Garabekewul atly agzamyza ayratyn salam

Salam garabekewul atly agzamyz siz name ucin adynyza garabekewul yazdynyz.Bu ady okanymda bir mahir duydym cunki bu at menin osup ulalan yerim.Siz de Garabekewullimisiniz!
yone bir kemcilik bu ady uly harp bilen baslamadynyz

Dowamy »

2640 70
Köneler, kebelek tarapyndan 11 years ago

Talyplaryn geljegi....

Salam gadyrdan talyplar hem-de shu saytyn agzalary.., ine biz hazirki gunlerde kopumiz diyen yaly Turkmenistandan dashary bashga yurtlarda okap yorus. Her kim oz saylan (yada Watanmyzyn buyuran kari diysegem bolar) oz tejribamizi kopeltyas... Mende bir sorag yuze chykyar: Biz okuwmyzy gutaranymyzdan son, diplomymyza layik ush yerleri upjun edilermi...

Dowamy »

1444 10
Köneler, Elegri tarapyndan 11 years ago

Dogrymy yada yalnys?

Men ilki bilen bu sayta zähmet edenlere kop sagbolsun aýdasym gelyär!!! Yöne käbir agzalaryň yazgylaryny yok etmek bu turkmen saýtyna mynasyp görmedim. Bu turkmende bomaýan bir häsiyet. Kim bolsa şol bolsun bu adrese gelýanleriň sanyny azaltmakmy senin aladaň yada köpeltmek? Bular ýaly saytlar agzalaryny kopeltmek uçin alada etyar. A siz bolsa az h...

Dowamy »

1602 10
Köneler, talypmen tarapyndan 11 years ago

kombat günäkärmi

Şu saýtda käbir agzalar öz isleýän zadyny tapyp okap bilmeýändikleri üçin, ol ýa-da beýleki agzalaryň aktiwligi üçin meni we beýleki käbir agzalary günäkärleýärler. Belki men köpräk ýazýandyryn, ýöne bu meniň aktiw agzalygymyň alamaty dälmi. Uzak wagtlap ýazgylaryna jogap berilmedik agzalara jogap ýazyp, olary höweslendirmek, mowzuklar boýunça öz p...

Dowamy »

4276 43
Köneler, kombat tarapyndan 11 years ago

"Zenanlary bagtly etmek"

Zorlanmadan yapabilecek misiniz?
KADINLARI MUTLU ETMEK!...

Romantik alemde tek bir kural vardır: KADINI MUTLU ET
Hoşuna gidecek birşey yapınca puan alırsınız,yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer..Tabi bu arada, zaten beklediği birşey yaparsanız puan yok.. Ve başlıyoruz:

KOLAY KISI...

Dowamy »

2008 12
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

"Zenanlary bagtly etmek"

Zorlanmadan yapabilecek misiniz?
KADINLARI MUTLU ETMEK!...

Romantik alemde tek bir kural vardır: KADINI MUTLU ET
Hoşuna gidecek birşey yapınca puan alırsınız,yaptığınız her hoşuna gitmeyecek şey puanlarınızdan düşer..Tabi bu arada, zaten beklediği birşey yaparsanız puan yok.. Ve başlıyoruz:

KOLAY KISI...

Dowamy »

1319 0
Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago

Aydymçylyk hyyaly!

slam talyplar.com'yn agzalary menin size bir soragym bar kyn görman yazsanyz begenerdim.
birden aydymçy bolsadynyz haysy bagşynyn yolunda(stilinden) aydardynyz, siz jogap yazyn menem sonunda yazaryn.bye

Dowamy »

1573 2
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

1984

agshamynyz hayyrly bolsun!
ishiniz showly, keypiniz bash bolsun! bolmasayam bolsun shol! ok my?!
sizden birzat sorajak:
ady "1984" bolan kitaby okanynyz barmy aranyzda. awtory george orwell bolmaly yalnyshmasam.

Dowamy »

2144 21
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

GARAŞSYZLYK BAYRAMY GUTLY BOLSYN

Garaşsyzlyk bayramyňyz gutly bolsyn mähriban ildeşler. Goy dünyä dursun TÜRKMENİSTAN dursun.

Dowamy »

1673 0
Köneler, turkmen.tach tarapyndan 11 years ago

Garaşsyzlygyň 17-nji ýyly

garaşsyz bolmak gowy zat. hemmanizi türkmenistanyn garaşsyzlygyn 17-nji yyly bilen gutlayaryn. garaşsyzlygyn 17-nji yylynyn her yyly üçin yazjak zatlarym bar welin oglanlar mana yörite e-mail yollap türkmenistan serhedinin içine degişli negatiw yazgy yazmazlygymy hayyşt edenson yazmayyn. onsuz hem adam şekilli yaşamagyn nahilidigini tejribe edip g...

Dowamy »

1458 3
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

GözleR Wada Berse, GaÇmak Neee Derkar?

Salam duygy,belki gozler içinde senem meni synlaýansyň,belki meniň ömrüme ýara salmak üçin janygyp paralanansyň... Günä etmedik halatynda, günäli saýsalar, yürek paralansa ynanman üstüňden geçseler... Duýgy o mahal nämä gerek bor? Söýýänligiň çyn bolsa ynanman ömrüňi kül etmek, yaryň wada berse gorkydan-da gaçsa ne derkar bu duygy syzgylary??? ýaşa...

Dowamy »

2086 25
Köneler, imperator tarapyndan 11 years ago

Kabirlerine has(shahsy)

hemmanize yalkymly(hosh we owazly) salam.
birhili kabirlerinize has bir mowzuk boljak bu yazjaklarym. shonda-da beylekiler gaty gormesin!
men hazir kabir agzalarymyza yuzlenjek we sorag sorajak. sholaryn nirededigini bilemok. kabiri yitip gitdi. meselem:
nesilaladasy!.
sen nirede?! yitip gitdina?! ishden chykypsyn weli i...

Dowamy »

1425 5
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Kombadyn dykgatyna!!!

kombadyn öza bir yazgam yazanok,jogaplaram bolgusyz, nameler yazyanynam özem bilenokmyka diyyan, özüne kimdir öydya
bolar-bolgusyz jogap yazmada dogru-düzgün yazgylar yazsan gowy bolardy!

Dowamy »

1426 3
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

DJ AKMAN (turkish rap)

Dj akman 1986-njy yylda Turkiyanin Konya welayatynda dünya gelyar. 2 yaşında ykbal muny hollandaya getiryar,Okuwa genç yaşda başlayar.12 yasinda öyünde öz başyna Remixler düzmane başlayar we 13 yaşynda sahna çykmak nesip edyar, şeylelikde osman adyny üytgedip DJ AKMAN adyny alyar

Dowamy »

4733 14
Köneler, mc_didar tarapyndan 11 years ago

Duyan chaly we suydi

yene-de men. shonun ochin salam berip oturmayyn. her yedi adimde bir salam diyyarler weli mena onki salamymdan bari bir adimem yoramok. shol bir oturshum. ay bolya. geleli mowzuga:
duye chalynyn we suydunin peydalary barada bilyaniniz barmy?! duye chaly adam bedeni uchin oran peydaly diyyarler, onunam sebabi duye malynyn yandak iymegi bilen...

Dowamy »

1325 1
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Durmushunyzda in mohum zatlar

salam agzalar we myhmanlar.
mende sheylerak bir sorag bar shony size berayeyin diydim. sorag shu:
durmushynyzda in mohum we wajyp zatlar name sizin uchin?!(priority'dan bashga)

Dowamy »

1467 14
Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago

Hz.Bureyde(r.a.) - Buryda baba

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Serdaryň goňşy mowzukdaky haýyşy boýunça, siziň bn TM-da ýatan taryhy şahsyýetlerden sahabalar barada bilýnje maglumatlarymy täze mowzuk halynda paýlaşaýyn diýdim.

Hz.Bureyde el-Eslem - Yslamyn ilkinji baydak goterijisi(hazirTM-da)

Mekkeden Medina tarap hijre...

Dowamy »

3955 9
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Uruşlarymyz

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Azyrak könäni ýatlap, azyragam güläýeliň:)

Mowzugyň adyna "Iýen we iýdiren taýaklarymyz ýa-da urşan uruşlarymyz" diýjekdim welin, "soňky ýazylanlarda "uruşlarymyz" çyksyn diýip şony saýlaýdym :)

Şu wagda deňiç, elbetde, bir ýa birnäçe urşy başdan geçirendiris...

Dowamy »

2483 58
Köneler, ata tarapyndan 11 years ago

Hayyşt: test edip görün

bir-iki gün boldy birine web sayt dizayn etdim. sayt bütünley öz dizaynym, hiç hili hiç yerden göçürilmedi. logosyny hem 0-dan özüm yasap berdim. kod XHTML 1.0 Strict yazyldy.

indi;

umuman dizayn nahili? nahili kemçilikler bar?
sizin browserinizde çayşmany-mayşmany işleyarmi şu dizayn?

Dowamy »

1738 9
Köneler, Farabi tarapyndan 11 years ago

hormat garawuly

men tukmenistandaky binalaryn yanynda duryan hormat garawullaryn (rpk) calsysy barada video gozledim yone tapmadym. oglanlar sizden hayis solar barada hem birje video oklasanyz gaty hosal bolardym. Dasary yurtlylara bizin woyennymyzynam guyclidigini bilsinlerahow. Bir agzyny acdyralynla

Dowamy »

1270 15
Köneler, yakamoz tarapyndan 11 years ago