Cheken Suratlarymyz

Dowamy »

7299 131
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Gaygyly Zenanlar

Her 9 sekuntdan, biri bir ayaly uryar Amerikada. Eger Amerikada bir ayal her 9 sekuntdan urulyan bolsa, onda Turkmenistanda her nache sekuntdan ka?

Ine size gaygyly zenanlara bagyshlanan goshgy. Biri belki bu goshguny terjime edip biler.

Another woman (Yene bir ayal)
Carol Geneya Kaplan
June 22, 2002

Dowamy »

2492 16
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Bilimli Bolun (e-books we olaryn sepleri)

Universitete gatnaman hem bilimli adam bolup bolyar (hich kim bolup bilmersin diyenok, bilyan). Henry Ford, biraz kollejde okap we ony tashlap mashin (FORD) yasamagyny bashlady, hich hili diplomasyz. (eger yalnyshmayan bolsam, eger yalnyshyan bolsam, onda men yalnyshymy tizrak duzeltmeginize hayysht edyan).
Gysgacha aydanda, ine size bilim h...

Dowamy »

2732 17
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

Haywanlardaky enelik mahri

salam talyplar.com'yn agzalary we myhmanlary. keypleriniz yerindedirda enshalla. gechenlerde tw kanallarynyn birinde sheylerak bir hadysa gordum weli mena hayranlar galdym. belki sizem gyzyklandyrmagy mumkin. hadysa shu:
bir leopard aw gozlap yorka bir maymyny goryar we tutyar. maymyny olduryar we leoparyn dushmanlary bolanson ol oz awyny ag...

Dowamy »

1351 3
Köneler, hoshowaz tarapyndan 12 years ago

Kim kim ka....

Mena bir zady dushunmedim, yatan yeri yagty bolsun Beyik serdarymyzyn aydyshy yaly, hemme turkmen mi , ya da turklerin aydyshy yaly hemme turk mi? Bizar boldum şol turklere dushundirmekden kimin kim bolandygyny...Hem bir zady sorajak, aranyzda Silkroad Online oynayan bar bolsa men Mercury serverinde, garashyan, den dush bolar chay içeriz :)

Dowamy »

2053 34
Köneler, perahat tarapyndan 12 years ago

Microsoft Windows XP

salam hormatly den dushlar mahriban talyp dostlar,watanmyzyn ösüshine goshant goshjak oglanlar gyzlar men öz ene dilimizde Windows gozledim emma tapmadym dünyanin beyleki dillerinde bar orta asiyanyn beyleki hemme halklarynyn dilinde barda name uchin türkmen dilinde yok sebabini bilyan dostumuz barmyka aranyzda?bu name uchin beyle bolya ya bizin di...

Dowamy »

1952 14
Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago

Yadyna salmak

adam hiç zady unudanok diyip eşidipdim dine şol yadynda saklanyan yere gidyan yollar yapylyarmyşyn, belki naçe terabytelarja informasiyalary, adamyn bary-yogy 100 yllyk ömründaki informasiyalary öz içinde saklap bilyandir

asyl men aytjak bolyan zadym bu daldi, hemme kii meselem etjek işlerini etman yadyndan çykaran halatlary bolya,...

Dowamy »

1292 7
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

Türkmenmin Sen? :)

Gadyrly talyplar
Awtobusda, yolda yadam başga yerlerde birini türkmene menzetseniz Türkmenmin diyip sorayanyzmy? :) Yadam türkmenlginizi bildirjek bolup jan edesiniz gelmesedem bir yerik jan eden bolup türkmençe gürleyan wagtynyz bolyamy? :)
Köp gabat geldim. Başymdan geçen bir iki wakany aydayn.
Bir dostum bilen E...

Dowamy »

1353 0
Köneler, agajan tarapyndan 12 years ago

ZENIT

Zenit düyn Bawariya bilen dene den oynady.
Nesip bolsa utmazmika. Vse taki nemeslere garşy :D

Dowamy »

1249 6
Köneler, agajan tarapyndan 12 years ago

Täze türkmen internet sahypasy

Sen şu sahypamyzda özüňe dürli peýdaly maslahatlar alarsyň diýip umyt edýäris. Makalalarda: Kun-fu, U-şu, Ýoga - bular adama peýdalymy? Ýorup berme, gipnoz, palçylara ýüzlenmek - bu bize zelel getirermi? Alaja dakmak adamy goraýarmy we ş.m gyzykly makalalara hoş geldiň.

www.merhemet.org

Hoş geldiň!

Dowamy »

2362 33
Köneler, Adam777 tarapyndan 12 years ago

In gowy aydymlar, klipler

halayan adymlarym:
A sizinki?

maksim Макsим Ветром Стать

Pelageya Пелагея - Любо, братцы, любо!

Jazz Miles Davis & John Coltrane- SO WHAT
louis armstrong & friends - nobody knows the trouble I have seen
Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In

Dowamy »

8543 100
Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago

gunluk

Salam.men bu sayetda (nowicok).Mana bu sayet (понравилас,очень приколнй)yonу dushniksiz.Sizden hayysht nirde namt barlygyny dushindirayin.

Dowamy »

1231 5
Köneler, Arzyshka tarapyndan 12 years ago

Günlük

salam millet
bu yere taze bir zat goşmagy yuregime düwdüm.
gownunuzden turar diyip umyt etyan
bir Aşyk yigidin soygulisine hatyny (hat hem dal her gün yazyan günlük diysenem boljak)bari gecirmekci
bir okaşdyryp gorersiniz aşyklar şeyle bolmaly diydim men a bir okamda.yetişdigimden her gün yazmaga synanşarn.

Dowamy »

2197 52
Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago

Taze ağzanın arzy

men taze agza velin gaty memnun dal.Yaman buyr bulashık.Nirede name bar yok belli dal.Surat eklemek üçin herkimin 1 sagady bardır öydemmok.
Mnin velin 1 sağadım gitti şondada edip bilmedim.

Dowamy »

1437 27
Köneler, nurmuh tarapyndan 12 years ago

Çaga problemasy

Kimdir birleri çagalaryny taşlaýa, kimdir birileriň bolsa çagasy bolanok :(
Meň bir tanş joramyňam eýýäm toý edenine 2 ýyl boldy çagasy bolanok. Gyz wagty biraz ženskiý ugurdan problemalary bardy ýöne dogtora barlansalar adamsynyňam özüniňem hemme zady ýerinde. Başda olar çagasyzam bagytly ýalydylar, ýöne bir öýüň iň uly gelini gaýynlaram ý...

Dowamy »

7518 25
Köneler, Harmandali tarapyndan 12 years ago

Duralga.com - durmak ýok


hoowwwa ine size täze güýmenje. köpden bäri etjek etjek bolup yördim ahyrsoňy elim boşaşaýdy.
www.duralga.com täze surat galereýa. ine sahypalarymyzyň arasyna ýene bir sahypa. garşylalyň.


goşmaça: kim näme teklip, ýalňyşlyk, bildiriş, duýduryş, taňryýalkasyn bolsa şu ýerde çekinmänjik ýazybermeli.

Dowamy »

3606 7
Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago

Bayramynyz gutly bolsun

Eger tr-de bolsanyz habarynyz bardyr, barde bayram, yany biri sms iberipdir kimdigini bilemmok, "bayramyn kutlı olsun" diyip, sizinkinam gutlayayyn diydim.

şu çagalan bayramy üçin google türkiye öz saydynda logo-da yasapdyr, arada "google bize logo yasasana" diyip sayt açylypdy,, şonun netijelerinden biri şolam

Dowamy »

1358 4
Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago

ýene sabah gazedinden habar

ýaňy sabah gazedinde bir habar okadym. Nejmi Yşyk atly bir türk bilen Aýgah atly ogly öldürilipdir. Öldürilen hojalykda Myrat atly bir türkmen (türkmenistandan) hyzmatçy bolup işleýän ekeni. Myradyň günälidigi anyk däl ýöne sülçi şonuň üstünde durýarmyş.

Habar (türkçe)

İstanbul Çatalca'ya bağlı İnceğiz köyünde 7 gün ön...

Dowamy »

2572 7
Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago

Türkmenistanda iş gurmak

salam hormatly agzalar.bu gezek hem men siden bir maslahat ve bilgi almak ücin yüzlenyan.menin türk dostum bar ine ol hem türkmenistanda iş gurmak isleyar sizin ücin name iş gursa govy bolar sorag-türkmenistanda mysal ücin şol adam iternet kafe acyp bilermi nahili yagdaylar bar name etmeli umuman şol internet kafe acmak isleyar şol acyo bilermi ve...

Dowamy »

6590 55
Köneler, MURAT MN tarapyndan 12 years ago

Malayziya

menin malayziya gidesim gelya. mana malayziya barada gurrun berayinde hormatly talyplar com.

Dowamy »

1328 1
Köneler, olya tarapyndan 12 years ago