurluşy umuman aýdanda türkmenlere gaty meňzeýär, ýewropadaky beýleki milletle...

Dowamy »

4513 71
Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago

Dialog tapawudy

Türklerin diyalog farki


Amerikan: hey dostum burda bir problem mi var ?
Turk: noluyo lan burda ?


Amerikan: nasil gidiyor mike?
Turk: napiyon lan?


Amerikan: korkarim seni oldurecegim!
Turk: salavat getir pezevenk!Amerikan...

Dowamy »

1992 19
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

Fulbright stipendiyasy

gyzyklanyanlar bar bolsa.

us'de master degree almak isleyan talyplara habar. amerikan hokumeti turkmen talyplary ucin shu yyl fulbright stipendiyasyny beryar. sonky mohleti 01/09/2008.

doly etallary bilemok, yone usembbasy'n sahypasynda barmyka diyyan detallar.

Dowamy »

1302 2
Köneler, Achilles tarapyndan 12 years ago

ovadanja

salamjyk !!
men molodinkiy krasavcik

Dowamy »

1218 5
Köneler, doktor119 tarapyndan 12 years ago

Mailleriňizi yanyňyza alyň

hotmail, gmail, yahoo ulanyan bolsanyz mail-bukjanyzda(mailboxynyzda) bir topar üyşip giden mailleriniz bardyr, mena hiç mail pozammokdym, ön bir yahoonyn mail kwotasy 5mb wagty kwotany doldyrypdyp, son mejbur pozmaly diyip yörkam yzyyany 2-3 esse köpeltdiler, şuwagta gigabytelap kwota beryaler, indi beyle gaygy-da yok, yöne bir mesele maillerin in...

Dowamy »

1656 0
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Nadanbende bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Öňler söhbetdeşlik dowam edýärdi, ýene-de dowam edýär:)

Indi gezek öz rugsat bermegi bn Nadanbende-de.

Nadanbende barada, dogrusyny aýtmaly bolsa, özüm-ä kän zat bilemok. Ýöne kompýuter ugry güýçli öýdýän, mç_merw we muhaçir-iň kä ýerlerde ýaňzytmaklaryna se...

Dowamy »

2271 36
Köneler, ata tarapyndan 12 years ago

salam agzalar

Salam yashlar, men bu sahypa taze geldim, hat yazip durun!

Dowamy »

1044 4
Köneler, kätmen tarapyndan 12 years ago

Tm'da tölegli okuw döwri..

eger yalnyş düşünmedik bolsam;
yakynda tölegli okuw hem başlayar:

http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=13257&type=event&sort=date_desc

22.07.08 12:13
В Туркменистане появится платное образование

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил расширить возмо...

Dowamy »

1537 5
Köneler, Ga1taman tarapyndan 12 years ago

::hezil günler::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip y...

Dowamy »

1519 7
Köneler, vePAŞkA tarapyndan 12 years ago