Aşgabat + FOREVER

Salam oglanlar! Aşgabat plus gruppasyny bilyan bolsanyz şondaky gyzy tanayan bolmaly siz,şo hkada maglumat gerek mana,kim bilyan bolsa gayrat edin ! Men soyyan ow şony lay,aşyk men oow!!!

Dowamy »

980 2
Köneler, atashka89 tarapyndan 11 years ago

taze grupba acmak meselesi!

salam gadyrdanlar!
su blog meselesi gownumden turdy.
bilemok sizin kabiriniz gaty goraymegi hem ahmal yone barde jogap yazmak we yazylan jogaby tapyp okamak hyllalla. son ucin yahoo groups da taze bir grupba achdym. su saytda edip boljak zatlary shol grupbadada edip bolar pikiri bilen...
egerde grupba gosulmak isleseniz
...

Dowamy »

1336 5
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 11 years ago

Hemmanizi Atawatana çagyryaryn!!!!!


Hormatly talyplar!
Sizin köpiniz daşary yurtlarda okuw gwçyarsiniz. Daşary yurtlaryn hünarlerini öwrenyarsiniz we kamil dereca yetyarsiniz. Bu öran uly we gowy zat.
Yöne men bu yerde başga bir zady bellasim gelyar. Siz daşary yurtlara yöne yere gitmeyaniz ahyryn: Diymek Siz saylanyp seçilen adamlar. Munyn şeyledigine tüys yür...

Dowamy »

1598 19
Köneler, hurmit tarapyndan 11 years ago

Ayal-erkek gatnasyklary

salam hormatly saytin agzalary, sizin pikirinizce idealniy ayal-erkek gatnasyklari su yerlerde we wezipelerde nahili bolmali?


bashlyk - sekretar

mugallym - okuvcy

bir ofiste isleyan den derejeli isgar.

gyzlarin egin-bashlari nahili bolmali, biri-birileri bilen oyun edishleri,
...

Dowamy »

1463 12
Köneler, herhili tarapyndan 11 years ago

Yone genleman??

hormatly dostlar belki beyle zat soralyanam daldir ,yone mana komek etseniz menin minnetdarlygymyn cagi bolmazdy.
men "rus" dilini doly bilemok. yone dusunyan -de gurlap bilemok. egerde sizin okde owredyan tanysynyz , ya-da sawlik bilen habarynyz bar bolsa(tolegli owredyani goz onunde tutyan) gayrat edip meni habarly edayin-de haysh!!!

Dowamy »

2229 34
Köneler, anjeli tarapyndan 11 years ago

Men "syry" bilyan, a siz?

salam gadyrly hanymlar hem jenaplar! men sizin dykkatynyza bir zady yetiresim gelyar. o zat bir nace asyrlar bari gizlin saklanyp dine saylanan adamlaryn arasynda ayan edilyardi. ol adamlar ony ulananda hemme islan zatlaryny alyp bilyardi. o zadyn komegi b/n olaryn elinde beyleki adamlaryn bilmeyan guyji bardy. yone men hem indi ony bilyarin. we si...

Dowamy »

1443 9
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

Talyplyk durmushumyn sonuna geldim

salam hormatly talyplar ve beyleki agzalar menem indi talyplyk durmushumyn sonyna geldim indi durmush yoluna gadam basmaly nesip bolsa öz saylan hünarimde watana il günimize hyzmat etmeli sebabi watanyn puluna okadym bilim aldym shol alan bilimlarimam halkymyz bilen paylashmana öz yurduma dolanyan allajan yol berse sizede name durmushda ishde,uly u...

Dowamy »

959 1
Köneler, murad-001 tarapyndan 11 years ago

Düşnüksiz sözler we olaryň terjimesi

Salam saýtyň hormatly agzalary! Hemmäňize jan saglygyny we işiňizde üstünlikler arzuw edýän! Meniň şu ýazgyny ýazmagyma saýtymyzda gabat gelýän käbir düşnüksiz sözler sebäp boldy. saýtyň agzalarynyň köpüsi şol sözleri okap düşünenoklar. Şol sözlerden men size käbirini mysal getireýin:

LOL
Shadyyanja | 2008-06-16 21:31:20
...

Dowamy »

5915 77
Köneler, milliyetçi tarapyndan 11 years ago

Türkmenbaşyň goşgylary, Türkçe

Saparmyrat Türkmenbaşyň goşgularynyň türkçesini diňläp gördüňizmi?! Çyndanam ýaşulyň ruhyňy göterýän goşgylary barlaý, birem türk dili biziň dilimize garaňda ýumşagyrak bolansoň goşgylara gowy gelişipdir. diňläň, lesset alyň!
______________________________________________
Ruhunuz tuğ deyin yücede olsun (Ruhuňyz tug deýin belentde bol...

Dowamy »

2598 12
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Bushluk FP jurnalynyn anketasynyn netijesi

hormatly agzalar gecen gunlerde foreign policy jurnaly dunyanin 100 entelektual tanymal adamlaryny saylapdy yagny may ayinda we gecen hepde hem sol 100 adamdan 20 adam saylandy olaryn icinde birinjisi kimdir oydyaniz turkiyeli bilim adamy we din alymy M Fethullah Gulen birinji yere cykdy oran tolgundurjy we begendirji habar bu yagday babatda bu...

Dowamy »

1433 9
Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago

DarkRoom Posse Topary Hakkynda

S: DarkRoom Posse Kim ?
J: DarkRoom Posse Toparyn Ady. Topary guran hem Zumerchas.
S: Bu toparda kimler bar ?
J: Turkmenistanly Rapchilerden:
1. ZumerChas (Blood)
2. Rude (Blood)
3. Crip-T (Crip)
4. Bagur (Blood)
5. Shayna (Neutral)
Dasharyurtdan Rapchiler:
1. Keelo (Canada...

Dowamy »

3201 54
Köneler, Crip-T AKA Rush tarapyndan 11 years ago

Anketa

hormatly talyplar.com-yň hojaýynlary!
her ýazgyň ýanynda 1 anketa açar ýaly edip bolanokmaý! her ýazgyda ýazgy bilen baglanyşykly bir anketa bolsa agza köpçülginiň nähili pikirdedigini bilmek üçin gowy bolardy! nähili garaýaňyz?!

Dowamy »

1366 2
Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago

Uslybyň ähmiýedi

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

mowzuk boýunça peýdaly bir rowaýat ýadyma düşdi, men hem täze mowzuk açyp, siziň bn paýlaşaýyn diýdim:

Bir wagtlar bir ülkäniň padyşasy düýş görüpdir. Düýşünde dişleriniň birinden başga ählisiniň düşenini görüpdir. Şol ýekeje dişiniň hem özüdigine göz ýetiripdir. Ýorgudy üçi...

Dowamy »

1315 5
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

ýazgynyň ady:

salam hemmanize.
menem sizin yazyan zatlarynyzy uzakdan bolmasa-da ep-esli dashrakdan myhman bolup gidyan kate-kate. yone asla tore gechemmok. name uchin?! dogrusy ozumem bilemmok. yone web site'ynyz nejis/erbet dal. yone shu yazyan zatlarynyzyn nama we kime peydasy bar?! shu site doredeli bari el bilen tutar yaly ya bolmasa goze gornup dura...

Dowamy »

1743 16
Köneler, nabelli tarapyndan 11 years ago

"Gyzyl sakkal" oyny

gadyrly talyp yashlar! siz hany aydyn, bizin gozel Ashgabadymyzyn teatrlaryna gidip bir gordunumi? size gorkezyan oyunlary yarayarmy? men size bu sowal bermegimin sebabi men dyn4 guni oz joram b/n Pushkinskiy teatra gitdim. we olaryn talyplarynyn goyan sahnasyny gordum. olar 10 aylyk kursy gutoryp oz diplom isini bu sahnany goyup goradylar.
...

Dowamy »

1640 16
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago

Teklip

salam gadyrly Agzalar.size bir teklibim bar.bizin Talyplar.com sahypamyz oran yurek gysgync.Gelin azajyk uytgesmeler girizelin.menin pikirimce ilki bilen azajyk sahypamyzy owadanlamaly.yenede name etsek gowy bolar .gelin su yerde her kim oz pikirini yazsyn .sonra hemmamiz in gowy pikirleri jemlap,talyplar.comdan azajyp uytgetmeklerini hayyst edip g...

Dowamy »

2017 36
Köneler, Arzyshka tarapyndan 11 years ago

Salam

salam talyplar comdaky talyplar men shu gun taze girdim shu gunden bashlap menenem talyplar comyn agzasy

Dowamy »

874 6
Köneler, eyjejik tarapyndan 11 years ago

Türkmen gyzyn ayylganç ölümi

hemmamizin bilşimiz yaly türkiye respublikasyna hergün yüzlerçe türkmenistan rayatymyz gelyar.bularyn %90 göterimi-de işlap pul gazanmak we maşgalasynyn,çagalarynyn eklenjini gazanmak üçin gelyarler.bularyn kabirleri emellerine ulaşyp pul gazanmagy başaryarlar.kabirleri bolsa dürli duzaklara düşip,gaty kyn günlere sezewar bolyarlar.bu duzaklaryn na...

Dowamy »

8944 21
Köneler, euro2008 tarapyndan 11 years ago

seni haladym!

salam agalar, iniler, dogan gardaslar!
bu internet sahypasyna tazeden bari girip basladym. gownumden turdy. agzalaryn hemmesini gutlasym we berekella diyesim gelyar.
kellame bir pikir geldi. ucup gitmaka siz bilen paylasmagy makul gordum. bu sahypanyn okuyyjy we yazyjylary hakynda gysgacyn maglumat yerlesdirilse nahili bolar? bile...

Dowamy »

1380 7
Köneler, ombudsman1984 tarapyndan 11 years ago

Poems by me!!

hi for everybody! i wonna represent to u the poems by me. hope u'll like and write to me ur opinions. anyway enjoy it."solitude"

rain is falling down
like my tears now
won't u find me?
won't u miss me?
it's so cold at nights
because the lonelyness is around
bc...

Dowamy »

1925 40
Köneler, Moonflower tarapyndan 11 years ago